Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 13.2.2013

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Novotný, Chadima, Fousek, pí Pokorná, pí Kovářová

 
Omluven: p. Barek


Neomluven: p. Rydval

Hosté:  11 občanů

 
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Výše vodného a stočného v roce 2013
7. Odsouhlasení podmínek vyhlášení koncesního řízení na výběr provozovatele VHI v obci Chýně
8. Směna části pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 40 m2 za část pozemku p. č. 46/7 k. ú. Chýně o výměře 6 m2 s příslušným finančním vyrovnáním
9. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. st. 24/1 k. ú. Chýně o výměře 537 m2 obcí Chýně
10. Plán společných zařízení – výstavba cesty C13
11. Žádost o dotaci ze SFŽP na zateplení budovy Základní školy a Mateřské školy Chýně
12. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
13. Závěr.

 

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,10 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu a navrhl
• bod 5 – zpráva starosty o činnosti ponechat jako bod 5a programu
• přidat nový bod programu 5b – informace Výboru pro výstavbu ZŠ v Chýni
• vypustit bod 7 programu – podmínky vyhlášení koncesního řízení na výběr provozovatele VHI, a to z důvodu zatím nepotvrzené změny podmínek zadávacího řízení SFŽP
• doplnit program zasedání zastupitelstva o 3 body – 11a. – pronájem části obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně o výměře 18 m2 pí Jarešové, 11b. – odkup pozemku p. č. 252/128 k. ú. Chýně a pozemku p. č. 252/126 k. ú. Chýně od manželů Vaverových, 11c. – instalace odvětrávání ČOV Chýně; poté p. starosta vyzval zastupitele k příp. dalším návrhům – p. Jelínek navrhl nový bod programu namísto vypuštěného bodu 7 programu, a to „údržba obecních parcel p. č. 740 k. ú. Chýně a p. č. 720 k. ú. Litovice“;  poté zastupitelé schválili všemi 7 přítomnými hlasy program zasedání zastupitelstva vč. vypuštění bodu 7 a naopak doplnění výše uvedených bodů programu.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 21/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 19.12.2012; konstatoval, že úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny, přetrvávají však některé dosud nesplněné nebo rozpracované úkoly z minulých zasedání zastupitelstva a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 7 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová; k tomuto bodu dodal p. Fousek žádost o zaslání termínů zasedání zastupitelstva na rok 2013 všem zastupitelům a zároveň jejich zveřejnění na webových stránkách obce Chýně. Termíny byly schváleny zastupitelstvem dne 19.12.2012.
5a. V bodu 5 starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Aktuální stav na účtu obce: 1 882 354,- Kč
• V průběhu měsíce ledna začala být dodávána do Chýně voda z pražského přivaděče, tedy voda měkká a kvalitní; v počátcích se vyskytlo zakalení vody způsobené odplavováním usazenin z bývalé tvrdé vody; žádné zásadní problémy v souvislosti se změnou dodavatele vody se nevyskytly;
• Byla podána žádost o grant na úpravu vzhledu návsi v obci Chýně dle navržené studie – úprava stávající zeleně, výsadba nové zeleně, úprava a vybudování cesty pro pěší; finanční částka může být přiznána až do výše 100 tis. Kč; žádost byla podána do systému Nadace ČEZ; výsledek rozhodnutí by měla obec znát do konce měsíce března 2013;  
• Obec podala žádost o dotaci na MMR na vybavení 2 nových učeben, které by měly vzniknout v rámci přístavby II. etapy stávající budovy základní školy; dotaci je možno obdržet až do výše 70% výdajů, max. však do výše 400 tis. Kč; podklady pro podání žádosti byly prováděny za účinné spolupráce vedení a dětí ZŠ – koncepce využití nových učeben, výtvarné pojetí nových učeben dětmi apod.
• Probíhají jednání s vedením České pošty o vybudování provozovny pošty v Chýni; osobní setkání s oblastním ředitelem pošty p. Havránkem proběhlo na OÚ Chýně; obci bylo oznámeno, že pošta nemá prostředky na zřízení provozovny v Chýni; pokud by obec tuto provozovnu chtěla v Chýni mít, musela by si sama sehnat místo, peníze, techniku, vybavení apod.; druhou možností je tzv. franšízing, tj. poskytnutí práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné Českou poštou pro své vlastní podnikání; obec by si musela sama sehnat lidi pro provádění poštovních činností, pošta by dodala vybavení a techniku, avšak za podmínky, že tuto techniku a vybavení získá z jiné obce, kde se bude provozovna rušit; obec však jedná dál o možnosti zřízení provozovny Českou poštou s veškerým zázemím poskytnutým poštou;
• Obec hodlá podat žádost o dotaci na zateplení MŠ Chýně a příp. ZŠ Chýně v případě vypsání dotačního titulu na SFŽP – viz bod 11 programu zasedání zastupitelstva; výzva má být vypsána dle našich informací v měsíci březnu 2013; obec má k dispozici projekt na zateplení a rekonstrukci vytápění MŠ Chýně a souhlas stavebního úřadu Hostivice s provedením ohlášené stavby; obec uvažuje i o podání žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ Chýně
• Železniční zastávky Chýně – proběhla schůzka na OÚ Chýně za účasti zástupců SŽDC a odboru dopravy z kraje; v polovině roku 2013 by měla být zahájena realizace 6 železničních zastávek ve 3 etapách – I. etapa zastávky Rudná a Jinočany, II. etapa zastávky Chýně, Hostivice Sadová a Hostivice U Hřbitova, III. etapa zastávka Chýně – jih; původně se uvažovalo o odložení výstavby zastávky Chýně – jih, obec Chýně však požádala, aby i tato zastávka byla vybudována spolu s ostatními železničními zastávkami vzhledem k obydlení lokality Na Vyhlídce a přípravě budování nových lokalit v blízkosti této zastávky; pokud vše půjde dobře, budou zastávky vybudovány do konce roku 2013;  Středočeský kraj se zavázal finanční spoluúčastí na výstavbě všech zastávek, obec Chýně by neměla hradit nic ze svého rozpočtu;
• Obec zahájila jednání se stavební společností Stavební řemesla - Zeman, která byla vítězem výběrového řízení na rozšíření stávající budovy ZŠ; tato společnost posléze budovala pouze první etapu výstavby z finančních důvodů; nyní by obec ráda zahájila etapu druhou; obec má na tuto etapu stavební povolení a na jaře by se mohlo začít s přípravou stavby; vlastní stavba musí probíhat v měsících, kdy je škola prázdná, obec uvažuje i o uvolnění školy v měsíci červnu (škola v přírodě, vytvoření náhradních prostor pro výuku apod.);
• 5.2.2013 proběhlo první zasedání konkurzní komise na výběr nového ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Chýně; celkem se přihlásilo 5 uchazečů, vlastní konkurz proběhne v první polovině měsíce března;
• Obec zjistila, že v určitých částech staré budovy MŠ došlo k poklesu provozní teploty a děti neměly původně nastavenou teplotu na plynovém kotli (23 stupňů C); bylo zjištěno, že kdosi učinil zásah do kotle a nastavil provozní teplotu na pouhých 19 stupňů C; při neodborném zásahu do systému kotle hrozí jeho poškození a neuhrazení nákladů na opravu v záruční době; proto byla Mgr. Buncík 29.1.2013 vyzvána, aby obci sdělila, kdo do kotle zasahoval a proč; obec zatím nedostala žádnou odpověď;
• Obec uvažuje o vybudování jednoho oddělení MŠ v nevyužitých prostorách staré budovy MŠ a o jejich spojení s nově vybudovanou třídou pro výuku dětí ZŠ, pokud se podaří vybudovat 2 nové třídy v budově ZŠ v rámci přístavby ve II. etapě; vzniklým prostorem ve staré budově MŠ by se podařilo umístit cca 18 nových dětí; proběhlo již jednání se zástupcem hygienického orgánu kraje;
• Na ČOV v Chýni přetrvávají problémy v oblasti kalového hospodářství a lisování kalu; obec pravidelně kontroluje provoz ČOV a jedná s provozovatelem o odstranění vzniklých závad; čas od času natéká do ČOV černá tekutina, zatím se nepodařilo zjistit původce;
• Dne 15.2.2013 proběhne první jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2 ve věci soudního sporu mezi obcí Chýně a společností OXES s.r.o.
Zprávu starosty o činnosti doplnila pí Kovářová ve věci budování zastávek ČSD; uvedla, že úsilí o realizaci těchto zastávek trvalo několik let; kraj objedná celkem 12 párových spojů, frekvence tedy bude cca každou ½ hod.; jeden směr povede do Rudné a na Smíchov Praha; druhý směr na Masarykovo nádraží do centra Prahy; obec platí ročně za autobusovou dopravu 750 tis. Kč, počet nových spojů je nereálný jak z hlediska financí, tak z hlediska kapacity spojů v návaznosti na ROPID; vlaková doprava znamená i lepší spojení s okolními obcemi.
p. Kuchař rovněž doplnil zprávu starosty o činnosti ve věci ZŠ a MŠ Chýně; uvedl, že obec hodlá vybudovat 2 nové třídy v budově ZŠ ze stávající půdy; obec jedná s firmou Stavební řemesla – Zeman s.r.o., která budovala I. etapu přístavby ZŠ a vysoutěžila v rámci výběrového řízení rozšíření obou etap ZŠ; třídy by se budovaly přes letní prázdniny 2013; je rovněž potěšující informace, že u zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2013 – 2014 bylo v Chýni 28 dětí; s rozšířením školy úzce souvisí i rozšíření kapacity školní kuchyně; stávající kapacita kuchyně je plně vyčerpaná, nevaří se již pro důchodce; řešením je nákup nového konvektomatu v ceně cca 200 tis. Kč; kapacita školní jídelny je rovněž nedostačující; dotace na rozšíření škol nejsou vypisovány a nebudou v tomto roce; obec proto zvažuje využít pro školní jídelnu dosud nevyužité prostory ve stávající budově MŠ; z těchto prostor by se při určitých stavebních úpravách nechala rozšířit školní jídelna a vybudovat další oddělení MŠ při využití stávající učebny ZŠ; obec již jednala s orgánem hygieny v této záležitosti.
5b. V bodu 5b. seznámila pí Kovářová přítomné s postupem činnosti Výboru pro výstavbu ZŠ Chýně; sdělila, že výbor je poradním orgánem obce, výbor podává návrhy, rozhodují o nich zastupitelé; výbor konstatuje následující:
• Krizová situace v oblasti školství je na celé Praze – západ a Praze – východ; v loňském roce bylo v těchto oblastech zamítnuto 43% žádostí o umístění dětí do MŠ;
• Je položena otázka, zda novou školu stavět či ne; výstupy vycházejí pro odpověď, že ano;
• Průměrná porodnost v ČR je 10 dětí/1 tis. obyvatel; v Chýni vychází 27 dětí/1 tis. obyvatel;
• Migrační saldo je v Chýni 3x vyšší, než ve Středočeském kraji;
• Možnost umisťovat děti do Hostivice a Rudné časem nebude reálná, i zde stoupá počet dětí;
• Horizont výstavby je rok 2030;
• Nelze vypočítávat kapacitu nové ZŠ bez vazby na budovy, které obec má a mít bude;
• ZŠ by měla být celodenně využita i jako vzdělávací, kulturní a jiné centrum; koncepce ZŠ souvisí i s celou koncepcí vzdělávání v Chýni;
• Nutno vzít v úvahu i dlouhodobě udržitelnou kapacitu školy v Chýni;
• Nová ZŠ ušetří kapacitu MŠ – do ZŠ by mohli být přesunuti i předškoláci;
• Koncepce rozvoje vzdělávání by se měla tvořit s nově vybraným ředitelem ZŠ a MŠ Chýně včetně diskuse s rodiči;
• Členové výboru chtějí navštívit i okolní školy za účelem získávání poznatků;
• Demografický vývoj v obci Chýně vychází z územního plánu ve 2 variantách, a to var. 1 – stávající zastavěné území + příp. lokalita Embalador, var. 2 – zastavěnost v Chýni dle celého územního plánu;
• Demografická studie, kterou tvoří přírodovědecká fakulta, bude k dispozici začátkem léta 2013; jde o projekt v Dolních Břežanech;
• Předpoklad: ročně se v Chýni narodí 45 dětí, cca 20% dětí bude umístěno v jiných školách mimo Chýni; zbylé děti zaplní školní třídu;
• Výbor pracuje s neinvestičními náklady na 1 žáka;
• Financování školy – EU nefinancuje školství ZŠ a MŠ, ale hodlá financovat celoživotní vzdělávání, proto úvaha využít novou školu i jako vzdělávací centrum pro další vzdělávání ostatních;
• Výstavba školy by měla probíhat po etapách v návaznosti na získané dotace;
• Další jednání výboru bude 19.2.2013.
6. V dalším bodu byla projednána výše vodného a stočného pro rok 2013; pí Musilová uvedla, že cena vody předané se v souvislosti s dodávkou nové pražské vody snížila; rozdíl mezi cenou vody předané od TS Hostivice a TS Rudná bude promítnut do nájemného, které bude stávající provozovatel VHI v obci Chýně platit obci za pronájem VHI; tato částka bude ukládána na účet fondu obnovy VHI v Cbýni; návrh ceny vodného a točného byl předložen tak, aby vodné a stočné pro rok 2013 bylo ve stejné výši jako v roce 2012 bez DPH; k tomu uvedl p. Jelínek, že na základě propočtu návrhu výše vodného a stočného v roce 2013 jsou tyto částky vyšší, než v roce 2012 bez DPH;  zastupitelé všemi 7 hlasy schválili výši vodného a stočného pro rok 2013 ve stejné výši jako v roce 2012 bez DPH.
7.      V bodu 7 zasedání zastupitelstva byla projednána údržba obecních parcel p. č. 740 k. ú. Chýně a p. č. 720 k. ú. Litovice; p. Jelínek uvedl, že se jedná o lokalitu mezi rybníkem Baštou a Strahovským rybníkem na obecních pozemcích (biokoridor Pod Duškánem); p. Jelínek navrhl, aby on sám koordinoval práce související s údržbou veřejné zeleně (sečení cesty, likvidace bodláku, zasazení vrbových řízků, náhradní výsadba za pokácené stromy apod.); k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
• Pí Kovářová – doporučuji náhradní výsadbu částečně realizovat i ve Višňovce, příp. někde jinde v obci;
• P. Jelínek – další náhradní výsadba obce by měla být za pokácený ořech v ulici Oblouková obcí;
• P. Kuchař – při nové výsadbě je potřeba zároveň říci, kdo se o nově vysazené stromy bude starat;
• P. Thiele – má obec spočítáno, kolik bude obec stát údržba těchto lokalit?
• P. Jelínek – ne nemá, nebude to stát nic;
• P. Thiele – to není pravda; obec bude vynakládat prostředky na zaměstnance – více zaměstnanců, větší množství práce…
• Pí Kovářová – koordinátor prací je nutný, musí se zvážit finanční situace a dále to, co to celé přinese obci a obyvatelům; biokoridor je krásným místem pro vycházky;
• P. Thiele – již jsem zažil několik takových projektů obce; vždy jsem se ptal, co to bude stát, je to důležitá otázka;
• Pí Kovářová – u Višňovky to bylo 100 tis. Kč ročně;
• P. Jelínek – náklady na údržbu biokoridoru jsou zlomkem toho, co to obci přinese; údržba biokoridoru není tak intenzivní, jako např. park; biokoridor má sloužit především k migraci zvěře, není to park;
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o plánovaných výsadbách a údržbě zeleně na obecních pozemcích p. č. 740 k. ú. Chýně a p. č. 720 k. ú. Litovice (biokoridor Pod Duškánem) v roce 2013. 
8.    V bodu 8 byl projednán návrh JUDr. Smrkovského na směnu části pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 40 m2 ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 46/7 k. ú. Chýně o výměře 6 m2 ve vlastnictví p. Smrkovského, s příslušným finančním vyrovnáním; starosta obce přečetl žádost, ve které žadatel uvádí, že na katastru nemovitostí (KN) došlo k pochybením a omylům, kdy dle žadatele část obecní komunikace je zapsána v KN jako pozemek ve vlastnictví p. Smrkovského a naopak; zástupkyně p. Smrkovského Mgr. Georgievová uvedla, že prověřovala na KN, jak může dojít k takovýmto přehmatům; poté se rozvinula diskuse:
• P. Jelínek – v žádosti se hovoří o travnatém pásu před plotem p. Smrkovského, domnívám se, že se jedná o pás za plotem;
• Pí Georgievová – jde o pás před plotem; plot je řádně povolen;
• P. Jelínek – p. Smrkovský tedy chce do vlastnictví další pozemek před plotem; již dnes je však jeho plot na hranici komunikace;
• P. Fousek – je nutno vědět, kde bude hranice stávajícího plotu a kde bude hranice navrhovaného stavu;
• P. Plaňanský – je oněch 40 m2 vedeno jako místní komunikace?
• Pí Georgievová – ne není; je to vedeno jako zahrada; s plotem se nebude hýbat;
• P. Jelínek – pokud jde o pozemek před plotem, je zbytečné, aby se ho obec zbavovala; obec tento pás na komunikaci potřebuje např. při odklízení sněhu apod.
• Pí Georgievová – rodina Smrkovských užívá pás před plotem od r. 1927;
• P. Kuchař – proč chce p. Smrkovský získat pás před svým plotem?
• Pí Georgievová – protože ho užívala rodina Smrkovských od r. 1927, nejde o komunikaci;
• p. Kuchař – návrh na směnu je jednostranně výhodný jen pro rodinu Smrkovských;
• pí Pokorná – obec má stanovenou cenu za 1 m2 pozemku; nelíbí se mi návrh p. Smrkovského stanovit cenu pozemku na základě soudního odhadu;  cena obce je 1 tis. Kč/m2;
• pí Kovářová – z hlediska obce by směnou došlo k neúměrnému zúžení komunikace;
• p. Thiele – trávníky na ulicích slouží např. k umístění sněhu v zimním období;
• p. Fousek – v katastru je pozemek veden jako „ostatní komunikace“ dle podkladu, který v mezidobí diskuse vytiskl p. Plaňanský z KN;
• p. Jelínek – plot p. Smrkovského není souběžně s rodinným domem; obec by naopak mohla žádat odstranění plotu;
• pí Kovářová – navrhuji porovnat mapu v systému MISYS s ortofoto;
• p. Kuchař – navrhuji místní šetření na místě;
zastupitelé 7 hlasy odložili rozhodnutí o směně části pozemků p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 40 m2 a p. č. 46/7 k. ú. Chýně o výměře 6 m2 s příslušným finančním vyrovnáním s tím, že před dalším projednáním proběhne místní šetření.
9.    V bodu 9 byl projednán návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku p. č. st. 24/1 k. ú. Chýně do vlastnictví obce Chýně; starosta obce přečetl dopis úřadu a uvedl, že se jedná o pozemek v ulici Tichá; p. Jelínek k tomu dodal, že je potřeba si uvědomit, že v případě převzetí pozemku do vlastnictví obce nastane obci povinnost opravit zeď z bývalého dvora, který na pozemku stával; návrh úřadu na bezúplatné převzetí pozemku p. č. st. 24/1 k. ú. Chýně byl schválen 7 hlasy zastupitelů.
10. V tomto bodu byla projednána záležitost související s výstavbou cesty C13, budované dle Plánu společných zařízení do prostoru transformovny; výstavba cesty má pokračovat v roce 2013; dle parametrů nastavených obcí by cesta měla mít šíři 3 m, ale takto široká cesta je nevhodná pro zemědělskou techniku;  Pozemkový úřad se na základě podnětu p. Rajtory obrátil na obec za účelem změny parametrů šíře komunikace C13 ze 3 m šíře na 4 m tak, jak je to uvedeno v plánu společných zařízení; ČEZ, který buduje asfaltový povrch cesty od transformovny k intravilánu obce však hodlá postavit komunikaci pouze o šíři 3 m jako investor; Pozemkový úřad, který by jinak byl investorem stavby, však není schopen říci, kdy by se komunikace o šíři 4 m začala stavět; termín je v nedohlednu, zejména s přihlédnutím k organizačním změnám, které budou na PÚ probíhat; většina zastupitelů se vyjádřila v tom smyslu, že v návaznosti na výše uvedené skutečnosti buď obec bude mít asfaltový povrch o šíři 3 m postavený ČEZ velmi brzy, nebo pouze polní cestu o stanovené šíři 8 m, nicméně bez asfaltového povrchu;
• p. Rajtora - po 3 m cestě není schopna zemědělská technika projet, neboť je širší a pokud bude vybudován asfaltový povrch o šíři 3 m, po projezdu zemědělskou technikou bude jeho krajnice narušena; vlastníci pozemků souhlasili se směnami pozemků v rámci  pozemkových úprav pouze z toho důvodu, že bude vybudována cesta o šíři 4 m;
• někteří zastupitelé - kraje asfaltové cesty se dají zpevnit např. štěrkem, recyklátem, aby technika mohla projíždět;
• p. Jelínek - obec by měla žádat vyměření cesty 8 m od Pozemkového úřadu;
• p. Fousek – při pozemkových úpravách došlo k přeparcelování pozemků; zároveň šlo o to, aby byl zpřístupněn každý pozemek;
• p. Thiele – obec by měla žádat posun  žlabovek od ČEZ, pokud chce docílit rozšíření 3 m cesty recyklátem;
• pí Kovářová – souhlasím s návrhem p. Jelínka nechat vyměřit cestu o šíři 8 m;
po ukončení diskuse zastupitelé 6 hlasy schválili, aby bylo pokračováno v plánované výstavbě polní cesty C13 v šíři 3 m s tím, že obec nechá zdarma zaměřit parcelu cesty v plné šíři od Pozemkového úřadu; p. Fousek se zdržel hlasování.
11.  V bodu 11 byla projednána žádost o dotaci ze SFŽP na zateplení budovy Základní školy a Mateřské školy Chýně; bylo konstatováno, že v březnu 2013 bude vypsán OPŽP dotační titul na zateplení objektů; do konce roku 2013 musí SFŽP utratit cca 3 mld. Kč; uzávěrka žádostí bude cca do 1 měsíce; žadatel může dostat až 90 % nákladů, reálné je cca 85% nákladů; realizace staveb však musí proběhnout do konce roku 2013; uznatelnými náklady je i technický dozor investora (3%)  a na projektanta (5 %); na objekt MŠ obec má povolení stavby i projekt na zateplení a tepelný audit; na objekt ZŠ nemá nic – projekt by se musel udělat; součástí zateplení je i výměna oken; pokud obec požádá o dotaci, je velká šance ji dostat; zastupitelé schválili všemi 7 hlasy podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budovy ZŠ a MŠ Chýně.
11a.  V tomto bodu byla projednána žádost pí Jarešové o pronájem plechové garáže na části pozemku obce Chýně – p. č. 175/2 k. ú. Chýně o výměře 18 m2; bylo konstatováno, že již jednou se zastupitelé zabývali touto problematikou; p. Novotný navrhl pronajmout pozemek pod garáží za cenu 100,- Kč/měs.; p. Jelínek k tomuto návrhu sdělil, že cena nájmu je příliš nízká a nesouhlasí s ní, proto se zdrží hlasování; proběhlo hlasování o návrhu p. Novotného, 5 zastupitelů bylo pro, hlasování se zdrželi pí Kovářová a p. Jelínek.
11b.  V tomto bodu byla projednána žádost manželů Vaverových o odkup jejich pozemků p. č. 252/128 o výměře 73 m2 a 252/126 o výměře 14 m2 k. ú. Chýně obcí Chýně za celkovou cenu 22 tis. Kč; jedná se o pozemky, z nichž jeden je spojnicí mezi pokračováním ulice Hájecké a cestou za železniční tratí, druhý pozemek spojuje lokalitu Kamenice s lokalitou Kaliště; Vaverovi navrhli, že pozemky na své náklady vyměří; zastupitelé schválili všemi 7 hlasy nákup pozemků p. č. 252/128 k. ú. Chýně a p. č. 252/126 k. ú. Chýně o celkové výměře 87 m2 od manželů Vaverových za celkovou částku 22 000,- Kč.
11c. V bodu 11c. byla projednána instalace odvětrávání ČOV Chýně; starosta přednesl, že ČOV je nedostatečně odvětrávána, což způsobuje problémy v podobě hnití dřevěných trámů apod.; navrhl, aby obec svými prostředky provedla instalaci tří komínů do střechy budovy, které budou samotíží provětrávat prostor; v případě navýšení vlhkosti se sepne pomocný ventilátor pomocí automatického hydrostatu; celkové náklady jsou vypočítány přes devadesát tisíc korun; p. Thiele upozornil na možnost porušení záruky na stavbu a pí Kovářová na tu skutečnost, že je potřeba jednat se SFŽP, který poskytl dotaci na stavbu; bylo řečeno, že obec oznámí fondu instalaci odvětrávacího systému; rovněž bylo konstatováno, že je nutno vypsat poptávkové řízení na zhotovení díla; zastupitelé po ukončení diskuse odsouhlasili 6 hlasy (pí Kovářová se zdržela hlasování) instalaci odvětrání budovy ČOV v maximální ceně do 100 tis. Kč vč. DPH.
12. V bodu 12 následovala diskuse:
• Pí Kovářová – děkuji všem za pomoc při organizaci masopustu v Chýni, všem občanům, obci, hasičům;
• P. Fousek – je domluven kartáč jako přídavné zařízení na nový traktor?
• P. Novotný – ano, zítra bude k dispozici;
• P. Fousek – zastupitelé by se měli předem písemně omlouvat, pokud se nezúčastní zasedání zastupitelstva;
• Pí Kovářová – součástí revitalizace jádra obce je i projekt revitalizace návsi; od koncepce by se nemělo ustupovat; je potřeba podat žádost o dotaci na SFDI;
13. Starosta obce po ukončení diskuse poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,45 hod.


V Chýni dne 15.2.2013
 
Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Jaroslav Kuchař
Lenka Pokorná

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz