Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, Rydval, pí Pokorná, pí Kovářová

Nepřítomni: p. Barek (omluven)

Hosté:  13 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Chýně na rok 2014
7. Rozpočet obce Chýně na rok 2014
8. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Chýně za rok 2012
9. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
10. Závěr.


Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu a vyzval zastupitele k příp. doplnění programu; p. Jelínek navrhl doplnit program o bod 8a. – náhradní výsadba za pokácené stromy v obci Chýně, p. Novotný poté sám navrhl doplnit program zasedání zastupitelstva o následující body:
• 8b. – podání žádosti o dotaci na projekt výstavby sběrného dvoru
• 8c. – Místní akční skupina Jihozápad – zapojení obce Chýně
• 8d. – podání žádosti o dotaci na projekt vybudování Fotbalového hřiště s UMT III. generace
• 8e. – rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2013
• 8f. – plán zasedání zastupitelstva obce Chýně v roce 2014  
návrh programu včetně doplnění všech uvedených bodů byl schválen 7 hlasy (p. Rydval se dostavil později).
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 28/2013 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 23.10.2013; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny nebo jsou průběžně plněny, přetrvávají však některé dosud rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 7 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Aktuální stav na účtu obce 2 171 986,80 CZK
• Zateplení budovy MŠ proběhlo úspěšně; byly zatepleny stěny a střecha staré budovy MŠ, rovněž byla vyměněna okna; budova dostala nový nátěr, vzhledově působí velmi pozitivně; rovněž byl do kuchyně MŠ zaveden zemní plyn namísto původních propanbutanových lahví; obec financuje zateplení MŠ z dotace a z vlastních zdrojů;
• Obec obdržela informaci, že Česká pošta uvažuje o zrušení výdejního místa v Chýni; obec ihned navázala jednání s Českou poštou o zachování výdejního místa v Chýni, resp. o možnostech zřízení pošty s veškerými službami; oslovili jsme generálního ředitele České pošty a ředitele Středočeského regionu; nyní probíhá korespondence mezi obcí a poštou;
• Dne 29.11.2013 proběhlo kolaudační řízení čistírny odpadních vod v Chýni – technologická část; obec předložila veškeré potřebné dokumenty, na základě kterých bude vydán kolaudační souhlas oddělením vodního hospodářství Černošice;  rovněž musí být zkolaudována i budova ČOV Stavebním úřadem Hostivice;
• Proběhlo výběrové řízení na provozovatele ČOV Chýně; obec obdržela 3 nabídky – VAK Beroun, I. Vodohospodářská společnost a Stavokomplet; výběrová komise podle hodnotícího kriteria – výše vodného a stočného vybrala jako vítěznou firmu I. Vodohospodářskou společnost;
• ČEZ dokončil asfaltovou polní cestu od trafostanice na Úhonice a k ulici Ke Skále;
• Pokračuje výstavba polní cesty směrem k Hájku; zajišťuje Pozemkový úřad;
• Proběhlo geometrické zaměření polní cesty od trafostanice k ulici Ke Skále na žádost obce Chýně;  měření zajistil Pozemkový úřad;
• Obec uhradila vícepráce na II. etapě přístavby základní školy ve výši 164 tis. Kč, které vyplynuly z požadavků dotčených orgánů – zesílení trámů v podlaze, instalace krytu na plynový kotel, další umyvadlo a obkladačské práce, přestavba komínu, protipožární stěna apod.;
• V rámci zvýšení bezpečnosti v obci Chýně obec zkoumala možnosti služeb městských policií v okolí; Městská policie Rudná i Hostivice sdělily, že v současné době nemají možnosti poskytnutí či rozšíření služeb jejich městské policie, Praha sdělila, že nelze uzavírat veřejnoprávní smlouvu o výkonu služeb městské policie, pokud se obě obce (města) nenacházejí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji);
• Obec jedná se společností BEMETT, která hodlá stavět na pozemcích společnosti Oakland Trade o obsahu smlouvy o spolupráci;
• Obec hodlá vybudovat sběrný dvůr na pozemku obce v myslivně nad hřbitovem spolu se zázemím pro zaměstnance obce v dělnických profesích; bližší podrobnosti budou řešeny v jednom z bodů programu dnešního zastupitelstva.
6. V bodu 6. byl projednán návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Chýně (škola) na rok 2014; předsedkyně Finančního výboru (FV) pí Pokorná uvedla, že návrh vychází z plánu počtu dětí v MŠ a počtu žáků v ZŠ a z částky na 1 žáka od 750,- Kč do 1 000,- Kč; rozpočet je rozdělen na jednotlivé ukazatele podle potřeb školy; zastupitelé schválili rozpočet školy na rok 2014 ve výši 1,6 mil. Kč dle stanovených ukazatelů 6 hlasy; pí Kovářová se zdržela hlasování; po hlasování se dostavil p. Rydval.
7. V bodu 7. byl projednán rozpočet obce Chýně na rok 2014; předsedkyně FV pí Pokorná uvedla, že rozpočet byl projednán ve FV a na pracovní poradě zastupitelů, do rozpočtu obce byla zakalkulována částka pro školu ve výši 1,6 mil. Kč; zastupitelé pak 6 hlasy schválili rozpočet obce Chýně na rok 2014; pí Kovářová se zdržela hlasování; po hlasování se dostavil se p. Rydval.
8. V bodu 8. byla projednána účetní závěrka školy za rok 2012; bylo konstatováno, že účetní závěrka školy za rok 2012 byla projednávána na zasedání zastupitelstva obce Chýně dne  18.9.2013, kdy nebyla schválena a ředitelce školy bylo uloženo do 11.12.2013 odstranit uvedené nedostatky a přijmout opatření uvedená v usnesení zastupitelstva č. 27/2013 z 18.9.2013; ředitelka školy na výzvu obce k odstranění nedostatků uvedla, že účetnictví školy z roku 2012 se nachází na policii a některé nedostatky proto nebylo možné odstranit; pí Musilová uvedla, že vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek z roku 2013 stanovuje, že nezajistí-li účetní jednotka ve stanovené lhůtě nápravu skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky, a to ani nápravou v následujícím účetním období, a mají-li tyto skutečnosti za následek, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace, schvalující orgán potvrdí neschválení účetní závěrky; navrhla přijmout usnesení, že vzhledem k šetření účetnictví školy za rok 2012 policií ČR, bude projednána účetní závěrka školy roku 2012 v návaznosti na ukončení účetního období roku 2013, kdy bude zjišťováno, zda došlo k nápravě stanovených nedostatků z účetního období roku 2012;  poté se rozvinula diskuse:
• p. Rydval – takto můžeme přijmout usnesení, ale rovněž je možné nečekat na šetření policie, neboť z něj nemusí nic vzejít (žádná obžaloba); souhlasím s návrhem paní tajemnice, ale zamysleme se nad tím, aby se totéž neopakovalo příště; brání nám něco ve schválení?
• P. Novotný – je nutno oddělit rok 2012 a rok 2013;
• p. Fousek – účetnictví je kontinuální záležitost, pí Urbánková jako ředitelka školy musí nyní odstraňovat chyby; zastupitelstvo by se mělo zabývat účetní závěrkou roku 2012 na 2. zasedání zastupitelstva v roce 2014;
• p. Rydval – doporučuji spojit se se soudním znalcem a vyžádat si od něj podklady;
po ukončení diskuse zastupitelé konstatovali 8 hlasy, že účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Chýně za rok 2012, vzhledem k šetření účetnictví za rok 2012 policií ČR, bude projednána v návaznosti na ukončení účetního období roku 2013, kdy bude zjišťováno, zda došlo k nápravě stanovených nedostatků z účetního období roku 2012.
8a. V rámci bodu 8a. uvedl p. Jelínek, že je potřeba zjistit, jak jsou naplňována rozhodnutí OÚ Chýně ohledně náhradních výsadeb stromů; jedná se zejména o náhradní výsadbu 156 stromů uložené společnosti Enit Invest za pokácené stromy v lokalitě, kde bude probíhat výstavba rodinných domů touto společností; stromy měly být vysazeny v biokoridoru nad Strahovským rybníkem; komunikace se zástupci společnosti vázne, resp. na výzvy obce Enit Invest nereaguje; promlčecí lhůta je 3 roky, od uložení náhradní výsadby již uplynulo 2,5 roku; pokud by byla uložena pokuta, příjemcem jsou Černošice; p. Rydval navrhl, aby obec zaslala Enit Invest výzvu s jasným termínem plnění a zároveň podnikla kroky k uplatnění práva u občanskoprávního soudu; p. Jelínek uvedl, že jedna z výzev obce byla zaslána Enit Invest již v roce 2011 dopisem ze dne 7.6.2011; zastupitelé pak 8 hlasy pověřili starostu obce Chýně, aby zjistil, jak jsou naplňována rozhodnutí OÚ Chýně ohledně náhradních výsadeb stromů v obci a v případě zjištění správního deliktu inicioval uložení pokuty a dále aby podnikl konkrétní kroky k uplatnění práva obce u soudu.
8b.V bodu 8b. byla projednána žádost o dotaci na projekt výstavby sběrného dvoru; bylo konstatováno, že se jedná o dotaci z FROM Středočeského kraje; obec může obdržet max. 500 tis. Kč; minimální vlastní zdroje obce jsou 5% z celkových nákladů; obec má vypracovaný projekt na výstavbu dvora, který předpokládá stavbu v hodnotě 1,088 mil. Kč; součástí sběrného dvora by bylo i sociální zázemí pro zaměstnance obce v dělnických profesích, tj. šatna, toaleta a odpočinková místnost; p. Chadima uvedl, že v tom případě by obec musela zaplatit 588 tis. Kč z vlastních zdrojů; p. Fousek se dotázal, zda předpisy pro sběrný dvůr umožňují nadále pronajímat myslivcům pozemek nad hřbitovem; odpověď zněla, že ano; p. Fingerhut se otázal, zda obec má povolení k nakládání s odpady, které je dle p. Fingerhuta nutné; poté všemi 8 hlasy zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na projekt výstavby sběrného dvoru ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
8c. V tomto bodu bylo projednáno zapojení obce Chýně do Místní akční skupiny Jihozápad; pí Kovářová k tomuto bodu uvedla, že pro příští programové období z EU se budou podporovat tzv. místní akční skupiny (MAS), které budou působit podobně jako mikroregiony; pokud si obec odsouhlasí, že chce být součástí skupiny, mohou se v tom případě zapojit i spolky a podnikatelé z obce; MAS si dělá svůj strategický plán, každá obec pak buduje něco, na čem se s ostatními dohodne; území obcí v MAS musí být spojeno katastrální hranicí; p. Štěpánek k tomu uvedl, že MAS již existuje – např. je v něm Beroun; bylo konstatováno, že obce MAS Jihozápad se chtějí oddělit od MAS, o kterém hovoří pan Štěpánek a založit si vlastní; poté zastupitelé 8 hlasy odsouhlasili záměr obce Chýně zařadit správní území obce Chýně do územní působnosti zakládané Místní akční skupiny Jihozápad.
8d. V tomto bodě byla projednána žádost o dotaci na projekt vybudování fotbalového hřiště s UMT III. generace; p. Kuchař uvedl, že lze požádat o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště na pozemku obecního hřiště; jedná se o dotaci ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence pro rok 2014; obec se musí zavázat spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu; obec má již stanovený rozpočet ve výši 1,057 mil. Kč; maximální výše dotace je 1 mil. Kč; gestorem žádosti o dotaci je škola; p. Kuchař dále uvedl, že na stávající asfaltové ploše hřiště by se položila umělá tráva, šíře hřiště by byla 17 m, délka by zůstala jako u současné plochy; p. Chadima se dotázal, zda obec může žádat o více dotací současně; odpověď zněla, že ano; zastupitelé pak 8 hlasy odsouhlasili podání žádosti o dotaci na projekt vybudování fotbalového hřiště s UMT III. generace na pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.
8e. V bodu 8e. bylo projednáno rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Chýně na rok 2013; pí Pokorná uvedla, že do příjmů a výdajů bylo již zahrnuto vše, co se provede do konce roku 2013; na konci roku se pouze vyladí částky jednotlivých korun; uvedla, že FV doporučil rozpočtové opatření schválit; p. Jelínek k tomuto bodu uvedl, že bude v hlasování o tomto bodu hlasovat proti návrhu, neboť principielně je špatně schvalovat věci, které již byly provedeny;  v rámci hlasování o tomto bodu bylo 5 zastupitelů pro, hlasování se zdržel p. Rydval a pí Kovářová, p. Jelínek byl proti;
8f. V dalším bodu byl projednán návrh termínů zasedání zastupitelstva obce Chýně v roce 2014; zastupitelé obdrželi návrh od p. Fouska, který počítá se zasedáním ve frekvenci po 2 měsících s tím, že týden před konáním zasedání zastupitelstva se uskuteční pracovní porada zastupitelů za účelem seznámení se a prvotního projednání jednotlivých materiálů programu zasedání zastupitelstva; zasedání zastupitelstva i pracovní porady jsou navrženy na středy, jak se již stalo zvykem; pracovní porady probíhají vždy od 18 hodin. na OÚ Chýně, zasedání zastupitelstva vždy od 19,00 hod.; v případě potřeby je možné termíny upravit; zastupitelé pak 8 hlasy schválili návrh plánu termínů zasedání zastupitelstva obce Chýně v roce 2014.
9.  Po vyčerpání všech bodů programu nastala diskuse:
• pí Vrančíková -  gestorem pro žádost o dotaci na hřiště je škola; má škola v rozpočtu peníze na tuto akci? Škola by měla mít příslušnou částku zakalkulovanou v rozpočtu;
• p. Kuchař – škola na tuto akci peníze nemá, vše bylo příliš na rychlo;
• pí Pokorná – částka na hřiště by se řešila rozpočtovým opatření, jedná se o 57 tis. Kč;
• p. Chadima – zjišťoval jsem informace kolem kamerového systému v obci Chýně, konkrétně u firmy Jablotron; firma má systémy, u kterých není potřeba vlastnit server pro záznamy; např. obecní policie ve Velkých Přílepech testuje tuto techniku od firmy Jablotron; kamery jsou samostatné, při přerušení napájení běží kamera ještě ½ hod.; kamery fungují přes GSM signál, jde o bezdrátový systém; 1 kamera stojí 7 900,- Kč bez DPH + kryt za 990,- Kč bez DPH; licence doživotní je 2 290,- Kč bez DPH/1 kameru; přístup k záznamům by měla jen policie, data se ukládají 3 měsíce; celkem by stálo 10 kamer 111 800,- Kč bez DPH za HW a úložiště + tarif pro přenos dat přes GSM siť; tarif na 1 kameru od O2 stojí 177,- Kč/měs.; montáž by mohla provádět a kamerový systém provozovat městská policie Hostivice; obec nemůže instalovat a provozovat kamerové systémy.
• p. Fingerhut – tam, kde je kabelová televize, existuje nabídka na vybudování bezpečnostních kamer, mělo by se prověřit;
• p. Rydval – děkuji p. Chadimovi za informace, záležitost by neměla zapadnout; 
• p. Chadima – výhodou bezdrátového systému je možnost přesouvání kamer;
• p. Jelínek – dozvěděl jsem se, že byla obcí vypovězena smlouva na zimní údržbu; zajímá mne  proč a kdo bude nadále dělat zimní údržbu?
• p. Kuchař -  smlouvu vypověděl místostarosta, údržbu bude provádět pan Tomáš Novotný; důvodem výpovědi smlouvy s p. Rajtorou byla nespokojenost některých občanů s úklidem, zejména proto, že úklidové auto p. Rajtory je příliš veliké s velkou radlicí; nadále bude používána menší technika s menší radlicí, obec to vyjde levněji;
• pí Kovářová – takže nasmlouvány byly 2 subjekty, nyní to bude jen 1;   jak se ušetří?
• p. Kuchař – pošleme to zastupitelům elektronicky, jde o hodinovou sazbu;
• p. Novotný – obec využije komunální traktor;
• p. Jelínek – mám informaci, že byla zrušena smlouva s nájemcem bytu na OÚ Chýně;
• p. Novotný – byt byl přislíben zaměstnanci obce, nyní však máme nabídku pro učitelku ZŠ a jejího manžela údržbáře;
• p. Jelínek – kolik bude stát změna územního plánu obce Chýně?
• p. Fousek – projekt by měl být již zaplacen; pro příští rok jsou náklady malé – 26 tis. Kč; změna by měla mít finální podobu cca v pololetí r. 2014; záleží však na projektantovi;
• p. Jelínek – byly uzavřeny smlouvy se žadateli o změnu územního plánu? odpověď – ne nebyly;
• p. Kuchař – bezdrátový rozhlas ve staré části obce nefunguje příliš dobře; obec si nechala udělat nabídky – kdyby se dělal nový systém rozhlasu v celé obci naráz znovu, stálo by to 557 tis. Kč; pokud by se dělat po etapách, stála by I. etapa 245 tis. Kč, druhá etapa 221 tis. Kč a III. etapa 175 tis. Kč;
• pí Kovářová – co je cílem systému? Je to pro informace nebo pro rizika?
• p. Kuchař – pro všechno;
• pí Kovářová – mnoho obcí využívá informační systém přes mobilní telefony; stálo by za to poptat se v okolních obcích;
• p. Fingerhut – podstatný je systém varování; nebyla by pro to nějaká dotace?
• pí Kovářová – jde o to říci si, jaký systém chceme;
• p. Jelínek – je to námět na nějaké další zasedání zastupitelstva; systém rozhlasu je přežitek; informování občanů pomocí SMS je rozumný nápad;
• p. Fousek – je potřeba o tom debatovat, k čemu má primárně sloužit apod.
• p. Kuchař – v rozpočtu obce na rok 2014 je vyčleněno 250 tis. Kč na rozhlas;
• p. Jelínek – je zvon v márnici funkční?
• p. Fingerhut – zvon je tam, ale je prasklý;
• p. Nývlt – částka v rozpočtu 250 tis. Kč je částka k ušetření; rozhlas je přežitek;
• pí Jakubová – ráda bych se vyjádřila k účetnictví ZŠ a MŠ Chýně; žádám, abych mohla přečíst prohlášení na toto téma; poté pí Jakubová přečetla „Prohlášení Mgr. Lenky Jakubové k vymáhání údajné škody“, které je přílohou tohoto zápisu; po přečtení prohlášení pí Jakubová požádala o zveřejnění prohlášení na webových stránkách obce Chýně a ve zpravodaji;
• p. Fousek – jsem rád, že pí Jakubová materiál zpracovala a přečetla, budu podporovat zveřejnění;
• p. Novotný – prohlášení předám právnímu zástupci obce a pí Jakubové bude odpovězeno;
• pí Kovářová – pí Jakubová nedostala dostatečný prostor; prohlášení by mělo být přílohou zápisu;
• p. Rydval – nechť se zpráva pí Jakubové zveřejní; škoda, že reakce pí Jakubové je až teď;
• pí Jakubová – reagovala jsem již dříve, bylo to předáno p. Kuchařovi, předpokládala jsem, že to zastupitelé dostali;
• p. Štěpánek -  jaký přínos bude pro obec, že se ke zprávě pí Jakubové vyjádří právník? Proč má někdo dělat stanovisko ke stanovisku, nechť to sdělí vedení obce, právník je drahý;
• pí Kovářová – v prohlášení jsou vyčísleny částky, obec to může konzultovat s účetním (bez právníka);
• p. Novotný - byl jsem např. překvapen, že se neplatilo 12 měsíců pojištění za zaměstnance pro případ vzniku škody; musím vycházet ze zprávy auditora;
• pí Kovářová – řešilo se např. piano, které je a není; každému se stalo, že opomněl něco zaplatit; dá se jednat s pojišťovnou, někdy odpouští penále; stát se to může;
• p. Kuchař – byl tu zájem o zveřejnění, bylo to odsouhlaseno, můžeme vše rozebrat; mám podkladů plný šuplík; souhlasím se zveřejněním;
• občan – bylo řečeno, že byla podepsána smlouva o úvěru na financování školy; zároveň bylo řečeno, že obec má dotaci;
• p. Chadima – obec dostala dotaci, nejprve však musí faktury uhradit ze svých zdrojů, teprve pak může fakturu poslat na fond, který poskytl dotaci, k proplacení; rovněž obec musí něco uhradit z vlastních zdrojů, dotace není 100 %;
• občan – u rozpočtu školy se vycházelo z částky na jednoho žáka; na základě čeho se tyto částky stanovují?
• pí Pokorná – částka se stanovuje ze současného počtu dětí a počtu stávajících předškoláků; ředitelka školy vycházela z počtu 180 dětí;

• občan – CS studiu bylo zamítnuto umístění reklamních tabulí; proč?
• p. Chadima – tabule nelze umisťovat na sloupy veřejného osvětlení;
• p. Fousek – existuje smlouva s ČEZ, podle které má obec dostat 500 tis. za věcné břemeno; je potřeba se podívat do smlouvy;
• p. Fousek – polní asfaltová cesta od závory u přejezdu ČD mezi lokalitou Háje a Kaliště až k silnici Hájek – Úhonice; je tam cedule na omezení rychlosti na 20 km/hod. a dání přednosti v jízdě; je součástí projektu nějaká závora? Pokud ne, nechť to obec zařídí vlastními financemi, jinak hrozí vytvoření lineární skládky;
• p. Fingerhut – Pozemkový úřad hradí z EU; podmínkou EU je pojízdná komunikace veřejně přístupná;
10. Po ukončení diskuse starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,15 hod.


V Chýni dne 16.12.2013


Zapisovatel: Dagmar Musilová


Ověřovatelé zápisu: 
Jaroslav Kuchař
Lenka Pokorná

 

Josef Novotný, starosta


Příloha

Prohlášení Mgr. Lenky Jakubové k vymáhání údajné škody

Nebyla jsem přizvána k auditu (podklady pro schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Chýně za rok 2012), ani jsem nebyla požádána, abych se k němu vyjádřila. Jediný dopis, který jsem obdržela, byla výzva od právního zástupce školy k úhradě vzniklé škody ve výši 938 736,61 Kč. Považujete toto jednání za morální?

Vždy jsem byla v prvé řadě učitelkou, to je moje povolání a poslání, nikdy jsem nebyla účetní ani ekonom. Mojí životní prioritou byla práce s dětmi a škola v Chýni mi byla druhým domovem. Myslím si, že škola se stala pro chýňské děti místem, kam se těšily. Výsledky mé pedagogické a řídící práce byly kladně hodnoceny jak ze strany rodičů, tak i z odborných kruhů. Snažila jsem se, aby škola měla co nejkvalitnější výsledky pedagogické práce, co nejlepší vybavení, i když financí bylo vždy málo. Ve škole jsem byla od rána do večera a nelituji času stráveného s dětmi, protože posuny, které děti dělaly, byly nabíjející. Ale lituji času ztraceného papírováním, a ze všeho nejvíce lituji své naivity při jednání s obecním úřadem v posledních letech. Základní chybou bylo, že jsem věřila ústním dohodám. Dnes je bohužel vše postavené proti mně.

Hlavním smyslem školy je vzdělávání, ale škola je instituce jako každá jiná, která má mnoho servisních činností a aktivit, musí dodržovat předpisy a zákony v různých oblastech a za vše odpovídá ředitel školy, revizí komínu počínaje a účetnictvím konče.  Není v silách jednoho člověka to vše odborně obsáhnout. Proto jsem některé oblasti svěřila do správy odborníků, většinou externích firem.

Účetnictví školy zajišťovala externí firma a účetnictví každoročně kontrolovala obec. Protože kontrola ze strany obce neměla zásadních připomínek, žila jsem v představě, že je vše v pořádku. Zároveň byly na obec čtvrtletně předávány výkazy o celkovém účetnictví a celoroční uzávěrka. Vždy v pořádku. Kontroly probíhaly i ze strany MŠMT. Pouze v poslední zprávě ČŠI listopad 2012 byl jeden nedostatek (špatné zaúčtování pojistného).  Sama jsem požadovala v roce 2011, kdy obdržela obec stížnost na moji práci, hloubkovou kontrolu účetnictví formou auditu. Dle zákona obec tuto povinnost neměla, a proto by se jednalo ze strany obce o zbytečně vynaložené finanční prostředky. Škoda, měla jsem na tom trvat.

Vše se změnilo s výsledkem auditu za rok 2010 – červen 2012. Rázem jsem pochopila, že moje představy o fungování školy se naprosto neshodují s požadavky současného vedení obce. Ve škole přece nejde o děti, zda se něco naučí, zda se do školy těší. Na tom obci opravdu nezáleží. Dle vedení obce jsou správně zaúčtované finance a bezchybná inventarizace, tou nejvyšší prioritou. Peníze musí být vždy ve správné škatulce, i kdyby děti neměly na čem sedět a ve třídách se netopilo, do školy zatékalo, atd. Hlavně, že papírově to vše „sedí“.
Mé připomínky, které jsem předala vedení obce, k výsledku prvního auditu nebyly nikde zveřejněny, natož vyslyšeny. Naopak byly vzaty, jako důvod k rychlému odvolání. Správné účetnictví, to je alfa a omega Chýňské školy.  Po nástupu nové ředitelky v březnu 2013 jsem byla okamžitě propuštěna pro nadbytečnost, i když to školu stálo větší finanční prostředky, než kdybych doučila školní rok a v září již nenastoupila (to byl můj návrh).
Neměla jsem chuť a ani sílu se s vedením obce přít, chtěla jsem mít klid. Klid nemám, připadám si jako ve špatném snu a nechápu v čem je problém a čím jsem se provinila?

 


K vymáhání škody se budu vyjadřovat postupně podle výše „škody“, která obci a škole údajně vznikla.
Podle auditu vznikla škole škoda:

548 602,- Kč nesprávné čerpání dotace z EU a porušením podmínek (nevypsáním výběrového řízení na dodavatele).
Jak jistě víte, čerpání EU dotací není jednoduché a obecně je provázeno celou řadou problémů. Z těchto důvodů škola od začátku měla uzavřenou smlouvu s poradenskou firmou a dle vyjádření této firmy nebylo nutné vypisovat výběrové řízení. Auditor se o své vůli rozhodl spojit dva nákupy v jeden. Nákup IT vybavení v hodnotě 194 257,- Kč a nákup tabulí v hodnotě 79 200 Kč, čímž uměle vytvořil zakázku, jejíž cena přesahuje 200 000 Kč, a bylo by nutné vypsat výběrové řízení.
P. ředitelka vyjádření auditora předala na MŠMT a sama žádala o pozastavení dotace. Z rozhodnutí MŠMT dotace pozastavena nebyla a vše bylo předáno k prozkoumání na FÚ.
19.11.2013  se konalo první setkání s FÚ, žádala jsem paní ředitelku i pana starostu, abych mohla být přítomna jednání (byla jsem řešitelkou projektu). Nebylo mi vyhověno. Zaslala jsem panu starostovi a paní ředitelce alespoň vyjádření pro FÚ, snad bylo předáno (odpověď z obce ani od pí. ředitelky jsem neobdržela). K dnešnímu dni FÚ nevydal žádné rozhodnutí, tudíž škole zatím nevznikla žádná škoda. Já jsem ale k 25. 10. 2013 měla plnou výši 548 602,- Kč škole uhradit. O etické i právní stránce tohoto bodu velmi pochybuji.

344 921,61-Kč porušením rozpočtové kázně při čerpání rozpočtu, kdy byl čerpán rozpočet na rok 2013 na mzdové prostředky z roku 2012. 
Zde je potřeba se zmínit o systému financování školy. Na mzdy správních a pedagogických zaměstnanců, tvorbu fondu FKSP, část učebních pomůcek a vzdělávání zaměstnanců dostává škola finanční prostředky z MŠMT.  Na provoz školy - energie, voda, služby, prac. dohody, učební pomůcky a materiál, atd.- dostává škola finanční prostředky od obce a rodičů.

Při sestavování rozpočtu na rok 2012 jsem upozorňovala obec na problém, který vznikne s rozšířením školy o novou učebnu ve školce. Obec nejenom, že nevzala mé připomínky na vědomí, ale rozpočet neschválila a stanovila pouze závazné ukazatele čerpání finančních prostředků.

Záporný hospodářský výsledek – ztráta
V roce 2012 skončila škola se ztrátou 165 052,-Kč
Spotřeba energie byla o 104 021,-Kč vyšší, než bylo v návrhu rozpočtu. V průběhu roku byla navýšena kapacita školy o nové prostory, jejichž energetická náročnost byla pravděpodobně projektantem a tedy i obcí podhodnocena.
Začátkem roku 2012 se muselo dovybavit nové oddělení v MŠ a v září nová třída v prostorách MŠ:
-dovybavení nového oddělení v MŠ   14 855,-Kč
-ohřívací lázeň pro nové odd. MŠ    16 284,-Kč
-vybavení do nové třídy ZŠ v prostorách MŠ  32 093,-Kč
Celkem       63 232,-Kč
Za ztrátou školy tedy je vinno spíše vedení obce, než špatné hospodaření školy.
Porušení rozpočtové kázně je definováno v §28.ods.7 zákona 250/2000 . Záporný hospodářský výsledek není porušením rozpočtové kázně.

Rezervní fond
Ztráta za 2012 byla kryta částečně finančními prostředky rezervního fondu (účet 413 –119 283,-Kč) a finančními prostředky nerozděleného zisku z minulých let (účet 432 – 51 561,-K č). Kdyby nebylo těchto finančních prostředků, dostala by se škola do platební neschopnosti, což se nestalo. Povinností vedení školy bylo k 31.12.2012 dát pokyn účetní k zápisu o čerpání rezervního fondu. (MD 413 proti D 648). Zápis o prostředcích  nerozděleného zisku z minulých let není třeba, je proveden automaticky při účetní uzávěrce.

Podklady od účetního OÚ pana Tomáška, ze kterých vycházel auditor.
Rekapitulace čísel z dopisu, který mě byl dán k dispozici 12.11.2012 na společné schůzce na OÚ.
popis částka
Banka 386 075
Mzdové náklady -527 287
Rezervní fond -119 282
EU -55 704
Investiční fond -28 724
Chybí v bance -344 922

Jak bylo již výše uvedeno, rezervní fond byl vyčerpán a dále pan Tomášek opomenul prostředky v pokladně.
Korekce
popis částka
Banka 386 075
Pokladna 38 008
Mzdové náklady -527 287
Rezervní fond 0
EU -55 704
Investiční fond -28 724
Chybí v bance -187 632

Z předešlého vyplývá, že na bankovním účtu nechybí 344 922,-Kč ale 187 632,-Kč.  Tato částka nemá nic společného s hospodářským výsledkem, ale pouze s peněžními toky (cash flow). Nevyrovnaností v peněžních tocích v žádném případě není způsobená škoda.

Čísla zde uváděná jsou převzata z přílohy k auditu.  Přesné vyčíslení mohu upřesnit až po obdržení podkladů, o které jsem požádala  12.11.2013, zatím jsem podklady neobdržela.

Zajímavé je, že vedení obce chápe zvýšené náklady spojené s rozšířením školy jako škodu.

34 232, -Kč chybějící majetek, který nebyl při kontrole dohledán.
V seznamu je 8 položek, u 5 věcí mohu okamžitě říct, kde jsou umístěny, nebo proč nejsou v inventarizaci zahrnuty. K vysvětlení dalších 3 jsem požádala pí. ředitelku 12. 11. 2013 o poskytnutí faktur, abych si ujasnila, o které věci a z kterého roku se jedná. Tato záležitost mohla být lehce vysvětlena již při sepisování auditu „pokud by o to někdo stál“.

10 981,- Kč  nevrácené chybné platby z FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb).  Nejsem si vědoma žádných chybných plateb, k objasnění potřebuji účetní záznamy. Žádala jsem pí. ředitelku 12. 11. 2013 o podklady, zatím jsem podklady neobdržela.

Ze školy jsem za celých 26 let nic neodcizila. Ba naopak jsem do školy velmi často zakoupila, darovala či zapůjčila spoustu věcí, protože vždy byla nouze o finance. Když jsem poslední srpnový týden na pokyn paní ředitelky odvážela zapůjčený svůj vlastní nábytek (jeden zásuvkový kontejner pod stůl a vozík) a zapůjčený stůl na stolní tenis od TJ Chýně, ani ve snu mě nenapadlo, co bude následovat. Paní ředitelka vzápětí podala na mě trestné oznámení za krádež. Všechny věci byly evidovány v inventarizačních seznamech jako zapůjčené, předseda TJ Chýně p. Mach s pí. ředitelkou o majetku TJ Chýně telefonicky hovořil. Co dodat? „Každý dobrý skutek, musí být po zásluze potrestán.“

Netvrdím, že účetnictví bylo v naprostém pořádku.  Účetní a daňová problematika je bohužel natolik rozsáhlá a složitá, že vyvarovat se jakýchkoliv chyb, je nesmírně obtížný a jen těžko splnitelný úkol. S chybnými účetními záznamy je třeba se samozřejmě nějakým způsobem vypořádat a opravit je. Zdá se mi, že to nebylo zájmem vedení obce. Vedení obce veškeré problémy účetnictví obrátilo proti mé osobě.

Co jsem ve skutečnosti provedla? Dala jsem přednost dětem před rozpočtovou kázní. Vybavila jsem školu, aby mohla fungovat, to je moje vina. Je to trestné?  Podle všeho je. Je to etické? O tom si musí názor udělat každý sám.


Mgr. Lenka Jakubová

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz