Usnesení č. 27/2013 zastupitelstva obce Chýně
ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18.9.2013

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti;

c) text smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací s tím, že na toto téma proběhne ještě pracovní schůzka v pondělí 23.9.2013.

 

B.     schvaluje  

a) navýšení schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2013 o částku 448 941,- Kč a od ředitelky ZŠ a MŠ Chýně požaduje dodat do příštího zasedání zastupitelstva upravený rozpočet pro rok 2013 (rozpočtové opatření č. 1);

b) rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chýně na rok 2013;

 
c) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností;

d) darování pozemku p. č. 171/7 k. ú. Chýně o výměře 732 m2 obci Chýně;

e) pronájem nebytových prostor bývalé mlékárny panu Martinu Duškovi na pozemku st. 170 k. ú. Chýně o výměře 27 m2 pro provoz pizzerie a terminálu sazky za cenu 3 000,- Kč měsíčně bez poplatků za energie a služby, a to na dobu 5 let s možností následného prodloužení nájmu.

 

C. neschvaluje

účetní závěrku ZŠ a MŠ Chýně za rok 2012, a to z důvodu, že účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle § 16 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky; k odstranění nedostatků se ukládá přijmout opatření uvedená v následujících  bodech a zajistit jejich splnění do 11.12.2013:
a) zúčtovat vyčíslené inventarizační rozdíly drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 239.895,-Kč
b) zajistit správné zařazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z finančních prostředků EU na účet 022 v celkové výši 268.357,-Kč 
c) vymáhat právní cestou náhradu škody za chybějící majetek od odpovědných pracovníků ve výši 34.232,-Kč
d) vymáhat právní cestou vzniklou škodu z důvodu chybných, duplicitních plateb na BÚ v celkové výši 10.981,-Kč
e) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy řešit porušování rozpočtové kázně při realizaci projektu EU – Interaktivní výuka v ZŠ Chýně,  ve výši dotace 548.602,-Kč.
Pro následující období účetní závěrky za rok 2013 zajistit

a) správnost sestavení účetních výkazů ve smyslu §5 odst. 4 vyhlášky č.410/2009 Sb. a zřizovací listiny a zohlednit vedle hlavní činnosti i hospodářskou činnost; na základě výsledků činnosti zajistit v případě potřeby podklady pro daňové přiznání z příjmů
b) řádnou a průkaznou dokladovou inventarizaci majetku a závazků, včetně fyzické inventury majetku
c) řádné a zdůvodněné vyřazování hmotného majetku podložené likvidačními protokoly a vyřazení zapůjčeného majetku jen na základě schválení obcí Chýně
d) průkazné, úplné a správné vedení účetnictví ve smyslu účetních zásad a zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně dodržování rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
e) průkazný výběr příspěvků od rodičů v hotovosti, tj. dokládat před zaúčtováním jmenným seznamem rodičů s uvedením částky příspěvku
f) dodržování rozpočtové kázně při čerpání schváleného obecního rozpočtu a vykazování skutečné výše čerpání rozpočtovaných nákladů dle stavu v účetnictví k 31.12. příslušného roku v hlášení pro obec Chýně.


      

V Chýni dne 19.9.2013

 

Josef Novotný v.r.
starosta obce

 

Jaroslav Kuchař v.r.
místostarosta obce                                                                        

 

 


                 

Vyvěšeno dne 19. 9. 2013
 
Sejmuto dne 5.10.2013

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz