Usnesení č. 25/2013 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3.7.2013

 

Zastupitelstvo obce

 

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti;

c) informaci starosty o zahájení přípravných inženýrských prací na stavbu nové základní školy;

d) informaci Věry Kovářové o možnosti zřízení lesní školky.

 

B.     schvaluje  
a) závěrečný účet obce Chýně za rok 2012 s výhradami a zároveň přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 ze dne 9.5.2013, a to
• ve výkazu Rozvaha sestaveném k 31.12.2012 je na položce A.II.6 chybně vykázán stav ve sloupci netto ve výši - 13.161,96 Kč, namísto správně 0,00 Kč
• poskytování neinvestičních transferů zřízené příspěvkové organizaci je účtováno nesprávně na SÚ 572/231 namísto správně na SÚ 572/349 (předpis na celé účetní období) a na SÚ 349/231 (následná úhrada); např. neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Chýně za období 10/2012 (účetní doklad č. 110137 ze dne 16.10.2012);
      uvedené chyby a nedostatky byly napraveny v termínu do 10.5.2013;

b) účetní závěrku obce Chýně sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012;

c) zřízení peněžního fondu na financování obnovy vodohospodářské infrastruktury obce Chýně a ukládá starostovi obce zřízení zvláštního účtu, na kterém budou peněžní prostředky pro tento účel shromažďovány;

 
d) podmínky a obsah úvěrové smlouvy na poskytnutí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 5,6 mil. Kč na financování přístavby budovy základní školy v Chýni;

e) financování zateplení mateřské školy formou úvěru v maximální výši celkových projektových nákladů;

f) doplněný provozní řád obecního hřiště v Chýni;

g) prodej pozemku p. č. st. 179 k. ú. Chýně o výměře 207 m2 za cenu 1 000,- Kč/m2;

h) směnu pozemku p. č. 527/15 k. ú. Chýně o výměře 212 m2 ve vlastnictví BERGER BETON spol. s r.o. a pozemku p. č. 574/7 k. ú. Chýně o výměře 212 m2 ve vlastnictví obce Chýně bez vzájemného vyrovnání;

i) směnu pozemku p. č. 538/34 k.ú. Chýně o výměře 41 m2 ve vlastnictví obce Chýně za pozemek  p. č. 46/11 o výměře 5 m2  a za pozemek p. č. 538/35 o výměře 3 m2, oba ve vlastnictví JUDr. Martina Smrkovského, s finančním vyrovnáním JUDr. Martina Smrkovského za rozdíl v rozsahu 33 m2 a to za cenu celkem 33.000,- Kč (1.000 Kč/ m2).

 

C.     souhlasí
a) s konáním veřejné sbírky na území obce Chýně za účelem financování vybavení učeben v Základní škole a Mateřské škole Chýně formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu nebo složením hotovosti do pokladny zřízené pro tento účel na Obecním úřadu Chýně a ukládá starostovi obce zřízení zvláštního účtu, na kterém budou peněžní prostředky pro tento účel shromažďovány; sbírka bude zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení Krajským úřadem Středočeského kraje a ukončena dnem 31.12.2013;

b) s darováním pozemků p. č. 182/74 k. ú. Chýně a p. č. 182/75 k. ú. Chýně obci Chýně od manželů Jílkových.

 

D.     zamítá 
návrh způsobu převodu vody předané pro TS Hostivice.

 

E.     revokuje 
bod c) písm. B. usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 23/2013 ze dne 17.4.2013.

 

F.     pověřuje 
Výbor pro výstavbu nové školy v Chýni vypracováním zadání pro výběrové řízení na dodavatele architektonické studie ve spolupráci s obcí Chýně a Základní školou a Mateřskou školou Chýně na základě studie schválené zastupitelstvem obce Chýně dne 6.6.2012 usnesením č. 15/2012.

 

      
V Chýni dne 4.7.2013


Josef Novotný, starosta obce

Jaroslav Kuchař, místostarosta obce         
        
                 

Vyvěšeno dne 4.7.2013
 
 Sejmuto dne 20.7.2013

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz