Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Barek, Fousek, Novotný, Rydval, Chadima, pí Pokorná, pí Kovářová 

Nepřítomni: 0
Hosté:  23 občanů
 
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Žádost občanů z ulice Březová v Chýni
7. Žádost společnosti Embalador s.r.o. o změny plánovací smlouvy
8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 – pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství
9. Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu
10. Žádost Ing. Lomberského o odkup části obecního pozemku p. č. 44 k. ú. Chýně
11. Analýza finanční situace obce Chýně
12. Diskuse
13. Závěr.

    Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta obce p. Fousek přečetl návrh programu; p. Jelínek jej navrhl doplnit o bod 11a. – údržba protihlukových valů, p. Rydval podal návrh doplnit program o bod 11b. – odvolání starosty obce a o bod 11c. – odvolání místostarosty obce; navržený program zasedání zastupitelstva včetně všech předložených návrhů na doplnění programu byl schválen 8 hlasy, pí Kovářová se zdržela hlasování.
3.  P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 15/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 6.6.2012; konstatoval, že úkoly byly splněny; p. Jelínek se rovněž vrátil k nesplněným bodům z předminulých zasedání zastupitelstva – konkrétně k bodu, který se týkal výběru zhotovitele pasportu vodohospodářské infrastruktury a konstatoval, že tento bod byl již rovněž splněn, dále se zaměřil na úkol výběru subjektu na provedení finančního auditu v ZŠ a MŠ Chýně – tento úkol dosud nebyl splněn, poptávkové řízení bylo již 2x zadáno, nikdo se však nepřihlásil.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a pí Pokornou – oba byli schváleni 9 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 9 hlasy pí Kovářová a p. Barek; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Fousek přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Stav účtu 15.8.2012: 1 931 577,83 Kč
• 11. června jsme poslali do SFŽP žádost o prodloužení zkušebního provozu ČOV do 30.4.2013. Tuto žádost jsme doplnili Rozhodnutím Vodoprávního úřadu, který zkušební provoz do tohoto termínu již schválil. O tom jsem informoval na minulém zasedání zastupitelstva. Toto opatření by mělo vytvořit dostatečný prostor na provedení Koncesního řízení na provozovatele VHI.
• Pracovník obecního úřadu p. Plaňanský zjistil, že chodníky v Růžové ul. patří firmě OXES. Pokud je nynější nebo i další stavebníci poškodí, měl by opravu požadovat OXES. V případě předání obci budeme od OXES požadovat bezchybný stav přebíraných komunikací.
•  Ředitelka ZŠ a vedoucí učitelka MŠ mi společně předaly dotazník pro rodiče, jeho vyplnění rodiči a vyhodnocení odpovědí. Tento dotazník pracovníci úřadu umístili na chodbu v 1. patře úřadu.
• Dále mi předaly na základě mojí výzvy popis možností, které dávají platné předpisy pro intenzivnější využívání kapacity MŠ. Tento materiál také obsahuje popis úskalí a nevýhod spojených s přijetím druhého dítěte na druhou polovinu dne. Zastupitelé dostali kopie tohoto rozboru.
• 11. června se sešla komise pro posouzení nabídek na vypracování Pasportu vodovodu a kanalizace. Tento dokument je nezbytný pro vyhlášení Koncesního řízení na nového provozovatele VHI. Komise pracovala ve složení: pí Pokorná, p. Jelínek, p. Chvojka. V zápise o průběhu výběrového řízení- zakázce malého rozsahu komise konstatovala: ze tří oslovených odborníků poslali v požadovaném termínu svoji nabídku dva z oslovených: p. M. Dobeš a p. J. Černý.  Vzhledem k velkému rozdílu cen a malému počtu nabídek komise nevybrala dodavatele požadované služby a doporučila poptávkové řízení opakovat.  Proto úřad připravil nové poptávkové řízení, z databáze ČKAIT byli vybráni další odborníci s kvalifikací pro provádění těchto prací a 18. 6. 2012 jsme obeslali mimo soutěžících v 1. kole další 3 firmy. Tento záměr jsme současně vyvěsili na stránkách obce. Na to reagovali další 4 zájemci, kterým jsme poslali potřebné podklady. V požadovaném termínu pro podání nabídek, tj. do 29.6.2012  přišly 3 nabídky . Komise ve stejném složení se sešla 9.7.2012, provedla porovnání došlých nabídek a na základě hodnotících kriterií vybrala firmu Hrdlička spol. s r.o., Praha 5. Se zástupci této firmy jsme se sešli, domluvili jsme se, že předloží návrh smlouvy o dílo na provedení Pasportu VHI obce Chýně. Po obdržení návrhu smlouvy jsme zjistili, že smlouva neobsahuje provedení všech prací, které byly popsány v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Zástupci této firmy argumentovali tím, že předpokládali, že původní Pasport VHI z roku 2009 obsahuje elektronická data o sítích vodovodu a kanalizace, která bude možné použít. Z materiálu, který jsme jim poskytli jako podklad pro vypracování nabídky, ale nic takového nevyplývá. Proto jsme se vzájemně dohodli, že nebudeme pokračovat v přípravě podpisu smlouvy a obrátíme se na firmu, která byla druhá v pořadí. Firma Hrdlička zvítězila v tomto výběrovém řízení s nabídkou ceny 168 000 Kč včetně DPH. Další v pořadí, firma NOVADUS spol. s r.o. Příbram nabídla cenu 326 000 včetně DPH. K tomu je nutné dodat, že zástupce odstupující firmy uvedl, že pro vypracování celé nabídky bez elektronických dat by cena jejich práce byla asi o 300 000 Kč vyšší. Se zástupci firmy NOVADUS spol. s r.o.  Příbram jsme se sešli 9.8.2012 k jednání o znění smlouvy. 13.8. jsem tuto smlouvu podepsal, Pasport má být hotov nejpozději do 5. října t.r.
•  Panu Appeltovi jsme zadali zaměření parcel v ul. Na Jarolímce, kde v její druhé polovině dochází k výraznému zúžení a vyvolávalo to podezření, že je oplocena část komunikace. Zaměřením se prokázalo, že obecní pozemky nejsou v žádné části této ulice zmenšeny. Problém je v tom, že obec někdy v minulosti připustila, aby se ulice v tomto místě zúžila tak, že zde není možno vybudovat obousměrnou komunikaci pro provoz budoucí školy a hřiště. Firma Elektroštika po mém upozornění na tento stav a po domluvě s majitelem pozemku provedla přemístění sloupu veřejného osvětlení na obecní pozemek.
• V pondělí 25.6.2012 zasedala konkurzní komise k provedení konkurzu na místo ředitele ZŠ. Z přihlášených tří uchazeček jedna z nich před zahájením jednání komise tel. oznámila, že se konkurzu nezúčastní. Komise proto posuzovala nabídky dvou kandidátek a určila jejich pořadí. Na prvním místě se umístila pí Lenka Jakubová, na druhém místě pí Lenka Vaculová.  Zastupitelé dostali kopie Zápisu o průběhu konkurzu. Ve středu 27. 7. 2012, poté, co jsem informoval místostarostu J. Novotného, jsem jmenoval na základě doporučení konkursní komise a prostudování nabídek obou kandidátek ředitelkou ZŠ a MŠ paní Lenku Jakubovou. Zastupitele jsem informoval v pravidelné týdenní zprávě z 26. týdne. 
• V pátek 29. 6. byla pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy provedena kontrola přístavby ZŠ. Připomínám, že podobná kontrola z KÚ proběhla již loni v září. 8. srpna jsem podepsal protokol o průběhu této kontroly, ve které se konstatuje, že nebyly shledány žádné závady.
• Ve 25. týdnu bylo provedeno zabezpečení objektu p. Šinágla proti vstupu nepovolaných osob. Zde hrozilo, že dítě, které by vstoupilo do tohoto nezabezpečeného objektu, by mohlo spadnout do vody, hluboké asi 50 cm. Objekt byl opatřen i tabulkami se zákazem vstupu a upozorněním na nebezpečí.
• U náměstka hejtmana Středočeského kraje pana Povšíka jsem udělal dotaz, jestli bude v tomto roce postavena železniční zastávka Chýně, tak, jak slibovali zástupci kraje na jednání o těchto zastávkách. Řekl, že kraj na tuto stavbu peníze má vyčleněny a nyní vyzval SŽDC aby se vyjádřila k plánovanému spolufinancování. Nyní podle něj záleží na tomto partnerovi, jestli poskytne příslušný díl financí, aby stavba mohla být provedena. Na můj dotaz, jestli tedy stále platí, že má být zastávka vybudována do konce tohoto roku řekl, že vzhledem k nedokončené dohodě o spolufinancování je nutné počítat se stavbou až na jaře příštího roku. Po této odpovědi jsem začal hledat odpovědnou osobu na SŽDC. To se mi po několika dnech podařilo, na Stavební správě západ jsem kontaktoval p. Pajdara, který má tuto věc na starosti. Ten mi potvrdil, že je nutné podepsat s krajem smlouvu o financování a také to, že jejich podnik s touto stavbou počítá. Průběžně budu získávat další informace o postupu v této věci a obratem je sdělím.
• Ve 27. týdnu jsme poslali Stavebnímu úřadu v Hostivici stížnost na nepřetržité navážení na skládku na Chrášťanském vrchu. Nezávisle na našem dopisu přišlo ze stavebního úřadu oznámení o zahájení stavebního řízení, o které požádal p. Frýdl. Chýně je účastníkem tohoto řízení a v oznámení je výzva, aby účastníci podali svoje připomínky a navzájem si se starostou Chrášťan vyměnili nesouhlasné dopisy, které byly předány SÚ.
• Ve 24. týdnu jsem podepsal dodatek smlouvy s firmou Chládek a Tintěra, ve kterém je smluvena splatnost faktury, která bude hrazena ze SFDI až po obdržení této platby od fondu. Jedná se o částku 2 627 000 Kč.  Ve 25. týdnu jsme této firmě uhradili fakturu ve výši 657 961 Kč. Toto je podíl obce na uznatelných nákladech a podle smlouvy se SFDI musí být tato částka zaplacena dříve, než obec požádá o vyplacení dotace.
• V pátek 2. 7. 2012 bylo provedeno předání chodníků od fy Chládek a Tintěra. Za účasti stavebního dozoru byl sepsán protokol o zjištěných vadách a nedodělcích. Dodavatel stavby do další schůzky předá dokumentaci skutečného provedení stavby a tím doplní všechny požadované dokumenty. Dnes, 15. 8. 2012 proběhla další kontrola odstranění vad a nedodělků.
• V neděli večer 24. 6. 2012 se sešlo několik majitelů nemovitostí v ul. Březové. Jeden z těchto sousedů se na mě obrátil s prosbou, abych se za obec této schůzky zúčastnil. S tím jsem souhlasil a na místo se dostavil. Několik majitelů domů v této ulici dostalo dopis od fy PS Reality z Ostravy. Tato firma koupila v exekuci pozemky, na kterých je vybudována tato ulice. Nyní se na majitele domů obrací s tím, že komunikace nebyla zkolaudována a proto by ji majitelé domů neměli používat. Těmto dopisům předcházela korespondence Obecního úřadu Chýně- silničního úřadu, s touto firmou. Tuto záležitost projednal p. Plaňanský se Silničním úřadem v Černošicích a na Stavebním úřadě v Hostivici. Na základě těchto jednání poslal výše uvedené firmě dopis, ve kterém jim sděluje, že tato komunikace je vedena v Pasportu komunikací, který má obec vypracovaný. V tomto pasportu je vedena jako účelová komunikace a tudíž je veřejností užívána v souladu s platnými zákony. Majitelé se na výše uvedené schůzce dohodli na společném postupu a na tom, že se dohodnou na společném právním zastoupení. V bodě 6 dnešního veřejného zasedání je dopis majitelů domů z této ulice, kterým se bude zastupitelstvo zabývat. Toto je nutný úvod do problému.
• Ve 26. týdnu byl proveden výběr dodavatele na rekonstrukci třídy pro 5. ročník v budově MŠ.  Na tohoto dodavatele bylo vypsáno výběrové řízení- zakázka malého rozsahu. Byly obeslány firmy MP Servis Hořovice, L- Stav Rudná, Zeman-stavební řemesla Jinočany. Poptávka byla zveřejněna na webu obce. Poté se přihlásili další zájemci: MO-BY Stav Kladno, Klempík-Stav Praha 5, SAX Praha 8. V termínu pro předání nabídek byly přijaty 2 nabídky od firem MO-BY Stav a Klempík-Stav. Komise ve složení Lukáš Belza, David Pelnář a Ondřej Jelínek porovnala předložené nabídky a podle zadávacích kritérií vybrala firmu Klempík-Stav. Nabídka ceny na provedení této zakázky je 234 380 Kč. Po provedení výběru byla s jednatelem firmy podepsána smlouva o dílo a zahájeny stavební práce.  Práce by měly být dokončeny v tomto týdnu. SÚ provede kolaudaci 23. srpna. Třída tak bude moci být předána škole před začátkem školního roku.
• Ze systému evidence trvale přihlášených obyvatel vyplynulo, že v průběhu měsíce března t.r. přesáhl počet obyvatel Chýně 2000.
•  Dalším krokem po projednání změny č. 2 na minulém veřejném zasedání zastupitelstva je zadání projektantovi, který provede výkresovou část a řízení  SEA. O dalším postupu v této věci jsme se byli poradit u pořizovatele změny, Odboru územního plánování v  Černošicích. Po konzultaci s pořizovatelem jsme se rozhodli vypsat na provedení těchto prací výběrové řízení-zakázku malého rozsahu. Vyhledali jsme kvalifikované dodavatele a rozeslali poptávku v rámci zakázky malého rozsahu. Lhůta pro předání nabídek byla do 19.7.2012. V tomto termínu byly přijaty 3 nabídky. Komise pro výběr nejlepší nabídky ve složení pan J. Novotný, pí L. Pokorná, p. M. Chvojka se sešla 25.7.2012 porovnala přijaté nabídky a vybrala firmu M.A.A.T. z Tábora, která nabídla nejnižší cenu a termín provedení práce kratší, než bylo požadováno.  Cena za tuto zakázku: 146 400 Kč, další soutěžící nabídli ceny: 228 000 Kč a  588 000 Kč.
• V souladu se smlouvou o čištění odpadních vod, uzavřenou s TS Rudná jsem provedl po uplynutí 1 roku odečty na vodoměrech v domech Hostivice- jih. Po výpočtu odběru jsem poslal do TS Rudná fakturu ve výši 12 336 Kč. Tato faktura byla uhrazena dne 8.8.2012
• Ve středu 25. července se dostavili na moji výzvu zástupci firmy Embalador p. Urbášek a p. Sokač. Přišli proto, že jsem chtěl, aby vysvětlili, proč nabízejí parcely pro rodinné domy k prodeji a proč je připojení těchto parcel na komunikace v rozporu s dokumentací, která je součástí Plánovací smlouvy, uzavřené s obcí. Zástupci Embaladoru toto uznali a slíbili nám předat návrh úpravy umístění parcel, které bude odpovídat původní dokumentaci. 7. srpna jsme se opět sešli s p. Urbáškem, jednatelem firmy Embalador. Zastupitelům jsem poslal kopii zápisu z tohoto jednání. Další podrobnosti budou součástí jednacího bodu č. 7.
• Ve středu 1.8.2012 proběhla schůzka s JUDr. Nigrinim nad návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na darování jímek tlakové kanalizace. Návrh, který připravil JUDr. Nigrini jsme podrobně probírali, s pracovníky úřadu jsme navrhli některé úpravy. V dalším týdnu jsme dostali od p. Nigrini smlouvu po úpravách. Nyní jsme připraveni rozeslat dopisy s návrhem na uzavření této smlouvy těm, kteří nám odpověděli na první dopis buď s tím, že souhlasí s předáním jímky obci, nebo svůj souhlas podmínili předáním smlouvy a možností jejího posouzení. Nyní je možné konstatovat, že se nikdy nepodaří sjednotit vlastnictví jímek, že i v budoucnu bude podobný stav, jaký je dosud. Administrátor Koncesního řízení bude muset nastavit odpovídající podmínky pro budoucího provozovatele VHI do zadávací dokumentace. Potom, co jsme dostali návrh smlouvy o smlouvě budoucí, jsme provedli rozbor dříve oslovených majitelů jímek z přiloženého grafu je dobře patrné, že když vyloučíme majitele nemovitostí, kteří mají sjednanou hypotéku, zbývá jen několik nemovitostí, které by mohly uzavřít tuto smlouvu. Protože musí obec co nejdříve vyhlásit Koncesní řízení na provozovatele, navrhuji, abychom stav vlastnictví jímek ponechali jak je, a v zadání pro provozovatele požadovali buď dvě ceny stočného, nebo vyúčtování úspory (slevy) na nákladech na konci roku pro majitele jímek.  
• 2. srpna jsme s panem Plaňanským a zástupcem firmy Elektroštika panem Roznerem provedli kontrolu osvětlení a veřejného rozhlasu, které byly budovány před stavbou chodníků. Převzali jsme tuto stavbu s popisem nedodělků, které byly zapsány do protokolu o převzetí. Po jejich odstranění začne firma Elektroštika fakturovat náklady na tuto stavbu v souladu s platebním kalendářem, který je součástí Smlouvy o dílo.
• 1. srpna jsem se sešel s FV. Finanční výbor posoudil navržené rozpočtové opatření, členové výboru navrhli další změny tohoto rozpočtového opatření, společně jsme posoudili stav příjmů a výdajů za uplynulých 7 měsíců tohoto roku a zabývali jsme se výhledem stavu financí do konce roku. Členové FV připravili po této schůzce Analýzu finanční situace obce, která byla zaslána všem zastupitelům. Členům FV, p. Lukáši Palatinusovi a p. Michalu Chvojkovi za jejich práci na tomto materiálu děkuji.  V bodu č. 11 dnešního zasedání nás člen FN výboru s touto analýzou seznámí.
• 1. července naše podatelna přijala dopis manželů Vaverových, kterým odpovídají na naše sdělení z 20. června t.r. Tímto dopisem jsme jmenované manžele upozornili na to, že by neměli budovat překážky na cestě, vedoucí mezi dětským hřištěm na Kališti a jejich plotem. Podle Územního plánu je zde vedena polní cesta. Dále jsme je upozornili, že parcely 252/126 a 252/127 jsou veřejně prospěšné stavby a objekty- parkoviště.
• Při jedné ze schůzek s ředitelkou ZŠ a MŠ a vedoucí učitelkou MŠ pí Štěrbovou, přišla paní vedoucí učitelka s myšlenkou, jestli by pro obec nebylo nejjednodušší a také nejlevnější řešení, jak dosáhnout dostatečné kapacity MŠ, přistavět ještě jedno patro na starou budovu. Tento nápad mě zaujal, informoval jsem o něm místostarostu a sjednal jsem schůzku, na kterou jsem pozval pana Sodomku, který vypracoval projekt na zateplení této budovy a změnu tepelného zdroje. Tato schůzka přímo v budově školky se uskutečnila 6. srpna a zúčastnila se jí pí ředitelka Jakubová, p. Plaňanský, p. Sodomka a já. První můj dotaz na p. Sodomku směřoval ke statickým možnostem této budovy. Odpověděl, že by neměl být problém toto patro přistavět. Paní ředitelka připomněla, že byl v minulých letech zadán projekt na přestavbu této budovy, ve kterém bylo navrženo přemístění kuchyně do přízemí. Toto by mělo umožnit vybudovat potřebné zázemí pro učebny v 1. patře a zároveň lépe využít prostory v přízemí. Pan Sodomka toto zahrne do jednoduchého návrhu, který bude obsahovat přistavění dvou učeben v 2. patře s  předpokládanou kapacitou 2x24 dětí, návrh schodiště pro toto nové patro a návrh kuchyně s kapacitou 300 jídel. S takto provedenou studií seznámím zastupitele na dalším veřejném zasedání.  Toto řešení má jednu významnou výhodu: Nezmenšilo by ani o metr plochu pro venkovní hry dětí. Zároveň by mělo být i řešením nejlevnějším.
Po zprávě starosty o činnosti proběhla krátká diskuse:
• pí Kovářová – zastávky ČD – již byla uzavřena smlouva se SŽDC, věc půjde do rady Středočeského kraje, prostředky na zastávky by měly být schváleny;
• p. Jelínek – rozšíření MŠ – navrhuji věnovat veškeré síly obce na rozšíření ZŠ, ne MŠ;
• p. Fousek – obec se pokusí o získání dotace na rozšíření budovy ZŠ;
• pí Kovářová – připojuji se k p. Jelínkovi, potřeba míst v MŠ stoupá, ale při další výstavbě v obci jich bude stále málo; když se však nedostanou děti do ZŠ, zpřetrhají se veškeré vazby s obcí a to je špatně;
• p. Fousek – obec má vypracovanou studii na novou ZŠ;
• pí Kovářová – mluvím o rozšíření stávající ZŠ; získat prostředky na výstavbu zcela nové školy bude trvat; stará budova může po vybudování nové školy sloužit i k jiným účelům (zájmová činnost dětí, setkávání seniorů apod.);
• p. Fousek – od 1.9.2012 bude otevřen 5. ročník ZŠ; obec se dále pokusí o získání dotace;
• pí Jakubová – ano, na 1. místě je ZŠ, ale ani rozšíření ZŠ nestačí; dnes je již 36 předškoláků, kapacita jídelny již nestačí, bude se muset vybudovat nová; zároveň je nutná rekonstrukce MŠ, jinak hrozí její zavření ze strany hygieny;
• pí Kovářová – investic obce je potřeba několik; investice obce je vhodné provádět až po získání dotace;  obec má šanci získat dotaci vzhledem k počtu dětí;
• p. Fousek – na nový tepelný zdroj v MŠ a zateplení MŠ je vyhotoven projekt; obec by měla počkat, až bude vypsán dotační titul a pak o dotaci požádat.
6. V bodu 6. byla projednána žádost občanů obce, bydlících v ulici Březová v lokalitě Za Baštou, o vydání stanoviska obce ve věci veřejné komunikace na pozemcích p. č. 220/20 a 220/8 k. ú. Chýně; občané v ulici Březová obdrželi od vlastníka uvedených pozemků dopis, ve kterém jim bylo sděleno, že komunikace přiléhající k jejich rodinným domům (ulice Březová) není dosud zkolaudována a uvedena do řádného užívání, a proto byli vyzváni vlastníkem pozemků, aby se zdrželi dalšího užívání těchto pozemků (komunikace), přestože tato komunikace je jedinou přístupovou cestou k jejich rodinným domům a v kolaudačních rozhodnutích stavebního úřadu Hostivice, týkajících se jejich rodinných domů, je uvedeno povolení užívání dopravního napojení na komunikaci (ulici Březovou); p. Fousek přečetl celé znění dopisu od občanů z ulice Březová; p. Fousek poté uvedl, že s občany se v předmětné záležitosti sešel a obec již k této věci vydala své stanovisko, které bylo zasláno vlastníku pozemků p. č. 220/20 a 220/8 k. ú. Chýně, společnosti PS Reality, s.r.o. a v kopii všem občanům v ulici Březová; v tomto dopise se obec jednoznačně staví na stranu občanů a vyzývá vlastníka pozemků k urychlenému dokončení tělesa komunikace – ulice Březová; obec v dopise dále uvedla, že ulice Březová je veřejnou účelovou komunikací zakreslenou v územním plánu obce Chýně, komunikací uvedenou v pasportu komunikací obce Chýně a jedinou přístupovou cestou k rodinným domům v ulici Březová; obec doporučila občanům v ulici Březová zajistit si právního zástupce, který by je ve věci samé zastupoval s řádnou odbornou péčí; obec vyvíjí součinnost, nicméně jedná se o spor mezi fyzickými osobami (vlastníky přilehlých pozemků a rodinných domů a soukromou firmou); K tomuto bodu se rozvinula diskuse:
• občan z ulice Březová -  když Stavební úřad Hostivice povolil užívat ulici Březovou, jak je možné, že občané si sami vše mají vyřídit; je to problém státní správy;
• p. Plaňanský – obec zasáhne jako příslušný silniční správní úřad v okamžiku, kdy vznikne na komunikaci pevná překážka; obec v minulosti řešila komunikaci jako takovou, nikoliv její povrch;
• p. Procházka – očekáváme pomoc od obce;
• p. Jelínek – obec má ulici Březovou v pasportu komunikací, z pohledu obce jde o komunikaci, obec bude řešit překážku na komunikaci;
• p. Fousek – obec poskytne veškeré podklady, které má;
• pí Kovářová – obec se postavila k problému aktivně – vyzvala vlastníka pozemků ke kolaudaci stavby;
• p. Fousek – obec není vlastníkem pozemku, proto nemůže žádat o kolaudaci;
• pí Kovářová – obec byla v kontaktu s bývalým vlastníkem komunikace p. Krejčím a upozorňovala na nutnost dokončení stavby;
• p. Plaňanský – příslušný odbor z Městského úřadu Černošice obci sdělil, že nemůže vyzvat vlastníka komunikace ke kolaudaci, požádat o kolaudaci může pouze vlastník;
• p. Jelínek - obec může řešit problém až v okamžiku, kdy na komunikaci bude závora;
• p. Rydval – pozemek pod komunikací byl koupen PS reality v exekuci; občané přes něj mají jediný přístup do svých nemovitostí, a proto přes něj mohou chodit a jezdit; občané by si měli vzít právního zástupce a žalovat o zřízení věcného břemene; pokud si občané pořizovali přilehlé rodinné domy na hypotéku, banka určitě nepřipustila nemožnost přístupu na pozemek; vlastníku pozemků nezbývá nic jiného, než stavbu dotáhnout ke kolaudaci;
• p. Fingerhut – tím, že vlastník převzal komunikaci, má povinnost se o ní starat – uklízet apod.
  Po ukončení diskuse zastupitelé vzali na vědomí žádost občanů z ulice Březová.  
7. V dalším bodu byla projednána žádost společnosti Embalador o změny v plánovací smlouvě, kterou uzavřela s obcí Chýně; p. Urbášek seznámil přítomné s návrhy na změny smlouvy formou dodatku ke smlouvě:
• nové nadefinování projektu
• převod komunikace a inženýrských sítí do majetku obce provést nikoliv za 1,- Kč, nýbrž za 250 tis. Kč + DPH, a to z důvodu eliminace daňové zátěže;
• příspěvek investora obci, vzhledem k předchozímu návrhu, zvýšit o 300 tis. Kč, tj. na 3 300 000,- Kč;
• závazek investora vybudovat chodník a komunikaci pro pěší podél silnice na Rudnou;
• úprava stávajících závazků investora a termínů plnění ve věci plnění investora vůči obci – platbu 3,3 mil. Kč realizovat ve 3 splátkách, 31.12.2013, 30.6.2014, poslední splátka do 30.6.2015; pozemek na MŠ o výměře 1 191 m2 bude převeden obci do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení na inženýrské sítě a parcelaci pozemků; pokud obec dokončí výstavbu MŠ dříve, než nastane splatnost těchto splátek, uhradí investor celou zbývající částku naráz po nabytí kolaudačního rozhodnutí na MŠ;
  Poté započala diskuse k tomuto bodu:
• pí Kovářová – pokud se mám vyjadřovat k tak závažnému bodu, předpokládala bych od obce dokument k hlubšímu vysvětlení; Embalador nemíní stavět na pozemcích? Nelze spojovat 1 tis. m2 pro MŠ s tím, aby obec povolila prodej parcel;
• p. Urbášek – v plánovací smlouvě je uveden záměr investora stavět rodinné domy, bytové domy a řadové domy; Embalador nabízí obci nové věci;
• pí Pokorná – za sebe nebudu říkat stanovisko, nebyl čas návrhy prodiskutovat; rovněž by se k návrhu měla vyjádřit Stavební a dopravní komise;
• p. Urbášek -  plánovací dohoda byla projednána se členy SDK; na projektu nedochází k zásadním změnám; navržené změny jsou v souladu s územním plánem, máme vyjádření všech orgánů; dáváme zdarma obci chodník, navyšujeme příspěvek obci, zkrátili jsme termíny plnění, nabízíme větší pozemek pro MŠ;
• p. Fousek – ohrazuji se proti navýšení příspěvku, příspěvek je pořád stejný, vzhledem k žádosti, aby obec koupila komunikace a inženýrské sítě za cenu 250 tis. Kč bez DPH; návrhy změn obdržela obec dnes po 13. hodině, nebyl čas zastupitele podrobně informovat, je potřeba se znovu sejít nad návrhem a vše prodiskutovat na pracovní schůzce;
• p. Fousek přednesl zastupitelům seznam změn, které by znamenaly změnu plánovací smlouvy:
o změna skladby parcel
o změna zpřístupnění vjezdů na parcely
o změna umístění některých komunikací na pozemcích
o prostor pro ochrannou a izolační zeleň původně veřejně přístupný se stává součástí pozemků, určených k prodeji jednotlivým vlastníkům
o prostory určené pro občanskou vybavenost se mění na stavební parcely určené k prodeji;
o etapizace výstavby se mění na vícero etap;
• p. Kuchař – zastupitelé nemají dostatek informací, musí se s návrhem Embalador blíže seznámit; občané se ptají, co bude vybudováno na pozemcích Embalador, o projektu nic nevědí; pokud budou navržené změny pro obec výhodné, určitě obec nebude proti;
• občanka (budoucí sousedka) – nelíbí se mi, že Embalador neuvažuje kolem našich parcel žádnou veřejnou zeleň;
• architekt Embalador – zeleň bude, nelze zastavět vše až k pozemkům stávajících vlastníků nemovitostí; představa však je, že zeleň bude na pozemcích soukromých vlastníků, aby se o ni někdo staral;
• p. Urbášek – zeleň na pozemcích vlastníků nemovitostí bude ošetřena v kupních smlouvách; v těch pak bude uvedeno, že na části pozemku se nesmí stavět;
• p. Mihula – v minulosti bylo dohodnuto, že zůstane cesta mezi pozemky Embalador a  stávajícími pozemky občanů; nyní to p. Urbášek obrací;
• p. Štamberg – nikdo vlastníka nedonutí, aby si na pozemku vybudoval zeleň;
• p. Fousek – navrhuji samostatnou schůzku mezi Embalador a občany a dále mezi Embalador a zastupiteli;
• architekt Embalador ukázal projekt občanům;
• pí Kovářová – veřejnou zeleň nejde prodávat; pozemek Embalador je rizikový, je na navážce;
Bylo dohodnuto, že se schůzkou obce a Embalador budou občané seznámeni, aby se každý mohl zúčastnit; zastupitelé odložili 5 hlasy žádost společnosti Embalador, s.r.o. o změnu plánovací smlouvy; žádost musí být nejdříve projednána na pracovní schůzce zastupitelů za účasti členů Stavební a dopravní komise a veřejnosti; 4 zastupitelé se zdrželi hlasování – p. Barek, p. Rydval, p. Novotný, p. Fousek.
8. V rámci 8. bodu byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, kterou se mění OZV č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně; tajemnice pí Musilová uvedla, že vyhláška zohledňuje nové veřejné prostory v obci Chýně – ulice, veřejnou zeleň, které vznikly v mezidobí od vydání původní vyhlášky a na kterých je zakázán volný pohyb psů bez vodítka a jiného domácího zvířectva; zastupitelé schválili 8 hlasy návrh vyhlášky; p. Rydval se zdržel hlasování; pí Kuchařová se v rámci tohoto bodu otázala, zda je možné pořídit obcí sáčky na psí exkrementy; p. Fousek odpověděl, že toto navrhoval již před půl rokem.
9. V dalším bodu programu byl projednán návrh vnitřní směrnice obce ve věci postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu; pí Musilová uvedla, že směrnice byla navržena na základě podnětu zastupitele p. Jelínka; zastupitelé návrh obdrželi k připomínkám; připomínky obdržel obecní úřad pouze od p. Jelínka a p. Rydvala;
Poté se rozvinula diskuse:
• p. Rydval - členy výběrové komise by měli být vždy zastupitelé, neboť ti mají odpovědnost, komise by se měla ustanovovat až od částky 500 tis. Kč na zakázku; zakázky do 0,5 mil. Kč by měl rozhodovat starosta;
• p. Jelínek - zakázky od 100 tis. Kč do 0,5 mil. Kč by měly být v režimu, kdy zastupitelé schvalují smlouvu o zakázce malého rozsahu;
• pí Kovářová – dejme starostovi pravomoc rozhodovat do výše 500 tis. Kč;
• p. Barek – tuto pravomoc měl starosta Městské části Prahy 3, je to nesrovnatelné;
• p. Rydval – zastupitelé jednají o věcech, o kterých jednat nemusejí, protože jsou v pravomoci starosty;
• pí Doubravová – určitě zákon řeší výše částek při výběrovém řízení; když vznikne škoda, kdo odpovídá?
• P. Rydval – ten, kdo odsouhlasil věc, která způsobila škodu;
Poté zastupitelé hlasovali o návrhu p. Jelínka, aby zakázky od 100 tis. Kč do 0,5 mil. Kč byly v režimu, kdy zastupitelé schvalují smlouvu o zakázce malého rozsahu – 2 zastupitelé byli pro (p. Jelínek a p. Fousek), proti byl p. Barek a pí Kovářová, ostatní se zdrželi hlasování; p. Rydval znovu navrhl, aby členem komise byl vždy zastupitel; k tomu se dotázal p. Fousek, zda p. Rydval bude členem komise, když bude vyzván; hlasovalo se o návrhu p. Rydvala – 6 zastupitelů bylo pro, aby členem komise byl vždy člen zastupitelstva, proti byl p. Barek, p. Fousek a p. Jelínek; dále zastupitelé hlasovali o návrhu p. Rydvala, aby výběrová komise byla zřizována až u zakázek od 500 tis. výše; tento návrh byl schválen 6 hlasy, proti byl p. Barek, p. Fousek a p. Jelínek; zastupitelé poté schválili všemi 9 hlasy znění směrnice s tím, že do směrnice budou zapracovány následující změny:
• členy výběrové komise mohou být pouze zastupitelé
• výběrová komise bude ustanovena pouze u veřejných zakázek od 500 001,- Kč bez DPH;
10. V bodu 10 byla projednána žádost Ing. Lomberského o odkup části obecního pozemku p. č, 538/1 k. ú. Chýně o celkové výměře 39 m2; p. Lomberský ve své žádosti uvedl, že zastupitelé již rozhodli o prodeji 24 m2 tohoto pozemku, nicméně po zaměření pozemku zjistil geodet, že údaje zakreslené na katastru nemovitostí neodpovídají skutečnosti a je potřeba, aby žadatel „přikoupil“ ještě dalších 15 m2, tedy celkem 39 m2; k tomu uvedl p. Kuchař, že pokud obci nevadí např. užší komunikace v daném místě, je pro; na dotaz pí Pokorné, zda již byla uzavřena kupní smlouva na první část pozemku, bylo odpovězeno, že nikoliv; zastupitelé nejprve revokovali všemi 9 hlasy  usnesení č. 10/2011 z 20.12.2011, ve kterém schválili odkup části pozemku p. č, 538/1 k. ú. Chýně o výměře 24 m2, poté přistoupili k hlasování o odkupu celé požadované výměry p. Lomberským, tj. 39 m2 a toto bylo schváleno 8 hlasy za cenu 1 tis, Kč/m2, p. Fousek se zdržel hlasování s odůvodněním, že on osobně by nabídl nižší cenu.
 11.   Do bodu 11 byla předložena analýza finanční situace obce, připravená členy Finančního výboru p. Palatinusem a p. Chvojkou; p. Palatinus seznámil přítomné s příjmy a výdaji obce v letech 2011 a 2012; odhad celkových příjmů za rok 2012 je cca 17 393 tis. Kč, odhad celkových výdajů obce za rok 2012 je cca 16 756 tis. Kč, obec by tedy měla mít určité volné finanční prostředky a skončit v přebytku kolem 637 tis. Kč; tyto prostředky navrhuje Finanční výbor použít jako finanční rezervu obce; v příštím roce by mohla mít obec, v návaznosti na projednávané rozpočtové určení daní, vysoký investiční potenciál - cca 7 mil. Kč, i přes splácení závazků, které obec má; tento potenciál se bude, vzhledem k růstu obyvatel, v dalších letech ještě mírně zvyšovat; s ohledem na postupně se zmenšující nabídku jednotlivých dotačních titulů doporučuje Finanční výbor maximální využití těchto možností i za cenu krátkodobého zadlužení obce; zastupitelé vzali na vědomí analýzu finanční situace obce.
11a.   V dalším bodu byla projednána údržba protihlukových valů; p. Jelínek uvedl tento bod tím, že obec zadala právnímu zástupci obce JUDr. Nigrinimu analýzu situace a návrh řešení; JUDr. Nigrini podal obsáhlou odpověď, ze které nevyplývá jednoznačný závěr; v rámci trojstranné dohody, kterou obec v minulosti uzavřela se společností OXES a Ekolia, vznikl „zamotanec“; obci vznikají náklady s údržbou valů, občané jsou nespokojeni s jejich údržbou; p. Jelínek navrhl usnesení, aby obec zadala JUDr. Nigrinimu vypracování postupu k vyřešení nejasné situace ohledně vlastnictví valů s důrazem na údržbu zeleně; práce by měla být zadána i nad rámec měsíčního paušálu, který je stanoven ve smlouvě mezi obcí a JUDr. Nigrinim; poté se rozvinula diskuse k tomuto bodu:
• P. Chadima – vyjádření JUDr. Nigriniho je obsáhlé, ztrácel jsem se v něm; očekával jsem stanovisko, že obec má – nemá šanci v předmětné záležitosti;
• P. Fingerhut – p. Beran nejprve vybudoval valy, pak je OXES předal obci, alespoň v lokalitě Háje, tj. obec přebírala pozemek již se stavbou;
• P. Rydval – pokud je to tak, žalobní návrh obce by nebyl úspěšný; nejprve je potřeba vyřešit, jak to bylo, teprve pak to zadat JUDr. Nigrinimu;
Po ukončení diskuse k tomuto bodu zastupitelé schválili 9 hlasy, aby Obecní úřad Chýně dohledal podklady týkající se protihlukových valů, zejména zjistil posloupnost darování pozemků pod valy a jejich budování.
11b. V tomto bodě byl projednán návrh JUDr. Rydvala na odvolání starosty obce p. Fouska z funkce; p. Rydval - v minulosti jsem napsal článek, který byl zveřejněn v Chýňském zpravodaji; na tento článek starosta obce p. Fousek písemně reagoval v tomtéž periodiku; na důvodech uvedených v článku trvám, od té doby se nic nezměnilo; obec je vedena stále stejným způsobem; považuji starostu za poctivého občana, ale myslím si, že na funkci starosty nemá předpoklady; místostarosta k tomu pouze přihlíží; chci vědět, zda jsem ve svém názoru osamocen, či zda můj názor sdílí i jiní zastupitelé; k tomuto započala diskuse:
• pí Kovářová – zúčastnila jsem se mnoha akcí při předávání cen obcím; vím, že kde je v obci dělná atmosféra a zastupitelé nejdou proti sobě, tam obce vzkvétají; dále se nechci vyjadřovat;
• p. Barek – uprostřed volebního období není dobré odvolávat starostu; existuje mnoho rozdělaných věcí; p. Fouska považuji za dělného starostu, se kterým se dobře spolupracuje; argumenty p. Rydvala ve zmíněném článku považuji za politicky naivní, starosta by měl být zachován; ať to převezme kdokoliv jiný ze zastupitelů, bude se zaučovat cca rok;
• p. Rydval -  způsob, jakým jsou psány pravidelné týdenní zprávy starosty, zasílané zastupitelům, svědčí o způsobu práce starosty;
• p. Barek – zprávy od starosty chodí podrobné, jsem jim rád;
• p. Rydval – vnitřně s tím mám problém;
Poté proběhlo hlasování o návrhu p. Rydvala na odvolání starosty obce Chýně – 5 hlasů bylo pro odvolání (pí Pokorná, p. Rydval, p. Chadima, p. Novotný, p. Kuchař), proti byla pí Kovářová a p. Barek, hlasování se zdržel p. Jelínek; po odvolání starosty p. Fousek poděkoval všem, kteří se k němu chovali slušně a prohlásil, že mandátu člena zastupitelstva se nevzdá a bude jej poctivě vykonávat;
11c.V bodu 11c byl projednán návrh p. Rydvala na odvolání místostarosty obce p. Novotného; p. Rydval uvedl, že jeho návrh souvisí s návrhem na odvolání starosty obce, neboť místostarosta sekundoval starostovi; v rámci hlasování o návrhu byl pro odvolání místostarosty pouze p. Rydval, ostatní se zdrželi hlasování.
12. V bodu 12 proběhla diskuse:
• p. Fingerhut – přinesl jsem na ukázku typ a průměr trubky, kterou se povede pitná voda do Chýně z Prahy; z ukázky je vidno, že průměr trubky je dostatečně velký; termín přivedení pitné vody do obce dle smlouvy bude dodržen, resp. voda do Chýně z Prahy by měla být koncem října 2012;
• pí Jakubová – termín kolaudace nové třídy ZŠ v budově MŠ má být 23.8.2012, mnohé práce však nejsou provedeny – okna, stěrky podlahy apod.
• p. Fousek – bude se pracovat v pátek;
• pí Jakubová – ve škole byla inspekce z Inspektorátu práce na základě podnětu některých zastupitelů; žádost zastupitelů by měla být předem zveřejněna, nic jsem o kontrole nevěděla, týkala se údajné šikany ve škole, špatného rozdělování mzdových prostředků apod.; poté pí Jakubová přečetla závěr z kontrolní zprávy – nebylo shledáno porušení předpisů, ani nerovné zacházení ohledně pracovních podmínek zaměstnanců, ani šikana; pí Jakubová pokračovala, že následně do školy přišla návštěva z obce, opět se prošetřovalo; mrzí mne takovéto postoje, žádám, aby obec řekla na rovinu, co proti mně má;
• p. Fousek – vyzývám zastupitele, aby ti, co poslali dopis, se k tomu vyjádřili;  již minule bylo poukazováno na to, že někteří zastupitelé poslali na Českou školní inspekci dopis bez vědomí starosty a zbytku zastupitelů;
• pí Kovářová – myslela jsem si, že reakce některých zastupitelů vůči škole skončila jmenováním ředitelky školy po konkurzním řízení;
• p. Barek – již jsem se vyjadřoval, kauza ZŠ rozděluje obec; p. Chadima tajně natáčí rozhovory s ředitelkou; je mi líto, co se stalo, doufám, že se to nebude opakovat; řeší se intriky a udávání; děti jsem sice dal do jiné školy, dnes jsem však rád, že pí Jakubová ve škole je;
• pí Doubravová – nový školní rok by se měl začít od čistého stolu; nechť řeknou ti zastupitelé, co psali dopisy na ČŠI a Inspektorát práce, kdo to byl;
• p. Chadima – byl jsem jedním z oněch zastupitelů a bylo to proto, že jsem chtěl, aby starosta dal podnět na policii, což neudělal;
• pí Doubravová – na zastupitelstvu bylo odsouhlaseno, že starosta povede vyšetřování; vážím si toho, že p. Chadima se přiznal;
• pí Pokorná – zúčastnila jsem se jednoho šetření s p. starostou a byla to fraška;
• p. Fousek – bylo mi nařízeno, abych vyšetřoval v ZŠ; později se prokázalo v dopise od ČŠI, že obec nemá právo vyšetřovat;
• pí Kovářová – zakončeme tuto trapnou diskusi;
• p. Novotný – vypsal jsem výběrové řízení na funkci ředitele školy v souladu s platnou legislativou a zároveň stejně jako jiné obce;
• p. Chadima – vše, co jsem dělal, dělal jsem s čitým svědomím; JUDr. Nigrini nám doporučil vše prošetřit, což se nestalo;
• p. Barek – proč se to dělalo za zády?
• p. Jelínek – co bude s uříznutou a odcizenou skluzavkou ve Višňovce?
• p. Fousek – mám cenovou nabídku firmy, která ji dodala – cena 24 tis. Kč;
• p. Jelínek – lze zveřejnit výsledky dotazníkového šetření v MŠ?
• pí Jakubová – výsledky z MŠ jsou již na webových stránkách školy, výsledky ze ZŠ budou následovat;
• pí Jakubová – doufám, že základní otázky p. Chadimy a některých zastupitelů jsou vyřešeny, pokud ne, žádám otevřené jednání.
13. Zasedání zastupitelstva obce Chýně bylo ukončeno ve 22,30 hod.


V Chýni dne 20.8.2012
 
Zapisovatel: Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu: 

Věra Kovářová

Stanislav Barek

Josef Novotný, místostarosta, vykonávající pravomoci starosty

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz