Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 24.7.2013

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Novotný, Chadima, Barek, pí Pokorná, pí Kovářová


Nepřítomni: p. Rydval (neomluven), p. Fousek (omluven)

 
Hosté:  15 občanů


Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Zateplení MŠ Chýně – schválení zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo
7. Rozpočtové opatření č. 4  rozpočtu obce Chýně na rok 2013
8. Prodej části pozemku p. č. 156/117 k. ú. Chýně o výměře 77 m2 a části pozemku p. č. 298/3 k. ú. Chýně o výměře 1 m2 SŽDC za účelem výstavby vlakové zastávky Chýně
9. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
10. Závěr.

 
Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu a navrhl do programu doplnit bod 8a. – „Žádost ZŠ a MŠ Chýně o poskytnutí finančních prostředků na provoz školy a platy zaměstnanců“; program zasedání zastupitelstva spolu s doplněným bodem 8a. byl schválen všemi 7 hlasy.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 25/2013 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 3.7.2013; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny nebo jsou průběžně plněny, přetrvávají však některé dosud nesplněné nebo rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Chadimu – oba byli schváleni 7 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• stav účtu k 22.7.2013 –1 934 065,- Kč
• obec obdržela ze SFŽP souhlas s vyhlášením výběrového řízení na provozovatele VHI na dobu do konce roku 2015; předtím však fond žádá o zaslání kompletní dokumentace k výběrovému řízení za účelem umožnění její kontroly; obec zatím nemá souhlas k prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce;
• práce na přístavbě základní školy Chýně pokračují dle harmonogramu; termín ukončení prací by mohl být cca o 1 – 2 týdny kratší;
• pokračují práce na úpravě mateřské školy – již je hotová ze ¾ školní jídelna, nová třída je již osazená okny, probíhá rekonstrukce základního vodovodního řadu a instaluje se nový boiler, buduje se nové sociální zařízení;
• obec intenzivně řeší problematiku malého tlaku pitné vody ve výše položených lokalitách, zejména Na Vyhlídce a na Hájích; proběhla jednání mezi obcí, TS Rudná a I. Vodohospodářskou společností;
• chýlí se ke konci audit ZŠ a MŠ Chýně za rok 2012 – 22.7.2013 proběhla schůzka mezi auditory a zástupci školy a projednány základní nedostatky v hospodaření školy 
o chybí majetek v hodnotě 38 tis. Kč
o dotace z EU neproběhla dle stanovených pravidel – nebylo provedeno výběrové řízení na dodavatele
o účetní závěrka nebyla zpracována ve smyslu zákona
o byly zjištěny rozdíly ve vykazovaném čerpání financí z obecního rozpočtu
o mzdy kuchařek nebyly vypláceny v souladu se zákoníkem práce.
6.   V bodu 6. byla projednána problematika zateplení mateřské školy Chýně; p. Kuchař informoval přítomné o výběrovém řízení (VŘ) na zhotovitele stavby, které proběhlo 24.7.2013; celkem se přihlásilo do VŘ 5 firem, všechny splnily zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách; hlavním hodnotícím kriteriem byla nejnižší nabídková cena; na základě tohoto kriteria byla komisí doporučena firma BLÁHA Trade s.r.o., IČ28686390, která předložila nejnižší nabídkovou cenu, a to 2 588 655,- Kč bez DPH; smlouva o dílo s touto firmou by měla být uzavřena do 15 dnů; zastupitelé pak všemi 7 hlasy schválili výběr firmy na zateplení MŠ Chýně, a to firmy BLÁHA Trade s.r.o., IČ 28686390 a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
7.  V bodu 7. bylo projednáno rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2013; předsedkyně Finančního výboru pí Pokorná přednesla, že FV den předtím schválil toto rozpočtové opatření, spočívající na straně příjmů v dotaci na zateplení MŠ ve výši 2,615 mil. Kč a v příjmech z prodeje pozemků ve výši 240 tis. Kč; na straně výdajů se pak objevuje zejména částka ve výši 4 305 567,- Kč, do které je zahrnuta rekonstrukce části staré budovy MŠ a celkové náklady na zateplení MŠ; dále na straně příjmů je částka ve výši 5,6 mil. Kč ve formě poskytnutého úvěru na přístavbu budovy ZŠ Chýně; rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z úvěru poskytnutého ČS, a.s.; zastupitelé pak 6 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2013, pí Kovářová se zdržela hlasování.
8. V bodu 8. byl projednán prodej části pozemku p. č. 156/117 k. ú. Chýně o výměře 77 m2 a části pozemku p. č. 298/3 k. ú. Chýně o výměře 1 m2 SŽDC za účelem výstavby vlakové zastávky Chýně; p. Novotný uvedl, že veškeré náklady související s prodejem hradí kupující; kupní cena bude určena znaleckým posudkem; zastupitelé pak 7 hlasy schválili prodej části výše uvedených pozemků za stanovených podmínek.
8a.V tomto bodu byla projednána žádost ředitelky ZŠ a MŠ Chýně o poskytnutí finančních prostředků na provoz školy a platy zaměstnanců ve výši 344 922,- K; součástí žádosti bylo i vyjádření účetního školy p. Tomáška; ten uvedl, že finanční prostředky od Krajského úřadu byly částečně vyčerpány již v roce 2012 na jiné platby. Z tohoto důvodu nemohly být vyplaceny mzdy zaměstnancům za období 12/2012 v řádném termínu v lednu 2013. Zároveň bez svolení a schválení zastupitelstva obce byl bývalým vedením ZŠ a MŠ Chýně vyčerpán rezervní i investiční fond ZŠ a MŠ na úhradu jiných plateb a částečně i mezd zaměstnanců za období 12/2012. V tuto chvíli nemá ZŠ a MŠ finanční prostředky na provozní náklady a zároveň i na část mezd, které budou vypláceny v září 2013.
Situace je taková, že od ledna 2013 se část finančních prostředků stále používá na jiné účely (tento stav vyplývá ze situace z minulých let). To znamená, že přijdou finanční prostředky na mzdy, část se použije na provozní náklady, poté přijdou finanční prostředky od obce a ty se zase částečně použijí na mzdy, hrazení faktur za potraviny atd.; p. účetní uvedl, že za stávající situace je nutné vyrovnat finanční situaci školy a následně vymáhat škodu na bývalém vedení ZŠ a MŠ Chýně; dále p. Novotný k tomuto bodu přednesl závěry z projednání zjištěných nedostatků auditorskou firmou provádějící kontrolu r. 2012 v ZŠ a MŠ Chýně; závěry byly projednány dne 22.7.2013 se zástupci školy – pí Urbánkovou, stávající ředitelkou školy, pí Buncík, pověřenou řízením školy před jmenováním pí Urbánkové do funkce a pí Kuncovou bývalou účetní školy; závěry jsou následující:
• Inventarizace majetku k 31.12.2012
o byly odsouhlaseny zjištěné inventurní rozdíly z hlediska správnosti finančního ocenění majetku i fyzické existence majetku;
o nebyl dohledán majetek v hodnotě 38 205,- Kč (ani ve fyzické inventuře, ani nebyl nalezen) – zejména pianino Cherny hnědý ořech v hodnotě 14 400,- Kč pořízené v r. 2012; k tomu nebyla vysvětlena přeprava pianina v hodnotě 7 200,- Kč; přeprava byla uskutečněna dříve, než nákup pianina; dle vyjádření Mgr. Buncík se pianino ve škole nikdy nenacházelo a tudíž nemohlo být stěhováno; pianino bylo neoprávněně zařazeno do majetku; rovněž náklady na stěhování pianina jsou neoprávněné; Mgr. Buncík se domnívá, že uvedené částky byly v r. 2013 uhrazeny pí Jakubovou, příp. úhrada bude Mgr. Buncík doložena;
• Pí Kuncová – zašle vysvětlení k dotazům, které nebyly zodpovězeny v rámci jednání, a to do 25.7.2013;
• Dotace – projekt EU – nebylo provedeno výběrové řízení pro realizaci projektu – výběr dodavatelů; byl nesprávně zařazen majetek z hlediska zákona o účetnictví – investiční majetek (bude součástí zprávy);
• Dotace – z rozpočtu obce - přítomní byli seznámeni se zjištěnými rozdíly ve vykazovaném čerpání z obecního rozpočtu; dle pí Kuncové příčina byla v časovém posunu vyhotovení tohoto dokumentu;  jiný dokument o čerpání rozpočtu a plnění nebyl vyhotoven;
• Účetní závěrka – nebyla plně zpracována ve smyslu zákona – nebyly provedeny úplně a řádně dokladová a fyzická inventura, nebyly vedeny odděleně příjmy a výdaje za výuku a zvlášť za stravování v rámci hlavní činnosti; nebyla vykazována hospodářská činnost; dodatečně bylo podáno daňové přiznání;
• Mzdy kuchařek – bylo upozorněno, že u pí Aleny Foučkové bylo od 10.8.2012 do 21.8.2012 vykázáno nařízené neplacené volno ve výši 64 hodin; tím byl porušen zákoník práce - § 208 ZP;
K tomuto bodu proběhla následující diskuse:
• bylo konstatováno, že nebyly vedeny odděleně výdaje na platy financované z kraje a výdaje provozní financované z prostředků obce; dále bylo konstatováno, že škola v minulosti utrácela více prostředků, než kolik jich měla na dané období;
• pí Kovářová – z rozpočtového určení daní dostává obec cca 8 tis. Kč na jednoho žáka;
• pí Musilová – aby škola mohla fungovat  o 5-ti třídách samostatně, musí mít minimálně 75 žáků (15 žáků v průměru na 1 třídu); pokud škola nedosáhne tohoto počtu a bude chtít mít 5 samostatných ročníků, musela by obec dotovat rozdíl mezi počtem 75 žáků a skutečným počtem žáků cca 40 tis. ročně na 1 žáka;
• občan – běžný audit nemůže zjistit do detailů vše, musel by se udělat ve škole forenzní audit;
• pí Kovářová – kde chce obec vzít ve svém  rozpočtu prostředky na školu? Pokud se mají peníze poskytnout, pak s podmínkou řešení celé záležitosti až po ukončení auditu ve škole;
• p. Novotný – škola potřebuje nyní peníze na platy zaměstnanců;
• p. Jelínek – nelze zamazávat dluh bývalého vedení školy jen tak;
• p. Chadima – obec také odpovídá za to, co způsobilo bývalé vedení, mělo by to stejným způsobem fungovat i ve škole;
• pí Kovářová – pokud se peníze poskytnou, musí se říci na co;
po ukončení diskuse zastupitelé všemi 7 hlasy schválili, aby byla ZŠ a MŠ Chýně vyplacena mimořádná předčasná platba na krytí platební neschopnosti ve výši 344 922,- Kč; tato platba bude poskytnuta v rámci schváleného rozpočtu obcí Chýně pro ZŠ a MŠ Chýně na rok 2013.
9. V bodu 9. proběhla diskuse přítomných:
• p. Kuchař – vyzval přítomné k diskusi na téma výstavby společností Embalador v obci Chýně;
• p. Jeřábek – děkuji obci za to, že se stará o občany v záležitosti Embalador; Stavební úřad obec nepodporuje;
• p. Plaňanský – Stavební úřad vydal souhlas s dělením pozemků – obec hledá argumenty – pás ochranné a izolační zeleně kolem celé lokality je podle plánovací smlouvy a územního plánu celistvý a široký 18 m; dle geometrického plánu na dělení pozemků je pás pouze u části zástavby v šíři cca 3 m; rovněž parcelace pozemků je jiná;
• p. Jeřábek – předal obci stanovisko vypracované právníkem;
• pí Kovářová – navrhuji vyzvat specialistu na územní plánování, aby se k záležitosti Enbalador vyjádřil;
• p. Veselý – problém je v parcelaci pozemků, v zeleném pásu kolem celé lokality a v průjezdnosti komunikace;
• p. Vrba – možná by obci pomohlo, kdyby občané, kteří darovali obci pozemky, si tyto dary vzali zpět;
• p. Plaňanský – je to problém, pozemky jsou vedeny jako místní komunikace;
• pí Kovářová – novou parcelací se zřejmě zvýší počet EO – je to problém, chybí občanská vybavenost;
• pí Kovářová – obec zaslala občanům e-mail ohledně instalace pojistného a regulačního ventilu – nevím o co jde;
• p. Novotný – bylo mi řečeno, že osazení ventily je součástí kolaudace stavby;
• p. Jeřábek – regulační ventil je tlakový ventil;
• p. Kuchař -   proběhly schůzky s TS Rudná a 1. Vodohospodářskou společností; ze schůzek vyplynulo, že je potřeba zvýšit tlak vody, avšak při zvýšeném tlaku by mohlo v některých místech prasknout potrubí;
• p. Chadima – večer neteče voda, vadí mi to; avšak jeden den se stalo, že byl v ulici U Dráhy tlak 6 atm;
• Pí Míková – vadí mi malý tlak vody, každý hází vinu na druhého;
• P. Novotný – obec záležitost řeší, najme znalce na tlakové poměry za účelem řešení situace a dalších specifik;
• P. Veselý – kolik RD se nechá postavit, aby tlak vody nebyl ještě nižší? 
10. Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Chýně ve 21,10 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.


V Chýni dne 26.7.2013
 
Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Jaroslav Kuchař
Lenka Pokorná

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz