Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 17.4.2013

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, pí Pokorná, pí Kovářová
Omluven: p. Barek
Neomluven: p. Rydval
Hosté:  18 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Bezúplatný převod vybraných inženýrských sítí a komunikací do vlastnictví obce Chýně
7. Provozování VHI v obci Chýně
8. Směna části pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 40 m2 za část pozemku p. č. 46/7 k. ú. Chýně o výměře 6 m2 s příslušným finančním vyrovnáním
9. Doplnění Finančního výboru o nového člena
10. Žádost OPS Strahovský rybník o finanční příspěvek
11. Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče
12. Smlouva o výpůjčce sběrných nádob od společnosti EKO-KOM a.s.
13. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
14. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu a otázal se, zda některý ze zastupitelů navrhuje doplnit program; pí Kovářová navrhla doplnit program o bod „zpráva o činnosti Výboru pro výstavbu nové ZŠ Chýně“; zastupitelé schválili všemi 7 přítomnými hlasy program zasedání zastupitelstva vč. doplnění bodu navrženého pí Kovářovou, a to jako bodu 12a.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 22/2013 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 13.2.2013; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, přetrvávají však některé dosud nesplněné nebo rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 7 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Stav na účtu k 16.4.2013 – 1 204 650,- Kč                      
• s účinností od 15.3.2013 byla jmenována ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Chýně na doporučení konkurzní komise paní Mgr. Bc. Marie Urbánková; bývalé ředitelce školy Mgr. Jakubové byla dána výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti;
• dne 13.3.2013 byla podepsán dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou Stavební řemesla – Zeman, s.r.o. na přístavbu II. etapy budovy základní školy Chýně; jedná se o výstavbu 2 nových učeben, kterou bude dokončena výuka na I. stupni v pěti samostatných třídách;
• dosud nebyla uzavřena smlouva mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů, tj. TS Rudnou a obcí Chýně; první návrh smlouvy zaslala obec Chýně TS Rudná koncem listopadu 2012, proběhla vzájemná výměna připomínek, nyní obec čeká na připomínky druhé smluvní strany; pokud by se smluvní strany mezi sebou nedohodly, rozhodne o úpravě vzájemných práv a povinností mezi stranami ministerstvo;
• obec požádala vodoprávní úřad Černošice o prodloužení zkušebního provozu ČOV do 31.12.2013; zároveň obec podala na výzvu Státního fondu životního prostředí žádost o změnu podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace v souvislosti se změnami nastavení schvalovacího procesu koncesního řízení; v současné době stále čekáme na odpověď;
• vedení obce se stále potýká s problémy ČOV vzhledem k nekvalitní práci provozovatele – I. Vodohospodářské společnosti; obec najala odborníka – Dr. Šorma, který provádí pravidelné prohlídky na ČOV  a podává obci zpětnou vazbu vč. výsledků odběru vzorků; obec opakovaně přivolala zástupce České inspekce životního prostředí k řešení situace kolem ČOV;
• po jednáních s firmou Rumpold došlo ke snížení cen účtovaných obci Chýně za svoz odpadu – byly vyčísleny úspory kolem 200 tis. Kč za rok; namísto jednorázového kontejneru pro velkoobjemový odpad o objemu 7 t je do myslivny přistaven kontejner o objemu 40 t na delší období a vedením obce bude kontrolován typ ukládaného odpadu a osoby ukládající odpad (budou striktně vyloučeni všichni, kteří ukládají firemní odpad); byl navýšen počet kontejnerů na plasty o dva – u Višňovky a za OÚ;
• před vchodem do mateřské školy byl upraven povrch pro parkování vozidel a vyklučeny náletové dřeviny v přilehlém svahu, prostor byl vyčištěn;
• obec jednala s majiteli sítí – vodovodu a kanalizace o jejich bezúplatném předání do vlastnictví obce tak, aby postupně vlastníkem všech těchto sítí byla pouze obec a mohla je všechny předat provozovateli sítí; problematika bude řešena v dnešním programu zasedání zastupitelstva;
• po zapracování připomínek k SEA atelierem M.A.A.T Tábor se posouvá změna č. 2 územního plánu obce Chýně do další fáze;
• obec připravuje slavnost jara – jarní den v Chýni 1.5.2013 na obecním hřišti v Chýni; všichni dobrovolníci, kteří se budou chtít zapojit do organizace akce či přispět ke zpestření programu, jsou vítáni;  bude připraven bohatý program s ukázkami akcí hasičů, motocyklových závodníků, budou vystaveny veteránské vozy, děti se budou moci podívat na představení loutkového divadla apod.; všechny občany srdečně zvu;
• na obecním hřišti probíhají terénní úpravy, byla doplněna 1 buňka, proběhlo repasování buněk a jejich nátěry; na hřišti budou umístěny lavičky na sezení;
• probíhá postupný úklid a zametání komunikací – již proběhlo v lokalitě Na Vyhlídce a Kamenici;
• provádějí se postupné opravy výtluků na komunikacích ve staré části obce.
Dále starosta obce přednesl zprávu podanou novým účetním v ZŠ a MŠ Chýně p. Tomáškem o zjištěných nedostatcích ve škole za minulé období:
• naprostá nekomunikace mezi ředitelkou ZŠ, účetní a hospodářkou;
• nebyly vedeny řádným způsobem pohledávky za rodiči dětí – stravné, školné; nikdo se nesnažil pohledávky vymáhat; pouze někteří byli obesláni dopisem s žádostí o zaplacení dluhu, ale nikdo nereagoval; jedná se o velký dluh a i z tohoto důvodu skončilo hospodaření školy se ztrátou, kterou musí uhradit obec;
• je proto nutné nastavit systém plateb tak, aby nevznikaly dluhy a příchozí platby byly průkazné a jasné;
• smlouvy zaměstnanců, DPP a DPČ nebyly řádně evidovány a založeny;
• nebyl určen jeden pracovník, který by odpovídal za pokladnu ZŠ a MŠ;
• porušení školského zákona ze strany paní Jakubové – odpustila školné dítěti, které bylo 2 měsíce nemocné, což nelze; otec odmítá doplatit dluh, protože se tak dohodl s bývalým vedením ZŠ a MŠ Chýně;
• zálohy na energie nebyly správně vyúčtovány, protože podklady se nedostaly k rukám účetní.
Zpráva byla doplněna o informaci, že v rámci prováděné kontroly účetních dokladů za období roku 2012 a 2011 činí nedoplatky od rodičů již cca 60 tis. Kč; rodiče budou obeslání dopisem se žádostí doplatit dlužné částky, v případě že dluhy nebudou uhrazeny, bude dále postupováno v souladu s platnou legislativou; dále bylo zjištěno, že v rámci akce týdenního dodávání ovoce do škol škola v minulosti uváděla o 11 dětí více, než je skutečný stav; MŠMT nyní žádá vysvětlení.
6. V dalším bodu byl projednán bezúplatný převod sítí vodohospodářské infrastruktury (VHI) a komunikací do vlastnictví obce Chýně; p. Plaňanský informoval přítomné o tom, že obec vyzvala vlastníky sítí VHI a komunikací s vybudovanými sítěmi k bezúplatnému předání obci Chýně; tato skutečnost má souvislosti s vyhotoveným pasportem vodovodu a kanalizací, ve kterém jsou uvedeny i vlastnické vztahy a dále i s výběrem nového provozovatele VHI v obci Chýně, kterému obec může předat pouze sítě v jejím vlastnictví; všichni oslovení vlastníci souhlasili s bezúplatným převodem sítí a pozemků do vlastnictví obce, pouze pan Rajtora souhlasí jen s převodem sítí, nikoliv komunikace; převod vybraných sítí a pozemků uvedených v usnesení zastupitelstva obce Chýně byl schválen všemi 7 hlasy zastupitelů.
7.      V bodu 7 zasedání zastupitelstva bylo projednáno další provozování VHI v obci Chýně; p. starosta přednesl zprávu o možnostech řešení: 
Obec stojí před rozhodnutím, jak dále naložit s provozováním VHI v obci; původně uvažovala pouze s variantou vypsání koncesního řízení na výběr nového provozovatele, později se zabývala i myšlenkou provozovat si VHI vlastními zaměstnanci; třetí možností je výběr provozovatele nikoliv v rámci koncesního řízení, které je dlouhé a složité, ale výběr provozovatele v rámci kratšího výběrového řízení (nikoliv koncesního) na cca 2 – 3 roky a do té doby zvážit, zda by obec byla schopná provozovat VHI sama či dokonce založila technické služby jako samostatný subjekt 100 % vlastněný obcí.
Koncesní řízení na výběr nového provozovatele VHI zatím není možno vypsat, neboť stále obec čeká na souhlas fondu se změnou jím stanovených nových podmínek; již 2x obec urgovala žádost, poslední vyjádření fondu z 15.4.2013 stále hovoří o nutnosti překlopení systému, který doposud nebyl ukončen; obec však byla utvrzena v tom, že ze strany fondu je vše připraveno a po spuštění systému bude dodatek ke smlouvě se změnou podmínek ihned odeslán na MŽP ke schválení.
Další variantou řešení je, aby si obec VHI provozovala sama; v současné době však dle mého názoru obec není ani personálně, ani technicky, ani odborně vybavena tak, aby VHI mohla provozovat vlastními silami; navíc v podmínkách dotace na ČOV  je uvedeno, že po dobu 10 let bude VHI provozovat subjekt, který je odlišný od příjemce podpory.
Třetí varianta – vypsání výběrového řízení na provozovatele na dobu 2 – 3 let je dle mého názoru za daného stavu optimálním řešením, které vyhoví podmínkám dotace a zároveň umožní obci připravit se na dlouhodobé řešení dané problematiky.
K této zprávě dodal p. Štěpánek, který připravil podmínky pro koncesní řízení na výběr provozovatele VHI v Chýni, že tyto byly zaslány na fond ke schválení; mezitím fond oznámil obci, že pravidla koncesního řízení nebude schvalovat, nicméně obec musela o tuto změnu požádat; koncesní řízení bylo obcí uvažováno na 5 let; varianta zjednodušeného výběrového řízení (koncese malého rozsahu) může být použita na dobu, ve které předpokládaný příjem nepřesáhne 20 mil. Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy; nad 20 mil. již musí proběhnout řízení dle celého koncesního zákona; podmínce nepřesáhnout 20 mil. Kč by odpovídala doba do konce roku 2015; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
• p. Fousek – dle smlouvy má obec povinnost do konce dubna vybrat nového provozovatele;
• pí Musilová – dle podmínek dotace na ČOV má obec povolený zkušební provoz do 30.4.2013 a závěrečné vyhodnocení stavby musí obec provést do 31.10.2013; nový provozovatel musí být vybrán, resp. smlouva o provozování musí být předložena fondu do kolaudačního souhlasu ČOV nebo do termínu závěrečného vyhodnocení stavby, podle toho, která z podmínek nastane dříve; obec však požádala MěÚ Černošice o prodloužení zkušebního provozu ČOV do konce roku 2013;
• pí Pokorná – stále není dořešeno dvojí stočné v obci v návaznosti na dvojí vlastnictví jímek tlakové kanalizace;
• p. Štěpánek, - ti, co mají jímky ve svém vlastnictví, by si mohli objednat službu, aby se provozovatel staral o jejich jímky; buď se řekne, nemusíte se starat o jímky a vypočte se kalkulace nebo bude kalkulace, kdy se provozovatel stará o všechny jímky, tím se zvýší stočné; ze soutěže může vzniknout produkt - provozovatel se bude starat o všechny jímky;
• p. Fousek – právník řekl, že obec nemůže tlačit ty, u jejichž nemovitostí jímky vlastní obec, aby tyto jímky převzali do svého vlastnictví; 
• p. Plaňanský bude jeden základ pro stočné, z něj se vypočte sleva pro ty, kteří mají jímky ve svém vlastnictví;
• pí Musilová – obec vynaložila mnoho sil na řešení dvojího vlastnictví jímek tlakové kanalizace; zvažovala a připravovala variantu bezúplatného převzetí jímek do vlastnictví, dále variantu pronájmu jímek, avšak vždy skončila o toho, že cca 85 % vlastníků nemovitostí má úvěr u banky, na nemovitostech vázne zástavní právo a banka nedá souhlas ani k převedení do vlastnictví, ani k pronájmu jímky, neboť jímka je součástí nemovitosti a v případě realizace zástavního práva by vznikl problém;
• p. Chadima – šlo by to alespoň provést u bytových domů?
• pí Kovářová – jde o variantu soutěžit 1 cenu stočného a těm, co mají jímky ve svém vlastnictví, dát slevu;
• p. Štěpánek – nikdo nemůže nutit obec, aby vyměnila jímky tomu, kdo jí má od obce v rámci dotace; provozovatel by neměl dávat do stočného náklady na výměnu jímek, ale pouze na údržbu; pak do ceny lze zahrnout všechny jímky v obci;
• p. Jelínek – s tím nemohu souhlasit;
• pí Kovářová – dnes by se mělo rozhodnout o způsobu provozování;
• p. Fousek – až p. Štěpánek připraví podmínky výběrového řízení, nechť se svolá pracovní porada zastupitelů;
• p. Mihula – při kampaní obec slíbila, že když jímky převezme do vlastnictví, postará se o ně; 
Zastupitelé schválili 5 hlasy, aby v nejbližším možném termínu bylo vypsáno výběrového řízení na provozovatele VHI obce Chýně s tím, že s novým provozovatelem bude uzavřena smlouva na období 2013 až 31.12.2015; pí Kovářová a p. Fousek se zdrželi hlasování.
8.    V bodu 8 byl projednán návrh JUDr. Smrkovského na směnu části pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 40 m2 ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 46/7 k. ú. Chýně o výměře 6 m2 ve vlastnictví p. Smrkovského, s příslušným finančním vyrovnáním; p. Plaňanský uvedl, že tento bod byl projednáván již na minulém zasedání zastupitelstva a vyústil v šetření na místě; jde o narovnání právního vztahu, nejedná se o další zábor pozemku, ale o potvrzení stávajícího stavu; poté se rozvinula diskuse:
• p. Smrkovský – chybou digitalizace a částečně mojí chybou došlo k tomu, že část pozemku jsem zabral obci a část jsem si naopak ubral;
• p. Novotný – navrhuji, aby p. Smrkovský doplatil cenu za 34 m2; cena je daná vyhláškou – 1 tis. Kč/m2;
• pí. Georgievová – toto není cena obvyklá a nutno přihlédnout i k tomu, že p. Smrkovský v minulosti za p. Klema vyšel obci vstříc;
• p. Jelínek – obec nemá cenu za 1 m2 pozemku stanovenou vyhláškou, ale za tuto cenu v minulosti již prodávala pozemky občanům – např. sousedovi p. Smrkovského naproti přes ulici;
• p. Smrkovský – plot mého pozemku by mohl podle digitalizace přehradit silnici z větší části; popeláři by pak neprojeli;
• pí Pokorná – souhlasím se směnou pozemků, ale nelze dát jinou cenu než ostatním, byl by to nebezpečný precedens;
• p. Smrkovský – naproti soused má plot na obecním pozemku; bude rovněž obci platit?
• Pí Georgievová – nechť se udělá posudek na cenu pozemku;
• P. Jelínek – možnosti jsou buď pozemek prodat, nebo zbourat stavbu, nebo pronajmout pozemek;
• P. Smrkovský – chci pozemek koupit;
• Pí Kovářová – jestliže by obec prodala pozemek za jinou cenu, než v minulosti, byl by to problém; vybízím p. Smrkovského, aby zvážil okolnosti a nabízenou cenu;
• P. Smrkovský – souhlasím tedy s cenou 1 tis. Kč/m2; žádám však, abych cenu mohl zaplatit alespoň ve dvou splátkách s určitým časovým posunem;
zastupitelé 5 hlasy schválili směnu části pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 40 m2 za část pozemku p. č. 46/7 k. ú. Chýně o výměře 6 m2 s finančním vyrovnáním za 34 m2, a to za cenu 1 000,- Kč/m2; cena bude uhrazena ve dvou splátkách s odstupem dvou měsíců; pp. Fousek a Jelínek se zdrželi hlasování.
9.       K bodu 9. bylo konstatováno, že z důvodů rezignace p. Chvojky na funkci člena Finančního výboru došlo ke snížení počtu členů a nyní je výbor pouze čtyřčlenný; dle zákona o obcích musí být však počet členů FV lichý; proto je potřeba zvolit nového člena výboru; starosta obce navrhl za nového člena p. Radomíra Sokola, který byl přítomen a představil se veřejnosti – pochází z Moravy, v Praze žil 10 let, nyní bydlí 1 rok v Chýni, pracuje ve společnosti Viessmann; p. Radomír Sokol byl zvolen členem FV všemi 7 hlasy.
10. V tomto bodu byla projednána žádost o. p. s. Strahovský rybník o finanční příspěvek obce; bylo konstatováno, že tato společnost má pronajaty pozemky od obce a platí ročně nájemné ve výši 10 tis. Kč; dále bylo konstatováno, že společnost koná akce pro veřejnost a dobře se stará o pronajaté pozemky; všemi 7 hlasy zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru o. p. s. Strahovský rybník ve výši 10 tis. Kč.
11.  V bodu 11 byla projednána žádost o finanční příspěvek Rané péče EDA, o. p. s. na činnost terénní služby; bylo konstatováno, že společnost poskytuje ranou péči rodinám, které vychovávají dítě v raném věku od narození do 7 let se zrakovým a kombinovaným postižením; v regionu Praha – západ poskytuje služby již 22 let; cílem poskytovaných služeb je eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení pro celou rodinu; zastupitelé schválili 6 hlasy finanční příspěvek pro Ranou péči EDA ve výši 5 tis. Kč; p. Jelínek se zdržel hlasování.
12. V bodu 12 byla projednána smlouva o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s.; jedná se o bezplatnou výpůjčku tří kontejnerů na plasty o obsahu 1 100 l; zastupitelé schválili všemi 7 hlasy smlouvu o výpůjčce sběrných nádob od společnosti EKO-KOM, a.s. a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12a.  V tomto bodu byla podána zpráva o činnosti Výboru pro výstavbu nové ZŠ Chýně a promítnuta prezentace „Demografická studie a zajištění kapacity MŠ a ZŠ v obci Chýně“; předsedkyně výboru pí Kovářová uvedla, že úkolem výboru je připravit odborné podklady pro kvalifikované rozhodnutí zastupitelů pro výstavbu nové ZŠ; konstatovala, že v okresech Praha – východ a Praha – západ je ve školství situace obdobná jako v Chýni; počet zamítnutých žádostí o přijetí dětí do MŠ je cca 43 % z celkového počtu žádostí; pí Kovářová dále uvedla východiska pro zpracování prognózy – limity územního plánu, limity kapacity ČOV, plánované developerské projekty, časový horizont r. 2030; byla promítnuta prezentace, která je přílohou zápisu; závěrem vystoupení pí Kovářová konstatovala, že obec by měla mít ZŠ s devíti ročníky; výstavba se musí financovat z dotací – krajských, národních, evropských; výbor navrhuje vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení – to by mělo zohlednit, že obec může mít až 6 tis. obyvatel; výbor navrhuje, že připraví podklady pro zadávací dokumentaci, pro výběrové řízení a koncepci vzdělávání; po ukončení prezentace se p. Jelínek otázal, zda se v nové škole počítá s 1 nebo 2 třídami v každém ročníku; pí Kovářová odpověděla, že se počítá s odbornými pracovnami, které se v případě potřeby využijí jako učebny pro více tříd v jednom ročníku; naopak mohou vzniknout volné prostory pro děti z MŠ; zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro výstavbu nové ZŠ v Chýni a promítnutou prezentaci „Demografická studie a zajištění kapacity MŠ a ZŠ v obci Chýně“.
13. V bodu 13 následovala diskuse:
• p. Jelínek – uplatňuje se vyhláška o obecních poplatcích – zábor pozemku, když je např. cirkus na hřišti? má rovněž obec finanční prospěch z VHP v obci? odpověď – ano, obec vybírá poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2,- Kč za 1 m2 a den; rovněž z VHP má obec příjmy - procenta ze zisku firmy a správní poplatky;
• p. Fousek – dostanou zastupitelé zápis z pracovní porady? odpověď – ano;
• občan – jak je to s financováním přístavby ZŠ?  odpověď – obec počítá, že částečně bude financovat stavbu z vyšších příjmů v rámci nového rozpočtového určení daní a částečně z úvěru od banky;
• p. Štěpánek – jak je to s vysoutěžením firmy, která bude přístavbu provádět; odpověď – obec požádala v minulosti o dotaci na přístavbu ZŠ; na celou přístavbu byla vysoutěžena společnost Stavební řemesla – Zeman s.r.o.; vzhledem k tomu, že obec obdržela jen část požadované dotace, došlo k uzavření dodatku ke smlouvě se společností Stavební řemesla – Zeman, ve kterém byla rozdělena stavba na dvě etapy; v současné době se bude realizovat druhá etapa – přístavba č. 2.
• pí Kovářová – manžel je autorem architektonické studie na přístavbu školy; může nahlédnout do projektu? odpověď - projekt je k dispozici – byl pořízen již za paní Kovářové;
• pí Kunhartová – jako zaměstnanec ZŠ a MŠ Chýně chci poděkovat panu starostovi – za jeho působení ve funkci se udělalo mnoho dobrých věcí v MŠ – zateplení oken, nová pouliční lampa, vytápění prostor pro děti, kde bylo dříve 13 stupňů C, pořízení ohřívací stoličky do kuchyně apod.; nechápu, jak může někdo na fóru zpochybňovat nákup komunálního traktoru, je to prospěšné všem občanům i škole;
• pí Kovářová – chýňské fórum není obecní web; tam si každý může říkat co chce; zvu všechny na vernisáž výstavy Petra Landera  ve středu 24.4.2013.
14. Starosta obce po ukončení diskuse poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,30 hod.

 

Demografická studie a zajištění kapacity MŠ a ZŠ v obci Chýně

 

V Chýni dne 22.4.2013

Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Kuchař
Lenka Pokorná

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz