Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
 
b) zprávu starosty o činnosti;

c) žádost občanů z ulice Březová v Chýni;

d) analýzu finanční situace obce.

B.     odkládá žádost společnosti Embalador, s.r.o. o změnu plánovací smlouvy; žádost musí být nejdříve projednána na pracovní schůzce zastupitelů za účasti členů Stavební a dopravní komise a veřejnosti.

C.    schvaluje

a) Obecně závaznou vyhlášku obce Chýně č. 3/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, kterou se mění OZV č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chýně;

b) Směrnici k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu s tím, že do směrnice budou zapracovány tyto změny:
•    členy výběrové komise mohou být pouze zastupitelé
•    výběrová komise bude ustanovena pouze u veřejných zakázek od    500 001,- Kč bez DPH;

c) žádost Ing. Lomberského o odkup části obecního pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 39 m2 za cenu 1 000,- Kč/m2;

d) aby Obecní úřad Chýně dohledal podklady týkající se protihlukových valů, zejména zjistil posloupnost darování pozemků pod valy a jejich budování.

D.    revokuje     rozhodnutí zastupitelstva obce Chýně č. 10/2011 ze dne 20.12.2011 o prodeji části pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 24 m2 Ing. Lomberskému.

E.    odvolává     starostu pana Pavla Fouska z funkce starosty obce Chýně.
  

V Chýni dne 16.8.2012

 


 ..............................................                                                           ….....................................
       Josef Novotný                                                                              Josef Novotný
        místostarosta obce                                                                     místostarosta obce
                                                                                             vykonávající pravomoc starosty

Vyvěšeno dne 16.8.2012

Sejmuto dne 1.9.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz