Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 5.9.2012

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Barek, Fousek, Novotný, Rydval, Chadima, pí Pokorná, pí Kovářová

 
Nepřítomni: 0


Hosté:  32 občanů
 
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva místostarosty o činnosti obce
6. Volba starosty obce Chýně
7. Pronájem obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně o výměře 30 m2 KABELOVÉ TELEVIZI CZ s.r.o.
8. Diskuse
9. Závěr.

 Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. místostarosta obce p. Novotný, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté pověřil člena zastupitelstva p. Chadimu řízením zasedání.
2. P. Chadima přečetl návrh programu a navrhl jej doplnit o bod 6a. – volba místostarosty; na dotaz proč se má volit místostarosta, když jej obec má, odpověděl, že stávající místostarosta p. Novotný může být v bodě 6. programu zvolen starostou a poté bude volba místostarosty žádoucí; navržený program zasedání zastupitelstva včetně doplněného bodu 6a. byl schválen 6 hlasy, pí Kovářová a p. Fousek se zdrželi hlasování, p. Rydval se dostavil až v průběhu projednávání bodu 3.
3.  P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 16/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 15.8.2012 a dále některých úkolů z předchozích zasedání zastupitelstva; konstatoval, že úkoly byly splněny s výjimkou bodu, který se týká protihlukových valů, zde zbývá ještě dohledat některé materiály; dostavil se p. Rydval;
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Chadima navrhl p. Jelínka a pí Kovářovou – oba byli schváleni 9 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 9 hlasy pí Pokorná a p. Kuchař; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. místostarosta obce p. Novotný přednesl zprávu místostarosty o činnosti:
• Stav účtu obce k 5.9.2012 – 1 844 338,- Kč;  p. Novotný uvedl důležité finanční toky za uplynulé období;
• Chodníky v centru obce – obec je převzala od zhotovitele za stavu, kdy netkaná textilie nebyla ničím zakryta, voda po ní stékala a rostliny usychaly; došlo k odstranění plevele, rovněž na návsi bylo upraveno okolí kolem pomníku padlých, natřen plůtek a ošetřeny vzrostlé dřeviny;
• Dětská alej – provedena údržba stromů vč. osazení kůlů, odstraněn plevel; velký dík patří pánům Rajtorovi a Chybovi;
• Podána žádost na vybudování uliční vpusti na ulici Rudenská, kde za silnějších dešťů stéká některým občanům voda do jejich nemovitostí a způsobuje tak narušování okolních pozemků a staveb; řešením uvedeného problému by bylo vybudování žlabu vodoteče, proto jsme požádali SÚS Kladno o provedení této stavby na komunikaci ve vlastnictví kraje;
• Květináče na nově vybudovaném chodníku na ulici Hlavní – bývalé vedení obce objednalo 3 květináče za cenu 15 tis. Kč; květináče měly zabránit vjezdu aut na chodník, kde se ničí nově položená dlažba; nákup byl zrušen vzhledem k vysoké ceně květináčů, z důvodu úklidu chodníků a jejich zamýšleného umístění v místě bezbariérových vstupů; květináče se dají pořídit za 500,- Kč/kus;
• Obec reklamovala výstavbu nových chodníků v centru obce – v některých místech se za deště drží voda;
•  Odcizená skluzavka ve Višňovce bude nahrazena novou – pojistná smlouva byla špatně uzavřena (věci nebyly pojištěny proti krádeži a vandalství); obec nyní musí cenu skluzavky uhradit sama;
• Višňovka – uschlé stromy, zarostlé plevelem; společnost Gardenline odmítá nahradit uschlé dřeviny novými s tím, že obec se špatně starala o nově vysazené dřeviny;
• Autobusová zastávka u točny autobusu u Višňovky – obec ji hodlá vybudovat do konce října;
• Finanční audit v ZŠ a MŠ Chýně – byla vybrána společnost AUDITING-Dykast, s.r.o., která zahájí práce;
• Výstavba společností Embalador v obci – proběhla 2 setkání se Stavební a dopravní komisí, byl učiněn závěr, že obec bude trvat na původním projektu, tj. izolační zeleň kolem celé lokality; velikost parcel může být jiná;
• Výstavba nové učebny v MŠ Chýně – vzniklo velké množství problémů, stavební dozor nepracoval, jak by měl, stavba je ve velmi špatné kvalitě;
• Obec zakoupila motorovou pilu dobrovolným hasičům, dosud při zásazích museli používat svoji vlastní.
• Dalším úkolem k řešení je osvětlení u MŠ a další věci;
Závěrem tohoto bodu p. Novotný poděkoval všem, kteří pomáhali při řešení problémů – členům zastupitelstva, dobrovolným hasičům, zaměstnancům OÚ.
6. V dalším bodu proběhla volba starosty; zastupitelé zvolili volbu veřejnou a p. Chadima podal návrh, aby starostou byl stávající místostarosta p. Novotný; poté uvedl p. Barek námitku, že dle jeho názoru stávající starosta nemůže být zvolen starostou, ledaže by před volbou rezignoval na funkci místostarosty; poté se na toto téma rozvinula diskuse a následně byl učiněn závěr, že námitka p. Barka není opodstatněná; starostou může být zvolen i místostarosta; touto volbou přestává být automaticky místostarostou; zákon o obcích nehovoří o opaku; pí Doubravová uvedla, že na zasedání zastupitelstva 6.6.2012 p. Novotný uvedl, že na příštím zasedání zastupitelstva rezignuje na funkci místostarosty; k tomu sdělil p. Novotný, že toto bylo řečeno k určitému důvodu; poté proběhlo hlasování o návrhu p. Chadimy – p. Novotný byl zvolen starostou obce Chýně 5 hlasy, proti byli pp. Barek, Fousek, Jelínek a pí Kovářová;
7. V rámci bodu 6a. proběhla volba místostarosty; p. Chadima navrhl na funkci místostarosty p. Kuchaře; p. Kuchař byl zvolen místostarostou 5 hlasy, proti byli pp. Barek, Fousek, Jelínek a pí Kovářová.
8. V dalším bodu programu byla projednána žádost KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. (dále jen „KT“) o pronájem části obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně; jedná se o pozemek přiléhající k budově Obecního úřadu Chýně, na který by KT chtěla umístit zařízení, které je dosud uloženo v místnosti v I. patře budovy OÚ; obec před časem požádala KT, aby prostory, kde má umístěno své zařízení, vyklidila, neboť obec tyto prostory potřebuje pro svou činnost; předběžně byl KT nájem pozemku přislíben s tím, že KT si musí vybudovat vlastní napájení el. energií a nájem bude povolen pouze do 30.6.2014; KT zároveň přislíbila věnovat obci finanční dar ve výši 15 tis. Kč; vše však musí nejprve schválit zastupitelstvo obce; poté proběhla diskuse o výši nájemného:
• P. Jelínek – navrhuje 1 tis. Kč/měs.
• P. Fingerhut – nebytové prostory se pronajímají v této lokalitě od 350 Kč/m a rok;
• P. Jelínek – navrhl vyjít z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, kde je uvedená taxa za zábor veřejného prostranství 2 Kč/m a den; v tom případě by činilo nájemné za 30 m2 1 800 Kč/měs.;
• Občané – tento bod není připraven, měl by být přesunut na jiný termín;
Poté zastupitelé hlasovali o návrhu výše nájemného 1 800 Kč/měs. – tento návrh byl schválen 6 hlasy, hlasování se zdržel p. Rydval, pí Pokorná a pí Kovářová;
9. V bodu 9 proběhla diskuse:
• p. Vančata – potvrzuje, že místostarosta může být zvolen starostou, aniž by předtím musel abdikovat na funkci místostarosty;
• pí Pražanová – chodník před naším rodinným domem je průjezdným parkovištěm; navíc od rána do půlnoci zde staví autobusy, jde o velký hluk;
• p. Fousek – proto jsem objednal květináče, aby byly účinnou zábranou proti autům parkujícím na chodníku; na chodníku již stála i míchačka betonu z firmy Berger Beton;
• pí Pokorná – setkaly se 2 aspekty – silnice je v daném místě úzká, květináče na chodníku by mohly být nebezpečné v případě, kdy se auta jedno druhému vyhýbají;
• pí Pražanová – neviděla jsem nikoho, kdo by se takto vyhýbal na chodníku;
• p. Fousek – stavba chodníku byla provedena podle projektu; místo květináčů lze instalovat sloupky;
• p. Braný – vše řeší zákon o silničním provozu, obec by měla spolupracovat s policií;
• p. Vančata – nejde o zastavující auta u příležitosti koupě zmrzliny; auta v daném místě budou parkovat na chodníku i v zimě;
• p. Rajtora – žádá občany, aby si na noc svá auta uklízeli do dvorů a garáží a nenechávali je stát na ulicích;
• pí Pražanová – navrhuje zřídit na ulici Hlavní obytnou zónu;
• p. Fousek – v obytné zóně nejsou žádné chodníky jako na ulici Hlavní;
• pí Kovářová – jde o krajskou komunikaci, nelze na ní zřídit obytnou zónu;
poté zastupitelé doplnili své usnesení v bodech týkajících se volby starosty a místostarosty – proběhlo hlasování o tom, jaký statut bude mít nově zvolený starosta a místostarosta; volbou byl starosta obce ustanoven jako uvolněný – 6 zastupitelů bylo pro, proti byl p. Barek a p. Jelínek, hlasování se zdržela pí Kovářová; další volbou byl místostarosta ustanoven jako neuvolněný s tím, že jeho měsíční odměna bude činit 15 tis. Kč od 6.9.2012 – 6 zastupitelů bylo pro, proti byl p. Jelínek a p. Barek, pí Kovářová se zdržela hlasování;
dále pokračovala diskuse:
• p. Rajtora – bude v lokalitě, kde staví Embalador, izolační zeleň; odpověď pí Pokorná – ano, bude, zastupitelé se shodli na tom, že zůstává stávající projekt;
• p. Fingerhut – předala obec polohopis a výškopis vodovodu a kanalizace zpracovateli pasportu vodovodu a kanalizace?
• Pí Kovářová - vše, co obec měla, předala zpracovateli při tvorbě minulého pasportu, ze kterého vychází stávající pasport;
• Pí Musilová – nové lokality, u kterých obec nemá k dispozici zaměřený polohopis a výškopis se musí zaměřit nově;
• P. Thiel – Oxes předával polohopis a výškopis obci;
• P. Fousek – vše, co obec měla k dispozici, předala zpracovateli pasportu vodovodu a kanalizace;
• P. Dočekal – venčím psa u chrášťanské skládky, je tam vytvořený nový prstenec ze suti, betonu, obkladaček apod., upozorňuji na to;
• P. Novotný – obec o tomto ví, byla podána stížnost na stavební úřad;
• P. Thiel – viděl jsem nákladní auto se sutí odbočující na skládku;
• Pí Kovářová – zvu občany na výstavu výtvarných prací umělců z Chýně a okolí, která proběhne na OÚ Chýně od 12.9.2012 – zahájení v 18,30 hod.;
• P. Jelínek – kolik stojí audit v ZŠ a MŠ Chýně? Odpověď – 84 tis. Kč vč. DPH;
• P. Novotný – obec řeší prostřednictvím p. Jinocha v ČOV již dříve zadané požadavky (odstranění zápachu apod.);
• P. Jelínek – připomínám dopis z Hostivice ve věci dodávky pitné vody pro Chýni;
• Pí Musilová – obec Chýně uzavřela s městem Hostivice smlouvu o dodávce pitné vody do Chýně; I. vodohospodářská má uzavřenou smlouvu s TS Hostivice o odběru pitné vody za stanovenou cenu; náš provozovatel VHI – I. Vodohospodářská neplatí za dodávky odebrané vody do Chýně TS Hostivice; obec Chýně již 2x vyzvala dopisy provozovatele VHI v Chýni, aby urychleně uhradil již splatné faktury s tím, že koneční odběratelé (občané) platí provozovateli za odebranou vodu vodné a nemohou být bráni jako rukojmí ve sporu 2 jiných subjektů; I. Vodohospodářská argumentuje drahou a nekvalitní vodou, to ji však neopravňuje k tomu, aby za odebranou vodu neplatila faktury; Hostivice vyzývá obec Chýně, aby přiměla svého provozovatele hradit faktury;
• P. Thiel – voda v Chýni není kvalitní; jak dopadly odběry vody?  dusičnany převyšují stanovené limity a tvrdost vody je vysoká;
• P. Fousek – všechny odběry byly obcí provedeny; dělaly se nejen v Chýni, ale i v Hostivici; obec má výsledky, které jsou lepší, než byly v předchozím období; dusičnany jsou stále vyšší;
• P. Novotný – obec odebrala nové vzorky v budově MŠ, ukáže se, jaká je kvalita vody;
• P. Thiel – kvalita vody v Chýni se řeší strašně dlouho, více než rok; pořád pijeme nepitnou vodu;
• P. Fingerhut – nezaplacené faktury jsou „podvůdkem“ p. Ivanova; prodal I. Vodohospodářskou společnosti firmě STAVOKOMPLET spol. s r.o. a nyní I. Vodohospodářská nemá žádný majetek, pohledávky nelze vymáhat; TS Hostivice čerpají z chrášťanských vrtů o 10 tis. m3 více, než je odběr pro Chýni; je pak nasnadě si položit otázku, zda voda do Chýně jde i z Kladna; stavba vodovodu do Chýně pokračuje, příští týden se bude blížit k chrášťanskému vrchu a k napojovacím bodům do Chýně; koncem října by obec Chýně měla mít vodu z Prahy; obec by měla řešit, co bude s I. Vodohospodářskou poté;
• P. Thiel – co s tím zastupitelé hodlají dělat?
• P. Kuchař – co navrhuje p. Thiel?
• P.Thiel – dát ve známost, že vodu by neměly pít děti a výsledky rozborů;
• P. Fingerhut – překročení limitů vody musí obec hlásit na hygienickou stanici;
• Pí Jakubová – 15.8.2012 jsem se ptala na přestavbu třídy v MŠ; 23.8. měla být kolaudace, ale nebyla; poté  následovala schůzka s firmou, do pondělí 3.9.2012 mělo být řečeno, co dál;
• P. Kuchař – jde o průšvih, zodpovědnost padá na minulé vedení obce; Klempík-stav si dělá z obce legraci; na akci jsou špatné izolace, dovnitř zatéká voda, podhledy jsou špatně udělané apod.;
• P. Fousek – jsem si vědom určitého zaváhání, ale odmítám některé věci; p. Novotný byl informován o všech kontrolních dnech vč. kolaudace; na žádný kontrolní den se nedostavil; projektant p. Sodomka se do 15.8.2012 zúčastňoval všech kontrolních dnů;  dne 15.8.2012 jsem se dozvěděl, že stavba nepokračuje z důvodu nutnosti zasklení stěny; 16.8.2012 slíbila firma instalovat podhledy a 17.8. okna a dveře; došlo k nešťastnému souběhu věcí, byl jsem v té době na dovolené; požádal jsem p. Plaňanského a pí Musilovou, aby se zúčastnili kolaudace; nezříkám se odpovědnosti, nicméně nemohu za vše, co se stalo;
• P. Kuchař – p. Sodomka dělal i stavební dozor na chodníky, ty rovněž nejsou v pořádku; staré vedení obce to zanedbalo, nové vedení obce to má vyřešit? Kdo je odpovědný?
• P. Novotný – po 2. kolaudaci poslala obec firmě dopis, že trvá na původním projektu; obec již vyplatila firmě Klempík-stav 182 tis. Kč; slíbili zaslat prohlášení o shodě na okna a dveře a dodnes neposlali nic; p. Sodomka dostal za projekt cca 150 tis. Kč;
• Pí Kolací – co dělalo zastupitelstvo pro to, aby k této situaci nedošlo?
• P. Kuchař – jako zastupitel, který dělám práci zadarmo, jsem měl být denně na stavbě?
• P. Fousek – v penězích pro p. Sodomku je studie osvětlení, studie pro hygienu apod.;  odměna je přiměřená;
• Pí Kovářová – situace je vážná, nemá smysl si vyčítat, kdo za co může; nutno řešit, co bude dál;
• Pí Jakubová – ano, souhlasím s pí Kovářovou; podhledy jsem reklamovala již dříve, věděl to starosta a p. Sodomka;
• Pí Pokorná – p. Novotný ve své zprávě uvedl, že dokončení třídy v MŠ je priorita; k osobě p. Sodomky – já jsem upozornila na to, že dlažba na chodnících se pokládá na špatné podloží; potvrdil to i odborník; p. Sodomka neprováděl kontrolu tak, jak měl;
• P. Fousek – ve „výkaz – výměr“ je uvedeno těžené kamenivo; obec měla výhradu ke zhutnění spodní vrstvy; p. Sodomka si vyžádal měření na 7 místech;
• Pí Doubravová – kdo je p. Sodomka?
• P. Fousek – zjistil jsem, že p. Sodomka dělal projekt na přístavbu školy a nebyly proti jeho osobě výhrady; kontrolní dny na chodníky se konaly každý týden vždy ve středu dopoledne; p. Sodomka se jich účastnil a dělal obsáhlé zápisy;
• P. Thiel – řídím stavby 12 let; p. Sodomka musel každou návštěvu zapsat do stavebního deníku; obec musí přesně říci, co chce; dělal p. Sodomka fotodokumentaci?
• P. Fousek – ano, dělal;
• p. Thiel – ze stavebního deníku lze zjistit, zda p. Sodomka dělal svoji práci správně či  nikoliv;
• p. Novotný – do příštího zasedání zastupitelstva obec předloží rozbor, zda p. Sodomka pochybil, či nikoliv;
• pí Kovářová – jak vidí p. Novotný ukončení výstavby třídy v MŠ?
• P. Novotný – zítra se poradíme, jestli smlouvu vypovědět  a podat žalobu na firmu nebo zda volit jiné řešení;
• Pí Doubravová – p. Novotný jako místostarosta se rovněž podílel na chybách obce;
• P. Jelínek – protihlukové valy – již trvá dlouho; navrhuji zajít za JUDr. Nigrinim a dohodnout s ním, zda půjde obec do sporu či nikoliv;  zastupitelé s tímto postupem souhlasili;
• P. Kuchař – navrhuji schůzku s pí ředitelkou Jakubovou a p. starostou ve věci třídy v MŠ;            
13. Zasedání zastupitelstva obce Chýně bylo ukončeno ve 21,00 hod.


V Chýni dne 6.9.2012
 
Zapisovatel: Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

 Lenka Pokorná

 Jaroslav Kuchař


Josef Novotný, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz