Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti;

c) řešení přednosti v jízdě v lokalitách Háje, Kaliště, Kamenice; během několika dnů se zde zavede přednost zprava.

B.     odkládá  

a) projednání žádosti paní Jarešové o pronájem části obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně s tím, že zastupitelstvo pověřuje starostu, aby jednal s žadatelem o podmínkách pronájmu;
 
b) žádost o poskytnutí finančního daru nadačnímu fondu ZVONEK na prosincové zasedání zastupitelstva.

C.    pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o převzetí pozemku p. č. 185/390 k. ú. Chýně, komunikace a sítí na pozemku, a to po kontrole skutečného stavu stavby a po odstranění případných závad.  

V Chýni dne 18.10.2012

  Josef Novotný, starosta obce

 Jaroslav Kuchař, místostarosta obce


Vyvěšeno dne 18.10.2012

Sejmuto dne 3.11.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz