Usnesení č. 22/2013 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13.2.2013

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti;

c) informaci o činnosti Výboru pro výstavbu nové ZŠ v Chýni;

d) informaci o plánovaných výsadbách a údržbě zeleně na obecních pozemcích p. č. 740 k. ú. Chýně a p. č. 720 k. ú. Litovice (biokoridor Pod Duškánem) v roce 2013;


B.     schvaluje  
a) výši vodného a stočného pro rok 2013, a to ve stejné výši, v jaké bylo účtováno v roce 2012; jedná se o ceny bez DPH;
 
b) bezúplatné nabytí pozemku p. č. st. 24/1 k. ú. Chýně o výměře 537 m2 do vlastnictví obce Chýně;

c) aby bylo pokračováno v plánované výstavbě polní cesty C13 v šíři 3 m s tím, že obec nechá zdarma zaměřit parcelu cesty v plné šíři od Pozemkového úřadu;

d) aby byla podána žádost o dotaci z OPŽP na zateplení budovy ZŠ a MŠ Chýně;

e) pronájem části obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně o výměře 18 m2 pod garáží ve vlastnictví pí Jarešové za 100,- Kč/měs.;

f) nákup pozemků p. č. 252/128 k. ú. Chýně a p. č. 252/126 k. ú. Chýně o celkové výměře 87 m2 od manželů Vaverových za celkovou částku 22 000,- Kč;

g) vybudování odvětrání budovy ČOV v maximální ceně do 100 tis. Kč vč. DPH.


C. Odkládá rozhodnutí o směně části pozemků p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 40 m2 a p. č. 46/7 k. ú. Chýně o výměře 6 m2 s příslušným finančním vyrovnáním; před dalším projednáním proběhne místní šetření.

      
V Chýni dne 14.2.2013


        

Josef Novotný, starosta obce
Jaroslav Kuchař místostarosta obce 
                 

Vyvěšeno dne 18.2.2013
 
 Sejmuto dne 6.3.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz