Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 18.9.2013

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, Rydval pí Pokorná, pí Kovářová

Nepřítomni: p. Barek (omluven)

 
Hosté:  p. Dykast a 6 občanů

 
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Finanční situace Základní školy a Mateřské školy Chýně
7. Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Chýně
8. Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací v obci Chýně a dodávce vody a odvádění odpadních vod
9. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chýně na rok 2013
10. Obecně závazná vyhlášky č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
11. Darování pozemku p. č. 171/7 k. ú. Chýně o výměře 732 m2 obci Chýně
12. Pronájem nebytových prostor bývalé mlékárny na pozemku st. 170 k. ú. Chýně o výměře 27 m2
13. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
14. Závěr.

 
Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu; návrh byl v této podobě schválen 7 hlasy (p. Rydval se dostavil v průběhu zasedání zastupitelstva).
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 26/2013 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 24.7.2013; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny nebo jsou průběžně plněny, přetrvávají však některé dosud rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Chadimu – oba byli schváleni 7 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy p. Fousek a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
a. Aktuální stav účtu obce: 273 026,- Kč
b. Podařilo se zrekonstruovat prostory v mateřské škole, takže vzniklo nové oddělení pro 25 dětí a jídelna, kde se nají 30 strávníků naráz;  zabezpečíme jídlo i našim seniorům, pokud budou mít zájem; součástí jídelny je i nová výdejna jídel; děti se tak budou stravovat v moderním novém prostředí; stávající počet dětí v MŠ je nyní 97, což je maximální počet;
c. Díky přístavbě budovy základní školy byly vytvořeny 2 prostorné a světlé třídy pro naše děti se sociálním zázemím a maličká ředitelna; budova školy zvenčí spolu s okny byly nově natřeny; ZŠ navštěvuje ve školním roce 2013/2014 56 dětí, kapacita školy není naplněna; celkové náklady na přístavbu školy byly cca 5,6 mil. Kč;
d. Základní škola za minulého vedení nedodržela podmínky dotace, o kterou požádala, zejména došlo k tomu, že škola nerealizovala výběrové řízení na dodavatele předmětu dotace;  škola obdržela v I. fázi dotace částku cca 340 tis. Kč, z toho cca 268 tis. Kč na nákup 2 interaktivních tabulí; z informací, které vedení školy a obce obdrželo na MŠMT vyplývá, že vzhledem k tomu, že škola pochybila v podmínkách dotace, bude muset vrátit zpět příslušnou částku použitou na nákup tabulí a stejně velkou částku bude muset uhradit jako pokutu za nedodržení podmínek dotace; rovněž by měla škola uhradit penále finančnímu úřadu; tabule jsou rovněž špatně zaúčtované a MŠMT se podivilo nad vysokou cenou tabulí; nedodržení podmínek dotace ze strany školy bude znamenat další výdej finančních prostředků z rozpočtu obce.
e. Do 31.10.2013 by mělo proběhnout zateplení budovy mateřské školy, a to střechy, pláště  budovy a výměna oken; zateplení bude provádět společnost VaN CL s.r.o. Česká lípa, která byla vybrána ve výběrovém řízení jako druhá v pořadí a poté, co první firma sdělila, že nemá kapacitu na realizaci zakázky, postoupila na první místo; celkové náklady na stavbu jsou cca 3,3 mil. Kč, z toho cca 2,6, mil. Kč bude tvořit dotace ze SFŽP.
f. Obecní úřad Chýně podnikl kroky ve věci realizace developerského projektu společností EMBALADOR; EMBALADOR dle názoru OÚ svým postupem porušuje nejen uzavřenou plánovací smlouvu s obcí Chýně, ale rovněž územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem v r. 2012 a územní plán obce Chýně; parcelace pozemků, ochranná a izolační zeleň, umístění komunikací není v souladu s výše uvedenými dokumenty; vzhledem k tomu, že stavební úřad na dopisy OÚ Chýně nereaguje, obrátil se OÚ Chýně na Krajský úřad Středočeského kraje se žádostí o metodickou pomoc; krajský úřad vyzval stavební úřad, aby vysvětlil danou situaci, tento však nereagoval a proto byl opětovně vyzván k reakci s termínem do 16.9.2013; zastupitelé by nyní měli zvážit, jak postupovat ve věci porušování plánovací smlouvy po linii samosprávy; Mgr. Cink, právní zástupce obce, byl vyzván, aby se rovněž tímto problémem zabýval.
g. Obec jednala s p. Kovalem, zástupcem firmy DEBRA ASSETS ve věci problematiky spodních (dešťových) vod v lokalitě Sluneční údolí a v ulici Slunečnicová – do konce září 2013 by firma měla zrealizovat opěrnou gabionovou zeď pod svahem v ulici Dlouhá, dále retenční kanál s dreny a drtí, nainstalovat gumové prahy a pokusit se u posledního rodinného domu v ulici Slunečnicová na východní straně vybudovat vsakovací jímku; těmito opatřeními by mělo být zabráněno zaplavování dané oblasti při silných deštích.
h. Dne 5.10.2013 budou moci občané uložit nebezpečný odpad od 9 do 11 hod. na sběrné místo u myslivny, kde společnost Rumpold tento odpad převezme; do kategorie nebezpečných odpadů patří např. barvy, oleje (motorové, převodové), znečištěné obaly (plechovky, kanystry), kyseliny a zásady, autobaterie apod.
i. Zastávky Českých drah  - SŽDC sdělila, že se čeká na vydání stavebního povolení; pokud bude vydáno, bude provedena soutěž na zhotovitele díla; pokud počasí dovolí a nevyskytnou se komplikace, uvažuje SŽDC o dokončení zastávek ČD do konce I. čtvrtletí 2014.
6. V bodu 6. byla projednána problematika finanční situace ZŠ a MŠ Chýně; pí Musilová konstatovala, že dle informací účetního Ing. Tomáška činil na konci roku 2012 rozdíl mezi skutečným stavem na běžném účtu školy a stavem, který měl být na běžném účtu školy částku 344 921 Kč; mzdové prostředky za období 12/2012 byly částečně hrazeny z provozních příjmů školy, tj. ze školného a stravného; byly vykazovány zůstatky ve fondech (rezervní, investiční), které však ve skutečnosti neexistovaly; pí Musilová uvedla, že škola dosud obdržela od obce od počátku roku 2013 částku ve výši 1 146 199,- Kč; dle informací ředitelky školy potřebuje škola do konce roku 2013 ještě další prostředky nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2013, aby byla schopna fungovat; vzhledem k tomu, že v rezervním fondu škola žádné prostředky nemá, žádá škola obec o navýšení rozpočtu celkem o 448 941,- Kč pro rok 2013; předsedkyně FV pí Pokorná k problematice sdělila, že FV se zabýval situací ve škole, pokud by škola nedostala prostředky nad rámec schváleného rozpočtu, musela by se zavřít; pokud zastupitelé schválí navýšení rozpočtu, měla by ředitelka školy vypracovat nový rozpočet, resp. rozpočtové opatření č. 1, ve kterém bude zohledněno navýšení prostředků a přesně stanoveno, na co budou tyto další prostředky použity; dále se rozvinula diskuse k tomuto bodu:
• Pí Kovářová – na pracovní poradě zastupitelů byla ředitelka školy požádána, aby vyčíslila zvýšené náklady v souvislosti se zvýšeným počtem dětí ve školce;  rovněž by bylo vhodné, aby příště u projednávání tohoto bodu byla přítomna paní ředitelka;
• P. Novotný – paní ředitelka sdělila, že pokud dostane částku 448 941,- Kč, bude to škole do konce roku stačit;
• Pí Kovářová – zdržím se hlasování při projednávání tohoto bodu; budu reagovat až na příštím zasedání zastupitelstva, až bude specifikováno, na co budou navýšené prostředky použity;
Zastupitelé pak schválili 6 hlasy navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně pro rok 2013 o částku 448 941,- Kč a od ředitelky ZŠ a MŠ Chýně požadují dodat do příštího zasedání zastupitelstva upravený rozpočet pro rok 2013 (rozpočtové opatření č. 1); pí Kovářová se zdržela hlasování.
7.  V bodu 7. byla projednána účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně za rok 2012; p. Dykast – zástupce společnosti, která prováděla kontrolu hospodaření v ZŠ a MŠ Chýně uvedl, že podklady pro rozhodnutí ve věci schválení či neschválení účetní závěrky školy byly zveřejněny na webových stránkách obce Chýně; zmínil novou vyhlášku č. 220/2013 Sb., která letos poprvé ukládá obci, jako zřizovateli příspěvkové organizace (školy), projednat účetní závěrku za rok 2012; p. Dykast sdělil, že účetní závěrka školy nesplňuje ani formální stránku věci, neproběhlo zdanění hospodářské činnosti; po věcné linii došlo k zaměření na věrohodnost účetnictví (inventarizaci); byly vyčísleny inventarizační rozdíly (majetek chyběl, nebyl oceněn nebo nebyl dán do inventarizačních seznamů); na fakturách byla jiná čísla, než bylo zaúčtováno; částka 239 895,- Kč byl inventarizační rozdíl; např. nákup piana a jeho stěhování do 5. patra, které se v žádné budově školy nevyskytuje; piano však ve škole nikdy nebylo; inventura pokladny ve škole nebyla na konci roku 2012 vůbec provedena; od rodičů byly vybírány peníze, chybí však seznam rodičů – plátců ani uvedená výše částek, která od nich byla vybrána; u dotace od EU nebyly dodrženy stanovené podmínky; nakoupené věci z peněz dotace byly zaúčtovány jako neinvestiční výdaje, ale ve skutečnosti se jednalo o investici; zpráva o hospodaření školy a podklady pro účetní závěrku školy byly předány orgánům činným v trestním řízení; policie s těmito podklady pracuje, věc bude řešena jak po linii trestněprávní, tak po linii pracovněprávní; po této informaci proběhla diskuse k danému tématu:
• p. Novotný – vedení obce je povinno konat, bylo podáno trestní oznámení;
• p. Dykast – rozpočet školy na rok 2012 nebyl obcí schválen, to co škola vykazovala obci, nesouhlasilo s účetnictvím školy;
• p. Dykast – přečetl seznam položek, které byly překročeny oproti rozpočtu – např. dohody o provedení práce;
• pí Kovářová – na pracovní poradě se řešilo, zda někdo zdefraudoval peníze, nebo je použil jinak, než měl; jde o to, zda se paní Jakubová obohacovala, či ne a prostředky použila jinak;
• p. Dykast – to se musí prošetřit, ale např. u klavíru fakturu podepsala, ale není pravdivá; ostatní věci musí řešit orgány činné v trestním řízení; nelze nyní říci, zda je v chování pí Jakubové úmysl, či nikoli a zda se obohatila;
na jednání zastupitelstva se dostavil p. Rydval;
• p. Novotný – nová paní ředitelka předala obci přehled financí, které škola dostává z kraje, tam je vše popsáno;
• p. Jelínek – co se stane, když škola nesplní nápravu nedostatků?
• pí Musilová – o tom hovoří vyhláška č. 220/2013 Sb. – pokud škola nenapraví skutečnosti, které byly důvodem pro neschválení účetní závěrky ani ve stanovené lhůtě, ani v následujícím účetním období, a tyto skutečnosti mají za následek, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace, obec potvrdí neschválení účetní závěrky;
• p. Škácha – zdá se, že v roce 2012 došlo ve škole k inventarizačnímu schodku; je to důsledek předchozích období nebo schodek vznikl až v roce 2012?
• p. Dykast – něco je zapříčiněno rokem 2012, něco pochází z minulých období;
• p. Škácha – paní ředitelka se někomu zodpovídala, ponese odpovědnost i bývalé vedení obce? Bývalá ředitelka udělala i řadu dobrých věcí;
• p. Dykast – nevím, jaká byla pí Jakubová učitelka, ale jako ekonomka shořela; paní ředitelka dělala tolik činností (vyučovala ve škole na živnostenský list apod.), že ani nemohla dělat činnost manažerskou;
po ukončení diskuse k tomuto bodu proběhlo hlasování, 7 zastupitelů neschválilo účetní závěrku školy za rok 2012, neboť tato neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a uložilo paní ředitelce Urbánkové odstranit v usnesení vyjmenované nedostatky do 11.12.2013 a zároveň zajistit v roce 2013 stanované úkoly, rovněž uvedená v usnesení; p Rydval se zdržel hlasování.
8. V bodu 8. byly diskutovány smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací a smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod, která je přílohou smlouvy předchozí; tyto smlouvy jsou součástí zadávacích podmínek pro výběrové řízení nového dodavatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně; úvodem tohoto bodu p. Štěpánek, který za obec připravuje výběrové řízení včetně vyhotovování návrhů všech potřebných dokumentů sdělil, že stále trvá diskuse se SFŽP, od kterého dostala obec dotaci na ČOV a který stanovuje podmínky výběrového řízení; p. Štěpánek uvedl, že dnes přišla od fondu odezva na mailovou korespondenci z jeho strany, zatím neví, co obsahuje; uvedl, že se musí pozměnit ve výběrovém řízení tzv. finanční model, musí se vycházet z ceny vody předané; obec má uzavřenou smlouvu s garancí ceny vody předané na dva roky – tato garance vyprší v lednu 2015 a hrozí, že TS Rudná zvýší cenu vody předané; cena v soutěži pak bude platit pouze do doby stejné ceny vody předané od TS Rudná; p. Štěpánek uvedl, že on pro obec navrhoval do podmínek výběrového řízení cenu vody bez ohledu na to, kolik bude stát cena vody předané;
Poté se rozproudila diskuse na dané téma:
• pí Kovářová – bylo by dobré prodloužit smlouvu s TS Rudná, jinak hrozí zdražení ceny vody;
• p. Štěpánek – Rudná zřejmě nebude nakloněna tomu, aby se prodloužila cena vody předané, bylo by však dobré odsouhlasit s TS Rudná konstrukci ceny vody předané;
• p. Fousek – cena vody předané je stanovena ve smlouvě podle toho, jak bude obec Chýně splácet vodovod;
• p. Chadima – kdyby vyhrála výběrové řízení TS Rudná, stejně by mohla stanovit cenu vody předané vyšší;
• p. Štěpánek – jde o to, aby byl stanoven mechanizmus ceny vody předané;
• p. Chadima – pokud TS Rudná navýší cenu vody předané obci Chýně, měla by toto udělat i vůči ostatním obcím;
• p. Štěpánek – zastupitelé mají v ruce dvě smlouvy, chtěl jsem, aby zastupitelé posvětili obsah smluv; důležité jsou i výkonové ukazatele – jde o přílohu smlouvy hlavní; ukazatele stanovují časy, do kterých např. musí dojít např. k opravě v případě havárie apod.;
• p. Jelínek – je zvláštní, že zastupitelé mají schválit něco, co se bude (může) měnit na základě požadavků fondu;
• p. Štěpánek – komunikace s fondem není nejjednodušší;
• pí Kovářová – co bude, když provozovatel předloží podmínky, se kterými nebude obec souhlasit?
• p. Štěpánek – chci od vás připomínky, proto je vám smlouva předkládána;
• p. Chadima – jde o smlouvu na 2 roky;
• p. Jelínek – navrhuji udělat pracovní poradu zastupitelů a zde podmínky smlouvy projednat; co se stane, když odběratel odmítne podepsat smlouvu? Ve smlouvě je mnoho věcí týkajících se konečného odběratele – např. v případě havárie považuji náhradní zdroj vody na 1 osobu a den v hodnotě 5 l vody jako velmi malý objem vody;
• pí Kovářová – jaký je čas na vyhlášení výběrového řízení až po výběr provozovatele?
• p. Štěpánek – smlouva na 2 roky se nemusí uzavírat dle pravidel koncesního zákona, ale musí se uzavřít dle pravidel fondu; pravidla fondu jsou taková, že doba od vyhlášení výběrového řízení do doby podání nabídek musí být 30 dnů; poté následuje schválení fondem; tj. v první polovině října by se mohlo vyhlásit výběrové řízení, ve druhé polovině listopadu po schválení fondem by mohla být podepsána smlouva s provozovatelem; prosinec by byl na předání agendy;
• p. Jelínek – vracím se k návrhu projednat smlouvy na pracovní poradě zastupitelů; zastupitelé se neformálně dohodli na termínu pondělí – 23.9.2013 v 18,00 hod. na OÚ Chýně;
• p. Rydval – je důležité vědět, zda v podmínkách dotace je nutnost schválení smluv zastupiteli či nikoliv;
Po ukončení diskuse zastupitelé vzali na vědomí text smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací s tím, že na toto téma proběhne ještě pracovní schůzka v pondělí 23.9.2013.
9. V tomto bodu bylo projednáno rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chýně na rok 2013; pí Pokorná uvedla, že byla upravena především výdajová stránky rozpočtu – do výdajů byly zahrnuty výdaje spojené se zateplením MŠ a rovněž do výdajů bylo zahrnuto i zvýšení rozpočtu školy na letošní rok; p. Štěpánek dodal, že toto rozpočtové opatření zohledňuje nejen již nastalé změny, ale i výhled do konce tohoto roku;
    Proběhla diskuse na dané téma:
• p. Jelínek – co bude s úvěry? Odpověď zněla, že nejsou součástí rozpočtu a budou se z nich financovat rozdíly mezi příjmy a výdaji;
• pí Kovářová – proč došlo ke snížení daně z nemovitosti?
• P. Štěpánek – odhad její výše při tvorbě rozpočtu se ukázal jako nereálný;
• Pí Pokorná – FV doporučuje rozpočtové opatření č. 5 schválit;
Zastupitelé schválili 7 hlasy rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chýně na rok 2013, p. Rydval byl proti.
10. V bodu 10. byl projednán návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností; pí Musilová uvedla, že obec má pro danou oblast problematiky vyhlášku, nicméně novela zákona o přestupcích si vynutila změnu vyhlášky, resp. zrušení stávající vyhlášky a její nahrazení vyhláškou novou; novela zavádí definici doby nočního klidu, a proto tuto již nemůže stanovovat ve své vyhlášce obec; dále novela stanovuje, že obec může vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě vyhlášky stanovit výjimečné případy (slavnosti, společenské akce apod.), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, což v návrhu vyhlášky obce Chýně je uvedeno v čl. 3; zastupitelé pak všemi 8 hlasy schválili obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
11.  V tomto bodu byl projednán dar manželů Fouskových v podobě pozemku p. č. 171/7 k. ú. Chýně o výměře 732 m2; p. Fousek uvedl, že geodet po dohodě s obcí zaměřil v terénu hranice nového pozemku a vyznačil je; p. Novotný poděkoval manželům Fouskovým za darování pozemku a ocenil jejich přístup vůči obci; poté zastupitelé 7 hlasy schválili přijetí daru - pozemku p. č. 171/7 k. ú. Chýně o výměře 732 m2 obci Chýně; p. Fousek se zdržel hlasování.
12. V dalším bodu programu byla projednána žádost pana Martina Duška o pronájem objektu – nebytových prostor bývalé mlékárny na rohu ulic Okružní a Hlavní o výměře 27 m2 pro provoz pizzerie a terminálu sazky na pozemku st. 170 k. ú. Chýně; p. Dušek ve své žádosti uvedl, že navrhuje za pronájem platit měsíčně 3 000,- Kč s tím, že veškeré venkovní a vnitřní úpravy, zavedení pitné vody apod. budou hrazeny z prostředků nájemce; stejně tak veškeré poplatky (vodné, stočné, elektřina apod.) by hradil nájemce; poté se rozvinula diskuse:
• pí Pokorná – 3 tis. měsíčně je málo;
• p. Jelínek – dříve se pronajímalo za částku 500,- Kč měsíčně;
• p. Chadima – na jak dlouhou dobu by byl pronájem?
• p. Dušek – alespoň na 5 let s možností prodloužení nájmu;
• pí Kovářová – myšlenka se mi líbí, podporujme tyto aktivity;
• p. Dušek – přes terminál se dají platit i složenky, takže by občané nemuseli chodit na poštu; pro zařízení provozu je potřeba přívod 380 V;
• p. Fousek – toto musí p. Dušek řešit se středočeskou energetikou;
po ukončení diskuse zastupitelé všemi 8 hlasy schválili pronájem nebytových prostor bývalé mlékárny panu Martinu Duškovi na pozemku st. 170 k. ú. Chýně o výměře 27 m2 pro provoz pizzerie a terminálu sazky za cenu 3 000,- Kč měsíčně bez poplatků za energie a služby, a to na dobu 5 let s možností následného prodloužení nájmu.
13.  Po vyčerpání všech bodů programu nastala diskuse:
• pí Kovářová – zvu všechny občany na středu 25.9.2013 od 18,00 hod. na vernisáž výstavy ZRCADLO 2 – jde o výtvarné práce občanů Chýně a širokého okolí;
• p. Novotný – počátkem listopadu rovněž chystám na Obecním úřadu Chýně výstavu ve spolupráci s p. Urbanem, tvůrcem kopie císařské koruny;
• p. Jelínek – jak je to se zveřejňováním smluv v rámci výběrového řízení? Zatím nejsou zveřejňovány;
• p. Jelínek – Enit Invest neplní své povinnosti – měl vysadit náhradní výsadbu za pokácené stromy v lokalitě za MŠ, kde má investorské záměry;
• p. Rydval – podejte návrh na výkon rozhodnutí;
• p. Štěpánek – smlouvy nad 500 tis. Kč se musí zveřejnit do 14 dnů podle zákona o veřejných zakázkách;
• občan – obec by měla řešit bezpečnost v obci, konkrétně u mateřské školy, kde již několikrát byly vykradeny auta rodičů přivážejících děti do MŠ;  např. ve spolupráci s městskou policií tak, aby tato denně mezi 7 a 8 hod. kontrolovala danou oblast u MŠ;
• pí Musilová – obávám se, že městská policie z Hostivice nebude mít zájem na rozšíření smlouvy, prioritně si řeší problémy v Hostivici;
• p. Novotný – obec se tím bude zabývat;
• pí Kovářová – souhlasím, lze řešit např. tak, že tam obec postaví zaměstnance nebo zaplatí důchodce;
• p. Kuchař – s městskou policií to není jednoduché, řeší přechody u škol v Hostivici v ranní době; kradou se zejména věci, které lidé nechávají na sedadlech v autech;
• p. Rydval – k tématu bezpečnosti v Chýni jsem se již vyjadřoval; navrhuji, aby si každý zastupitel udělal názor a na příštím zasedání zastupitelstva se bezpečnost v obci řešila jako samostatný bod programu – např. jako „opatření k posílení bezpečnosti v obci Chýně“.   
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Chýně ve 21,45 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.


V Chýni dne 20.9.2013
 
Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Pavel Fousek
Lenka Pokorná

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz