Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 3.7.2013

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, Barek, pí Pokorná, pí Kovářová
Nepřítomni: p. Rydval (neomluven) 
Hosté:  11 občanů


Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Závěrečný účet obce Chýně
7. Účetní závěrka Obce Chýně
8. Zřízení peněžního fondu na obnovu VHI v obci Chýně
9. Veřejná sbírka obce Chýně
10. Schválení úvěrové smlouvy obce Chýně
11.  Žádost TS Hostivice – poskytování vody předané od TS Rudná
12. Provozní řád obecního hřiště v Chýni
13. Prodej pozemku p. č. st. 179 k. ú. Chýně
14. Darování pozemků p. č. 182/74 a 182/75 k. ú. Chýně obci Chýně
15. Směna pozemku p. č. 527/15 k. ú. Chýně o výměře 212 m2 a pozemku p. č. 574/7 k. ú. Chýně o výměře 212 m2 mezi obcí Chýně a společností BERGER BETON
16. Směna pozemku p. č. 538/34 k. ú. Chýně o výměře 41 m2 za pozemek p. č. 46/11 k. ú. Chýně o výměře 5 m2 a pozemek p. č. 538/35 k. ú. Chýně o výměře 3 m2 s příslušným finančním vyrovnáním
17. Nová ZŠ Chýně - příprava zadávací dokumentace
18. Lesní školka – informace
19. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
20. Závěr.

 
    Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,10 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu a otázal se, zda někdo ze zastupitelů má návrhy na doplnění programu; p. Fousek navrhl vypustit z programu bod č. 18 – Lesní školka; k tomu uvedla pí Kovářová, že navrhuje bod v programu ponechat, jde pouze o informaci a obce budou moci na podzim žádat o dotace na lesní školky; starosta obce navrhl doplnit do programu nový bod 10a. – financování zateplení MŠ Chýně; program zasedání zastupitelstva spolu s doplněným bodem 10a. a ponecháním bodu 18. byl schválen všemi 8 hlasy.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 24/2013 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 5.6.2013; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, přetrvávají však některé dosud nesplněné nebo rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 8 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 8 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Stav účtu k 2.7.2013 – 1 710 366,- Kč;
• Pokračují stavební práce v budově základní školy a mateřské školy; přístavba základní školy bude dokončena do konce září, stavební práce v budově mateřské školy během prázdnin;
• Obec obdržela dotaci na zateplení budovy MŠ ve výši 2,6 mil. Kč; bude provedeno zateplení pláště budovy MŠ, střechy a výměna oken; práce musejí být provedeny do konce roku 2013, resp. do doby než přijde velká zima;
• Obec zajistila vyhloubení odtokové rýhy podél ulice Ke Skále tak, aby přívalová voda či podzemní vody již nestékala po komunikaci a neponičila ji, jak se stalo v měsíci červnu.
• Obec obdržela předběžný souhlas SFŽP na uskutečnění výběrové řízení na nového provozovatele s termínem provozování VHI do konce roku 2015; na žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o  poskytnutí dotace z ledna 2012 a žádost o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce do 30.6.2014 z 28.5.2013 dosud odpověď neobdržela; SFŽP požádal obec o zaslání kompletních dokumentů před vyhlášením koncesního řízení za účelem kontroly formální úplnosti; 
• Obec vypsala výběrové řízení na poskytnutí úvěru ve výši 5,6 mil. Kč na financování přístavby budovy MŠ. Byly osloveny 4 banky, ČS, ČSOB, KB, Reiffeisen BANK. Z těchto oslovených firem poslala svoji nabídku pouze ČS, která tím pádem byla vybrána jako banka pro poskytnutí úvěru s úrokovou sazbou 1,15% p. a.. Úvěrová smlouva bude předmětem dnešního jednání zastupitelstva;
• Obec ukončila smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Richardem Nigrinim.
6.        V dalším bodu byl projednán závěrečný účet obce za rok 2012; pí Musilová konstatovala, že zastupitelé obdrželi podklady o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012; výkazy Fin 2 – 12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát jsou přílohou závěrečného účtu, dále zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 vyhotovená kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje; závěrečný účet byl zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce obce Chýně; zastupitelé schválili 8 hlasy závěrečný účet obce Chýně za rok 2012 s výhradami a zároveň přijali opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 ze dne 9.5.2013, a to
• ve výkazu Rozvaha sestaveném k 31.12.2012 je na položce A.II.6 chybně vykázán stav ve sloupci netto ve výši - 13.161,96 Kč, namísto správně 0,00 Kč
• poskytování neinvestičních transferů zřízené příspěvkové organizaci je účtováno nesprávně na SÚ 572/231 namísto správně na SÚ 572/349 (předpis na celé účetní období) a na SÚ 349/231 (následná úhrada); např. neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Chýně za období 10/2012 (účetní doklad č. 110137 ze dne 16.10.2012);
uvedené chyby a nedostatky byly napraveny v termínu do 10.5.2013. 
7.    V bodu 7. byla projednána účetní závěrka obce Chýně sestavená k rozvahovému dni 31.12.2012; pí Musilová uvedla, že
• existuje návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek – vyhláška měla nabýt účinnosti dnem 1.6.2013, zatím se tak nestalo;
• zastupitelé obce budou schvalovat počínaje rokem 2013 účetní závěrku obce a ZŠ a MŠ Chýně za rok 2012 dle zákona o obcích;
• součástí účetní závěrky jsou účetní výkazy – Rozvaha vč. přílohy, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz Fin 2-12 M, inventarizace, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, tj. více méně totéž, jako u závěrečného účtu obce, dále pak inventarizace majetku a zprávy o výsledcích finanční kontroly; při projednání účetní závěrky se jedná o potvrzení stavu jednotlivých účtů uvedených v Rozvaze; účetní závěrka má poskytnout obraz o úplnosti a průkaznosti účetnictví, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví; zastupitelé schválili 8 hlasy účetní závěrku obce Chýně k rozvahovému dni 31.12.2012.
8. V bodu 8. bylo projednáno zřízení peněžního fondu na financování obnovy vodohospodářské infrastruktury (VHI) obce Chýně; pí Musilová informovala, že obec má smluvní vztah s provozovatelem VHI v obci Chýně, na základě kterého tento provozovatel platí nájem za VHI v rámci kalendářního roku každé čtvrtletí; tento nájem činí čtvrtletně cca 169 tis. Kč; toto nájemné bude dle rozhodnutí zastupitelů z minulého období použito na financování obnovy VHI; finanční prostředky budou alokovány na zvláštním účtu obce; k tomu, aby byl účet u banky zřízen, je potřeba souhlasu zastupitelů; zastupitelé schválili 8 hlasy zřízení peněžního fondu na financování obnovy vodohospodářské infrastruktury obce Chýně a uložili starostovi obce zřízení zvláštního účtu, na kterém budou peněžní prostředky pro tento účel shromažďovány.
9.   V dalším bodu bylo konstatováno, že obec Chýně není v dobré finanční situaci, a proto navrhuje zastupitelům vypsání veřejné sbírky na financování vybavení učeben Základní školy a Mateřské školy Chýně, zejména těch, které budou nově vybudovány v obou budovách ZŠ i MŠ Chýně; pí Musilová uvedla, že obec pro to, aby mohla zveřejnit vyhlášení veřejné sbírky, musí nejprve splnit určité podmínky uvedené v zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů;  před vyhlášením sbírky musí obec poslat žádost na KÚ Středočeského kraje a počkat na vydání osvědčení, které by mělo být zasláno do 30 dnů; do žádosti nutno uvést mimo jiné způsob konání sbírky (obec navrhuje zřízení zvl. účtu na bezhotovostní platby a rovněž zřízení pokladny na OÚ Chýně pro platby v hotovosti); dále je nutné uvést účel sbírky, do kdy se bude sbírka konat (obec navrhuje konec roku 2013) a kde se bude konat (území obce Chýně); po vydání osvědčení z kraje může obec sbírku vyhlásit; po ukončení sbírky je nutné vyúčtovat sbírku a vyúčtování zaslat na kraj; zastupitelé schválili 8 hlasy veřejnou sbírku na území obce Chýně za účelem financování vybavení učeben v Základní škole a Mateřské škole Chýně formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu nebo složením hotovosti do pokladny zřízené pro tento účel na Obecním úřadu Chýně a uložili starostovi obce zřízení zvláštního účtu, na kterém budou peněžní prostředky pro tento účel shromažďovány; sbírka bude zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení Krajským úřadem Středočeského kraje a ukončena dnem 31.12.2013.
10. V bodu 10. byl projednán obsah úvěrové smlouvy od České spořitelny, a.s.;  obec na základě souhlasu zastupitelů vypsala výběrové řízení na poskytnutí úvěru; byly obeslány 4 banky, ČSOB, ČS, Reiffeisen BANK, ČSOB; na nabídku reflektovala pouze 1 banka, a to ČS; ČSOB oznámila obci, že podmínky obce v zadávacím řízení jsou pro ni nepřijatelné, KB se po týdnu od vypsání výběrového řízení  dotázala, kdy ji budou zaslány odpovědi na její dotazy, obec však žádné dotazy neobdržela; po výzvě obce o zaslání dotazů znovu a následném jejich doručení obec odpověděla na dotazy, KB se však již neozvala;  výběrová komise tedy vybrala ve výběrovém řízení z jediné nabídky Českou spořitelnu, která splnila všechny zadávací podmínky – tj. zejména úvěr bez sankcí a poplatků, úroková sazba fixní s úrokovou sazbou 1,15 p. a., možnost předčasného splacení úvěru bez poplatků; splátky budou měsíční ve výši cca 77 tis. Kč + úroková sazba; pí Kovářová k tomuto bodu uvedla, že se zdrží hlasování, zadluženost obce tímto způsobem nepovažuje za ideální a bez dotačních titulů by se nemělo stavět; zastupitelé schválili 6 hlasy podmínky a obsah úvěrové smlouvy na poskytnutí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 5,6 mil. Kč na financování přístavby budovy základní školy v Chýni; pí Kovářová a p. Barek se zdrželi hlasování.
10a. V tomto bodu zastupitelé projednávali způsob financování zateplení MŠ Chýně; p. Novotný uvedl, že obec obdržela dotaci na zateplení ve výši cca 2,6, mil. Kč; celkové náklady na zateplení však jsou odhadnuty na vyšší částku – cca o 1 mil. více; navíc financování dotace bude takové, že obec musí nejprve předložené faktury zhotovitele díla sama uhradit a teprve pak může žádat o finance fond; pí Kovářová se dotázala, zda tuto problematiku projednával Finanční výbor; předsedkyně FV pí Pokorná odpověděla, že nikoli, neboť nebyl čas; pí Musilová doplnila, že situace kolem dotace je velmi hektická, neboť 26.7.2013 končí souhlas Stavebního úřadu Hostivice ke stavbě na zateplení MŠ; do této doby musí být vybrán zhotovitel díla, na základě vypsaného výběrového řízení, zastupitelé musí dle vnitřního předpisu obce schválit vybraného zhotovitele díla a smlouvu o dílo (navržen termín 24.4.2013), dále musí být smlouva do 26.7.2013 podepsána se zhotovitelem díla a musí být rovněž započaty stavební práce, jinak souhlas se stavbou skončí, a obec by musela žádat o nový; to by znamenalo, že obec by nenaplnila dotační podmínky - zateplení provést a zkolaudovat do konce roku 2013; pí Kovářová dodala, že financování zateplení z dotace je úžasné, nicméně vše měl předem projednat Finanční výbor; poté zastupitelé 7 hlasy schválili financování zateplení mateřské školy formou úvěru v maximální výši celkových projektových nákladů, pí Kovářová se zdržela hlasování.
11. V dalším bodu byla projednána žádost TS Hostivice o způsobu převodu vody předané pro TS Hostivice od TS Rudná; TS Hostivice uvádějí v žádosti, že jednali s TS Rudná o možnosti realizovat nákup vody přes bývalý výtlak z ATS Chýně;  TS Hostivice navrhly 3 způsoby řešení – buď uzavření smlouvy vlastníků související vodárenské infrastruktury, nebo pronájem části vodovodu (úsek PVC 160 u betonárky), nebo prodej této části vodovodu; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
• p. Chadima – již nyní ve špičce mají obyvatelé obce na výše položených místech nízký tlak vody, dle mnou získaných informací nedodávají PVK smluvené množství vody do Chýně; nízký tlak vody do Chýně jsem několikrát urgoval, tlak se trochu zlepšil; z přivaděče TS Rudná je zásobována i lokalita Hostivice-jih; obávám se, že průměr trubek vodovodu do Chýně (80 cm) není dostačující; proto bych žádost TS Hostivice zamítl;
• pí Kovářová – již p. Fingerhut v minulosti připravoval přivaděč vody z Prahy, já jsem v tom jako starostka pokračovala; měl být vybudován vodojem, pak by výše položené lokality měly vody dostatek;
• p. Chadima – to není problém obce, postavit vodojem za 40 mil. Kč; to je věc TS Rudná; dodavatel vody musí dodržet stanovený tlak vody ve špičce;
• p. Novotný – poskytl jsem TS Rudná zdroj el. energie pro tlakovou stanici, která má zajistit tlak vody;
• p. Chadima – tlaková stanice je majetkem obce Chýně, dá se tato ATS využít pro posílení tlaku vody pro Chýni?
• p. Fousek – navrhuji ATS buď si ponechat, nebo ji prodat; doporučuji zahájit jednání s TS Rudná ve věci ATS;
• p. Barek – nebezpečí míchání vody s vodou z chrášťanských vrtů je největší argument pro zamítnutí žádosti TS Hostivice;
• p. Jelínek – obec nemůže rozhodnout, kdy a kde bude dodávat vodu do Hostivice;
po ukončení diskuse zastupitelé 8 hlasy zamítli návrh způsobu převodu vody předané pro TS Hostivice.
12.   V bodu 12. byl projednán návrh změny Provozního řádu obecního hřiště v Chýni; pí Musilová informovala o tom, že v minulosti byla ukončena nájemní smlouva mezi obcí Chýně a TJ Sokol Chýně ve věci pronájmu obecního hřiště; v Provozním řádu tohoto hřiště však stále zůstal jako provozovatel TJ Sokol Chýně; zejména z tohoto důvodu je zapotřebí upravit provozní řád dle aktuálního stavu; p. Fousek upozornil na to, že v čl. I. bod 2. je uveden jako provozovatel Obecní úřad Chýně, měla by to však být obec; dále p. Fousek navrhl, aby v čl. 4 provozního řádu bylo doplněno ustanovení o době předání klíčů  účastníku akce.; p. Jelínek k tomu oponoval, že se nejedná o záležitost, která by měla být součástí provozního řádu; zastupitelé pak všemi 8 hlasy schválili Provozní řád obecního hřiště v Chýni s tím, že v čl. 1 bodu 2. bude uvedeno, že vlastníkem i provozovatele hřiště je obec Chýně.
13. V bodu 13. byl projednán návrh na prodej pozemku p. č. st. 179 k. ú. Chýně ve vlastnictví obce Chýně; p. Novotný uvedl, že se jedná o pozemek pod bytovým domem vedle budovy obecního úřadu; vlastníci bytových jednotek jsou odlišní od vlastníka pozemku pod bytovým domem a navrhl, aby tento pozemek byl nabídnut vlastníkům bytových jednotek ke koupi; pí Novotný uvedl, že cena obvyklá v Chýni je 1 tis. Kč/m2; pokud by vlastníci bytových jednotek nejevili zájem pozemek prodat, bude nabídnut posléze široké veřejnosti; zastupitelé pak všemi 8 hlasy schválili prodej pozemku p. č. st. 179 k. ú. Chýně o výměře 207 m2 za cenu 1 000,- Kč/m2.
14. V dalším bodu byl projednán návrh manželů Jílkových, kteří nabízejí obci dar v podobě 2 pozemků – p. č. 182/74 a 182/75 k. ú. Chýně; p. Plaňanský uvedl, že se jedná o pozemky v ulici Dlouhá, jejichž získáním by obec mohla rozšířit komunikaci; zastupitelé odsouhlasili 8 hlasy darování pozemků p. č. 182/74 k. ú. Chýně a p. č. 182/75 k. ú. Chýně obci Chýně od manželů Jílkových. K projednávanému bodu bylo dále uvedeno, že pokud v budoucnu dojde k prodeji za účelem developerské výstavby bude výstavba komunikace realizována v rovném podílu mezi obcí a realizátorem výstavby.
15. V tomto bodu byl projednán návrh na směnu pozemku p. č. 527/15 k. ú. Chýně o výměře 212 m2 ve vlastnictví BERGER BETON spol. s r.o. a pozemku p. č. 574/7 k. ú. Chýně o výměře 212 m2 ve vlastnictví obce Chýně bez vzájemného vyrovnání; p. Novotný uvedl, že obec by touto směnou pozemků měla možnost rozšířit pěší stezku spojující ulici Hlavní a Strahovský rybník a firma by získala pozemek, na kterém má postavený plot; směna pozemků byla schválena všemi 8 zastupiteli.
16. V bodu 16. byla projednána směna pozemku p. č. 538/34 k.ú. Chýně o výměře 41 m2 ve vlastnictví obce Chýně za pozemek  p. č. 46/11 o výměře 5 m2  a za pozemek p. č. 538/35 o výměře 3 m2, oba ve vlastnictví JUDr. Martina Smrkovského, s finančním vyrovnáním JUDr. Martina Smrkovského za rozdíl v rozsahu 33 m2; bylo konstatováno, že tato směna byla již v zastupitelstvu projednána, nicméně poté byl vyhotoven nový geometrický plán, který  upřesnil výměry pozemků a vznikl jeden nový pozemek;  proto musí být směna znovu projednána a původní usnesení zastupitelstva týkající se této záležitosti musí být revokováno; zastupitelé pak 8 hlasy revokovali usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 23/2013 ze dne 17.4.2013 – bod c) písm. B.; poté pí Georgievová, zastupující p. Smrkovského sdělila, že její klient uhradí příslušnou finanční částku ve výši 33 tis. Kč jednorázově a nikoliv ve dvou splátkách, jak je uvedeno v návrhu smlouvy; poté zastupitelé schválili 6 hlasy směnu výše uvedených pozemků s finančním vyrovnáním p. Smrkovského ve výši 33 tis. Kč (1 tis. Kč/m2); p. Fousek a p. Jelínek se zdrželi hlasování.
17. V tomto bodu byla projednána problematika nové školy v Chýni; p. Novotný k tomuto bodu úvodem sdělil, že v návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 15/2012 a schválení využití pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně ve variantě 1 a dopravního řešení ve variantě 3 předložené studie, byla obcí podána žádost o umístění stavby na Stavební úřad Hostivice; stavební úřad vyzval obec k doplnění podkladů pro inženýrské sítě a předběžné vyjádření dotčených orgánů; toto bude sloužit pro zadání projektu; zajištěním těchto prací byl pověřen p. Chramosta;
poté vystoupila pí Kovářová – předsedkyně Výboru pro výstavbu nové školy a informovala přítomné následovně:
• výbor se sešel se starostou a místostarostou; výbor hledá řešení, aby bylo možné žádat o dotaci v nejbližších letech;
• překvapuje mě, že byla podána žádost o územní rozhodnutí; nevím, zda byly splněny všechny náležitosti;
• výbor navrhl oslovit 5 – 10 architekt. kanceláří se žádostí o zhotovení architekt. studie; následně by pak zastupitelé spolu s občany mohli vybrat typ školy – vnitřní dispozice, napojení na komunikace apod.
• pak by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí; k tomu je potřeba mít přesný popis budovy, co v ní bude, jak budou prostory propojeny s exteriérem; toto je potřeba, aby obec provedla před zadáním scénáře architekt. kanceláři;
• finance obce zřejmě letos nedovolí větší rozmach, ale příští rok by se mohly začít realizovat některé kroky;
• vyzývám zastupitele k diskusi, k tomu, aby výbor ve spolupráci s obcí dále pokračoval ve svých krocích, aby měl pověření k těmto krokům;
• výbor vyhotovil demografickou studii, z ní je třeba vycházet; devítitřídní škola by dostačovala pro 3 tis. obyvatel; je otázka, jak naložit s dalšími až 3 tis. obyvatel v lokalitách s plánovanou výstavbou;
• obec má objemovou architekt. studii, ale nemá ji na vnitřky školy, bližší dispozice;
• znovu vyzývám k zapojení zastupitelů a občanů, aby se podíleli na specifikaci architekt. studie, je potřeba začít pracovat na zadání, jak by škola měla vypadat;
p. Fousek – máme školu a plochy umístěné na daném pozemku, lze oslovit architekt. kanceláře;
pí Kovářová – před oslovením však obec musí vědět, kde bude co umístěno; vyžaduje to spolupráci celé obce;
p. Štěpánek – navrhuji regulérní architekt. soutěž, jde o zásadní věc, aby škola byla co nejlepší;
pí Kovářová – architekt. soutěž je náročným řešením, ale tím nejlepším; je to však drahá věc; druhé řešení je vyzvat renomované architekt. kanceláře – jde o levnější variantu;
občanka – lze zadat i studentům ve škole; lze vybrat již hotové typové studie;
pí Kovářová – konzultovala jsem to na ČVÚT; tato cesta nebyla doporučena, jde o dlouhodobou cestu;
p. Novotný – nic se však nemění na předchozím usnesení zastupitelstva č. 15/2012, tj. na umístění komunikací, sítí apod., v tom je dobré pokračovat;
pí Kovářová – vítám to, ale když se např. umístí  komunikace, již to omezuje další návrhy;
po ukončení diskuse zastupitelé pověřili 8 hlasy výbor pro výstavbu nové školy v Chýni vypracováním zadání pro výběrové řízení na dodavatele architektonické studie ve spolupráci s obcí Chýně a Základní školou a Mateřskou školou Chýně na základě studie schválené zastupitelstvem obce Chýně dne 6.6.2012 usnesením č. 15/2012.
18. V dalším bodu byla projednána problematika lesních školek; pí Kovářová uvedla, že lesní školky fungují v Evropě i v ČR; jde o celodenní provoz v přírodě; školka nemá přísné hygienické limity jako kamenné školky; lesní školka předpokládá pozemek a nějaké zázemí (maringotka), suchý záchod apod.; minimum je 15 dětí, maximum 24 dětí – 1 učitel + asistent; děti jsou méně nemocné; existuje dotace na OPŽP, prioritní osa 7;
p. Chadima – ve zpravodaji je článek, který hovoří jinak;
pí Musilová – hovořila jsem telefonicky s Mgr. Tomicovou z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dne 19.6.2013 na téma „lesní školky“; bylo mi sděleno, že
• lesní školky mohou v současné době existovat pouze na soukromé bázi na základě volné živnosti dle živnostenského zákona, a to z toho důvodu, že je možno využít legislativní chyby mezi zákonem o ochraně veřejného zdraví a živnostenským zákonem; v tomto případě hygiena dozoruje pouze stravování u lesních školek, nikoliv další věci; připravuje se však legislativní změna, která upraví vliv hygieny i na další podmínky lesních školek.
• lesní školky na bázi obce nejsou v současné době možné; dle stanoviska MŠMT mohou být lesní školky zapsány do rejstříku škol, vztahují se však na ně v plném rozsahu veškeré hygienické předpisy (počet umyvadel, toalet apod.), jako na školky kamenné; pokud nejsou splněny veškeré hygienické předpisy stanovené pro mateřské školy, nemůže lesní školka na bázi obce existovat; lesní školky musí mít zázemí stejné jako každá jiná mateřská škola.
p. Fousek – lesní školka existuje u Šáreckého potoka na louce, je tam jurta; doporučuji těm, kteří mají zájem o lesní školku, nechť se tam podívají; školka však v současné době nefunguje, byla zaplavena;
zastupitelé vzali na vědomí informaci Věry Kovářové o možnosti zřízení lesní školky.
19.  V bodu 19. proběhla diskuse:
• p. Fousek – bylo řečeno, že zastupitelé by se měli sejít 24.7.2013 na zasedání zastupitelstva, potom plánovaný termín zasedání zastupitelstva 14.8.2013 by se měl přesunout na září – předběžně dohodnut termín 18.9.2013;
• p. Jelínek – účastnil jsem se výběrového řízení na vybudování cesty od železničního přejezdu na Hájích k silnici spojující Úhonice s klášterem v Hájku; vybudování bude stát cca 7 mil. Kč, obec Chýně nebude hradit nic; do konce roku by polní cesta měla být vybudována; obec pozemek pronajímá Agrose; mělo by se s Agrosou jednat i s dalšími uživateli pozemků;
• p. Fousek – část plochy se používá jako pozemek zemědělský;
• p. Jelínek – železniční přejezd mezi Kamenicí a Kalištěm se měl do konce roku 2012 zrušit nebo změnit na přechod;
• p. Jelínek – objevily se střepy ve Višňovce – ví o tom obec?
• p. Novotný – Višňovku uklízejí zaměstnanci obce; problémy dělají ve Višňovce mladí;
• p. Jelínek – ulice Ke Skále má zničený asfaltový povrch;
• p. Novotný – jde o škodu cca 250 tis. Kč; obec má šanci uhradit škodu z peněz kraje určených na povodně, neboť silnice byla vymleta v době velkých dešťů;
• p. Jelínek – navrhuji na webových stránkách obce zveřejňovat smlouvy o vysoutěžených zakázkách v rámci výběrového řízení;
• pí Kovářová – při rekonstrukci návsi někteří občané upozornili na to, že dítě jedoucí po vysypaném kamenném chodníčku vjede přímo do silnice Rudenské;
• p. Kuchař – po tomto chodníčku dítě jet nemůže, chodník není zhutněn;
• pí Černá – kolem rybníka Bašta je velký nepořádek.
21. Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Chýně ve 21,20 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.


V Chýni dne 9.7.2013
 
Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Jaroslav Kuchař
Lenka Pokorná

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz