Usnesení č. 29/2013 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 11.12.2013


Zastupitelstvo obce

A.       bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starosty o činnosti.

 

B.     schvaluje
a) rozpočet Základní školy a Mateřské školy Chýně na rok 2014 ve výši 1 600 000,- Kč dle jednotlivých ukazatelů;

b) rozpočet obce Chýně na rok 2014 ve výši 19 607 600,- Kč;


c) podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba sběrného dvora",  ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu;

d) záměr zařazení správního území obce Chýně do územní působnosti zakládané Místní akční skupiny Jihozápad;

e) podání žádosti o dotaci na projekt vybudování Fotbalového hřiště s UMT III. generace na pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu;

f) rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Chýně na rok 2013;

g) návrh plánu termínů zasedání zastupitelstva obce Chýně v roce 2014.


C.     konstatuje,
že účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Chýně za rok 2012, vzhledem k šetření účetnictví za rok 2012 policií ČR, bude projednána v návaznosti na ukončení účetního období roku 2013, kdy bude zjišťováno, zda došlo k nápravě stanovených nedostatků z účetního období roku 2012.


D.     pověřuje
starostu obce Chýně, aby zjistil, jak jsou naplňována rozhodnutí OÚ Chýně ohledně náhradních výsadeb stromů v obci a v případě zjištění správního deliktu inicioval uložení pokuty a dále aby podnikl konkrétní kroky k uplatnění práva obce u soudu.

 

 


V Chýni dne 12.12.2013


Josef Novotný, starosta obce v. r.

Jaroslav Kuchař, místostarosta obce

 

Vyvěšeno dne 12.12.2013

Sejmuto dne 28.12.2013

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz