Usnesení č. 23/2013 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17.4.2013

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti;

c) zprávu o činnosti Výboru pro výstavbu nové ZŠ v Chýni a promítnutou prezentaci „Demografická studie a zajištění kapacity MŠ a ZŠ v obci Chýně“.

 

B.     schvaluje  
a) bezúplatný převod vybraných inženýrských sítí a komunikací do vlastnictví obce Chýně dle materiálu připraveného panem Plaňanským z 9.4.2013 a aktualizovaným dne 17.4.2013; jedná se o následující pozemky a sítě vybudované na těchto pozemcích: p. č. 156/343, 156/513, 156/518, 156/522, 156/523, 156/590, 156/618, 156/619, 156/688, 156/693, 156/699, 156/700, 185/71, 185/72, 185/73, 185/243, 185/270, 185/274, 185/295, 185/301, 185/304, 185/313, 185/314, 185/360, 185/361, 185/362, 185/447, 185/448, 185/455, 185/459, 185/524, 185/525, 185/528, 186/145, 186/150, 186/155, 186/156, 186/157, 244/6, 244/8, 245/6, 245/7, 252/40, 252/110, 252/124, 252/125, 298/7, 298/20,  568/8, 185/35, 185/162, 185/293, 185/294, 568/15, 568/16, 568/17, 185/341, 185/352, 298/11, 568/321, 568/322, 166/149, 185/10, 185/271, 185/272, 185/275, 185/276, 185/278, 185/279, 568/14, 166/142, všechny pozemky  k. ú. Chýně.
 
b) v nejbližším možném termínu vypsání výběrového řízení na provozovatele VHI obce Chýně s tím, že s novým provozovatelem bude uzavřena smlouva na období 2013 až 31.12.2015;

c) směnu části pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 40 m2 za část pozemku p. č. 46/7 k. ú. Chýně o výměře 6 m2 s finančním vyrovnáním za 34 m2, a to za cenu 1 000,- Kč/m2; cena bude uhrazena ve dvou splátkách s odstupem dvou měsíců;

d) doplnění Finančního výboru o nového člena (za odstoupivšího p. Michala Chvojku), a to p. Radomíra Sokola;

e) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč o.p.s. Strahovský rybník;

f) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč o.p.s. Raná péče EDA;

g) smlouvu o výpůjčce sběrných nádob od společnosti EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

      
V Chýni dne 19.4.2013


 Josef Novotný, starosta obce

 Jaroslav Kuchař, místostarosta obce       
       
                 

Vyvěšeno dne 19.4.2013
 
 Sejmuto dne 5.5.2013

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz