Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 14.11.2012

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Novotný, Chadima, pí Pokorná, pí Kovářová

Nepřítomni: pp. Barek, Fousek, Rydval
Hosté:  14 občanů
 
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Stanovisko obce Chýně k žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního hřiště – pozemek p. č. 10/1 k. ú. Chýně
7. Návrh na koupi pozemku p. č. 220/7 k. ú. Chýně obcí Chýně
8. Žádost p. Tomáše Toboly o koupi části obecního pozemku p. č. 156/223 k. ú. Chýně
9. Pověření Finančního výboru přípravou ekonomických podkladů souvisejících s výstavbou nové základní školy
10. Zřízení výboru pro výstavbu nové základní školy
11. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
12. Závěr.


Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné;
2. P. Novotný přečetl návrh programu a navrhl doplnit program zasedání zastupitelstva o dva body – bod 5a. – Určení zastupitele obce Chýně pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Chýně a bod 5b. – Veřejná zeleň v obci Chýně; poté vyzval zastupitele k příp. dalším návrhům – nikdo ze zastupitelů žádné další návrhy neuplatnil; poté zastupitelé schválili 6 hlasy program zasedání zastupitelstva vč. doplnění bodu 5a. a 5b.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 19/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 17.10.2012; konstatoval, že úkol jednat s pí Jarešovou o pronájmu obecního pozemku dosud nebyl uzavřen, k uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě s EMBALADOR a Smlouvy o spolupráci nedošlo z důvodu stažení těchto návrhů druhou smluvní stranou; nájemní smlouva s Kabelovou televizí CZ již byla podepsána; darovací smlouva s paní Horákovou je připravena k podpisu, podepsána bude po provedení protokolární kontroly stavu komunikace vč. příslušenství;  náhradní výsadba společností BERGERR BETON se uskuteční buď ještě tento rok na podzim  nebo na jaře příštího roku.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Novotný navrhl p. Jelínka a p. Chadimu – oba byli schváleni 6 hlasy;  jako ověřovatelky zápisu byly schváleny 6 hlasy pí Kovářová a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:

• stav účtu obce k 14.11.2012 – 1 251 613,- Kč; 
• společnost EMBALADOR stáhla svůj návrh na uzavření Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě a návrh Smlouvy o spolupráci;
• třída ZŠ v budově MŠ byla již zkolaudována, kolaudační souhlas obdržela obec 12.11.2012 a ihned jej přeposlala paní ředitelce Jakubové; nic nebrání tomu, aby tato třída byla plnohodnotně využívána k výuce žáků ZŠ – byl vybudován akustický podhled, nový systém vytápění s kondenzačním kotlem, nová skleněná stěna s bezpečnostními tvrzenými skly, rekonstrukce šatny, rekonstrukce sociálního zařízení, provedena tepelná izolace i proti vlhkosti v zemi, apod.; dále p. Novotný upozornil v některých ohledech na havarijní stav budovy mateřské školy s tím, že je nezbytně nutné provést některá opatření, zejména vyměnit tepelné rozvody; pan Jinoch doplnil p. Novotného a seznámil přítomné s dalšími pracemi, které byly v budově MŠ provedeny - odstraněna nevyhovující osvětlovací tělesa na chodbách a nahrazena novými, zateplen vnější plášť třídy nad novou třídou až k okennímu parapetu, v jídelně používané žáky ZŠ bylo instalováno dostatečné vytápění z okruhu kondenzačního kotle a byla odmontována stará přehřívající se akumulační kamna, instalována osvětlovací tělesa vyhovující požadavkům KHS;
• byla dokončena výstavba přístřešku na zastávce autobusu na Hájích u točny autobusu; o víkendu bude předělán spád podlahy; záruky za stavbu beru spolu se zhotovitelem díla na sebe vč. odpovědnosti za toto dílo;
• jmenuji skupinu osob na péči o nově vysazené stromy – p. Jelínek a p. Chadima budou garantem o tuto péči;
• na základě podnětu OXES s.r.o. proběhla schůzka na OÚ Chýně; OXES přednesl svoje návrhy, obec se za pomoci právního zástupce k nim vyjádří;
• ruším k dnešnímu dni Stavební a dopravní komisi; v poslední době má představa o fungování komise se lišila od představy některých členů komise; nevylučuji, že v budoucnu bude komise opět ustavena;
P. Jinoch doplnil zprávu starosty o informace týkající se ČOV – zhotovitel díla nechce uznat reklamace obce Chýně; v hale aktivace hrozí hniloba a plísně na dřevěných částech stavby; není vyřešeno větrání v sekci lisu a hrubého přečištění; celá stavba si sedá a praská; dochází k sedání násypu a trhání komunikací; obec vše reklamovala; dodavatel sdělil na reklamaci, že stavbu provedl dle schváleného projektu a že nelze vypočítat záležitosti kolem větrání; obec zadala znalecký posudek, který bude hotov cca v polovině prosince; problémy na ČOV nejsou  chybou obce, obec není odborným garantem projektu; odborná firma má povinnost upozornit projektanta na nedostatky a neprovést chybné kroky; pokud se firma POHL bude bránit reklamaci, obec by zvažovala podání žaloby;
Poté se rozvinula diskuse ke zprávě starosty:
• p. Jelínek – dotaz na reakci auditu provedeného ve škole; právník navrhl odvolat ředitelku školy a skončit její pracovní poměr, toto zatím nebylo provedeno;
• pí Pokorná – ve dnech 20. - 21.11.2012 proběhne ve škole kontrola České školní inspekce; kontrola se týká finančních prostředků ze státního rozpočtu (Krajského úřadu Středočeského kraje); audit nepřísluší nikomu vykládat;
• p. Jelínek – co pro mne znamená být odborným garantem péče o nové stromy? Ten, kdo vysazuje nové stromy, by se o ně měl také starat 2 – 5 let;
• p. Jinoch – v dětské aleji měl být proveden výchovný řez, aby stromy vytvořily korunku a opatření, aby stromy netrpěly suchem;
• p. Jelínek – stromy na obecním pozemku patří obci; co to pro mne znamená být garantem a pro p. Chadimu?
• p. Novotný – jde o následnou péči o nově vysazené stromy, aby měly dostatek světla, vody a rostly tak, jak mají;
• p. Jelínek – nesouhlasím s tím, abych byl garantem za péči o stromy.
5a.  V bodu 5a. zastupitelé jednali o určení zastupitele obce Chýně pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Chýně; doposud vždy býval určeným zastupitelem obce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu starosta obce; vzhledem k tomu, že došlo k výměně starosty v obci, je potřeba stanovit, kdo bude nyní osobou spolupracující s pořizovatelem; zastupitelé se dohodli, že osobou odpovědnou, pověřenou pro spolupráci s výkonným pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Chýně bude nadále p. Pavel Fousek, bývalý starosta a člen zastupitelstva; toto bylo odsouhlaseno 6 hlasy.
5b.  V bodu 5.b. byla projednána problematika veřejné zeleně v obci Chýně; p. Kuchař úvodem sdělil, že o zeleň se v obci již dlouhodobě stará člen zastupitelstva p. Jelínek, a to velmi dobře ve svém volném čase a zdarma; není však v silách jednoho člověka, ani 4 zaměstnanců obce, aby obsáhli veškerou veřejnou zeleň v obci; dále jde o to, aby obec přijala koncepční řešení při výsadbě nové zeleně v širších souvislostech;
• p. Jelínek - na obecním úřadu je k dispozici technická zpráva ohledně výsadby stromů a péče o ně; o dětskou alej se budu starat osobně spolu s p. Kropáčem;  pokud jde o náhradní výsadbu za pokácené stromy, např. BERGER BETON má uloženou následnou péči po dobu 2 let, tuto péči můžeme u dalších výsadeb prodloužit;
• p. Jinoch - po ukončení péče autora náhradní výsadby by obec měla protokolárně převzít další péči;
• p. Kuchař – 4 zaměstnanci obce nejsou schopni zajistit veškerou péči o veřejnou zeleň;
• p. Fingerhut – p. Kropáč z Chýně má certifikát na údržbu a péči o stromy;
bylo konstatováno, že obec by musela vypsat poptávkové řízení na péči o veřejnou zeleň; po ukončení diskuse k tomuto bodu zastupitelé 6 hlasy odložili koncepci řešení problematiky údržby veřejné zeleně v obci Chýně; problematika bude nejdříve projednána na pracovní poradě zastupitelstva.
6. V bodu 6. byla projednána žádost o dotaci na rekonstrukci obecního hřiště na pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně; p. Kuchař sdělil, že by se jednalo o rekonstrukci stávajícího sportoviště na obecním hřišti na hřiště s umělými povrchy tak, aby bylo možno hřiště víceúčelově využít na míčové sporty; měla by vzniknout umělá tráva s osvětlením; o dotaci je možno požádat až do výše 50% plánovaného rozpočtu; vzhledem k tomu, že rozpočet na celou akci je uvažován kolem 9 mil. Kč, vlastní zdroje obce by byly ve vysoké částce;  bylo konstatováno, že obec má větší priority, než rekonstrukci hřiště (přístavba MŠ, ZŠ); zastupitelé pak 6 hlasy zamítli žádost o dotaci na nové povrchy stávajícího hřiště s tím, že částka vlastních zdrojů je příliš vysoká a obec má jiné priority k řešení.
7. V bodu 7 byl projednán návrh na koupi pozemku p. č. 220/7 k. ú. Chýně obcí Chýně; p. Novotný tento bod uvedl tím, že obec má zájem rozšířit ulici Nad Baštou a k tomu potřebuje získat část pozemků od přilehlých vlastníků nemovitostí; konkrétně se jedná o pozemek manželů Jakubcových, který je na konci ulice Nad Baštou při ústí do ulice Hájecká; zastupitelé musí schválit převod vlastnického práva k části pozemku manželů Jakubcových do vlastnictví obce a dále stanovit cenu za m2;
• p. Chadima navrhl cenu 1 tis. Kč/m2;
• p. Plaňanský uvedl, že cena při koupi pozemků na komunikace se pohybuje kolem 50,- Kč/m2; bylo konstatováno, že p. Jakubec navrhuje cenu 1 500,- Kč/m2;
• p. Chadima uvedl, že je nutno zjistit, zda i ostatní majitelé přilehlých pozemků ke komunikaci jsou ochotni část svých pozemků převést do vlastnictví obce a za jakou cenu;
• p. Fingerhut uvedl, že Jakubcovi kupovali pozemek s rozestavěnou stavbou – rodinným domem a plot měl být 3 m od rodinného domu; Jakubcovi měli zkolaudovaný rodinný dům, nikoliv však plot;
• pí Kovářová – věc se musí řešit koncepčně i s ostatními vlastníky přilehlých nemovitostí; částka 1 500,- Kč/m2 je příliš vysoká a je to cena k vyjednávání; musí se dojít k nějakému kompromisu; rozšíření komunikace zhodnotí všem vlastníkům přilehlých nemovitostí jejich pozemky, to by si měli všichni uvědomit;
po ukončení diskuse zastupitelé odložili 6 hlasy tento bod programu a pověřili starostu dalším jednáním jak s majitelem pozemku p. č. 220/7 k. ú. Chýně, tak i s vlastníky sousedních pozemků, které jsou potřebné k vybudování přilehlé komunikace.
8. V dalším bodu byla projednána žádost p. Tomáše Toboly o koupi části obecního pozemku p. č. 156/223 k. ú. Chýně; bylo konstatováno, že se jedná o pozemek, na kterém je val za bytovými domy na Hájích, oddělující tyto domy od železniční tratě; p. Sobola požádal o cca 480 m2 pozemku; p. Plaňanský o tohoto bodu uvedl, že na minulém jednání s obcí OXES zmínil, že valy patří do vlastnictví OXES jako stavba; proto je nejprve potřeba dořešit vlastnictví stavby – valu a teprve poté řešit příp. prodej dle žádosti p. Toboly; zastupitelé 6 hlasy odložili žádost pana Tomáše Toboly o koupi části obecního pozemku p. č. 156/223 k. ú. Chýně; žádost bude projednána na zastupitelstvu teprve poté, kdy budou vyjasněny majetkoprávní vztahy ke stavbě na pozemku – valu.
9. V bodu 9. zasedání zastupitelstva byl projednán návrh na pověření Finančního výboru přípravou ekonomických podkladů souvisejících s výstavbou nové základní školy; úvodem tohoto bodu starosta přednesl svoje stanovisko k problematice školství v obci Chýně; uvedl, že v obci jsou 2 názorové skupiny, jedna prosazuje výstavbu nové školy, druhá vidí priority v tom, co je schopna finančně unést – rozšíření ZŠ a MŠ Chýně;  zdůraznil, že jak hejtmanka Středočeského kraje, tak vedoucí odboru školství potvrdili, že budovat devítitřídní školu v obci čítající 2 tis. obyvatel není vhodné, z hlediska malého počtu obyvatel; zdůraznili, že škola se „vyplatí“ až od 4 – 5 tis. obyvatel; dále p. Novotný uvedl, že priority obce vidí v rozšíření kapacity MŠ o dvě oddělení a v přístavbě  ZŠ o dvě třídy; toto je rozumná mez, na kterou obec finančně je schopná dosáhnout i bez příp. dotace; výstavba nové devítitřídní školy je finančně velmi náročná a obec není schopna ji ufinancovat i za předpokladu přiznání dotace; navíc mnoho rodičů své děti dává na II. stupni do specializovaných škol – víceletá gymnázia, jazykové školy, sportovní školy apod.; dítě má dle p. Novotného navštěvovat mateřskou školu tam, kde se narodilo, aby si získalo vztah k obci; p. Novotný rovněž poukázal na havarijní stav budovy MŠ v některých ohledech – např. rozvody teplé vody se musí velmi rychle vyměnit; p. Jelínek k projednávanému bodu uvedl, že návrh vzešel ze spolupráce se školskou radou a skupinou občanů pod vedením pí Chvojkové a navazuje na materiál předložený před časem vedení obce; poté zastupitelé 6 hlasy pověřili Finanční výbor, aby
a. vypracoval detailní přehled investičních a neinvestičních výdajů obce, připadajících na 1 žáka ZŠ, a to jak placených v rámci obce na ZŠ Chýně, tak placený obcím, kam dojíždějí děti 6. – 9. ročníků;
b. vypracoval na základě bodu D. a) analýzu finančních toků v horizontu deseti let pro oblast školství;
c. rozpracoval a konkretizoval body D. a), b) tohoto usnesení;
d. zpracoval CBA (Cost Benefit Analysis) se zahrnutím a zapracováním variant s dotací či případným úvěrem, viz podklady zpracované Mgr. Chvojkovou a předložené Školskou radou 16.10.2012;
V rámci diskuse k tomuto bodu
• p. Chadima se dotázal, kdy bude schválena smlouva o zřízení společného školského obvodu v Hostivici; bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva, které musí schválit smlouvu, proběhne kolem 10. prosince; 
• pí Kovářová k tomu dodala, že v rámci novely rozpočtového určení daní bude obec od r. 2013 dostávat peníze na žáky přímo a jedna obec již nebude platit druhé obci investiční náklady;
• p. Nývlt sdělil, že prvním krokem k získání dotace na projekt výstavby nové školy je to, aby obec věděla, zda vůbec chce školu stavět;
• p. Novotný odpověděl, že svůj názor již vyjádřil;
• pí Kovářová – paní hejtmanka nemá příliš povědomí o tom, jak se žije v satelitních obcích vzhledem k tomu, že žije v Kutné Hoře; paní hejtmanka nemá dobré informace, výstavba školy je v územním plánu kraje; názorové skupiny v obci nejsou tak vyhrocené, jak bylo starostou obce řečeno; dále uvedla, že nikdo nezpochybňuje rozšíření stávající ZŠ a MŠ, avšak nelze to oddělovat od výstavby nové ZŠ; obec Chýně je na seznamu obcí, kde chybí v rámci prováděných průzkumů kapacita míst ve školství;
• p. Kuchař – pokud obec nebude mít hotový projekt na výstavbu nové ZŠ, nemůže žádat o dotaci na stavbu; je možné skloubit rozšíření stávající ZŠ a MŠ s přípravou na novou ZŠ, zároveň však víme, že obec peníze na výstavbu nové ZŠ v dohledné době mít nebude;
10. V bodu 10 byl projednán návrh na zřízení výboru pro výstavbu nové ZŠ Chýně; p. Jelínek uvedl, že ve výboru by měli být zástupci školské rady, občanů, zastupitelstva, aby byly zastoupeny všechny názorové skupiny; navrhl ustanovit jednoho ze zastupitelů jako koordinátora přípravy výboru, který by pravděpodobně později zastával funkci předsedy výboru; tento koordinátor by měl dát dohromady seznam členů výboru a jeho koncepci; pí Pokorná navrhla, aby koordinátorkou přípravných prací pro výbor byla zastupitelka pí Kovářová; návrh byl schválen 5 hlasy, pí Kovářová se zdržela hlasování.
11. Poté následovala diskuse, podněty, připomínky:
• pí Kovářová – dotaz na kvalitu stavby zastávky autobusu na Hájích; občané se ptají, zda je stavba v pořádku;
• p. Jinoch -  zastávka byla budována formou ztraceného bednění; jsou tam ukotveny roxory (celkem 17), tj. stavba je provázána do betonového základu a drží s maximální pevností; konstrukce je na zapuštěných hranolech, jsou instalovány okapničky, střecha je z kanadského šindele; p. Novotný doplnil, že o víkendu bude předělán spád podlahy; p. Jinoch dodal, že uvnitř přístřešku zastávky bude instalovaná lavička;  na jaře bude v bočních částech přístřešku instalováno tvrzeného sklo namísto dočasného makrolonu, až přestane stavba pracovat; drenáž je zapuštěna do svahu; na dotaz o ceně stavby odpověděl p. Jinoch, že stavba stála 120 tis. Kč;
• p. Kuchař – dopravní opatření ke zklidnění komunikace Ke Skále a navazujících lokalit vč. přednosti zprava – uvedl, že jde o poněkud nešťastné řešení; v nedávné době zde byly 2 karamboly; jsou zde kritická místa, zejména u vjezdu traktorů z ulice U Višňovky na ulici Ke Skále; dopravní opatření by se měla dořešit – instalace zrcadla, retardérů;
• pí Kovářová – když jedu ulicí Ke Skále, předjíždějí mě rychlá auta, přestože jedu rychlostí 40 km/hod.; obec by měla dát popud ke školení dětí, aby upozorňovaly své rodiče na rychlou jízdu;
• pí Pokorná – učinila jsem dotaz na odbor dopravy v Černošicích, bylo řečeno, že dopravní řešení se nechá změnit, ale musí se znovu požádat policie a odbor dopravy o souhlas; byla chyba, že změna se neřešila se zastupiteli; ulice Ke Skále by měla zůstat nadále jako hlavní;
• p. Chadima – souhlasím s p. Kuchařem a pí Pokornou; pokud by ulice Ke Skále nebyla znovu jako hlavní komunikace, navrhuji stejné opatření, jaké mají v ul. Pernerova v Praze, tj. na svislé dopravní značení přidali i vodorovné dopravní značení; v zatáčce u zastávky autobusu na Hájích je nutné instalovat zrcadlo a umístit vodorovné značení;
• p. Fingerhut – pokud platí přednost zprava, nemůže být vodorovné značení, to neexistuje;
• p. Chadima – stačí namalovat bílou čáru na komunikaci;
• pí Kovářová – nešlo by dát na chodník světelnou značku? Je tam špatně vidět;
• p. Plaňanský – stačí číst dopravní značky a věnovat se řízení;
• p. Jinoch – kdysi se totéž řešilo v  Praze na Lhotce; vše pak vyřešilo vodorovné dopravní značení – bílá čára;
• p. Palatinus – souhlasím s vodorovným dopravním značením; pobýval jsem nějaký čas ve Švýcarsku, je tam běžná přednost zprava, ale i vodorovné dopravní značení;
• p. Jelínek – jak je to se smlouvou s p. Vančatou?
• p. Novotný – p. Vančata ze zdravotních důvodů na obci skončil; čeká se na písemné vyjádření p. Vančaty ohledně odstoupení z funkce člena Finančního výboru;
• p. Jelínek – jak je to se zajížděním autobusů na Háje?
• P. Novotný – obec řeší s p. Brzyckým z ROPID; p. Brzycký dá vyjádření, vše by však musela zaplatit obec sama;
• p. Jelínek – jak to vypadá s cestou od transformovny do obce?
• p. Plaňanský – bude se stavět na jaře, byl zde problém se šíří komunikace;
• p. Jelínek – audit v ZŠ a MŠ; byly tam úkoly i pro obec; bude se řešit?
• pí Pokorná – jde především o rozpočet školy na finanční zdroje od obce; škola však musí předložit nejprve svůj návrh;
• p. Jelínek – pracuje se již na rozpočtu obce na rok 2013?
• pí Pokorná – začne se pracovat; již se rozjíždějí práce;
• pí Kovářová – zvu všechny občany na 2. prosince – první adventní neděli; od 16,30 hod. proběhne rozsvěcení vánočního stromu; proběhne i prodej adventních věnců, výtěžek půjde na postižené lidi;
• p. Kuchař – všechny zveme na vánoční trhy, které se budou konat v sobotu 8. prosince 2012 na Obecním úřadu Chýně; kromě možnosti zakoupení hezkých vánočních dárků budou mít děti možnost si samy vyrobit dárek, proběhne vyhodnocení soutěže o nejhezčí výtvarný dílo betléma (obrázek, z perníku, plastelíny apod.); rovněž se bude konat soutěž o nejlepší vánoční likér, návštěvníci budou ochutnávat a hodnotit;
• p. Fingerhut – termín vybudování přivaděče pražské vody do Chýně se prodloužil, kolaudace by měla proběhnout 19. prosince 2012, zatím počítáme s dodávkou pitné vody do domácností k datu 6. ledna 2013, pokud se nikdo neodvolá po vydání kolaudačního rozhodnutí; bude instalována posilující AT stanice, aby se udržel konstantní tlak i ve výše položených místech obce; na stavbě vznikly problémy – záměrné poškozování trubek – ztráta z oprav již činí 180 tis. Kč; hledá se optimální napojovací místo na rohu Lomené a Rudenské; voda bude vedena do obce 2 větvemi – pod chrášťanskou skládkou přes pozemek p. Klofy a protlakem kolem areálu p. Novotného směrem k silnici Rudenské; zároveň je požádáno o stavební povolení pro zásobování pražskou vodou města Hostivice;
• p. Jelínek – pořizují se zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva? Odpověď zní ano, p. Chadima vypaluje záznamy na CD;
• p. Palatinus – bylo by vhodné dávat zvukové záznamy i na webové stránky obce;
• p. Jelínek – měl by se řešit pozemek pod bytovým domem za budovou OÚ – dva vlastníci – pozemek vlastní obec, bytové jednotky vlastní občané;
• pí Černá – jak to bude s rozšířením ZŠ a MŠ Chýně?
• P. Novotný – obec hodlá reálně začít příští rok v rámci nového rozpočtového určení daní; obec by měla obdržet více peněz; postupně se bude rozšiřovat MŠ a ZŠ; v MŠ namísto zateplení střechy se vybudují 2 oddělení na střeše, tím se budova zateplí a ušetří se peníze na přístavbu; kapacita hrací plochy pro děti však již nestačí.
12. Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,20 hod. a poděkoval přítomným za účast.

V Chýni dne 19.11.2012
 
Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Lenka Pokorná
Věra Kovářová

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz