Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti;

c) informaci Ing. Kračmera o budoucím přivaděči pražské pitné vody, termín napojení obce je stanoven na 6.1.2013;

d) vyjádření zaměstnanců ZŠ a MŠ Chýně ke způsobu odvolání ředitelky Mgr. Jakubové z funkce a následnou odpověď zástupců auditorské společnosti AUDITING-Dykast, s.r.o. a vedení obce s tím, že bude svolána schůzka, na kterou budou pozváni zaměstnanci ZŠ a MŠ Chýně, zastupitelé a školská rada; na schůzce bude pokračovat diskuse na téma odvolání Mgr. Jakubové;

e) zprávu Ing. Kovářové o náplni činnosti nově zřizovaného Výboru pro výstavbu nové školy.

B.     schvaluje  

a) rozpočet obce Chýně na rok 2013, a to jako rozpočet vyrovnaný;
 
b) rozpočet ZŠ a MŠ Chýně na rok 2013 - prostředky od zřizovatele a z vlastní činnosti ve výši 1 045 886,- Kč;

c) závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně na rok 2013 v celkové výši 1 045 886,- Kč;

d) doplnění Finančního výboru o dalšího člena, a to pana Petra Štěpánka;

e) aby starosta obce prováděl rozpočtová opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně na rok 2013 v objemu do 300 tis. Kč a přesuny rozpočtových položek bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů; veškerá tato opatření budou činěna po předchozím souhlasném vyjádření Finančního výboru;

f) pořízení komunálního traktoru s přídavnými zařízeními na univerzální použití (radlice, zametací kartáč, sypač, štěpkovač, mulčovač apod.) formou operativního leasingu k celoročnímu využití obcí Chýně, a to za předpokladu, že tento traktor bude pořízen na základě nejvhodnější nabídky v rámci poptávkového řízení  dle platné směrnice obce;

g) poskytnutí finančního příspěvku nadačnímu fondu Zvonek ve výši 10 000,- Kč;

h) smlouvu o vzájemné spolupráci s městem Hostivice ve věci bezplatného zajišťování podmínek pro plnění povinné školní docházky pro děti s trvalým bydlištěm v obci Chýně od 6. do 9. ročníku základní školy;

i) zřízení Výboru pro výstavbu nové školy v Chýni ve složení

Věra Kovářová – předsedkyně
členové: Lukáš Palatinus, Anna Chvojková, Jiří Nývlt, Petra Vacková, Lucie Houšková, Kateřina Buncík;

j) termíny zasedání zastupitelstva obce Chýně na rok 2013 dle předloženého návrhu.

V Chýni dne 20.12.2012 

 Josef Novotný, starosta obce

 Jaroslav Kuchař, místostarosta obce
                 

Vyvěšeno dne 20.12.2012
 
Sejmuto dne 5.1.2013

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz