Zastupitelstvo obce

A.       bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu místostarosty o činnosti.

B.     zvolilo

a) pana Josefa Novotného starostou obce Chýně;

b) pana Jaroslava Kuchaře místostarostou obce Chýně.

C.     souhlasí      s pronájmem části obecního pozemku p. č. 175/2 k. ú. Chýně o výměře 30 m2 KABELOVÉ TELEVIZI CZ, s.r.o. za cenu 1 800,- Kč/měs., a to do 30.6.2014.

D.     schvaluje     

a)        aby byl starosta obce uvolněným členem zastupitelstva;

b)        aby byl místostarosta obce neuvolněným členem zastupitelstva s měsíční odměnou ve výši 15 000,- Kč, přiznanou od 6.9.2012.

V Chýni dne 6.9.2012

Josef Novotný

starosta obce

Jaroslav Kuchař

místostarosta obce

               
Vyvěšeno dne 6.9.2012
 
Sejmuto dne 22.9.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz