Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 5.6.2013

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, Barek, Rydval, pí Pokorná, pí Kovářová 
Hosté:  8 občanů
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Financování přístavby budovy základní školy v Chýni
7. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
8. Závěr.
 
Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,10 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu, který byl následně všemi 9 hlasy schválen bez dalšího doplnění.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 23/2013 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 17.4.2013; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, přetrvávají však některé dosud nesplněné nebo rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 9 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 9 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Pozemkový úřad vypsal výběrové řízení na zhotovitele staveb – polních cest. Vyzval obec, aby jmenovala zástupce do výběrové komise. Za obec Chýni byl ustanoven zastupitel p. Ondřej Jelínek.
• Na ulici Rudenská v zatáčce u Procházků byly upraveny odtokové poměry dešťové vody tak, aby v případě přívalových dešťů voda stékala do kanálu a nezaplavovala přilehlé nemovitosti.
• Obec obdržela rozhodnutí MěÚ Černošice ve věci prodloužení zkušebního provozu ČOV do konce roku 2013. Obec tak získala čas na vypsání koncesního řízení na výběr nového provozovatele VHI.
• Obec absolvovala jednání na SFŽP ve věci změny podmínek stanovených v dotaci na ČOV – jedná se o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce. Obci bylo na jednání sděleno, že fond si není jistý, zda může souhlasit s vypsáním koncesního řízení na provozovatele VHI pouze do konce roku 2015, jak schválili zastupitelé usnesením. Obci bylo sděleno, že finanční nástroje, které musí obsahovat provozní smlouva uzavřená s vybraným provozovatelem, je obtížné realizovat v tak krátkém období (cca 2 roky). Efekt finančních nástrojů potřebuje delší období – 5, 10 let. Fond bude obec informovat o svém stanovisku v této věci. Dále byla obec ujištěna, že během cca 3 týdnů by měla obdržet souhlas se změnou podmínek koncesního řízení, o který obec požádala na výzvu fondu v lednu 2013.
• V MŠ započaly práce, na jejichž konci by měla být nová jídelna pro cca 200 strávníků a nová třídy pro 25 dětí. Práce by měly být dokončeny tak, aby nové děti mohly začít chodit do MŠ v září tohoto roku. Celá akce bude stát cca 600 tis. Kč.
• V základní škole rovněž začínají stavební práce na rozšíření 2 tříd ZŠ. V říjnu 2013 se již děti budou učit v pěti třídách a jednotlivé ročníky se tak nebudou muset slučovat do jedné třídy. To vše za předpokladu, že škola bude mít v průměru 15 dětí v každé třídě. Pokud tento počet nebude naplněn, znamená to, že obec bude muset udělit výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě a doplatit škole příslušnou částku nebo by musely být třídy opět sloučeny. Částka na přístavbu ZŠ činí cca 5,6 mil. Kč. Způsob financování této přístavby bude řešen na dnešním zastupitelstvu.
• Byla upravena náves v Chýni – vybudován chodník ze zámkové dlažby a chodníček se štěrkem, vysázeny keře kolen komunikace, naseto travní semeno a vysázeny květiny.
• Společnost AUDITING-Dykast, s.r.o. dokončí kontrolu v ZŠ a MŠ Chýně. Předmětem bude prověření, zda a jakým způsobem byly napraveny nedostatky nalezené při minulé kontrole a zároveň bude prověřen zbytek roku 2012.
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) v Chýni zasahovala při povodních v obci u hal společnosti NeuDrinks a u Bašty. Obci Chýně se jinak záplavy nedotkly. V současné době působí JSDH ve Veltrusích, kde pomáhá občanům postiženým povodněmi.
• Obec Chýně vypsala sbírku věcí v rámci pomoci v nouzi občanům postiženým při záplavách u Mělníka.
6. V dalším bodu byl projednán způsob financování přístavby budovy základní školy Chýně; úvodem starosta obce poznamenal, že 2x se sešel Finanční výbor, který projednával stav hospodaření obce od počátku roku a možnosti financování uvedené přístavby; předsedkyně FV pí Pokorná uvedla, že z analýzy hospodaření obce za období 1-5/2013 v porovnání s hospodařením za období 1-5-/2012 bylo zjištěno vyšší čerpání prostředků za rok 2013; toto čerpání bylo zdůvodněno; stav na účtu obce se pohybuje kolem 1,1 mil. Kč; od toho je potřeba odečíst již smluvně zajištěné záležitosti (stavební úpravy v MŠ, nájemné od I. Vodohospodářské společnosti, které bude zasláno na zvláštní účet apod.); Finanční výbor konstatoval, v návaznosti na stav hospodaření obce, že bude nutné požádat o úvěr v ceně celé zakázky na přístavbu ZŠ, tj. ve výši 5,6 mil. Kč; výše splátek by se měla pohybovat kolem 80 tis./měs. s  tím, že obec bude mít možnost bez sankcí realizovat mimořádné splátky či splatit úvěr dříve; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
• pí Kovářová – v rozpočtu obce na rok 2013 byla rezerva na přístavbu ZŠ a na MŠ; financování přístavby ZŠ by mělo být řešeno dříve, než podpis smlouvy na zhotovení díla;
• pí Pokorná – od počátku roku 2013 obec měla mimořádné výdaje – pasport vodovodu a kanalizací, splátky Elektrošika, zvýšené náklady na dopravu (zajíždění na Háje), změna č. 2  územního plánu apod.
• p. Barek – o kolik se zvýšily výdaje r. 2013?
• pí Pokorná – výdaje se zvýšily o částky, které jsem již uvedla + splátky za leasing komunálního traktoru, mimořádná částka ve výši 104 tis. Kč pro školu, zvýšené pravidelné platby škole dle schváleného rozpočtu školy, splátka společnosti Chládek a Tintěra apod.; Finanční výbor se dohodl, že připraví návrh rozpočtového opatření, ve kterém budou zohledněny veškeré změny uvažované do konce roku 2013 a FV bude měsíčně sledovat, jak jsou tyto změny naplňovány;
• p. Barek – jaké budou podmínky úvěru? – úrok, splátky apod.
• odpověď – výše úroku bude předmětem výběrového řízení; výše splátek by měla být cca 80 tis. Kč/měs.; obci v srpnu 2013 skončí splátky společnosti Elektroštika ve výši cca 130 tis. Kč; obec tedy bude mít prostředky na nové splátky úvěru;
• p. Rydval – jaká bude délka úvěru? Odpověď - cca 6 let;
• p. Rydval – jak to vypadá s dodatkem k plánovací smlouvě uzavřené mezi obcí a Embalador?
• p. Novotný – dodatek ke smlouvě nebyl uzavřen, právník obce jej nedoporučil podepisovat;
• pí Pokorná – 50% vlastník p. Zrzavý odešel z firmy, na jeho místo nastoupil jiný podílník; Embalador se odmlčel;
• p. Rydval – doporučuji souběžně s řízením o úvěru iniciovat jednání s Embalador – zda mají zájem jednat, za jakých podmínek apod.; obec by měla usilovat o určitou finanční částku;
• p. Jelínek – obci jde nyní o tom, aby Embalador plnil, co je smluvně podchyceno ve smlouvě; 
• pí Kovářová – obec by měla usilovat o získání dotací, jsem pro přístavbu ZŠ, ale se způsobem financování nesouhlasím;
Poté proběhlo hlasování k bodu 6, zastupitelé schválili 6 hlasy financování přístavby budovy základní školy v Chýni pomocí úvěru ve výši 5,6 mil. Kč a pověřili starostu vyhlášením výběrového řízení na poskytovatele tohoto úvěru; pí Kovářová, p. Barek a p. Rydval se zdrželi hlasování.
7.      V bodu 7 proběhla diskuse:
• p. Rydval – navrhuji, aby starosta zkontaktoval Embalador a pokusil se vrátit k otázce financování
• pí Kovářová – probíhají jednání s ostatními developery?
• p. Novotný – proběhlo jednání s p. Klofou ve věci spolupráce obce s Prahou 6 za účelem výstavby malometrážních bytů pro seniory;
• p. Barek – s p. Klofou jsem hovořil před 3 měsíci, p. Klofa mi sdělil, že mu odešel investor;
• pí Kovářová – v příštím programovém období by mohly být peníze na stavby typu výzkumných ústavů – to by přineslo nová pracovní místa do obce; bylo by dobré, kdyby o to měl p. Klofa zájem;
• P. Novotný – jiné obce řeší spolupráci s developery tak, že developer zaplatí za každý m2 100,- Kč;
• pí Kovářová – již v minulosti jsem říkala, že doba velkých investic skončila; bude trvat cca 10 let, než se ekonomika zvedne;
• pí Pokorná – jednání s Embalador usnulo na tom, že se změnili vlastníci;
• p. Kuchař – dodatek ke smlouvě s Embalador byl připraven, nicméně nebyl doporučen ani právníkem, ani zastupiteli;
• p. Chadima – jaké jsou zprávy o železničních zastávkách v obci?
• pí Kovářová – zastávky jsou ve stavu výběrového řízení na dodavatele projektu;
• p. Chadima – doporučuji výhledově vybudování přechodu přes trať;
• pí Kovářová – přechod má pak jiná pravidla pro průjezdy vlaků;
Ve 20,15 opustil zasedání zastupitelstva p. Barek;
• p. Jelínek – proč se zvýšila daň z nemovitosti?
• pí Kovářová – finanční úřady se začínají zabývat náplní pozemků – kdo má stavební povolení, kdo má rozestavěnou stavbu apod.; jeden z koeficientů je zvýšen státem;
• p. Jelínek – ulicí Ke Skále teče voda – odkud?
• p. Novotný – od Chvojků, jde o podzemní vodu;
• p. Chadima – na některých místech v Chýni občas neteče pitná voda;
• p. Kuchař – díky povodním se reguluje objem vody z Prahy;
• pí Kovářová – 12.6.2013 se koná vernisáž výstavy „Co umí Břve“ s hudebním programem na OÚ Chýně od 19 hod.; srdečně všechny zvu;
• p. Kuchař – 21.6.2013 se koná od 11 hod. na obecním hřišti Dětský den s bohatým programem; zveme nejen děti.
13. Starosta obce po ukončení diskuse poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30 hod.


V Chýni dne 10.6.2013
 
Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Jaroslav Kuchař
Lenka Pokorná

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz