Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 19.12.2012

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Novotný, Chadima, Barek, Fousek, pí Pokorná, pí Kovářová

Nepřítomni: p. Rydval
Hosté:  11 občanů
 
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Žádost o projednání situace v ZŠ a MŠ Chýně
7. Rozpočet obce Chýně na rok 2013
8. Rozpočet ZŠ a MŠ Chýně na rok 2013 – prostředky od zřizovatele a z vlastní činnosti
9. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2013
10. Personální změny ve Finančním výboru obce Chýně
11. Pověření starosty obce prováděním rozpočtových opatření v rámci změn rozpočtu obce v příštím období
12. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
13. Závěr.


 Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu a navrhl doplnit program zasedání zastupitelstva o 4 body –11a. – pořízení komunálního traktoru s přídavnými zařízeními formou operativního leasingu; 11b. – žádost o finanční příspěvek nadačního fondu Zvonek, 11c. – Smlouva o vzájemné spolupráci s městem Hostivice, 11d. – zřízení výboru pro výstavbu nové ZŠ Chýně; poté p. starosta vyzval zastupitele k příp. dalším návrhům – p. Fousek navrhl zařadit jako bod 11e. – návrh plánu veřejných zasedání zastupitelstva obce Chýně v roce 2013; poté zastupitelé schválili všemi 6 přítomnými hlasy program zasedání zastupitelstva vč. doplnění bodů 11a. a 11e (p. Chadima a pí Pokorná se dostavili později).
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 20/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 14.11.2012; konstatoval, že některé úkoly z minulého zasedání zastupitelstva nebyly dosud splněny (např. údržba veřejné zeleně v obci) a Kontrolní výbor se jimi bude dále zabývat; rovněž z minulých zasedání zastupitelstva zbývá dořešit některé úkoly (např. jednání s pí Jarešovou o pronájmu části obecního pozemku);
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Fouska – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 6 hlasy pp. Barek a Kuchař; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:

• Aktuální stav účtu obce: 1 386 173,- Kč
• Pražská voda do Chýně – 20.12.2012 proběhne kolaudace stavby přivaděče pitné vody z Prahy; investorem jsou Technické služby Rudná; za předpokladu, že se nevyskytnou komplikace při kolaudaci stavby, dočkají se občané Chýně pražské měkké a kvalitní vody 6. ledna 2013; je nutné upozornit, že občané mohou mít stávající spotřebiče používané delší dobu zaneseny inkrustacemi z tvrdé vody, které se budou po spuštění měkké vody z Prahy postupně ze spotřebičů uvolňovat (cca 3 měsíce); toto uvolňování může odhalit poškození spotřebičů a způsobit až jejich nepoužitelnost; konečně se však dočkáme kvalitní a měkké vody.
• Byla dokončena pasportizace vodohospodářské infrastruktury (VHI) firmou NOVADUS Příbram – vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace v obci Chýně; vzhledem k tomu, že obec nevlastní celou VHI v Chýni, oslovila zbývající vlastníky VHI k bezúplatnému předání těchto sítí do vlastnictví obce Chýně za účelem jejich provozování novým provozovatelem, který bude vybrán v rámci koncesního řízení.
• Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Chýni (VHI) – stávající ČOV je nyní v prodlouženém zkušebním provozu do 30.4.2012; do této doby musí být vybrán nový provozovatel ČOV, resp. celé VHI; dne 19.12.2012 byly fondu, který poskytl dotaci na ČOV, předloženy podmínky konkurzního řízení na výběr provozovatele VHI v Chýni; po schválení podmínek fondem dojde k jejich projednání zastupitelstvem obce Chýně a poté bude konkurzní řízení vyhlášeno.
• Nadále probíhá změna č. 2 územního plánu obce Chýně; společnost M.A.A.T. Tábor připravila podklady pro společné jednání a zahajuje práce na SEA pro stanovené  lokality; změna č. 2 územního plánu by měla být dokončena v I. pololetí 2013.
•  Výstavba v lokalitě V Roklích – jednání se společností Embalador se ocitla na mrtvém bodě, Embalador nepředložil žádné návrhy a rozjednané dokumenty byly ze strany Embalador staženy; v současné době platí podepsaná plánovací smlouva a územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Hostivice; obec vydala souhlas ke stavebnímu povolení za dodržení podmínek uvedených v územním rozhodnutí, tj. bez přímých vjezdů na Rudenskou, zachování ochranné veřejné zeleně apod.
• Od ledna 2013 budou moci občané umisťovat plastový odpad do přistavených žlutých kontejnerů rozmístěných po obci na stávajících sběrných místech; svoz bude prováděn 1x za 14 dnů; po vyhodnocení počáteční situace mohou být podmínky svozu či počet kontejnerů upraveny.
• Poptávkové řízení na výběr firmy pro odbornou péči a údržbu vegetačních ploch bylo uzavřeno a nikdo z poptávajících nebyl vybrán;  komise konstatovala, že nabídková cena u všech nabídek je příliš vysoká.
• V příštím roce budou všechny spoje autobusů zajíždět do stanice Chýně - Háje; v současné době se jedná o termínu změny.
Zprávu starosty o činnosti doplnit ředitel TS Rudná p. Kračmer ve věci pitné vody do Chýně z Prahy; oznámil, že 20.12.2012 proběhne kolaudace vodovodního přivaděče  do Chýně; dále sdělil, že po přepojení pražské vody, které se přímo občanů nedotkne, dojde k určitému diskomfortu při výtoku vody po dobu cca 1 měsíce; cca po 1 měsíci občan pozná, že má měkkou vodu; 
Poté se rozvinula diskuse:
• pí Vrančíková – bydlí v Lomené ulici, po výkopech ve věci vodovodního přivaděče se tam propadá zemina; žádá o nápravu;
• p. Kračmer – TS Rudná s tím počítá a bude toho hlídat a věci napravovat; v případě potřeby stačí zavolat TS Rudná a informovat o problému; zároveň žádám občany o zpětnou vazbu v případě malého tlaku vody po spuštění pražské vody; TS Rudná pak doladí ATS;
6. V bodu 6. byla projednána situace v ZŠ a MŠ Chýně v návaznosti na odvolání ředitelky školy z její funkce; p. Kuchař představil zástupce auditorské společnosti, která prováděla finanční audit v ZŠ a MŠ Chýně (dále jen „škola“); omluvil právního zástupce obce, který se nedostavil z důvodu nemoci; k dané problematice se rozvinula diskuse:
• p. Jelínek – důvody odvolání pí Jakubové byly zveřejněny, potřebují však vysvětlení, postoj pí Jakubové k závěrům auditu;
• p. Novotný – pí Jakubová zpochybnila závěry auditu;
• p. Jelínek – pochybnosti byly zjištěny jak na straně školy, tak na straně obce; co dělá obec pro nápravu?
• p. Kuchař – obec čekala na výsledky ČŠI; uskuteční se schůzka se zástupci odboru školství na KÚ; obec hovořila s některými zájemci o místo ředitele školy; ti se diví, co všechno se ve zdejší škole nedělá a mělo by se dělat;
• p. Fousek – proč starosta odkazuje na auditory? sám by měl odpovídat;
• p. Novotný – přečetl odpověď na dopis pí Jamrichové, který byl obci zaslán jménem všech zaměstnanců školy; dodal, že obec postupuje v souladu s platnou legislativou; zdůraznil, že personální složení učitelského sboru zůstalo po odvolání pí Jakubové stejné; starosta udělil právnímu zástupci obce plnou moc k řešení celé záležitosti;
• pí Jamrichová – poděkovala za odpověď; uvedla, že žádost školy nebyla zřejmě obcí dostatečně pochopena; jde o to, aby obec komunikovala se zaměstnanci školy; důvod odvolání pí Jakubové je jasný, nicméně školu trápí okolnosti a podmínky, za jakých byla pí Jakubová odvolána z funkce ředitelky školy; pí Jakubová nedostala na schůzce u p. starosty prostor, aby se mohla vyjádřit;
• p. Kuchař – schůzka proběhla za účasti starosty, místostarosty a auditorů; výsledek auditu byl ředitelce přednesen a ona měla možnost se k tomu vyjádřit;
• pí Jakubová – to není pravda; mně byl oznámen výsledek auditu, např. že není v souladu účetní a fyzická inventarizace; ale výsledek auditu jsem se dozvěděla v pátek a byla jsem v šoku; najednou jsem se dozvěděla ve zprávě auditorů o věcech, které jsem předtím vysvětlila; 26.10.2012 jsem předala 3x písemně svůj postoj k auditu, nikdo na to nereagoval;
na jednání zastupitelstva se dostavil zastupitel p. Chadima;
• p. Dykast, auditor – audit trval 1 měsíc; po celý měsíc od 11.9.2012 jsme byli ve spojení s ředitelkou školy a nechali jsme si doplnit některé dokumenty; spolupráce nebyla dobrá, některé dokumenty musela obec shánět až na krajském úřadě – např. rozpočet; přístup ředitelky školy k auditu bych oznámkoval pětkou; po shrnutí závěrů auditu 8.10.2012 jsme jednali s účetní školy, některé věci se ještě vysvětlily; poté jsme se obrátili na školu, 10.10.2012 byly výsledky auditu projednány ve škole za přítomnosti 2 zástupců obce – z tohoto jednání existuje zápis; další jednání proběhla na úrovni starosty; opakovaně jsme požadovali a projednávali některé věci s ředitelkou školy – lze doložit zápisy; audit neposuzuje úmysl ani nehodnotí míru zavinění; jde o to, že účetnictví není průkazné, v majetku jsme museli jít do minulosti; inventarizace je špatně, je to základ účetnictví; účetní účtovala na základě ústního pokynu ředitelky školy, bez podkladů; naše auditorská firma byla vybrána na základě konkurzu, Chýni neznáme, snažili jsme se o objektivitu; rodinní příslušníci, tzv. spojené osoby, musí být prověřováni na základě mezinárodních účetních standardů (je zde větší riziko nesprávnosti); existuje na to program, který se musí vyplnit; odmítám tvrzení, že ředitelka neměla prostor se vyjádřit; s ředitelkou bylo vše opakovaně projednáno jak ve škole, tak na obecním úřadu; někteří napadají věci, které se v auditorské zprávě vůbec nevyskytují – např. FKSP; zákony známe dobře, stojíme si za svým záporným výrokem auditora; škola porušila i zákon o rozpočtu; je potřeba nastavit kontrolní systém školy;
• pí Jakubová – není pravda, že auditoři brali v potaz moje vyjádření; např. FKSP je dle vyjádření ČŠI v pořádku, stejně jako jiné věci, které jsem před auditory vyjádřila; nyní dáváme dohromady účetní a fyzickou inventarizaci;
• p. Kuchař – dobře si pamatuji, že na schůzce u p. starosty paní Jakubová dostala prostor k vyjádření, nevyjádřila se však;
• p. Dykast – doporučuji veřejnosti přečíst si zápisy;
• p. Kuchař – kdokoliv ze školy mohl přijít a hovořit s vedením obce; obec nabídla pedagogům schůzku;
• p. Nývlt – proběhlo jednání školské rady – zúčastnil se ho místostarosta, a pí Pokorná; vyslechli si připomínky ředitelky, existuje z jednání zápis, starosta řekl, že je slyší poprvé; bylo řečeno, že by byla vhodná schůzka auditora, ředitelky a starosty;
• p. Kuchař – ano, hned druhý den jsme kontaktovali auditory; ti se vyjádřili, že vše je uvedeno ve zprávě; poté auditoři zaslali další vyjádření k postoji ředitelky školy;
• pí Vrančíková – co se stalo ještě závažnějšího?
• p. Novotný – ředitelka reagovala nepřiměřeně, rozporovala a zpochybňovala závěry auditu;
• p. Dykast – ČŠI se zaměřila v kontrole na jiné oblasti, závěry našeho auditu a výsledky kontroly ČŠI nelze příliš srovnávat; ale i ČŠI uvádí porušení rozpočtové kázně a napadá některé věci; trváme na tom, co jsme ve zprávě uvedli;
• p. Fr. Fousek – vyčíslil audit výši škody? Jde to vyjádřit?
• p. Dykast – cílem auditu nebylo vyčíslovat škodu; jak byste vyčíslil škodu, kdy si ředitelka sama upravila výši odměny?
• pí Dykastová – cílem auditu bylo zkontrolovat hospodaření školy  a  zda je v souladu se zákony; cílem auditu není vyčíslovat škody; to dělají právníci, auditor nežaluje, ale upozorňuje na nedostatky;
• p. Dykast – manka (účetní rozdíly) jsou ve zprávě uvedeny; zjištění auditu byla závažná; nejsme tu od toho, abychom soudili ředitelku školy, ale abychom posoudili účetnictví školy; byla zjištěna manka, přebytky, účetnictví bylo špatně vedené, je neprůkazné a nevěrohodné;
• p. Fousek – auditor řekl, že ředitelka si upravila výši odměny, není to pravda; odměna byla upravena na moje upozornění;
• p. Palatinus – myslím, že cílem tohoto bodu nebylo deklarovat o jednotlivých bodech auditu a hádat se, zda audit nebyl průkazný; myslím, že pí Jakubová žádala starostu, aby jí vyslechl a on to neudělal; místostarosta slíbil, že postup vůči ředitelce bude vyjádřen až po kontrole ČŠI, to se však nestalo; není pravda, že starosta je povinen konat, starosta se rozhoduje, zda uplatní své právo;
• p. Thiele – nechápu tuto debatu; několikrát vedení Finančního výboru žádalo o pomoc při kontrole; několikrát bylo řečeno, že ředitelka školy nekomunikuje, nepředává podklady; ředitelka měla možnost již půl roku se vyjádřit;
• pí Jakubová – pí Pokorná lhala o tom, že jsem nepředložila podklady, resp., že je nepředložila účetní školy; 2.5.2012 dostala pí Pokorná vše, o co žádala; šokovalo mě, že na stránkách obce se objevilo, že důvodem mého odvolání bylo to, že jsem nepředložila požadované podklady;
• p. Thiele – ředitelka zodpovídá za chod školy, tj. i za paní účetní; na zasedání zastupitelstva se několikrát hovořilo o tom, že ředitelka školy nepředložila žádané podklady;
• p. Nývlt – je porušován jednací řád; předmětem debaty není rozebírat audit; problémem je, jak se s ředitelkou jednalo, jak se jedná se školskou radou; co se stalo, že starosta porušil slib, že odvolá ředitelku školy až po kontrole ČŠI?
• p. Novotný – již to bylo řečeno, byl to přístup paní ředitelky k závěrům auditu a vyjádření právníka obce k dané záležitosti;
na zasedání se dostavila zastupitelka pí Pokorná
• p. Kuchař – obec nemohla nechat nepořádek ve škole, píchli jsme do vosího hnízda; to jsme nemohli nechat jen tak; jednali jsme podle nejlepšího svědomí;
• pí Jakubová – proč obec nenechala udělat kontrolu ČŠI v celém rozsahu?
• p. Novotný – bylo to proto, že jsme se postavili za ředitelku školy a věřili, že vše ostatní kromě účetnictví je v pořádku;
• pí Kovářová – již hodinu se bavíme o odvolání ředitelky; navrhuji řešit tuto záležitost na schůzce samostatně;
• pí Jamrichová – pedagogové potřebovali znát stanovisko starosty; toho se nedočkali;
• p. Kuchař – je nějaká otázka na auditory?
• pí Jamrichová - ne; auditorská zpráva je odlišná od stanoviska odboru školství ve věci výuky vychovatelek;
• p. Nývlt – nešlo o auditory, otázky směřovaly na starostu, který neodpověděl.
7. V bodu 7. byl projednán návrh rozpočtu obce Chýně na rok 2013; pí Pokorná jako předsedkyně Finančního výboru uvedla, že rozpočet na doporučení pracovníků kontroly z Krajského úřadu bude schvalován pouze na úrovni paragrafů, nikoliv jednotlivých položek; jako podklad pro rozhodování však zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu členěný až do úrovně položek; uvedla dále, že návrh rozpočtu počítá s tím, že obec obdrží v roce 2013 více finančních prostředků v rámci nového rozpočtového určení daní; poté se rozvinula diskuse k dané problematice:
• p. Fousek – počítá návrh rozpočtu se změnou svozu plastů a s vyššími náklady na dopravu při zajíždění všech autobusů na Háje?
• pí Pokorná – ano, toto je zakomponováno v návrhu rozpočtu;
• občan – kolik bude stát zajíždění autobusů na Háje? odpověď – cca 20 tis./měs.
• p. Fousek – co znamená částka 500 tis. Kč v příjmech u pitné vody? Odpověď – jde o částku, kterou by měl platit nový provozovatel VHI jako nájem do fondu obnovy VHI;
• p. Jelínek – někteří zastupitelé by se chtěli zúčastnit tvorby rozpočtu spolu s Finančním výborem; odpověď – není problém, každý je vítán;
po ukončení diskuse zastupitelé schválili 8 hlasy rozpočet obce Chýně na rok 2013 jako rozpočet vyrovnaný.
8. V dalším bodu byl projednán návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně; jedná se o rozpočet finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem (obcí) a prostředků získaných z vlastní činnosti školy; v rámci diskuse k tomuto bodu padly dotazy:
• p. Chadima – položka pojištění ve výši 6 tis. Kč se zdá málo;
• pí Jakubová – je to dostačující částka;
• p. Novotný – návrh školy je cca o 250 tis. Kč vyšší, než v předchozích letech, proč tomu tak je;
• pí Buncík – je v tom zahrnuto zvýšení DPH, nákup hraček, elektřina, obnova a modernizace školy, navýšení počtu dětí;
• p. Barek – co znamená položka „ostatní služby“?
• pí Buncík – jde o dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, revize apod.
• občan – dělá se výběrové řízení na dodavatele elektřiny a plynu?
• p. Novotný – obec bude rozhodovat o tepelných zdrojích v rámci přístavby MŠ a ZŠ;
• p. Chadima – doporučuji řešit se společností Master Therm ohledně tepelného čerpadla;
• pí Kovářová – navrhuji, aby škola v příštích obdobích dávala pro zastupitele do návrhu svého rozpočtu i rozpočet z předchozího roku, aby byla možnost porovnání čísel;
• pí Pokorná – v době, kdy byl dělán návrh rozpočtu obce na rok 2013, nebyl k dispozici návrh rozpočtu školy; proto je v návrhu rozpočtu obce pro školu počítáno s částkou 900 tis. Kč, na rozdíl od návrhu školy, který počítá s částkou od obce ve výši 1,243 mil. Kč;
• pí Kovářová – obec dává ve svém rozpočtu prioritu školství na úkor ostatních oblastí, jde o to, zda by i škola neměla zvážit své nároky a požadavky; jde o to, najít kompromis;
• pí Buncík – škola nevlastní licence na MS Office, bez nich se nedá pracovat;
• p. Kuchař – škola nedokáže své nároky a jednotlivé položky zdůvodnit a vysvětlit;
• p. Jelínek – navrhuji poskytnout škole z prostředků obce 900 tis. Kč + celou rezervu 145 886,- Kč, kterou má obec ve svém rozpočtu;
• pí Pokorná – bylo by dobré mít podrobnější podklady ze školy vč. čísel z roku 2012;
• pí Jakubová – hovořilo se o přístavbě ZŠ a MŠ; počítá se i s vybavením nových tříd v rámci výstavby?
• pí Kovářová – vybavení je potřeba řešit společně, tj. i škola by se měla zapojit; priority obce se musí rozdělit; obec dělá, co může; škola by se měla dívat do obecního rozpočtu, jak je napjatý; úkolem obce je shánět dotace a dát něco škole na provoz, ale i škola si musí umět pomoci sama;
• p. Kuchař – obec zatím neví, co se podaří; jaké zdroje obec získá na rozšíření ZŠ a MŠ; obec bude ráda, když se jí podaří financovat stavbu; p. Fousek – navrhuji dát škole 900 tis. + rezervu obce v plné výši;
• pí Pokorná – navrhuji dát z obecního rozpočtu do rozpočtu školy 900 tis. Kč; pokud se v průběhu roku ukáže, že částka nestačí, pak částku zvýšit;
• pí Buncík – v roce 2012 dala obec škole 980 tis. Kč;
• p. Fousek – navrhuji dát škole částku 900 tis. + celou rezervu obce a adekvátně snížit částky na závazné ukazatele;
• pí Pokorná – spotřeba elektřiny bude díky obci v roce 2013 ve škole nižší, než v předchozích letech;
• pí Vrančíková – rozpočet obce byl schválen hned, u rozpočtu školy se stále debatuje, kolik jí dát;
• pí Pokorná – na školu jdou v rozpočtu obce investiční a neinvestiční náklady, na školství chce obec dát v roce 2013 o 4 mil. více, než v roce 2012; navrhuji dát škole z obecních peněz 1 mil. Kč;
• p. Novotný – navrhuji dát škole 1,025 mil. Kč; o tomto návrhu proběhlo hlasování; pro návrh byli 3 zastupitelé – p. Novotný, Kuchař a Chadima; ostatní zastupitelé se zdrželi hlasování;
• padl další návrh na částku do rozpočtu školy z financí obce – 1 mil. Kč – pro  návrh byli 2 zastupitelé – p. Novotný a p. Kuchař, ostatní se zdrželi hlasování;
• další návrh byl podán na částku 1, 045 886,- Kč do rozpočtu školy z obecních peněz – 5 zastupitelů bylo pro, hlasování se zdržel p. Chadima, p. Kuchař a pí Pokorná;
zastupitelé schválili rozpočet ZŠ a MŠ Chýně na rok 2013 - prostředky od zřizovatele a z vlastní činnosti ve výši 1 045 886,- Kč;
9. V bodu 9. zasedání zastupitelstva byl projednán návrh závazných ukazatelů rozpočtu a částek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chýně na rok 2013; zastupitelé odsouhlasili všemi 8 hlasy závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2013 v celkové výši 1 045 886,- Kč s tím, že položka návrhu „ostatní služby“ bude snížena o rozdíl mezi částkou navrhovanou školou a částkou schválenou zastupitelstvem obce do rozpočtu školy z obecního rozpočtu;  částka pro položku ostatní služby činí 173 886,- Kč.
10. V bodu 10. byly projednány personální změny ve Finančním výboru obce; bylo konstatováno, že pan Tomáš Vančata požádal o uvolnění z funkce člena Finančního výboru; místo něj je navrhován za člena pan Petr Štěpánek; poté byl 8 hlasy odsouhlasen návrh na doplnění Finančního výboru o dalšího člena, a to pana Petra Štěpánka.
11. V bodu 11. bylo projednáno pověření starosty obce prováděním rozpočtových opatření v rámci změn rozpočtu obce v příštím období; zastupitelé všemi 8 hlasy pověřili starostu obce prováděním rozpočtových opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně na rok 2013 v  objemu do 300 tis. Kč a přesuny rozpočtových položek bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů; veškerá tato rozpočtová opatření budou činěna po předchozím souhlasném vyjádření Finančního výboru.
11a.  V tomto bodu byl projednán návrh na pořízení komunálního traktoru s přídavnými zařízeními formou operativního leasingu; bylo konstatováno, že sněhová pokrývka a ledová kalamita přiměly obec intenzivně se zabývat pořízením mechanizace na úklid a zajištění sjízdnosti našich chodníků, neboť v současné době má obec v péči cca 8 km chodníků, které je nucena uklízet ručně;  starosta obce navrhl pořídit komunální traktor s přídavnými zařízeními na celoroční využití, a to formou operativního leasingu; pořízením vozidla by se zvýšila produktivita zaměstnanců obce v dělnických profesích a chodníky by byly v zimě upravené během kratší doby; stroj by byl využit i v létě, neboť kromě radlice, zametačů, sypače existují i další přídavná zařízení (mulčovač, štěpkovač apod.); obec by díky tomuto stroji ušetřila finanční prostředky, které musí každoročně vyplácet najatým osobám při intenzivním sněžení, ledových kalamitách a v létě při úklidu komunikací, údržbě veřejné zeleně a sekání trávy; celková úspora se odhaduje až na 100 tis. ročně; poté proběhla diskuse k danému tématu:
• p. Chadima - jaká je cena, jaké jsou splátky, jak je to s opravami; bylo odpovězeno, že cena traktoru vč. příslušenství je cca 700 tis. Kč, splátkový kalendář je na dobu 48 měsíců a veškeré opravy a revize jsou po tuto dobu v ceně; po 4 letech je zůstatková částka 1%;
• pí Kovářová uvedla, že již před léty jako starostka dospěla k názoru, že stroj obec potřebuje;
•       p. Kuchař sdělil, že v době ledové kalamity byli k dispozici pouze 3 zaměstnanci obce s ruční technikou; p. Rajtorovi se nepodařilo vyjet a posypat komunikace, měl poruchu;
• p. Jelínek – není rozumnější si půjčit peníze? leasing je drahý;
• p. Chadima – ve firmě máme operativní leasing, je to výhodná věc; pokud by obec hradila opravy sama, bylo by to dražší, než operativní leasing;
poté zastupitelé schválili 7 hlasy pořízení komunálního traktoru s přídavnými zařízeními na univerzální použití (radlice, zametací kartáč, sypač, štěpkovač, mulčovač apod.) formou operativního leasingu k celoročnímu využití obcí Chýně, a to za předpokladu, že tento traktor bude pořízen na základě nejvhodnější nabídky v rámci poptávkového řízení dle platné směrnice obce; p. Jelínek se zdržel hlasování.
11b.  V tomto bodu byla projednána žádost o finanční příspěvek nadačního fondu Zvonek ve výši 10 tis. Kč; bylo konstatováno, že tento fond koná různé akce pro seniory i děti; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy poskytnutí finančního příspěvku nadačnímu fondu Zvonek ve výši 10 000,- Kč.
11c. V bodu 11c. byla projednána Smlouva o vzájemné spolupráci mezi obcí Chýně a městem Hostivice; na základě této smlouvy bude Základní škola Hostivice poskytovat bezplatně podmínky pro plnění povinné školní docházky pro děti s trvalým bydlištěm v obci Chýně od 6. do 9. ročníku základní školy; bylo konstatováno, že obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět s uvedením důvodu vždy k 30.6. běžného roku pro následující školní rok; poté zastupitelé všemi 8 hlasy schválili smlouvu o vzájemné spolupráci s městem Hostivice ve věci bezplatného zajišťování podmínek pro plnění povinné školní docházky pro děti s trvalým bydlištěm v obci Chýně od 6. do 9. ročníku základní školy; závěrem tohoto bodu bylo konstatováno, že zastupitelé města Hostivice smlouvu již odsouhlasili.
11d. V bodu 11d. bylo projednáno zřízení Výboru pro výstavbu nové ZŠ Chýně; zastupitelka pí Kovářová přednesla návrh složení sedmičlenného výboru:
• Věra Kovářová – předsedkyně
• Anna Chvojková – zabývá se dotačními tituly
• Lukáš Palatinus – člen Finančního výboru
• Jiří Nývlt – člen Školské rady
• Petra Vacková – zabývá se operačním programem ve školství
• Lucie Houšková – členka MaHu centra Hostivice
• Kateřina Buncík – zástupce ZŠ a MŠ Chýně do doby jmenování nového ředitele/ředitelky školy;
pí Kovářová uvedla, že cílem výboru je příprava podkladů pro výstavbu nové devítitřídní školy v Chýni, podpora mimoškolní činnosti, vzdělávání seniorů apod.;  jeho náplň vychází z materiálu, který byl předložen obci
• demografický vývoj v obci Chýně s výhledem na 15 let – opírá se o územní plán obce; v Dolních Břežanech probíhá pilotní projekt na výpočet demografické křivky u obce; výsledky budou k dispozici na jaře 2013;
• financování nové školy
• náplň školy
• podklady pro studii;
výše uvedené se opírá o rozhodnutí zastupitelstva, zda práce mají pokračovat a jakým směrem; bylo konstatováno, že práce začnou okamžitě; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy zřízení Výboru pro výstavbu nové školy v Chýni v navrženém složení.
11e. V tomto bodě byl projednán návrh předložený zastupitelem p. Fouskem na termíny konání zasedání zastupitelstva v roce 2013 tak, aby si zastupitelé mohli lépe organizovat svůj čas a tím i přítomnost na jednotlivých zasedáních; p. Kuchař přečetl návrh p. Fouska, tento byl schválen všemi 8 hlasy; zasedání budou probíhat každé dva měsíce počínaje měsícem únor a konče měsícem prosinec; v případě potřeby se bude konat zasedání zastupitelstva i v jiných termínech.

12. Dále proběhla diskuse:
• pí Kovářová – pozvala občany na zpívání koled u vánočního stromu na návsi 24.12.2012 v 10,30 hod.
• p. Chadima – děkuje obci za instalaci zrcadla u točny autobusu na Hájích;
• p. Fousek – otázal se na termíny související s ČOV, resp. s výběrem nového provozovatele ČOV a celé VHI v Chýni;
• p. Štěpánek – čekalo se na vyhotovení pasportu VHI; zejména dořešení vlastnických vztahů; výběr provozovatele bude na 5 let; nouzová varianta je udělat koncesní řízení na kratší dobu, kde nejsou stanoveny zákonné lhůty, které musí obec dodržet; tím by se zkrátilo celé řízení; dnes jsem podal na SFŽP veškeré potřebné dokumenty.
13. Starosta obce po ukončení diskuse poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 10,45 hod.


V Chýni dne 27.12.2012
 
Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Stanislav Barek
Jaroslav Kuchař

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz