Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 17.10.2012

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Barek, Fousek, Novotný, Rydval, Chadima, pí Pokorná, pí Kovářová
             
Nepřítomni: 0
Hosté:  27 občanů
 
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouvě) s firmou EMBALADOR s.r.o.
7. Smlouva o spolupráci s firmou  EMBALADOR s.r.o.
8. Pronájem obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně o výměře 18 m2
9. Žádost Nadačního fondu ZVONEK o poskytnutí finančního daru
10. Žádost paní Jany Horákové o předání inženýrských sítí a komunikace do vlastnictví obce
11. Informace o čistírně odpadních vod a pitné vodě v Chýni
12. Diskuse – podněty, návrhy, připomínky
13. Závěr.

    Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,04 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné; poté pověřil člena zastupitelstva p. Chadimu řízením zasedání.
2. P. Chadima přečetl návrh programu a vyzval zastupitele k příp. dalším návrhům – pí Pokorná navrhla vyřadit z programu bod č. 6 – Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě s EMBALADOR a bod č. 7 – Smlouva o spolupráci se společností EMBALADOR; odůvodnila svůj návrh tím, že zastupitelé obdrželi díky výpočetní technice návrhy smluv opožděně a nemohli se dostatečně seznámit s těmito návrhy; pí Pokorná navrhla projednat tyto návrhy na příštím nebo mimořádném zasedání zastupitelstva; p. Jelínek k tomu dodal, že navrhuje, aby se zastupitelé znovu sešli na pracovní schůzce za účelem projednání návrhů smluv s EMBALADOR; zastupitelé schválili 8 hlasy (p. Rydval se dostavil později) návrh na vyřazení bodů č. 6 a 7 z programu zasedání zastupitelstva; pí Kovářová navrhla, aby v bodu 5. programu – zpráva starosty o činnosti - byl projednán i problém ulice Ke Skále; nakonec bylo navrženo, aby tato problematika byla bodem č. 6 programu zastupitelstva; všech 8 přítomných zastupitelů bylo pro; p. Jelínek navrhl doplnit program zasedání zastupitelstva o materiál Školské rady ve věci vybudování nové školy v Chýni; p. Novotný k tomuto návrhu uvedl, že o školství v obci bude mluvit ve zprávě starosty o činnosti; p. Jelínek kontroval, že materiál obsahuje i úkol pro Finanční výbor, a proto doporučuje jej zařadit jako bod č. 7 programu; v rámci hlasování o návrhu p. Jelínka nebyl návrh schválen – 4 zastupitelé byli pro zařazení materiálu Školské rady do programu zasedání zastupitelstva, 3 zastupitelé byli proti (pp. Novotný, Kuchař, Chadima), pí Pokorná se zdržela hlasování; poté se dostavil p. Rydval; následovalo hlasování o celém programu zasedání zastupitelstva vč. schválených změn – program byl schválen všemi 9 hlasy zastupitelů.
3.  P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 18/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 25.9.2012; konstatoval, že úkoly se převážně plní, smlouva o budoucí darovací smlouvě bude uzavřena s EMBALADOR poté, kdy EMBALADOR zašle návrh a obec se k němu vyjádří, o náhradní výsadbě stromů jednal dnes p. Jelínek se společností BERGER BETON, společnost žádá zaslání dopisu od obecního úřadu (bude ihned zaslán); KABELOVÉ TELEVIZI CZ byl zaslán návrh nájemní smlouvy, obec čeká na stanovisko ke smlouvě.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Chadima navrhl p. Fouska a p. Jelínka – oba byli schváleni 9 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 9 hlasy pí Pokorná a p. Barek; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• stav účtu obce k 17.10.2012 – 1 675 749,- Kč; 
• proběhly volby do krajských zastupitelstev; v Chýni byla volební účast 41%; nejvíce hlasů získala TOP 09 a starostové s 233 hlasy, ODS získala 72 hlasů, KSČM 67, ČSSD 41 hlasů; následovaly jiné strany a sdružení s menším počtem hlasů; pan starosta poblahopřál paní Kovářové, že obhájila pozici krajské zastupitelky;
• stav výstavby třídy v MŠ – obec odstoupila od smlouvy s firmou Klempík-stav z důvodu nedokončení prací v termínu a z důvodu vad díla; soudní znalci posuzují stav věcí a způsobené škody obci Chýně; obec bude řešit celou záležitost soudní cestou; obec nyní hodlá v nejkratším možném termínu třídu dokončit tím způsobem, že nakoupí materiál a bude koordinovat jednotlivé odborné práce zadané jednotlivým řemeslníkům;
• přístřešek zastávky MHD – stanice Chýně Háje – v rámci poptávkového řízení byla vybrána osoba pro vyhotovení díla, konečný termín ukončení zakázky je 12.11.2012; obec vybrala zhotovitele, který není plátcem DPH a obec tím ušetří finance;
• bylo vybudováno osvětlení u MŠ;
• byla provedena oprava některých komunikací v obci a vpusti;
• proběhlo jednání se společností Gardenline ve věci reklamace některé zeleně ve Višňovce – blíže o tom bude hovořit p. Jinoch; p. Jinoch rovněž v bodu 11 programu poskytne informace  o ČOV a pitné vodě v Chýni; 
• byla uplatněna reklamace u společnosti Chládek a Tintěra na betonový potěr na žulových kostkách při výstavbě chodníků v centru obce;
• obec má nového právníka, který se v současné době zabývá smlouvou se společností EMBALADOR; je to Mgr. Ing. Pavel Cink, advokát;
•  probíhají jednání o zřízení pošty v obci Chýně s klasickou přepážkou a bankomatem;
• obec již zná výsledky zadaného finančního auditu v ZŠ a MŠ Chýně; audit proběhl za období listopad 2010 – červen 2012; podle výsledků auditu není účetnictví a oprávněnost vynaložených nákladů z poskytovaných prostředků zřizovatelem v souladu s českými účetními předpisy a předpisy vztahujícími se k poskytnutým prostředkům zřizovatelem; auditor vyslovil „záporné stanovisko“ a doporučil nastavit vnitřní kontrolní systém v ZŠ a MŠ Chýně, zpracovat vnitřní směrnice jak na straně zřizovatele, tak na straně ZŠ a MŠ Chýně, nastavení efektivní kontroly v příspěvkové organizaci, kde došlo k porušení zákona o účetnictví a zákona o dani z příjmu; zpráva byla předána právnímu zástupci obce – obec se bude řídit jeho doporučeními;
• obec zaslala Městskému úřadu Hostivice návrh smlouvy na vytvoření společného školského obvodu; rada města Hostivice doporučila zastupitelstvu města schválit návrh smlouvy; poté bude smlouva předložena zastupitelstvu obce Chýně; zastupitelé města Hostivice zasedají dne 10.12.2012.
P. Jinoch doplnil zprávu starosty:
• obec zaslala reklamaci společnosti Gardenline ve věci výsadby zeleně ve Višňovce; došlo k vyjasňování pozic, firma uznává svou odpovědnost; ve smlouvě mezi Gardenline a obcí však není uveden žádný závazek firmy o následné péči; 2 stromy ve Višňovce přes zimu uhynuly, je to velmi malé procento z celkového počtu vysazené zeleně, výsadba bude provedena na jaře 2013; Gardenline zároveň provede výchovný řez; zítra proběhne schůzka s odborníkem na zahradnické služby, ten poučí zaměstnance obce, jak se starat o veřejnou zeleň, příp. bude provádět některé zásahy do zeleně osobně; v letošní zimě vymrzl velmi významně zimolez (cca 60%), znovu však do značné míry obrostl, zbytek bude vysazen; vyňaté keře se vysadí do zeleného pásu mezi komunikací Ke Skále a chodníkem pro pěší z důvodů ochrany chodců;
Pí Pokorná nastínila koncepci školství v Chýni:
• EMBALADOR by měl postavit nové křídlo MŠ – cca 28 dětí; tím by se měl vyřešit základní nedostatek míst v MŠ; dalším krokem je dotace na zateplení staré budovy MŠ + dostavba stávající ZŠ – 2 třídy; pokud by obec neobdržela dotaci, pak by měl Finanční výbor v rozpočtu obce na rok 2013 počítat s úvěrem od banky nebo dodavatelským úvěrem; tím by byl završen I. stupeň ZŠ; dohoda o vytvoření školského obvodu s Hostivicí by pak znamenala umístění dětí na II. stupeň ve škole v Hostivici; obec má vytvořenou studii na umístění nové budovy školy za Višňovkou spolu s hřištěm; následovat by měl nový projekt na výstavbu nové školy, za předpokladu získání dotace. 
6. V bodu 6. byla projednána problematika ulice Ke Skále – pí Kovářová se dotázala, jak se řeší přednosti v jízdě;  informaci za obec podal zaměstnanec obce p. Plaňanský – obec provedla informační kampaň o změně dopravního značení v lokalitách Háje, Kamenice, Kaliště – přednost zprava; v uvedených lokalitách bylo nesystémové dopravní značení (někde přednost zprava, jinde vyznačení hlavní a vedlejší komunikace apod.); účelem změn dopravního značení je sjednocení pravidel a zpomalení provozu v daných lokalitách; přednost zprava je osvědčenou a prověřenou metodou, kterou doporučil i dopravní inspektorát; v následujících dnech bude obec instalovat nové dopravní značení přednosti zprava s max. rychlostí 30 km/hod.; p. Chadima uvedl, že odbočka z ul. Ke Skále do ulice U Višňovky je nepřehledná – je tam keř; p. Plaňanský odpověděl, že v tomto místě rovněž platí přednost zprava.
Pí Pokorná se dotázala, proč konkrétně zrušení ulice Ke Skále jako hlavní nebylo předem konzultováno s ostatními zastupiteli, resp. s lidmi, kteří touto ulicí denně jezdí a konstatovala, že přednost zprava konkrétně v ulici Ke Skále není šťastné řešení a že tato ulice měla zůstat jako hlavní.
7. Bod č. 7 byl vyňat z programu zasedání zastupitelstva.
8. V bodu 8. byla projednána žádost paní Simony Jarešové o pronájem části obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně o výměře 18 m2, na kterém stojí plechová garáž ve vlastnictví paní Jarešové; zastupitelé diskutovali o výši nájemného za pozemek pod garáží; paní Jarešová ve své žádosti zároveň připomněla, že poskytla zdarma obci tuto garáž na zaparkování obecní techniky cca na ½ roku a očekává tento vstřícný postoj obráceně vůči své osobě; bylo konstatováno, že cena nájmu takovýchto pozemků v Praze se pohybuje ve velikém rozptylu podle jednotlivých městských částí od 10,- Kč/m2 až po 150 Kč/m2 za měsíc; p. Novotný navrhl výši nájemného 300,- Kč/měsíc; p. Jelínek uvedl, že navrhuje stanovit cenu stejným způsobem jako u KABELOVÉ TELEVIZE CZ, tj. vyjít z místního poplatku za užívání veřejného prostranství, který činí 2,- Kč/m2 a den, čímž by nájemné činilo něco málo přes 1 tis. Kč měsíčně; p. Fousek souhlasil s částkou 300,- Kč/měs. vzhledem k tomu, že paní Jarešová byla vstřícná vůči obci; p. Jelínek se otázal, zda vlastníci bytových jednotek v bytovém domě vedle obecního úřadu platí obci nájem za pozemek, na kterém stojí bytový dům; p. Fousek k tomu podotkl, že místo nájmu by si vlastníci bytových jednotek měli pozemek pod bytovým domem od obce odkoupit, neboť v budoucnu nebude možné dvojí vlastnictví; p. Jelínek uvedl, že při nájmu 300,- Kč/měs. by se používal jiný metr na kabelovou televizi a jiný na paní Jarešovou; p. Fousek dodal, že kabelová televize je podnikatelský subjekt a paní Jarešová fyzická osoba; poté se pan Jelínek otázal, zda tedy obec by dala jinou výši nájemného bohatému podnikateli a jinou běžnému občanovi; p. Jamrich uvedl, nechť obec nechá garáž odstranit, neboť je na cizím pozemku; p. Fousek k tomu sdělil, že zájem obce je i zájem občana; p. Rydval navrhl bod jednání o pronájmu pozemku pod garáží odložit do té doby, než se p. starosta domluví s pí Jarešovou, zda má za navrženou cenu zájem o nájem pozemku pod garáží;  zastupitelé všemi 9 hlasy odložili projednání žádosti paní Jarešové o pronájem části obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně s tím, že zastupitelstvo pověřuje starostu, aby jednal s žadatelem o podmínkách pronájmu.
9. V bodu 9. byla projednána žádost nadačního fondu ZVONEK o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč na aktivity fondu; žadatelka paní Cvrčková uvedla v žádosti, které aktivity v poslední době fond realizoval – jedná se zejména o aktivity pro děti a seniory – pečení muffin, grilování, keramické dny – točení na kruhu, glazování a výpal, předání vánočních dárků dětem, žertovná tombola pro seniory apod.; počet a druh aktivit se odvíjí od výše financí, které má fond k dispozici; p. Jelínek upozornil na pravidla pro přidělování finančních příspěvků, které zastupitelé schválili a která by se měla dodržovat; v pravidlech je uvedeno shromáždění žádostí do 30.11. běžného roku s tím, že zastupitelé následně rozhodnou o výši příspěvků čerpaných v následujícím kalendářním roce; žádost o poskytnutí finančního daru nadačnímu fondu ZVONEK pak všemi 9 hlasy byla odložena na prosincové zasedání zastupitelstva.
10. V dalším bodu programu byla projednána žádost paní Jany Horákové o předání inženýrských sítí a komunikace na pozemku p. č. 185/390 k. ú. Chýně;  p. Fousek uvedl, že pokud obec má zjištěno, že komunikace je bez závad, je možné ji obcí přijmout; p. Plaňanský – komunikace a sítě by měly být převzaty komisionelně za účasti alespoň některých zastupitelů; poté zastupitelé všemi 9 hlasy pověřili starostu obce podpisem smlouvy o převzetí komunikace a sítí na pozemku p. č. 185/390 k. ú. Chýně, a to po kontrole skutečného stavu stavby a po odstranění případných závad; p. Vančata se po schválení tohoto bodu otázal, kdo bude kontrolním orgánem a p. Jelínek odpověděl, že zastupitelé nepožadovali vytvoření komise.
11. V bodu 11. informoval p. Jinoch přítomné o pitné vodě v Chýni a dále o stavu čistírny odpadních vod (ČOV) a kvalitě vypouštěné vody z ČOV; p. Jinoch uvedl, že v současné době obec odebírá pitnou vodu z Vodáren Kladno – Mělník (VKM) z Mělnické Vrutice; tento zdroj vody je pak mixován s vodou odebíranou z chrášťanských vrtů;  pitná voda vykazuje mezní hodnoty v obsahu dusičnanů, tvrdost vody je rovněž vysoká; v dohledné době bude Chýně odebírat pitnou vodu z Prahy ze Želivky, kde je voda měkká; tvrdost stávající vody způsobila uvnitř spotřebičů občanů usazení inkrustace, která se bude po zavedení nového zdroje pitné vody (měkké) rozpouštět a toto může způsobit, že některé spotřebiče již nebudou použitelné; navržený termín napojení na pražskou vodu je 6. leden 2013; tlak vody by měl být vyšší, než je v současné době – od základny nula by měl jít do výšky 15 m; v souvislosti s novým zdrojem vody se zatím provozovatel vodohospodářské infrastruktury měnit nebude, nový provozovatel bude následně vybrán na základě vypsaného koncesního řízení; dále p. Jinoch informoval o ČOV v Chýni, uvedl, že stávající nová ČOV má kapacitu 6 tis. EO a nyní se nachází v prodlouženém zkušebním provozu;  ČOV byla postavena z dotace – v rámci pravidel dotace byla podmínka vybrat v souvislosti s ukončením zkušebního provozu nového provozovatele VHI; s tím souvisí i problematika jímek tlakové kanalizace, kde v nových lokalitách je jímka součástí rodinného domu, příp. bytového domu; snaha obce převzít tyto jímky do svého vlastnictví a předat je provozovateli, který by jímky udržoval v provozuschopném stavu, však narazila na nesouhlas bank, u kterých mají majitelé nemovitostí hypotéky; proto obec přistoupila k variantě pronájmu jímek;  provozovatel VHI je povinen udržovat jímky v provozuschopném stavu  - kontrola, prohlídka, opravy jsou pak zakalkulovány do stočného; v obci se účtuje stočné převážně podle motohodin; pokud se občan rozhodne nepronajmout obci svou jímku, bude si sám hradit veškeré opravy, výměny apod.; obec potřebuje znát pro zadání podmínek koncesního řízení, kolik jímek bude budoucí provozovatel provozovat; voda vytékající z ČOV do Strahovského rybníka má již dobrou kvalitu; ČOV je moderní, náročná na energii v oblasti dmýchání vzduchu; na ČOV již několikrát došlo ke skokovému nárůstu napětí, z tohoto důvodu byla dmychadla odstavena a nejsou schopna se znovu uvést do provozu; ČOV pak přestane čistit, přestane se usazovat kal a nastává problém; v současné době obec vede jednání s projektanty o zabudování hlásiče poruch; v současné době se rovněž řeší nedostatky ČOV jak v oblasti projektu, tak v oblasti provedení stavby; provádějí se znalecké posudky; poté proběhla krátká diskuse na dané téma:
• občan -pokud SVJ pronajme jímku obci, co se stane s náhradním čerpadlem, které má SVJ v záloze;
• p. Jinoch – toto se musí řešit s novým provozovatelem;
• p. Vančata – pasportizaci VHI a koncesní řízení řeším za obec já; občané měli možnost v prvopočátku předat jímku; nepředali ji, rozhodli se jinak; obec znovu obeslala vlastníky jímek návrhem na pronájem jímek obci; je na rozhodnutí vlastníků, jak se zachovají; obec nechce nikomu jímky brát; pro účely koncesního řízení obec nepotřebuje mít jímky ve svém vlastnictví; důležité je, aby obec věděla počet jímek, které předá novému provozovateli za účelem provozování VHI;
• občan – na jakou dobu se plánuje smlouva s novým provozovatelem VHI?
• p. Jinoch – na dobu ne delší než 10 let;
• p. Vančata – bude to 10 let;
• p. Jinoch – jímka pak bude pronajata na 10 let a výpovědní lhůta nebude kratší, než 3 měsíce;
12. Poté následovala diskuse, podněty, připomínky:
• p. Jelínek – jak to vypadá se zajížděním autobusu na Háje?
• p. Novotný – již jsem se pokoušel jednat, zástupce ROPID však byl na dovolené, příští týden se uskuteční jednání;
• p. Rajtora – dle územního plánu má být biokoridor začínající u Laurýnů a vedoucí až k nám; pokud se díky výstavbě zruší, nebuje již v obci kam jít do veřejné zeleně;
• p. Jelínek – za sebe říkám, že tam biokoridor nebude;
• p. Novotný – znovu budeme jednat s EMBALADOR, budeme mít názor;
• p. Rajtora – EMBALADOR kupoval pole s tím, že tam biokoridor bude; nyní jim obec ustupuje, přitom EMBALADOR bude mít vysoký zisk z pozemků;
• pí Vrančíková – na minulém zasedání byl učiněn závěr, že biokoridor se zúží na 8 m; návrh EMBALADOR, aby vlastníci pozemků sami zajistili zelený pás na svých pozemcích, je nesmysl;
• p. Novotný – bude se dále jednat;
• p. Chadima – proběhla pracovní porada zastupitelů, připomínky řeší právní zástupce obce;  dodatek č. 1 k plánovací smlouvě s EMBALADOR není ve stavu, aby prošel zastupitelstvem, proto byly návrhy smluv staženy z programu jednání;
• pí Vrančíková – o čem se nyní jedná, jaké jsou připomínky obce?
• p. Jelínek – s izolační zelení se nepočítá; řeší se výměna za centrální park uvnitř lokality;
• p. Rajtora – izolační zeleň je však v územním plánu obce;
• p. Jelínek – bude se řešit zelení na soukromých pozemcích;
• p. Chadima – soukromý pozemek se bude dělit na stavební část a na část zeleně;
• pí Vrančíková – jak obec zaručí, aby na těchto pozemcích byla veřejně přístupná zeleň?
• p. Jinoch – jde o vztah soukromého a veřejného práva; nejde, aby obec zajistila veřejnou zeleň na soukromých pozemcích;
• p. Rajtora – nechť se zastupitelé podívají do oněch míst; zastupitelé tam nechodí, zasazené stromy nejsou pro plevel vůbec vidět; zastupitelé nedělají pro obec kromě MŠ vůbec nic;
• p. Fousek – místa znám velice dobře, zastupitelé by je měli znát;
• p. Rajtora – kolem obce je nepořádek;
• občan – 7 let bydlím U Dráhy, u přístupových chodníků k bytovým domům se neřeší vlastnictví; tyto jsou stále ve vlastnictví OXES;
• p. Chadima – přístup k bytovým domům nikdo zakázat nemůže;
• pí Pokorná – obec žaluje OXES; čeká se na soudní řízení;
• občan – OXES by měl řešit údržbu chodníků, nedělá to a vlastníci bytových domů si to uklízejí sami;
• p. Chadima – to není problém obce;
• p. Vančata – není pravda, že by obec nechtěla řešit chodníky;
• P. Novotný – OXES se ozval, bude se řešit na schůzce;
• občan – refinancování hypoték občanů bydlících v bytových domech je z tohoto důvodu problémem;
• p. Fousek – jde o přístupové pěšiny z chodníku, který patří obci; OXES nabízí odprodej, proč to bytové domy neřeší? Je logické, že by tyto přístupové chodníky měly být ve vlastnictví SVJ;
• p. Vančata – obec bude jednat s OXES; chce řešit záležitosti s OXES; nemá zájem na soudních sporech;
• p. Plaňanský – jde o přístupové cesty k bytovým domům; stoupají náklady na údržbu, není zájmem obce tyto cesty přebírat do svého vlastnictví; OXES to již někde levně prodal;
• p. Rajtora – jako roli v obci má p. Vančata?
• p. Vančata – jsem konzultantem obce a členem Finančního výboru; dělám to zdarma;
• p. Jelínek – jak to vypadá se smlouvou s p. Vančatou?
• p. Vančata – obec předložila smlouvu, leží mi na stole; jsem konzultantem obce, nemám žádné pravomoci;
• pí Jakubová – chci poděkovat vedení obce za to, že se tématem ZŠ a MŠ zabývá; pí Pokorná uvedla ve svém vystoupení, že když se postaví nové oddělení MŠ, vyřeší se problémy s kapacitou MŠ; není to tak, děti se stále rodí;
• p.Vančata – obec neřeší jen ZŠ a MŠ; obec by měla mít vizi, nejde jen o zateplení stávající MŠ, ale i postavení 2. patra na staré budově; zastupitelé obce šli do konfrontace s EMBALADOR; místostarosta nikdy nesdělil částku plnění od EMBALADOR;  mrzí mne, že p. Jelínek si sám vydobyl novou zeleň a nyní říká, že zeleň nebude; obec má vizi; zjišťoval jsem čísla kolem žáků; smlouva s Hostivicí bude znamenat úsporu pro obec;
• p. Palatinus – částka zazněla na minulém zastupitelstvu;
• p. Fousek – částka padla na zasedání zastupitelstva 25.9.2012;
• pí Jakubová – bylo řečeno, že se bude žádat o dotaci na přístavbu ZŠ – toto řeší situaci na 3 roky, vzhledem k počtu dětí; za této situace bude končit I. stupeň 3. ročníkem; proč zastupitelé nedali šanci materiálu předanému Školskou radou ve věci vybudování nové školy v Chýni? Jde o další šanci, obec to nechce slyšet; (p. Rydval opustil zasedání zastupitelstva);
• p. Vančata – dotace je obtížná; obec oslovila p. Štěpánka ohledně podkladů na dotaci; materiál Školské rady dorazil včera, nebyl čas jej prostudovat;
• p. Chadima – pokud se podaří přístavba ZŠ, nikdo nechce usnout na vavřínech; výstavbu nové školy lze realizovat po etapách a žádat o dotace postupně;
• p. Nývlt – kdyby někdo materiál Školské rady přečetl, věděl by, o co jde; bylo by dobré Školské radě odpovědět; pí Chvojková prezentovala drastická čísla, přístavba ZŠ je jen záplata; dohodli jsme se na radě, že vypracujeme materiál, který byl zaslán zastupitelům; doufám, že neskončí jen tak; problematika by měla být předmětem širší diskuse; kdo je to „my“, když hovoří p. Vančata?
• p. Chadima – je mým osobním zájmem, aby nová ZŠ byla v obci; starosta ve zprávě popsal vizi obce;
• p. Vančata – slovo „my“ používáme proto, že zastupitelé se věnují zprávě Školské rady; je mystifikace říkat, že dotace je jistá; dotace, i kdyby byla, není nikdy 100%;
• pí Hošková – jsem členka Školské rady; jsem rozpačitá z toho, že rada podala žádost zastupitelům a odpovídá nám p. Vančata;
• pí Kovářová – bylo by bývalo vhodné dostat materiál Školské rady na zastupitelstvu;
• pí Vrančíková – zastupitelstvo má 2 členy v radě, proto není pravda, že rada nekomunikuje s obcí;
• p. Nývlt – prosím, aby se zastupitelé seznámili s materiálem Školské rady;
• p. Barek – od pí Pokorné zazněla koncepce, jak část zastupitelů chce řešit školství, materiál rady tu měl dnes zaznít;  je to dobrý materiál, jeden z nejlepších, doporučuji se jím zabývat;
• p. Nývlt – Školská rada se sejde se zástupci obce, aby se problematika dále řešila;
• pí Kovářová – navrhuji, aby zastupitelé dostávali materiály od zástupců obce, kteří jsou ve Školské radě;
• pí Šandalová – zástupci obce by museli chodit do rady, resp. se omluvit, když nepřijdou;
• p. Fousek – schůzka zastupitelů se dá posléze spojit se schůzkou se členy Školské rady;
• pí Pokorná – omlouvala jsem svoji nepřítomnost na Školské radě; hovořila jsem s p. Nývltem, z časových důvodů jsem se nemohla zúčastnit Školské rady; p. Nývlt slíbil moji omluvu tlumočit dále; jinak jsem na Školské radě nikdy nechyběla;
• pí Jakubová – mám dotaz na cenzuru tisku ohledně Chýňského zpravodaje; měla jsem schůzku s redaktorkou, dělaly jsme rozhovor; redaktorka mi posléze sdělila, že musí z rozhovoru vypustit 2 věty, jinak p. Chadima podává trestní oznámení;
• p. Jelínek – zaujalo mne to z pozice člena redakční rady zpravodaje, je to totéž, jako když se nedodržují ustanovení předpisu na poptávkové řízení; nemá pak smysl, aby fungovala redakční rada;
• p. Chadima – napsal jsem redaktorce, co se mi v článku (rozhovoru) nelíbí, co je zavádějící; pí Vampulová mi sdělila, že to bude řešit;
• p. Nývlt – dojímá mě, jak se p. Chadima zabývá tím, co by mohlo zavánět pomluvou; rozhovor je subjektivním vyjádřením o něčem;
• p. Chadima – napsal jsem pí Vampulové, že s tím nesouhlasím;
• pí Jakubová – pak pí Vampulová musí lhát, hovořila se mnou o tom, že pokud ony věty nevypustí, p. Chadima podá trestní oznámení;
• p. Chadima – řekl jsem pí Vampulové, že v něčem spatřuji nesoulad;
• p. Nývlt – řekl p. Chadima pí Vampulové o trestním oznámení, či nikoliv?
• p. Chadima – bez komentáře;
• p. Barek – nenapadlo by mě, že v roce 2012 se budeme zabývat cenzurou a tajným nahráváním – je to na zvracení; odmítám být za těchto podmínek v redakční radě, nechci toto řešit; nechť si p. Chadima udělá ze zpravodaje informační bulletin;
• pí Kovářová – pokud se 5 zastupitelů nevyjádří negativně, nechť si p. Chadima dělá  co chce; chci hovořit na jiné téma; stávající výstava na OÚ Chýně byla prodloužena; nyní se chystá fotosoutěž – na téma „co se děje v obci“; foto zasílejte mně do 26.10.2012; vernisáž nové výstavy se uskuteční 7.11.2012;
• p. Kuchař – v úterý 23.10.2012 bude v Chýni cirkus Kellner od 17 hod. na obecním hřišti; cirkus zve všechny občany;
• p. Vančata – moje pozice v obci je nepolitická, když padne otázka, dám odpověď jako konzultant;
• p. Jelínek – co vedlo ke změně právníka obce?
• p. Novotný – obec potřebuje někoho, kdo je blíž obci, je kompetentnější; obec se tak rozhodla.
13.  Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,45 hod. a poděkoval přítomným za účast.

V Chýni dne 22.10.2012
 
Zapisovatel: Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Lenka Pokorná
Stanislav Barek

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz