Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 25.9.2012

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Barek, Fousek, Novotný, Chadima, pí Pokorná, pí Kovářová
Nepřítomni: p. Rydval
Hosté:  25 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Změna plánovací smlouvy s firmou EMBALADOR s.r.o.
7. Smlouva o smlouvě darovací s firmou EMBALADOR s.r.o.
8. Diskuse
9. Závěr.


Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté pověřil člena zastupitelstva p. Chadimu řízením zasedání.
2. P. Chadima přečetl návrh programu a vyzval zastupitele k příp. dalším návrhům bodů programu – p. Jelínek navrhl doplnit program o bod 7a. – úprava Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu a bodu 7b. – stanovisko obce k umístění náhradní výsadby stromů společnosti BERGER BETON do biokoridoru Pod Duškánem; pí Pokorná navrhla doplnit bod programu 7c. - volba nového člena Finančního výboru za p. Stejskala; návrh programu včetně doplnění nových bodů programu byl schválen 8 hlasy.
3.  P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 17/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 5.9.2012; konstatoval, že úkoly se plní, s Kabelovou televizí CZ bude uzavřena nájemní smlouva poté, co Kabelová televize CZ odpoví na podmínky nájmu zaslané jí obcí Chýně.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Chadima navrhl p. Fouska a pí Pokornou – oba byli schváleni 8 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 8 hlasy pp. Jelínek a Barek; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Novotný přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Stav účtu obce k 25.9.2012 – 2 015 335,- Kč; 
• Obec provedla poptávkové řízení na zastávku autobusu u točny – přihlásila se jedna firma;
• Jednání s p. Alešem – 1. Vodohospodářská společnost – provozovatel VHI v Chýni neplatil faktury za odebranou vodu z Hostivice; v současné době již uhradil většinu dluhu, zbývá uhradit cca 220 tis. Kč – proběhnou další jednání;
• Přestavba třídy v budově MŠ – obec vyzvala stavební firmu k odstranění vad a nedodělků s tím, že pokud vady nebudou odstraněny do stanovené lhůty (10 dnů) obec odstoupí od smlouvy a bude požadovat náhradu způsobených škod;
• Došlo k úpravě chodníku naproti hřbitovu a na návsi;
• Obec pořídila novou plechovou garáž pro uložení obecní techniky – sekačka, traktůrek apod.; dosavadní zapůjčenou garáž byla obec nucena vrátit majiteli; ohledně této garáže postavené na pozemku obce bude obec jednat s majitelem o nájmu – nejprve však musí zastupitelé o nájmu rozhodnout vč. ceny; 
• Ve staré budově MŠ byla utěsněna okna;
•  Na ulici Hlavní před rodinným domem pí Pražanové byly instalovány zábrany proti parkování na chodníku v místech, které je určeno pouze pro pěší;
• Občané budou osloveni dopisem o pronájmu jímek tlakové kanalizace namísto převodu vlastnického práva na obec Chýně; důvodem je skutečnost, že většina občanů má uzavřenou hypotéku na rodinný dům, jehož součástí je i jímka tlakové kanalizace a banky nedají souhlas s převodem vlastnického práva k jímce;
• Obec bude mít externího konzultanta v osobě pana Tomáše Vančaty;
• Probíhají jednání o zřízení pošty v obci Chýně;
Poté se rozvinula diskuse ke zprávě starosty:
• P. Jelínek - obec neobeslala 3 firmy v rámci poptávkového řízení na vybudování zastávky autobusu dle schválené Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu;
• p. Fousek - doporučuji napravit tuto skutečnost a obeslat 3 firmy;
• p. Jelínek - totéž by mělo být uděláno u poptávkového řízení vypsaného na úpravu návsi; proč vlastník garáže na pozemku obce za obecním úřadem neplatí nájem za tuto garáž?
• p. Fousek - garáž patří k bytu v bytovém domě vedle úřadu; nový vlastník se přestěhoval do Chýně a měla by s ním být uzavřena nájemní smlouva se stanovenou výší nájemného;
• p. Jelínek – má p. Vančata uzavřenou smlouvu s obcí Chýně; p. Novotný – zatím ne, ale bude mít; zaznělo, že informace o uzavřené smlouvě bude předložena na příštím zastupitelstvu obce;
6. V bodu 6. byla projednána změna plánovací smlouvy se společností EMBALADOR, resp. dodatek č. 1 k této smlouvě; 
• pí Pokorná uvedla, že z dodatku č. 1 k plánovací smlouvě, uzavřené se společností EMBALADOR, vypadla kompenzace obci Chýně za koupi komunikací a infrastruktury a dalších věcí uvedených v dodatku; p. Urbášek dle informace pí Pokorné prohlásil, že obec obdrží finanční dar ve výši kupní ceny všech náležitostí uvedených v dodatku (450 tis. Kč);  toto ustanovení bude do dodatku doplněno;
• p. Fousek – přednesl své připomínky: v úvodu smlouvy typově sjednotit pojmenování obou zastupujících stran vč. uvedení DIČ u EMBALADOR, pokud je plátcem DPH; ve smlouvě by počet EO měl být nižší než 850, neboť firma nehodlá v dané lokalitě budovat bytové domy, jak bylo jejím původním záměrem; město Hostivice má být používáno v ženském rodě; v bodu 8 je nadbytečná poslední věta, toto je řešeno ve smlouvě; z bodu 11 – 11 vyplývá, že po 5 letech mohou být pozemky zastavěny; navrhuji vypustit; v příloze č. 3 ve vyznačení úseků A,B,C,D jsou použity ve dvou případech stejné barvy, dále v legendě je použita čerchovaná čára, v mapce pak plná, nutno upravit; bod 12. – 1.2. písm. c) – podmínky zde uvedené nemusí vůbec nastat;
• p. Urbášek – reakce na p. Fouska – původní smlouva byla podepsána p. Fouskem, ERMBALADOR vybuduje komunikaci přes cizí pozemky; obec musí jednat s p. Klofou, aby podmínky nastaly;
• p. Jelínek – v původní smlouvě měla obec obdržet 3 mil. Kč bez uvedení, na co je může použít; dodatek již uvádí, na co se mají peníze použít, to není dobré; např. dostavba staré budovy ZŠ je připravena – obec má stavební povolení, výběrové řízení na dostavbu bylo již provedeno apod.; obec má povinnost zajistit povinnou školní docházku, což v mateřské škole nemá, kromě třídy předškoláků; obec by měla použít peníze na dostavbu ZŠ; izolační zeleň – zúžila se na 4 m; v dodatku se nehovoří o veřejné zeleni a o jejím převedení na obec; nejsou zohledněny připomínky SDK; výjezdy z lokality přímo na Rudenskou nejsou dobré; zpráva místostarosty z 5.9.2012 zněla jinak, než jak byl předložen dodatek;
• pí Pokorná – vyjádření AUA p. Zemana, tvůrce územního plánu nedoporučuje opatřit lokalitu izolační zelení; naopak doporučuje začlenit novou zástavbu do stávající zástavby;  izolační zeleň odděluje starousedlíky od nových občanů, což je v rozporu s příslušnými právními předpisy;
• p. Jelínek – SDK naopak trvala na izolační zeleni, aby se zvětšila plocha veřejné zeleně;
• pí Pokorná – obec se sešla s EMBALADOR na stavebním úřadu Hostivice; p. Kuchař sdělí závěry ze schůzky;
• p. Kuchař – pokud obec nepodepíše dodatek č. 1 ke smlouvě, bude platit stávající smlouva; EMBALADOR pak bude stavět podle stávající smlouvy, což bude trvat mnohem déle, než podle dodatku; podle závěrů schůzky na stavebním úřadu, když obec nebude souhlasit s dodatkem, EMBALADOR bude stavět v dané lokalitě podle sebe; p. Budil na stavebním úřadu se podivoval nad izolační zelení; zároveň bylo obci Chýně sděleno stavebním úřadem, že EMBALADOR má povoleny výjezdy na Rudenskou z dané lokality od policie a dalších orgánů veřejné správy; dále p. Kuchař dodal, že v původní smlouvě měla obec dostat od EMBALADOR 3 mil. Kč, nyní dostane více; v obci jsou problémy s MŠ, o místa v MŠ je větší zájem než o místa v ZŠ; v současné době má budova ZŠ 4 třídy + obec nabídla výuku v zasedací místnosti na OÚ do doby ukončení prací na třídě v budově MŠ; avšak některé ročníky v ZŠ jsou spojené – 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník; 5. ročník je samostatný; z toho vyplývá, že 5. třída asi není potřeba, děti navíc ze ZŠ odcházejí;
• p. Barek – proč jednáme o dodatku, když si EMBALADOR může dělat  co chce?
• P. Kuchař – EMBALADOR chce spolupracovat s obcí;
• P. Barek – strávil jsem se zástupci EMBALADOR dosti času jako člen komise pro vyjednávání s investory; dnes tato ujednání EMBALADOR obchází; nesouhlasím se smlouvou;
• P. Jelínek – obec bude platit za převzetí vodohospodářské infrastruktury (VHI) a komunikací  od EMBALADOR, tato částka se musí obci zohlednit; obec má povinnost se postarat o děti v ZŠ;
• Pí Pokorná – opakuji, že v dodatku je uveden dar 5 mil. Kč na výstavbu MŠ; obec navíc dostane finanční dar v hodnotě toho, co zaplatí EMBALADOR za převzetí VHI a komunikací;
• Pí Chvojková – obec má územní plán, ve kterém je izolační zeleň; EMBALADOR by se měl držet územního plánu obce; rovněž tak podmínky z Černošic v rámci změny č. 2 územního plánu z března 2012 hovoří o izolační zeleni; sankce může být až 2 mil. Kč;
• Pí Pokorná -  územní plán má pouze doporučující charakter;
• P. Veselý – kde je závazný plán, když územní plán obce má pouze doporučující charakter? Územní plán je závazný – proti tomuto stojí pouhá stanoviska;
• Pí Kovářová – myslela jsem si, že územní plán je závazný dokument; pokud ne, nechť řekne pí Pokorná, co mi uniklo;
• P. Urbášek – územní plám má výkresovou a textovou část, proto EMBALADOR požádal autora územního plánu p. Zemana o stanovisko; bylo řečeno, že pokud by na území EMBALADOR byla stavěna obchodní zóna, byla by tam izolační zeleň nutná; u výstavby rodinných domů však nemá izolační zeleň co dělat; velikost parcel vychází z textové části územního plánu a dodržuje jej;
• P. Jelínek – podle územního plánu je území EMBALADOR smíšené území, nikoliv území individuální bytové výstavby;
• P. Veselý – rozhodující slovo má autor územního plánu – to je pro mne novina; domnívám se, že o územním plánu rozhoduje pouze zastupitelstvo; obec může být napadena, že podepisuje smlouvy v rozporu s územním plánem obce, územní plán by se měl respektovat;
• P. Urbášek – obec může dělat návrh územního plánu, nikoliv změnu územního plánu; k tomu se vyjadřují příslušné instituce;  chceme stavět v souladu s územním plánem, a proto jsme požádali autora územního plánu o stanovisko; na stavebním úřadu bylo řečeno, že když obec chce zelený pás, má ho mít, ale není tam logický;
• P. Zrzavý – izolační zeleň bude místem pro odkládání smetí;
• P. Veselý – pokud v územním plánu je něco stanoveno, mělo by se to dodržet;
• P. Jelínek – viděl právník obce dodatek č. 1? Odpověď zněla ne;
• P. Chadima – EMBALADOR dodal podklady až v pátek;
• Pí Musilová – právník obce dělá v současné době více, než mu vyplývá ze smlouvy; cena pro obec je nízká, právník nemůže řešit vše, co obec potřebuje v rámci uzavřené smlouvy;
• P. Zrzavý – EMBALADOR ustupuje od svých požadavků;
• P. Jelínek – ustupuje obec, nikoliv EMBALADOR;
• P. Fousek – návrh dodatku nutno doplnit o připomínky právníka obce a o připomínky zastupitelů;
• P. Kuchař – jsme tu dnes proto, abychom se zabývali návrhem dodatku;
• P. Novotný – MŠ sama obec nepostaví; ZŠ je obec schopna postavit sama;
• P. Chadima – pokud obec uzavře smlouvu např. s jinou obcí o docházce dětí, pak neplatí na děti, které docházejí jinam;
• P. Kuchař – nyní obec využívá 3 třídy, ze stávající ZŠ se devítiletka neudělá;  stávající ZŠ nevyužívá plně třídy na základním stupni;
• Pí Kovářová – uzavřít smlouvu s ředitelem ZŠ je výhodné, avšak pokud to obec udělá a neplatí jiným obcím, zhoršuje to vztahy mezi obcemi;
• Pí Chvojková – má obec zkalkulováno, co bude za další roky, co to bude obec stát, když základní školu nepostaví? o školství se mluví v bodu, kde se řeší EMBALADOR, je to nutné oddělit;
• P. Kuchař – obec hospodaří s tím, co má; stávající ZŠ nenafoukneme; máme 5 tříd, tj. máme I. stupeň pokrytý;
• P. Jelínek – obec má povinnost postarat se o děti v ZŠ 9 let a předškoláky;
• P. Chadima – z dotazníkového šetření vyplynulo, že občané preferují vybudování centra obce a vybudování MŠ;
• P. Barek – navrhuji najmout dalšího právníka, aby posoudil urychleně dodatek č. 1;
• P. Chadima – nechť se sejde právník obce a právník EMBALADOR, aby se dohodli mezi sebou; 17.10.2012 na dalším zasedání zastupitelstva se projedná dodatek č. 1;  
Poté zastupitelé hlasovali o návrhu, aby byl odložen podpis dodatku č. 1 k plánovací dohodě se společností EMBALADOR s.r.o. a starosta obce byl pověřen zajištěním právní konzultace mezi  právníkem obce a právníkem společnosti EMBALADOR s.r.o.; dohoda bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva obce Chýně konaném dne 17.10.2012; zastupitelé schválili návrh usnesení 5 hlasy, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování – pí Pokorná, pí Kovářová, p. Jelínek. P. Vančata k tomuto bodu dodal, že zastupitelé by měli probrat jednotlivé návrhy na změny na pracovní schůzce a dohodnout se – návrhy jsou ve prospěch obce.
7. V dalším bodu programu byla projednána žádost EMBALADOR o uzavření budoucí smlouvy o smlouvě darovací s obcí Chýně; EMBALADOR tímto požádal obec, aby v budoucnu převzala bezúplatně do vlastnictví část pozemku p. č. 818 k. ú. Chýně, a to tu část pozemku, která se bude nacházet pod vybudovaným odbočovacím pruhem z Rudenské do lokality – výměra cca 940 m2, kde EMBALADOR bude nabízet pozemky na rodinné domy; p. Fousek požádal, aby byla přesně stanovena výměra pozemku v m2; p. Sokač odpověděl, že dnes se nedá výměra přesně stanovit, tolerance od 940 m2 bude však minimální; poté zastupitelé hlasovali o budoucím převzetí části pozemku p. č. 818 k. ú. Chýně do vlastnictví obce, 6 zastupitelů bylo pro, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování – p. Jelínek a pí Kovářová.
7a. V dalším bodu programu byl projednán bod týkající se úpravy Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, kterou zastupitelé schválili 15.8.2012;  p. Jelínek navrhl do čl. 6 odst. 3 včlenit rozhodování tříčlenné komise o nabídkách, jako tomu bylo v prvotním návrhu směrnice;  dále p. Jelínek navrhl, aby zakázky nad 100 tis. Kč schvalovalo zastupitelstvo obce, resp. aby smlouva u uzavření zakázky byla před podpisem předložena zastupitelům k odsouhlasení; následně proběhlo hlasování o prvním návrhu p. Jelínka – tento návrh byl schválen 6 hlasy, 2 zastupitelé – p. Novotný a p. Kuchař se zdrželi hlasování; poté se hlasovalo o druhém návrhu p. Jelínka – tento návrh nebyl schválen – pro byli 4 zastupitelé, 4 zastupitelé se zdrželi hlasování – p. Chadima, pí Pokorná, p. Kuchař, p. Novotný;
7b.  V tomto bodu byl projednán návrh p. Jelínka na náhradní výsadbu stromů, kterou uložil Obecní úřad Chýně společnosti BERGER BETON v souvislosti s povolením pokácení 22 topolů na jejich pozemku u betonárky v roce 2010; p. Jelínek navrhl vysadit nové stromy do biokoridoru Pod Duškánem; stromy opatřit kůlem a chráničkou tak, jak je uvedeno v rozhodnutí o pokácení stromů; p. Jelínek uvedl, že zastupitelé již v minulosti odsouhlasili výsadbu stromů do biokoridoru; do plochy pro extenzivní sad vysadit 5 planých hrušní, 5 planých třešní, 5 planých jabloní (v případě nutnosti možno nahradit planou hrušní či třešní), 3 ořešáky královské, do klidové zóny vysadit 8 lip srdčitých nebo velkolistých, 8 topolů bílých nebo černých, 10 olší lepkavých; další návrh by bylo umístění stromů tam, kde byly vykáceny – nejlépe habry, nemají vysoký vzrůst, dají se dobře řezat; poté se rozvinula k tomuto bodu diskuse:
• P. Chadima – Enit Invest má rovněž náhradní výsadbu, je určeno kde?
• P. Jelínek – ano, je; lze však najít i jiné lokality;
• P. Kuchař – o vysazené stromy je však třeba se starat;
• P. Jinoch – do smlouvy o výsadbě však doporučuji dát i následnou péči;
• P. Jelínek – obec ukládá následnou péči 2 roky;
• P. Jinoch – je běžné dávat až 5 let;
• P. Jelínek – na obci je k dispozici technická zpráva ohledně lokalit biokoridoru; nejde však o park, plochy jsou myšleny spíše pro pohyb zvěře; v těchto místech se nemá sekat;
• P. Kuchař – beru to na vědomí; stalo se, že obec posekala vysazené stromky; příště se poradíme s panem Jelínkem;
• P. Jelínek – došlo k omylu – obec posekala 60 jasanů zarostlých bodlákem;
• P. Novotný – na pokácených stromech na pozemku BERGER BETON je potřeba buď dát na pařezy potěr na vyhynutí výhonů  nebo výhony  upravit do nějaké fazony;
• P. Jinoch – buď ořezat nebo ostříhat jako vodící řadu;
• P. Jelínek – nové stromy by se daly vysadit cca 2 m od pařezů se souhlasem BERGER BETON; bylo by nutné stromky vysadit teď na podzim; topolové výmlatky by měly zůstat, pouze je upravit;
Po ukončení diskuse zastupitelé schválili 8 hlasy náhradní výsadbu stromů společností BERGER BETON na pozemku p. č. 740 k. ú. Chýně.
7c. V tomto bodu pí Pokorná navrhla odvolat z Finančního výboru p. Viléma Stejskala se zdůvodněním, že p. Stejskal ve výboru již fakticky nepracuje, protože tráví čas mimo obec; proto navrhla jako náhradu za p. Stejskala nového člena, a to p. Tomáše Vančatu; zastupitelé odvolali 8 hlasy p. Viléma Stejskala z funkce člena Finančního výboru a zvolili 6 hlasy nového člena Finančního výboru p. Tomáše Vančatu; hlasování se zdržel p. Jelínek a p. Barek;
8. V rámci bodu 8. proběhla diskuse:
• p. Kuchař – jsem rád, že v rámci dotazníkového šetření občané preferují úpravu centra obce a výstavbu MŠ; do stávající ZŠ se 9 tříd nevejde ani po přístavbě;
• p. Jelínek – obec by měla postavit novou ZŠ, měla by na ní začít šetřit;
• p. Kuchař – obec dělá věci pro lidi, lidé chtějí postavit MŠ;
• pí Kovářová – je otázka, nakolik je dotazníkové šetření vypovídající (vyjádřilo se pouze 10% občanů);
• p. Novotný – jménem obce děkuji p. Stoklasovi za velmi aktivní a vstřícný přístup jeho osoby v MŠ;
• pí Chvojková – reaguji na slova pí Kovářové – statistické údaje se dají pojmout různě; budu ráda, když se odloží výstavby ZŠ a MŠ; školská rada má dokument, který bude ještě precizován, jsou v něm úkoly pro Finanční výbor; ukáže se, že určité úkony se obci nemusí vyplatit; Hostivice nemohou uzavřít smlouvu s obcí Chýně; nemají kapacitu pro další děti a nefunguje dopravní obslužnost tak, jak je potřeba; na příští zasedání zastupitelstva zašlu podklady;
• p. Chadima – děkuji za materiál, který bude připraven; vše je otázka financí, uvidíme, co bude v silách obce;
• pí Chvojková – např. do Prahy není přímé dopravní spojení, které musí být pro školáky z obce; zastupitelé by měli rozhodovat o tom, o čem mají informace;
• p. Kuchař – teď si rodiče stěžují na malou kapacitu MŠ, teď nám EMBALADOR nabízí výstavbu MŠ; tuto nabídku by obec měla využít;
• p. Fousek – navrhuji spojit se se skupinou připravující návrh postupu v oblasti školství na pracovní poradě;
• p. Thiel – má zastupitelstvo pracovní schůzky? Věci, které zastupitelstvo řeší, by se daly vyřešit na pracovních schůzkách;
• p. Kuchař – souhlasím, dříve pracovní schůzky byly, jiný způsob se neosvědčil, znovu budou zavedeny;
• p. Barek – vždy jsem byl proti pracovním schůzkám; systém se sjednotil, pracovní schůzky byly zrušeny;
• p. Vančata – pracovní schůzky již byly – 3x a budou;
• p. Jelínek – jaké pracovní schůzky má p. Vančata na mysli? Nevím o nich;
• p. Vančata – byly schůzky s p. Fouskem;
• p. Thiel – pracovní schůzky by měly být; jinak se občané ztrácejí;
• p. Fousek – žádám p. starostu, aby zval na pracovní schůzky všechny zastupitele;
• p. Barek – vše by se mělo řešit na zasedání zastupitelstva, jinak je to nedemokratické;
• pí Chvojková – jak je to s pozemky Enit Invest? Byly již darovány obci?
• P. Kuchař – pracuje se na tom;
• P. Jelínek – navrhuji, aby se pro příště bod programu „diskuse“ jmenoval „diskuse, různé (informace, návrhy, připomínky)“;
• P. Jelínek – bude se dodržovat plán zasedání zastupitelstva z hlediska termínů? Proč bylo dnešní zasedání svoláno na úterý místo na středu, jak je obvyklé? Zastupitelé by pak měli být informováni o jiných, než plánovaných termínech  s větším předstihem, než je 7 dnů;
• P. Chadima – ano, plán bude dodržován;
• Jak pokračuje změna č. 2  územního plánu?
• Pí Musilová – společnost M.A.A.T. z Tábora, která zvítězila ve výběrovém řízení, připravila první návrh pro společné jednání – textovou část a odůvodnění; návrh byl zaslán odboru územního plánování do Černošic ke kontrole; návrh je k dispozici na OÚ, každý zastupitel se s ním může seznámit;
• P. Jelínek – výsledky dotazníkové akce, která proběhla – bude se s nimi pracovat v rámci dalších plánů obce?
• P. Chadima – ano, jde o dobré podněty, mělo by se s nimi pracovat;
• P. Jelínek – firma ČEZ slíbila obci vybudovat polní cestu mezi přejezdem ČD a transformovnou vč. zeleně; jak bude obec postupovat, aby vymohla splnění slibu?
• P. Fousek – jeden z bodů předávacího protokolu je i kauza ČEZ;
• P. Jelínek – jak je to s vybudováním vlakové zastávky na Hájích?
• P. Novotný – výstavba zastávky se přesouvá na příští rok;
• P. Fousek – v tomto roce dojde k pokládání kabeláže do země, příští rok se bude budovat zastávka;
• P. Jelínek – navrhuji začít jednat s ROPID o zajíždění všech autobusových spojů do stanice Háje; obyvatel je v této lokalitě velké množství, dopravní obslužnost by se zde měla zkvalitnit; odhadované náklady jsou cca 260 tis. Kč ročně;
• Pí Kovářová – jednání o zastávky ČD Chýně, Rudná, Jinočany, Hostivice je boj; teprve teď kraj uznal své povinnosti, zatím se budují zastávky Rudná a Jinočany; na autobusové zastávce Háje nastupuje více lidí, než  dole v obci, je nutné sjednat první schůzku s ROPID;
• P. Vančata – uskuteční se schůzka s právním zástupcem obce JUDr. Nigrinim; předmětem jednání bude i kauza OXES; nabídl jsem obci své služby, projekty obce jsou rozpracovány a dále se řeší; p. Fousek velmi účinně spolupracuje s obcí; pozice starosty je manažerská pozice, starosta potřebuje kolem sebe tým lidí;
• P. Jelínek – mrzí mne, že nejste starosta Vy, bylo by možné, aby Vás p. starosta platil ze svého? K pracovním poradám zastupitelů a Vašemu vyjádření k nim chci říci, že se jednalo o schůzku za přítomnosti Vás, p. starosty a p. Fouska, nikoliv pracovní schůzku celého zastupitelstva;
• P. Vančata – souhlasím s tím, aby zastupitelé jednali odděleně na pracovních schůzkách;
• Pí Kovářová – ano, funkce starosty je manažerská pozice, starosta ale řeší i drobné věci, nesouvisející s manažerskou pozicí; vytváří se tým poradců; funkce starosty by měla být i koncepční;
• P. Vančata – ano, funkce starosty je funkce pro vize i pro drobné starosti; i velké firmy mají osoby řešící provozní věci;
• P. Jelínek – obec je v nešťastné situaci; obec má plně uvolněného starostu s plnou odměnou; starosta by si měl umět sám poradit a neplatit si poradce; předchůdci stávajícího starosty neměli žádné poradce;
• P. Vančata – čerpání peněz za poradenské služby nebude, budu to dělat zadarmo;
• P. Thiel – obdivuji p. Vančatu a zastupitele; mnoho věcí si vůbec nezjistí; jednání zastupitelstva nemá žádný přínos pro obec;
• P. Fousek – za dva roky máte možnost kandidovat a v praxi nám předvést, jak se to má dělat;
• P. Barek – osobně jsem se sešel před schůzí s p. Jelínkem a p. Fouskem, abychom společně probrali navrhované smlouvy s EMBALADOREM, závěr porady tlumočil p. Jelínek; informace si zjišťujeme; rovněž doporučuji, abyste kandidoval v příštích volbách;
• P. František Fousek – jak bude pokračovat spojka mezi Rudenskou a silnicí na Chrášťany? EMBALADOR postaví jen část, dál nebude nic;
• P. Pavel Fousek – v příloze dodatku č. 1 k plánovací smlouvě a ve vlastní plánovací smlouvě s EMBALADOR je podchyceno, že EMBALADOR vytvoří projekt pro celou spojovací komunikaci, nepostaví pouze silnici přes pozemky p. Klofy; než p. Klofa postaví komunikaci na svých pozemcích, silnice bude navazovat na stávající silnici mezi Plzeňským prazdrojem a firmou Neubauer.
9. Po ukončení diskuse bylo zasedání zastupitelstva obce Chýně ukončeno ve 21,50 hod., starosta poděkoval všem za účast.


V Chýni dne 1.10.2012

Zapisovatel:

Dagmar  Musilová
Ověřovatelé zápisu:

Ondřej Jelínek
Stanislav Barek

Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz