Usnesení č. 24/2013 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 5.6.2013


Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti;

c) zprávu předsedkyně Finančního výboru pí Pokorné o jednání FV na téma financování přístavby ZŠ.

 

B.     schvaluje
  
financování přístavby budovy základní školy v Chýni pomocí úvěru ve výši 5,6 mil. Kč a pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na poskytovatele tohoto úvěru.


 
      


V Chýni dne 6.6.2013

 


Josef Novotný, starosta obce

 

Jaroslav Kuchař, místostarosta obce        
       


                 

Vyvěšeno dne 10.6.2013
 
 Sejmuto dne 26.6.52013

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz