Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 23.10.2013

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, Rydval, pí Pokorná

 
Nepřítomni: p. Barek (omluven), pí Kovářová (omluvena)

Hosté:  8 občanů


Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Schválení úvěrové smlouvy na zateplení budovy MŠ Chýně
7. Rozpočtový výhled obce Chýně na období 2014 - 2015
8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Chýně
9. Opatření k posílení bezpečnosti v obci Chýně
10. Žádost CS – STUDIO s.r.o. o umístění reklamního zařízení
11. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
12. Závěr.

 

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu a navrhl doplnit jej o tři následující body:
• 10a. – koupě bývalé prodejny s  č. p. 170 v ulici Okružní
• 10b. – navýšení 2 pracovních míst v dělnických profesích obce Chýně
• 10c. – zhotovení přípojky plynu do kuchyně mateřské školy v Chýni;  
návrh programu včetně doplnění uvedených tří bodů byl schválen 6 hlasy (p. Rydval se dostavil později).
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 27/2013 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 18.9.2013; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny nebo jsou průběžně plněny, přetrvávají však některé dosud rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Aktuální stav na účtu obce 1 860 323,- Kč;
•  Soudní proces se společností OXES s.r.o. – soud žalobu zamítl, žaloba nebyla podána důvodně, jelikož dohoda o spolupráci uzavřená mezi obcí a OXES je od počátku neplatná pro nemožnost jejího plnění; předmět smlouvy týkající se udělení souhlasu obce s výstavbou polyfunkčního domu nebyl dostatečně určitý, neboť v dohodě nebyl odkaz na příslušnou dokumentaci; rozsudek soudu zatím nebyl obci doručen; poté bude mít obec možnost se odvolat;
• Stále probíhá změna č. 2 územního plánu obce Chýně – 8.10.2013 proběhlo společné jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu obce Chýně; připomínky pořizovatele budou projektantem zapracovány do změny ÚP; celkový proces má ještě několik fází včetně veřejného projednání a schválení zastupitelstvem obce Chýně; na každou fázi jsou stanoveny lhůty k podávání námitek, vyjádření a jejich zapracování; vydání ÚP formou opatření obecné povahy se očekává do konce I. pololetí 2014;
• Krajský úřad Středočeského kraje požádal Stavební úřad Hostivice ve věci dělení pozemků společností EMBALADOR, aby provedl přezkumné řízení podle § 156 odst. 2 správního řádu; po ukončení přezkumného řízení žádá krajský úřad Stavební úřad Hostivice, aby zaslal informaci, zda došlo k nápravě nesprávného opatření a zároveň, pokud k nápravě došlo, o zaslání kopie písemnosti, kterou bylo nesprávné opatření zrušeno; odpověď očekává krajský úřad do 30.11.2013;
• V mateřské škole pokračují práce na zateplení budovy a střechy; práce by měly být hotovy do konce října 2013, příp. začátkem listopadu 2013; v MŠ rovněž probíhají práce na odvedení dešťových vod tak, aby plášť budovy zůstal suchý;
• 15. 10. 2013 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka pro stavbu Trafostanice Chýně - kabelové vývody 22 kV; kolaudace proběhla bez zásadních připomínek účastníků; investor doložil veškeré požadované doklady; obec neměla připomínky; během měsíce listopadu  má proběhnout další kolaudace související stavby - komunikace k trafostanici; 
• Výstavba další polní cesty v extravilánu obce za tratí od ulice Ke Skále směrem k Hájku, investor Státní pozemkový úřad, probíhá podle sdělení investora v souladu s harmonogramem a nepředpokládá se zdržení;  vzhledem k zjištěnému nestabilnímu podloží muselo dojít ke zpevnění materiálem Durasol; tyto úpravy nad rámec smluvního vztahu neohrozí probíhající stavbu a nebudou mít podle sdělení investora vliv na předpokládaný termín dokončení 25. 11. 2013;
• V předzahrádce základní školy Chýně byla namísto textilního zničeného koberce položena dlažba za finanční účasti školy; děti si nyní mohou hrát na suché a čisté ploše;
• Dne 10.10.2013 proběhla schůzka  se zástupci OAKLAND TRADE, kteří budou realizovat výstavbu v lokalitě Na Dušnicku; obec dle dohody zaslala druhé straně prvotní návrh plánovací smlouvy, o kterém budou obě strany dále jednat; obec upozornila OAKLAND TRADE, že bude požadovat výstavbu kruhového objezdu vyznačeného v územním plánu;
• Provozování vodohospodářské infrastruktury – obec dnes, tj. 23.10.2013 vypsala koncesní řízení malého rozsahu na provozování VHI obce Chýně; lhůta pro podání nabídek končí dne 25.11.2013; obec požádala o kolaudaci ČOV – zkušební provoz má obec povolen pouze do konce roku 2013.
• Obec obdržela dopis od specializovaného finančního úřadu ve věci závěrů cenové kontroly u TS Hostivice (cena vody předané); FÚ zjistil, že TS Hostivice zahrnuly do kalkulace náklady na chemikálie, které již byly v ceně vody předané započteny jejich přímým dodavatelem; opakovaně zahrnované náklady jsou zahrnuty v části II. Výměru MF č. 01/2010 jako neuznatelné; tím TS Hostivice nedodržely závazný postup při kalkulaci ceny a poškozenému tak vzniklo právo na vydání neoprávněného majetkového prospěchu, ze zjištěného deliktního jednání; dopis bude předán právnímu zástupci obce k dalšímu postupu.
6. V bodu 6. byl projednán návrh úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 3,3, mil. Kč na zateplení MŠ Chýně; pí Musilová uvedla, že obec dostala dotaci na zateplení MŠ, určitou část prostředků (cca 700 tis.) musí však uhradit z vlastních zdrojů; faktury předložené zhotovitelem díla musí nejprve proplatit obec a teprve poté je může předat SFŽP k poskytnutí příslušné částky dotace ve výši uvedené na faktuře;  dále pí Musilová sdělila, že obsah smlouvy plně odpovídá požadavkům obce uvedených v rámci poptávkového řízení – možnost mimořádných splátek či předčasného splacení úvěru bez sankcí a poplatků, možnost nedočerpání úvěru bez sankce či poplatku, absence poplatků za poskytnutí a správu úvěru apod.; zastupitelé schválili 6 hlasy smlouvu o úvěru č. 11706/13/LCD na zateplení budovy mateřské školy v Chýni. 
7.  V bodu 7. byl projednán rozpočtový výhled obce Chýně na roky 2014 – 2015; předsedkyně finančního výboru pí Pokorná uvedla, že příjmy v rámci výhledu byly koncipovány z očekávané průměrné částky na 1 obyvatele Chýně v rámci rozpočtového určení daní a meziročního nárůstu počtu obyvatel v Chýni; bylo řečeno, že rozpočtový výhled je pouze orientačním nástinem financování obce v příštích letech; upřesněné údaje budou součástí rozpočtu na rok 2014, který budou zastupitelé koncem roku 2013 schvalovat (dostavil se p. Rydval v 19,30 hod. na zasedání zastupitelstva); zastupitelé pak 6 hlasy schválili rozpočtový výhled obce Chýně na období 2014 – 2015, p. Rydval se zdržel hlasování.
8. V bodu 8. byla projednána žádost pana Bulavy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 tis. Kč úhradu nákladů spojených s účastí na mistrovství světa v triatlonu; žadatel v žádosti uvedl své sportovní úspěchy v dané disciplině a nabídl obci zasílání fotografií a zpráv po každém závodě, které letos a v příští sezoně pojede, dále pak příspěvky do zpravodaje obce a na internetové stránky obce; poté se rozvinula diskuse:
• p. Rydval – žadatel by měl žádat o příspěvek u organizace, kterou zastupuje;
• p. Novotný – měl by oslovit podnikatelské subjekty, obec mu zprostředkovala kontakty;
• p. Kuchař – žadatele by mohly sponzorovat firmy; obec nemá finanční prostředky, a proto vyhlašuje finanční sbírku na vybavení učeben ve škole;
• p. Jelínek – obcí schválená pravidla pro přidělování finančních příspěvků uvádějí podporu kultury, sportu, společenských událostí pro občany v obci; vážím si aktivit žadatele, ale obec nemá prostředky na jeho podporu;
zastupitelé pak 6 hlasy zamítli žádost žadatele, p. Rydval se zdržel hlasování.
9. V  bodu 9. byla diskutována bezpečnost v obci Chýně a opatření, která by ji mohla posílit;  slova se ujal p. Rydval, který sdělil, že každý zastupitel si měl na základě minulého zasedání zastupitelstva připravit svůj názor na tuto problematiku; dále uvedl, že své postoje k problematice již zveřejnil v Chýňském zpravodaji;
    Proběhla diskuse na dané téma:
• p. Jelínek – v květnu 2012 byly zveřejněny výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v Chýni; předmětem dotazů byla i otázka bezpečnosti v Chýni; jako kriterium kvality života v obci byla na 3. místě zmíněna u 39% respondentů bezpečnost v Chýni; respondenti odpovídali, že se necítí v obci bezpečně kvůli rychlé jízdě aut a volně pobíhajícím psům; rovněž vysoké procento respondentů bylo pro zvýšení daně z nemovitosti, čímž by obec dostala další finanční prostředky, které by mohla využít ke zvýšení bezpečnosti občanů;  navrhuji posílit služby policie, zjistit podmínky policie vlastní, návrh p. Rydvala, např. na instalaci závory, je podle mého názoru nereálný;   
• p. Rydval – nárůst trestné činnosti je stále;
• p. Kuchař – navrhuji, aby si obec platila své strážníky u cizí městské či obecní policie;
• p. Fousek – v Drahelčicích mají městskou policii z jiného města;
• p. Chadima – obec by měla požádat státní policii o větší četnost hlídek;
• p. Kuchař – toto obec již řešila, výsledkem je to, že policie ČR víceméně pouze vybírá pokuty;
• p. Chadima – a co najmout si bezpečnostní agenturu?
• p. Rydval – zde je problém s pravomocemi osob; obec by měla přemýšlet o instalaci funkčního kamerového systému nebo oslovit okolní obce s městskou policií se žádostí o posílení hlídek;
• pí Musilová – podle stanoviska MV ČR mohou instalovat kamerové systémy a disponovat se záznamy těchto systémů jen policie ČR a obecní policie;
• p. Fousek – obec by měla udělat finanční analýzu;
• p. Kuchař – navrhuji udělat nabídku 3 městským policiím;
• p. Chadima – kvalitní kamerový systém obce stojí řádově miliony, nekvalitní systém řádově statisíce; u nekvalitních systémů je špatná viditelnost záznamu; pokud je ze záznamu možno identifikovat pachatele, pojišťovna odmítá platit škodu;
• p. Pražan – toto není pravda;
• p. Rydval – minule pí Kovářová zmiňovala vybudovat hlídky před MŠ Chýně z řad seniorů; považuji to za dobrý nápad;
• p. Jelínek – rovněž se mluvilo o zaměstnancích obce, kteří by mohli hlídkovat a zároveň při tom pracovat;
• pí Pokorná – každý občan by měl začít u sebe a nenechávat např. na sedadlech v autě tašku či mobil;
Zastupitelé pověřili 7 hlasy starostu obce, aby do příštího zasedání zastupitelstva obce Chýně zjistil možnosti a podmínky rozšíření hlídkové služby Městské policie Hostivice v obci Chýně, dále pak možnosti a podmínky provozování služeb městské policie jiných měst či obcí v Chýni (Praha, Rudná apod.); dále zastupitelé pověřili vedení obce zjistit možnosti zajištění hlídkové služby u mateřské školy v Chýni, na silničních přechodech v Chýni apod. z řad dobrovolníků.
10. V bodu 10. byla projednána žádost CS-STUDIA s.r.o. o umístění reklamního zařízení na 5-ti místech v obci; jedná se o pozemky obce, na kterých by měly být vyvěšeny reklamní tabule, z toho 4 na sloupech veřejného osvětlení; p. Plaňanský k tomu uvedl, že sloupy veřejného osvětlení jsou součástí komunikace a jednalo by se tedy podle zákona o pozemních komunikacích o zvláštní užívání komunikace, které má svá pravidla, mimo jiné povoluje umístění reklamní tabule v souvisle zastavěném území obce ve vzdálenosti do 50 m od provozovny; p. Chadima sdělil, že nedoporučuje instalovat reklamní zařízení na sloupy veřejného osvětlení; p. Kuchař dodal, že místní vědí, kde je CS-STUDIO a cizí lidé mají většinou ve svých autech navigaci; poté zastupitelé hlasovali o žádosti společnosti CS-STUDIO – 5 zastupitelů bylo proti umístění reklamních zařízení v obci, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování (pí Pokorná a p. Rydval).
10a.V tomto bodu p. Novotný sdělil, že obec obdržela zprávu o chystané dražbě budovy s č. p. 170 (bývalá prodejna) v ulici Okružní; zmínil, že obec by se měla zajímat o prodej této budovy, neboť by ji mohla využít pro účely MŠ, pošty apod., nehledě na to, že budova se nachází na obecním pozemku; dle územního plánu obce je toto místo vyznačeno jako občanská vybavenost; dělá se znalecký posudek na stavbu; p. Chadima se otázal, zda je budova v pořádku; p. Jelínek uvedl, že obec nemůže dát „bianco“ pověření ke koupi této budovy; p. starosta Novotný uvedl, že prodej se může uskutečnit brzy a vedení obce by mělo vědět, zda zastupitelé mají o koupi zájem; zastupitelé poté pověřili 7 hlasy starostu obce, aby zjistil veškeré možné informace o chystané dražbě bývalé prodejny v Chýni s č. p. 170.
10b. V dalším bodu byl projednán počet pracovních míst v dělnických profesích v kontextu přibývajících ploch veřejné zeleně a dalších povinností zaměstnanců; p. Plaňanský připomněl, že obec by se měla starat o veřejnou zeleň na valech, bude rovněž přebírat zeleň v biokoridoru a budou přibývat nové lokality s veřejnou zelení; kromě toho zaměstnanci obce provádějí drobné údržbářské práce a drobné opravy (viz přístavba ZŠ a MŠ Chýně; současný stav 4 zaměstnanců obce je takový, že nelze v době vegetace vše stíhat; p. Novotný navrhl zvýšit počet pracovních míst o 2 zaměstnance; následovala diskuse k tomuto bodu:
• p. Rydval – mělo by se něco dělat s chodníkem, kde bydlím;
• p. Plaňanský – tento chodník nepatří obci;
• p. Jelínek – nestačil by jen jeden zaměstnanec?
• p. Fousek – pokud se odsouhlasí 2 místa, bude nutné upravit rozpočtový výhled;
• pí Musilová – rozpočtový výhled je pouze orientační, zaměstnanci by se přijímali až na jaře 2014, proto by se s tímto mělo počítat při návrhu rozpočtu na rok 2014;
zastupitelé schválili 7 hlasy navýšení počtu pracovních míst v dělnických profesích o 2 místa na hlavní pracovní poměr.
10c.V dalším bodu p. Novotný sdělil, že v mateřské škole Chýně proběhlo a probíhá velké množství prací na zlepšení prostředí a rozšíření kapacity; stále však není vybudována plynová přípojka do kuchyně a kuchařky musejí manipulovat s plynovými bombami; navrhl proto zastupitelům vybudovat tuto plynovou přípojku, aby práce v kuchyni byla více komfortní; p. Rydval k tomu podotkl, že toto je v pravomoci starosty a není to potřeba probírat v zastupitelstvu; zastupitelé pak 7 hlasy schválili vybudování plynové přípojky do kuchyně v MŠ Chýně.
11.  Po vyčerpání všech bodů programu nastala diskuse:
• p Jelínek – Enit Invest má vysadit v rámci náhradní výsadby 156 stromů; společnost se začala k této povinnosti hlásit, nemohu však nyní sehnat telefonicky zástupce společnosti; rovněž obec má uloženou náhradní výsadbu za pokácený ořech na rohu ulic Oblouková a Rudenská;
• p. Jelínek – v rámci prací na zateplení MŠ je v daném místě nepořádek;
• p. Kuchař – nepořádek byl na počátku, nyní se obec snaží dohlížet na to, aby v rámci stavby byl pořádek;
• p. Jelínek – zaznamenal jsem stížnosti na vzdělání učitelek v MŠ;
• p. Kuchař – stěžovatel se musí obrátit na ředitelku školy; sám pochybuji o tom, že by ředitelka zaměstnávala zaměstnance, kteří neplní kvalifikační předpoklady, toto není možné;
• p. Novotný – vedoucí učitelka v MŠ pí Štěrbová podala výpověď; na místo vedoucí učitelky byla ustanovena paní Jitka Bělková.
13. Po ukončení diskuse starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,45 hod.


V Chýni dne 25.10.2013 
Zapisovatel: Dagmar Musilová


Ověřovatelé zápisu: 

Jaroslav Kuchař
Lenka Pokorná

 

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz