Usnesení č. 28/2013 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23.10.2013

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti.


B.     schvaluje  

a) smlouvu o úvěru č. 11706/13/LCD na zateplení budovy mateřské školy v Chýni;

b) rozpočtový výhled obce Chýně na období 2014 – 2015;

c) navýšení počtu pracovních míst v dělnických profesích o 2 místa na hlavní pracovní poměr;

d) zavedení přípojky plynu do kuchyně mateřské školy v Chýni.


C.     pověřuje
a) starostu obce, aby do příštího zasedání zastupitelstva obce Chýně zjistil možnosti a podmínky rozšíření hlídkové služby Městské policie Hostivice v obci Chýně, dále pak možnosti a podmínky provozování služeb městské policie jiných měst či obcí v Chýni (Praha, Rudná apod.); dále vedení obce zjistí možnosti zajištění hlídkové služby u mateřské školy v Chýni, na silničních přechodech v Chýni apod. z řad dobrovolníků;

b) starostu obce zjistit veškeré možné informace o chystané dražbě bývalé prodejny v Chýni s č. p. 170.

D.     zamítá 
žádost CS - STUDIA s.r.o. o umístění reklamního zařízení v obci Chýně.


V Chýni dne 24.10.2013


Josef Novotný, starosta

Jaroslav Kuchař, místostarosta

 


Vyvěšeno dne 24.10.2013
 
 Sejmuto dne 9.11.2013

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz