Usnesení č. 26/2013 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24.7.2013

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti.

 

B.     schvaluje  

a) výběr firmy na zateplení MŠ Chýně, a to firmy BLÁHA Trade s.r.o., IČ 28686390 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy;

b) rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Chýně na rok 2013;

c) prodej části pozemku p. č. 156/117 k. ú. Chýně o výměře 77 m2 a části pozemku p. č. 298/3 k. ú. Chýně o výměře 1 m2;
 
d) aby byla ZŠ a MŠ Chýně vyplacena mimořádná předčasná platba na krytí platební neschopnosti ve výši 344 922,- Kč; tato platba bude poskytnuta v rámci schváleného rozpočtu obcí Chýně pro ZŠ a MŠ Chýně na rok 2013.


      
V Chýni dne 25.7.2013

 

Josef Novotný, starosta

Jaroslav Kuchař,  místostarosta obce        
                 

Vyvěšeno dne 25.7.2013
 
 Sejmuto dne 10.8.2013

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz