Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti.

B.     odvolalo  p. Viléma Stejskala z funkce člena Finančního výboru;

C.    zvolilo  za člena Finančního výboru p. Tomáše Vančatu; 

D.  souhlasí     

a) s uzavřením budoucí smlouvy o smlouvě darovací se společností EMBALADOR s.r.o. na bezúplatný převod pozemku o výměře cca 940 m2 ve prospěch obce Chýně, na kterém bude vybudován odbočovací pruh přičleněný k pozemku p. č. 818 k. ú. Chýně a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

b) s náhradní výsadbou stromů společností BERGER BETON na pozemku p. č. 740 k. ú. Chýně;

c) s úpravou Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu tak, že v článku 6. se ruší znění bodu 3. a nahrazuje se tímto zněním: „Vyhodnocení nabídek provádí komise složená ze tří osob (zastupitelů), starosta schvaluje zadání zakázky a rozhoduje o uzavření smlouvy, smlouvu rovněž podepisuje.“

E. odkládá  podpis plánovací dohody se společností EMBALADOR s.r.o. a pověřuje starostu obce zajištěním právní konzultace mezi  právníkem obce a právníkem společnosti EMBALADOR s.r.o.; dohoda bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva obce Chýně konaném dne 17.10.2012.

V Chýni dne 26.9.2012

Josef Novotný, starosta 

Jaroslav Kuchař, místostarosta 

Vyvěšeno dne 27.9.2012

Sejmuto dne 12.10.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz