Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti;

c) zrušení Stavební a dopravní komise ke dni 14.11.2012.

B.     odkládá  

a) koncepci řešení problematiky údržby veřejné zeleně v obci Chýně; problematika bude nejdříve projednána na pracovní poradě zastupitelstva;
 
b) koupi pozemku p. č. 220/7 k. ú. Chýně obcí Chýně a pověřuje starostu dalším jednáním jak s majitelem pozemku, tak i s vlastníky sousedních pozemků, které jsou potřebné k vybudování přilehlé komunikace;

c) žádost pana Tomáše Toboly o koupi části obecního pozemku p. č. 156/223 k. ú. Chýně; žádost bude projednána na zastupitelstvu teprve poté, kdy budou vyjasněny majetkoprávní vztahy ke stavbě na pozemku – valu.

C.    souhlasí s tím, aby pan Pavel Fousek byl nadále určeným zastupitelem – osobou odpovědnou za změnu č. 2 územního plánu obce Chýně.

D.    pověřuje      
a) Finanční výbor, aby vypracoval detailní přehled investičních a neinvestičních výdajů obce, připadajících na 1 žáka ZŠ, a to jak placených v rámci obce na ZŠ Chýně, tak placený obcím, kam dojíždějí děti 6. – 9. ročníků;
b) Finanční výbor, aby vypracoval na základě bodu D. a) analýzu finančních toků v horizontu deseti let pro oblast školství;
c) Finanční výbor, aby rozpracoval a konkretizoval body D. a), b) tohoto usnesení;
d) Finanční výbor, aby zpracoval CBA (Cost Benefit Analysis) se zahrnutím a zapracováním variant s dotací či případným úvěrem, viz podklady zpracované Mgr. Chvojkovou a předložené Školskou radou 16.10.2012;
e) paní Ing. Věru Kovářovou přípravou podkladů pro zřízení Výboru pro výstavbu nové ZŠ Chýně.

V Chýni dne 15.11.2012

Josef Novotný, starosta obce

Jaroslav Kuchař, místostarosta obce

Vyvěšeno dne 15.11.2012

Sejmuto dne 1.12.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz