Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 6.6.2012

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Barek, Fousek, Novotný, pí Pokorná, pí Kovářová
Nepřítomni:  p. Rydval, p. Chadima (omluven)
Hosté:  13 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu obce Chýně
7. Urbanistická studie umístění základní školy a fotbalového hřiště na obecním pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích
9. Analýza finančního hospodaření obce Chýně
10. Diskuse
11. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta obce p. Fousek přečetl návrh programu a navrhl doplnit jej o dva body bod 9a. – zpráva o situaci v ZŠ a MŠ Chýně a bod 9b. – odpověď na dopis 32 občanů;  zastupitelé schválili všemi 7 hlasy program zastupitelstva obce Chýně včetně doplněných bodů 9a. a 9b.
3.  P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 14/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 16.5.2012; konstatoval, že úkoly byly splněny nebo se průběžně plní; k dosud plně nesplněným bodům se kontrolní výbor vrátí na příštím zasedání zastupitelstva.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a p. Barka – oba byli schváleni 7 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy p. Kovářová a p. Kuchař; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Fousek přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Stav účtu 6.6.2012: 1 862 800,60 Kč
• 23. května jsme s místostarostou J. Novotným a starostou Chrášťan p. Hrdličkou navštívili starostu Hostivice p. Kratochvíla. Tuto schůzku jsem sjednal proto, abychom si vzájemně sdělili stanoviska jednotlivých obcí k záměru p. Frýdla s budováním lesoparku a dalších věcí na místě skládky na chrášťanském vrchu. Hostivický starosta přizval k jednání vedoucího stavebního úřadu p. Budila. Ten měl čerstvé informace o této věci z Krajského úřadu Středočeského kraje, kde o této skládce jednal. Řekl nám, že možnosti obcí i jeho úřadu jsou velmi omezené. Během soudních procesů k této věci vedených některými z majitelů proti této skládce se odvoláváním jeden z případů dostal k Nejvyššímu soudu, který zrušil rozhodnutí SÚ vydané v r. 2004 p. Gabašem. V tomto rozhodnutí byly popsány podmínky jako výškové omezení, požadavek do určitého termínu předat projekt rekultivace včetně výsadby stromů a keřů. Takže jediným závazným dokumentem k této stavbě je územní rozhodnutí z r. 1988 podle starého stavebního zákona. Toto rozhodnutí obsahuje jedinou omezující podmínku a to jen určení plochy, na které může být skládka navážena. Bylo konstatováno, že SÚ bude provozovatele opakovaně pokutovat za nedodržování rozhodnutí, které nedovoluje na skládku žádný materiál navážet.
• Od 23. května přibývaly stížnosti na nízký tlak vody na výše položených místech obce. Na tento problém jsem upozornil ředitele TS Hostivice p. Kramera a žádal jsem ho, aby zjistil na vodárně, jestli není nastavený nízký tlak na ATS. Za krátkou dobu mi sdělil, že provedli kontrolu, vše funguje, je nastaven tlak 8,1 atm. Upozornili mě, že na původní tlakové stanici, která má sloužit ke zvýšení výkonu v případech, že ATS nestačí dodat potřebný, momentálně odebíraný objem. Z této tlakové stanice bylo podle jejich sdělení odvezeno jedno ze dvou čerpadel pracovníky 1. Vodohospodářské. Proto tuto posilující stanici nemohou spustit. Zavolal jsem jednatele této firmy, p. Aleše a vyzval jsem ho k rychlé nápravě. P. Aleš slíbil, že v pátek 25.5. čerpadlo namontují a tuto TS zprovozní. To sice provedli, ale při uvedení do provozu zjistili, že nefunguje druhé čerpadlo. Dnes, ve středu 6. června jsem se zúčastnil jednání v TS Hostivice. Jednání byli přítomni: ředitel TS Hostivice p. Kramer, místostarosta Hostivice p. Kučera, jednatel firmy 1. Vodohospodářská p. Aleš a já. P. Kramer potvrdil, že pomocná tlaková stanice je v provozu a byla vyzkoušena. Dále jsme se dohodli, že město Hostivice naší obci pošle návrh nové smlouvy o dodávce vody a tuto novou smlouvu schválí zastupitelstva. Dále jsme si ujasňovali podmínky vstupu našeho provozovatele do vodárny TS Hostivice. Dalším tématem byla kvalita vody, dodávané do Chýně. TS Hostivice byly poslány rozbory, které vykázaly vyšší obsah dusičnanů, než povoluje norma. U vzorku, odebraného ve vodárně bylo překročení v rámci nepřesnosti, kterou udává laboratoř. U vzorku, odebraného v Chýni, bylo překročení dusičnanů vyšší a dodavatel toto zdůvodňuje možným průnikem vody ze studní odběratelů, kteří čerpají vodu z vlastních studní. P. Kramer slíbil, že mi pošle výsledky jejich rozborů.
• 21. května jsme rozeslali na 3 odborné firmy poptávku na Pasport vodovodu a kanalizace. Termín předání nabídek je 4. 6. 2012. Stejně jsme postupovali při zadání finančního auditu v ZŠ. Tuto poptávku jsme poslali 23. 5. na adresu tří auditorů. V požadovaném termínu jsme přijali 2 nabídky na provedení Pasportu. Na provedení auditu v ZŠ v termínu nepřišla ani jedna nabídka. Toto poptávkové řízení budeme opakovat s delším termínem na provedení.
• Na minulém zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že 30. 5. se zastupitelé sejdou na pracovní poradě s autory urbanistické studie na školu a fotbalové hřiště. Firma AGA letiště měla posoudit dopravní situaci kolem tohoto místa s odborníky na dopravní stavby a tyto informace předat zastupitelům. Na této pracovní schůzce se sešlo 7 zastupitelů, p. Sochou a jeho kolegou nám byl předložen návrh 4 řešení dopravní situace kolem hřiště a školy včetně širších vtahů s okolními lokalitami. Zastupitelé se s těmito návrhy seznámili a kladli architektům řadu otázek. Dnes bychom v příslušném bodu jednání měli rozhodnout o jedné ze dvou základních variant umístění ZŠ a hřiště a také napojení na síť veřejných komunikací. 
• V pondělí 28. května mi předal p. Jinoch výsledky rozboru pitné vody ze dvou míst odběru. První bylo na vodárně Břve a druhé na OÚ v Chýni. Rozbor z vodárny vyšel s jednou nevyhovující položkou, a to množství dusičnanů. Limit je 50mg, zjištěné množství bylo 50,4 mg. Odběr z OÚ vyšel hůře, množství dusičnanů bylo 53,6 mg. Proto jsem napsal dopis řediteli TS Hostivice s výzvou k nápravě a k oznámení, že množství dusičnanů bylo sníženo. 4.6. provedl p. Jinoch odběr v centru Hostivice abychom měli možnost srovnání výsledků s výsledkem z vodárny. O tomto rozboru budu informovat později. Výsledky rozborů jsme umístili na webu obce 
• 18. května se sešlo více než dvacet sousedů a spolu s technikou, kterou poskytl pan Pelnář, budovali pěšinu v Dětské aleji. Během této soboty se podařilo upravit pěšinu v šířce asi 1,2 m a délce kolem 900 m. Nyní je dětská alej přístupná jak pro pěší, tak pro kočárky nebo kola. Sponzoři z řad občanů poslali na základě výzvy celkem 4 400 Kč, pan Pelnář poskytl techniku pro úpravu a zpevnění. 
• Na základě naší žádosti svolal vodoprávní úřad na 2. května jednání o prodloužení zkušebního provozu ČOV do 30. dubna 2013.  Po vyslechnutí důvodů pro toto prodloužení a prohlídce čističky vydal vodoprávní úřad souhlasné stanovisko s touto žádostí a prodloužil zkušební provoz do 30. dubna 2013. Stejnou žádost připravuje administrátor žádosti o dotaci na výstavbu ČOV pro SFŽP.
• JUDr. Nigrini nám poslal první návrh smlouvy s majiteli jímek tlakové kanalizace. Vzhledem ke složitosti problematiky s právníkem sjednáme schůzku, na kterou pozvu p. Štěpánka. Jakmile bude smlouva připravena v konečném znění, pošleme je na stejné adresy, jako dopisy, které smlouvě předcházely.
• Byl dokončen sběr dotazníků, nyní je prováděno vyhodnocení odpovědí z nich. Po skončení tohoto vyhodnocení, seznámíme všechny občany Chýně s jeho výsledky.
• Na stavbě chodníků už proběhly 3 kontrolní dny, po vyslovení pochybností o tom, jestli je používán správný materiál pro pokládání dlažby, jsme s účastí stavebního dozoru poukázali na tento nedostatek. Dosud položená dlažba byla sejmuta, provedena nová podkladní vrstva, její zhutnění a dlažba znovu položena. Náš technický zástupce dodavateli přesně popsal podmínky, které odpovídají stavební dokumentaci a příslušným normám.  Nyní práce probíhají v souladu s těmito podmínkami.
• Ve 22. týdnu jsem se sešel s ředitelkou školy a vedoucí učitelkou MŠ. Účelem tohoto setkání bylo zjistit, jestli je možné, aby MŠ navštěvovalo více dětí, než je normovaná kapacita. Například využitím docházky dvou dětí v jednom dni s tím, že jedno bude docházet dopoledne a odpoledne přijde na jeho místo jiné. Dostal jsem odpověď, že to možné je, v určitých případech je to využíváno, ale širšímu využití brání to, že takto přijaté dítě se automaticky dostává do seznamu přijatých dětí i pro příští rok, a tak by byly znevýhodněny děti, které se budou řádně hlásit do dalšího školního roku. Paní ředitelka mi také předala přehled o termínech, ve kterých bude otevřena MŠ v prázdninových měsících.
Po ukončení zprávy starosty proběhla diskuse; na závěr bylo konstatováno, že obec je téměř bezmocná vůči tomu, co se na skládce děje; někteří vlastníci pozemků pod skládkou se soudně domáhali nápravy, avšak po 5 letech to vzdali bez výsledku;
6. V bodu 6. byl projednán návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně; tajemnice OÚ pí Musilová uvedla, že návrh zadání je jedním z kroků v celé řadě dalších kroků, které musí být učiněny dle stavebního zákona, aby ve finále obec mohla schválit změnu č. 2 územního plánu; konstatovala, že návrh zadání byl zaslán krajskému úřadu Středočeského kraje, sousedním obcím a Chýni; dotčené orgány mohly uplatnit své požadavky, podněty a připomínky; na základě těchto požadavků byl návrh zadání pořizovatelem upraven a nyní je předkládám zastupitelům ke schválení; návrh zadání vychází z podnětů a žádostí žadatelů – občanů, právnických osob a obce na změnu stávajícího územního plánu; z požadavků krajského úřadu vyplývá požadavek vytvoření SEA na 4 lokality
•  lokalita Hájek – vojenský areál – lokalita Z-F
• železniční zastávka – lokalita Z-B
• pozemky p. č. 516/1 a 517/2 –Slunný domov, a.s. – lokalita Z-I
• pozemky p. č. 531/3 – O.K. TRANS – lokalita Z-H;
pí Musilová rovněž připomněla, že na podzim 2012 je nutné začít pracovat na novém územním plánu obce Chýně, neboť 31.12.2015 přestane platit stávající územní plán obce Chýně; pokud obec nechce být po tomto datu bez územního plánu, musí pracovat na novém. Poté se rozběhla diskuse:
• p. Jelínek – změna územního plánu nepřímo souvisí i s dosud neuzavřenou dohodou mezi obcí a společností ČEZ ve věci stavby přístupové cesty k transformovně včetně jejího ozelenění; dále připomínám neplnění uzavřené smlouvy mezi obcí a společností Enit Invest; rovněž není naplněna dohoda s p. Kejmarem o zprůjezdnění ulice Hájecké podél jeho pozemku; upozorňuji, že čím více kontroverzních bodů bude změna č. 2 územního plánu obsahovat, tím větší je pravděpodobnost, že tuto změnu jako celek nepodpořím – jedná se zejména o změnu využití biokoridoru na parkoviště pro O. K. Trans, změnu zahrádkářské kolonie na plochu pro čistě obytné území; svůj postoj nyní opírám i o vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje a Městského úřadu Černošice – OŽP;
• p. Fousek – proběhlo jednání s Enit Invest, společnost potvrdila, že vše uvedené ve smlouvě platí, obec zaslala společnosti výzvu na jarní výsadbu stromů;
• p. Jelínek – Enit Invest měl darovat obci pozemky dle uzavřené smlouvy do 90 dnů od podpisu smlouvy;
• pí Kovářová – rovněž nesouhlasím s přeměnou zahrádkářské kolonie na obytné území;
po ukončení diskuse přečetl p. Jelínek návrh usnesení, které bylo schváleno 6 hlasy (pí Kovářová se zdržela hlasování), tj. zastupitelé vzali na vědomí
• vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních připomínek k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně, uvedené v tabulce – příloha č. 1;
•       návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně upravený v souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek tak, jak je uvedeno v příloze č. 1
a schválili v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle § 47 odst. 5 stavebního zákona.

7. V dalším bodu byly projednány varianty urbanistické studie a dopravního řešení na obecním pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně v návaznosti na okolní lokality; p. Fousek uvedl, že zastupitelé měli možnost seznámit se podrobně s předloženými variantami na pracovní poradě;
• pí Pokorná uvedla, že v případě dvousměrné komunikace v ulici Sportovní navrhuje u dřevěného prvku „želva“ umístit další dřevěný prvek, který by oddělil komunikaci od parku z důvodu bezpečnosti dětí; dále navrhla vybudovat přechod s retardérem na ulici Sportovní tam, kde děti budou přecházet tuto ulici ze školy a z hřiště v dané lokalitě;
• p. Kuchař – souhlasím s vybudováním retardéru, majitelé přilehlých pozemků manželé Fouskovi i p. R. Rajtora vycházejí obci vstříc – cesta přes jejich pozemky apod;
• p. Fousek předložil prohlášení obou vlastníků přilehlých pozemků – manželů Fouskových a p. Rajtory; manželé Fouskovi prohlašují, že darují část svého pozemku p. č. 171/3 k. ú. Chýně, který byl zastavěn Višňovkou, obci Chýně; dále, že poskytnou část pozemku p. č. 166/2 k. ú. Chýně pro vybudování místní komunikace spojující ulici Sportovní s lokalitou Za Ovčínem a konečně, že poskytnou potřebný pozemek pro vybudování pěší komunikace přes část pozemku p. č. 166/2 a p. č. 177/3 k. ú. Chýně;   p. Rajtora v prohlášení uvádí, že poskytne potřebnou část pozemku p. č. 166/168 k. ú. Chýně na vybudování komunikace mezi ulicí Sportovní a lokalitou Za Ovčínem; dále p. Fousek uvedl, že ulice Na Jarolímce je v takovém stavu, který neumožňuje obousměrnou komunikaci;
• pí Černá – kdo bude budoucí hřiště provozovat?
• pí Kovářová – pí Černá má pravdu, i to je třeba řešit, dnes však řešíme, zda vůbec bude budova ZŠ a fotbalové hřiště; obci chybí stimul, který by podporoval sociální vazby a setkávání občanů; toto by zrovna nabízel fotbal jako sport;
• p. Kuchař – fotbal dělám 4 roky v Chýni, obec to nestálo ještě ani korunu;
p. Jelínek přečetl návrh usnesení a zastupitelé schválili 6 hlasy (pí Kovářová se zdržela hlasování) návrh využití pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně ve variantě č. 1, situaci dopravního řešení ve variantě č. 3.
8. V rámci 8. bodu byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích; pí Musilová uvedla, že nová vyhláška vznikla na základě zastupiteli schválené výše poplatků za psy, a to 200,- Kč za každého psa; v  souvislosti s touto změnou se musela upravit vyhláška z roku 2006, avšak spolu s dalšími ustanoveními, která již pozbyla platnosti nebo jsou v rozporu se stávající legislativou – nový daňový řád, nově vzniklá veřejná prostranství v Chýni, ulice apod.; pí Kovářová uvedla k problematice psů v obci, že mnozí psi se pohybují po obci bez vodítka, ohrožují kolemjdoucí nebo je dokonce napadají; pí Kovářová dále sdělila, že je potřeba dělat osvětu na toto téma. p. Fousek k tomu dodal, že uveřejní článek v Chýňském zpravodaji; pí Musilová uvedla, že obec dělala a dělá osvětu, aby občané své psy vodili na veřejném prostranství na vodítku, ať již formou letáků, informací na webových stránkách obce, předáváním nejhorších případů přestupkové komisi k řešení, upozorňováním majitelů psů zaměstnanci obce na nedostatky, či řešením prostřednictvím městské policie v obci;  shodně bylo závěrem konstatováno, že dokud nebudou neukáznění majitelé psů dodržovat nastavená pravidla, situace se nezlepší; je potřeba, aby i ostatní občané upozorňovali majitele psů na nedostatky; po ukončení diskuse zastupitelé schválili všemi 7 hlasy obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012.
9.  V dalším bodu programu – finanční situace obce - předložil p. Fousek zastupitelům tabulky s údaji o hospodaření obce v roce 2012 a výhledu do konce roku 2012, dále pak splátkový kalendář obce pro období 2013 – 2015; v tabulce pro rok 2012 byly uvedeny skutečné příjmy a výdaje obce za období 1 - 5/2012 a dále očekávané příjmy a výdaje za období 6 – 12/2012 včetně očekávaných měsíčních splátek, příjmu dotací a výdajů na jednorázové stavební akce – chodníky v centru obce; členové finančního výboru připravují analýzu finančního hospodaření obce Chýně v roce 2012 a výhled na další roky; analýza bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva; k tématu uvedla pí Kovářová, že před lety se řešilo založení Sdružení místních samospráv (SMS), jehož hlavním úkolem bylo rozpočtové určení daní (RUD);  úsilí trvalo 6 let; 5.6.2012 proběhlo ve zprávách, že zákon o RUD prošel poslaneckou sněmovnou a měl by projít i senátem; pro obec to bude znamenat cca 3,7, mil. Kč ročně navíc; pí Kovářová dále uvedla, že ji mrzí, že obec Chýně vystoupila ze SMS;  zastupitelé pak vzali na vědomí zprávu o finančním hospodaření obce za rok 2012.
9a.   V dalším bodu byli přítomní seznámeni se zprávou starosty obce Chýně ve věci „kauza ZŠ“ ve znění:
„Na veřejném zasedání, konaném dne 10. dubna t.r. jsem byl pověřen prošetřením situace v ZŠ a MŠ.  Dle usnesení zastupitelstva č. 12/2012 jsem byl pověřen prošetřením následujících věcí:
a. ztráta peněz z FKSP a následné krytí této ztráty;
b. pravdivost obvinění pí Krnáčové, že v pracovní době byla pod vlivem návykových látek;
c. zda v ZŠ a MŠ docházelo k útlaku na pracovišti ze strany ředitelky školy;
d. vzdělání pí Krnáčové, zda byla minulý školní rok 2010-2011 způsobilá k výuce žáků;
e. správnost doporučení školního psychologa, který doporučil, aby děti napsaly fiktivní e-mail pí Rosolové a to po přečtení jejího článku, doplněného jednostranným komentáře.
Abych splnil tuto povinnost vůči zastupitelům, pozval jsem postupně pí Rosolovou, pí Jakubovou, Krnáčovou, Jeřábkovou, Šandalovou, Jamrichovou a pokládal jsem jim otázky, odvozené z bodů usnesení. Slyšení s pí Rosolovou se na moji žádost zúčastnil místostarosta J. Novotný, zápisy střídavě pořizovala pí tajemnice Musilová a pí Jehlíková. Při slyšení s pí Jakubovou byla mimo p. Novotného přítomna také pí Pokorná. Následujících slyšení s učitelkami už se místostarosta nezúčastnil. I z nich byl pořízen záznam. S učitelkami ZŠ jsme se sešli ve středu 23. 5. 2012. Na čtvrtek 24.5.  jsem měl již od pí ředitelky připravený seznam pracovníků MŠ. Během dopoledne jsem od podatelny přijal dopis od Středočeského inspektorátu České školní inspekce, adresovaný na Obec Chýni, Hlavní 200. Tento dopis byl adresován zastupitelům. Po přečtení tohoto dopisu jsem udělal dvě věci: Zavolal jsem na inspekci pracovnici, která dopis vyřizovala a chtěl jsem vědět, proč tento dopis přišel na adresu obce, když jsem si byl vědom, že jsem se na Inspekci neobracel s žádnými požadavky ani dotazy. Tato pracovnice mě přepnula na mojí žádost na zástupce ředitele inspektorátu, pana Martina Procházku, který dopis podepsal. Nejdříve jsem se na něho obrátil s otázkou, proč byl dopis odeslán na adresu obce, když se obec na inspekci s žádnými dotazy neobracela. P. Procházka se mi omluvil s tím, že odpověď měla být správně odeslána na adresu některého ze 4 zastupitelů, kteří se na inspektorát obraceli. V návaznosti na obsah dopisu jsem se p. Procházky zeptal, jaké možnosti v zasahování do provozu školy má zřizovatel. Odpověď: prakticky žádné, pouze může doporučit stěžujícímu, aby postupoval podle doporučení, obsažených v jeho odpovědi. Na základě této informace jsem oznámil pracovnicím MŠ, že jejich vyslechnutí, plánované na stejný den večer ruším. Z dopisu inspekce i ústních odpovědí zástupce ředitele jasně vyplynulo, že obec není oprávněná k tomu, čím jsem byl zastupiteli pověřen.
Co jsem zjistil spolu s ostatními, kteří byli přítomni: k bodu a.- nikdo nepopřel, že se peníze z FKSP neztratily - dohodli se, že se na tuto ztrátu složí z vlastních peněz. Někteří dotázaní odpověděli, že obdržení odměn přímo nesouviselo s úhradou této částky, uvedli, že odměnu dostali předtím, než k tomuto došlo a také potom, ale ne ve stejné době, až po nějaké době po předání částky na ztrátu. Někteří naopak dávali do přímé souvislosti náhradu ztráty a přijetí odměny.
K bodu b. se nebudu vyjadřovat, patří mezi věci, do kterých nejsem oprávněn zasahovat.
K bodu c.- zde platí totéž,
K bodu d.- paní ředitelka mi v termínu, který jsem při rozhovoru s ní určil, předala doklady o způsobilosti pí Krnáčové vyučovat na místní škole.
K bodu e.- tuto otázku považuji také za vnitřní záležitost  školy.
Dále jsem si z rozhovoru s p. Procházkou potvrdil, že je důležité problémy ve škole řešit prostřednictvím Školské rady, což jsem také v minulých týdnech činil. Na závěr chci vyzvat všechny, aby problémy kolem školy byly řešeny bez emocí a zcela ve věcné rovině.“
Z dopisu České školní inspekce (ČŠI), který p. Fousek v průběhu zprávy ve věci „kauza ZŠ“ přečetl, vyplynulo, že zřizovatel ani ČŠI nejsou oprávněni zasahovat do pravomocí ředitele školy; ředitel školy jedná v pracovněprávních věcech zcela samostatně; zaměstnanci školy pak mají možnost bránit se proti jednání ředitele vůči nim prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce nebo oblastních inspektorátů, či se obrátit na odborovou organizaci a v mezních případech se domáhat zákonných nároků i soudně.
Po seznámení se zprávou starosty se rozvinula diskuse:
• p. Jelínek – jak je možné, že někteří zastupitelé sami o sobě jednají za obec a nejsou k tomu zmocněni; dochází tak dle mého názoru k porušování zákona; rozpoutání „kauzy ZŠ“ znamenalo poškození pověsti školy a zhoršení vztahů mezi lidmi a zaměstnanci školy; důsledkem je přihlášení malého počtu dětí do 1. třídy školy;
• p. Novotný – konkurz na ředitele školy jsem vyhlásil já; konkurz byl vyhlášen po uzávěrce zpravodaje, ve kterém vyšel článek pí Rosolové; mnoho dětí do 1. třídy je přihlášeno do jiné školy mimo obec; nejvíc mi vadí, že bylo manipulováno s dětmi; na příští zasedání zastupitelstva dávám odvolání místostarosty; poté p. Novotný opustil zasedání zastupitelstva;
• pí Kovářová – nelíbilo se mi, co se dělo na zastupitelstvu ve věci „kauza ZŠ“;
• p. Barek – předpokládám, že pro nás končí „kauza ZŠ“; pan Chadima rozpoutal skandální věc – měl by odstoupit ze zastupitelstva – tajně nahrával lidi na schůzce v ZŠ; měl by zvážit, zda zůstane členem zastupitelstva;
• pí Kovářová – nahrávat může, ale nahrávku nesmí použít; jaký bude počet ročníků v ZŠ?
• p. Fousek – záměr vybudovat 5. ročník ZŠ stále trvá, další kroky postupují; p. Sodomka předal stavebnímu úřadu projekt, v budově MŠ by kromě učebny měla být samostatná šatna, navíc 1 pisoár pro chlapce; obec pracuje na tom, aby třída v MŠ byla vybudována během letních prázdnin;
• pí Pokorná – jako členka školské rady uvádím, že pokud je v ročníku 7 a méně dětí, spojují se třídy dohromady; možná je budování třídy v MŠ zbytečné;
• p. Kuchař – rovněž jsem podporoval vyhlášení konkurzu na ředitele školy; začala štvanice na p. Novotného; u 90 % obcí byl konkurz vyhlášen;
• pí Kovářová – nemám pocit, že se p. Novotnému děje příkoří;  vyhlášení konkurzu p. Novotnému nikdo nevyčítá;
• pí Síkorová – v obci je strašná atmosféra; ředitelka školy hází na obec špatný termín konkurzu, to že obec prodlužuje termín konkurzu apod.; hrozí, že díky malému počtu dětí v 1. ročníku se spojí 1. třída se 3. třídou;  je někdo odpovědný za přečtení dopisu dětem?
• p. Fousek – odpověď je v dopisu z ČŠI;
• p. Barek – vyhlášení konkurzu nebyla dobrá akce; navrhoval jsem zrušení konkurzu; rovněž jsem hlasoval proti tomu, aby se zveřejňoval dopis pí Rosolové a reakce na něj; s nahráváním p. Chadimy nesouhlasím, měl se alespoň zeptat přítomných, zda smí nahrávání použít a ne uvádět, že nahrávku event. použije pro policii; měl by se chovat jako zastupitel;
• p. Kuchař – proč odcházejí dobré učitelky ze ZŠ?
• pí Kovářová – konkurz byl vyhlášen, buď budou potvrzeny kvality pí Jakubové nebo bude jmenován  na místo ředitele někdo jiný;
• p. Fousek – neměl jsem problém s tím, že se vyhlásilo konkurzní řízení; 
• pí Musilová - musím reagovat jako tajemník konkurzní komise na informace šířící se po obci, že obec zdržuje termín konkurzního řízení; obec vyhlásila konkurz 7.3.2012 a musela dát určitou lhůtu, stejně jako ostatní obce, uchazečům na to, aby doložili veškeré požadované podklady a vytvořili koncepci rozvoje školy; uzávěrka žádostí uchazečů byla 27.4.2012; konkurzní komise se sešla na první schůzce v nejbližším možném termínu, který vyhovoval členům tak, aby komise byla usnášeníschopná; členové komise na schůzce obdrželi jmenovací dekrety; od data jmenování musí dle platné legislativy uplynout minimálně 30 dnů, než může dojít k vlastnímu konkurzu; termín konkurzu byl stanoven až poté, kdy se pedagogický sbor ZŠ Chýně vrátí ze školy v přírodě, aby se přihlášený pedagog do konkurzu mohl zúčastnit tohoto konkurzu; komise tak naopak vyšla vstříc některým uchazečům;
• pí Kovářová – ZŠ Chýně je samostatný subjekt, který by měl přinášet obci podněty a řešit věci samostatně; obec v minulém volebním období požádala o dotaci na rozšíření MŠ i ZŠ Chýně; bohužel rozšíření MŠ jeden vlastník přilehlého pozemku zablokoval, přestože obec již měla hotový projekt; tento projekt se pak již nepoužil; manipulaci veřejným míněním jsem si zažila na vlastní kůži; je správné, že ředitelé škol ve funkci desítky let mohou prokázat své kvality v konkurzu, nebo je mohou vyměnit jiní;
Po ukončení diskuse zastupitelé vzali na vědomí zprávu starosty o situaci v ZŠ a MŠ Chýně;
9b.     V bodu 9b. byl projednán dopis 32 občanů Chýně ve věci jímek tlakové kanalizace; p. Fousek seznámil přítomné s problematikou; 32 majitelů jímek tlakové kanalizace zaslalo obci Chýně žádost, aby ti občané Chýně, kteří nepřevedou jímky do vlastnictví obce, měli stanovou výši stočného nižší, než ostatní občané, a to z důvodu, že veškeré opravy a výměny zařízení jímek tlakové kanalizace si budou hradit sami; obec Chýně v současné době připravuje koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI) obce Chýně; jedním z hlavních kriterií výběru nového provozovatele VHI bude výše vodného a stočného; s novým provozovatelem VHI budou pak dále řešeny podmínky týkající se veškerého provozu VHI, tedy i podmínky přístupu k jímkám tlakové kanalizace v návaznosti na vlastnické vztahy k těmto jímkám; obec Chýně připravuje s právním zástupcem návrh smlouvy týkající se bezplatného převzetí jímek tlakové kanalizace od vlastníků nemovitostí do vlastnictví obce s tím, že opravy, údržbu a výměnu zařízení kanalizačních přípojek bude hradit obec, pokud uvedené události nebyly způsobeny jednáním zaviněným vlastníkem nemovitosti; pí Pokorná k tomu uvedla, že v minulosti bylo zmíněno, že jímky tlakové kanalizace lze rovněž dlouhodobě pronajmout, namísto bezúplatného předání do vlastnictví obce; toto řešení by pro některé občany bylo schůdnější; poté zastupitelé vzali na vědomí dopis 32 občanů ze dne 18.4.2012 ve věci návrhu výše stočného pro vlastníky jímek tlakové kanalizace a konstatuje, že výše vodného a stočného bude stanovena v souladu s platnou legislativou, v návaznosti na výsledky koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury a v souladu s podmínkami dohodnutými s vybraným provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně.
10.   V dalším bodu proběhla diskuse:
• pí. Kovářová – navrhuji, aby se obec zabývala úsekem ulice Hájecké mezi křižovatkou  Hájecká – Hlavní a Hájecká – Boční; dopravní omezení rychlosti na 30 km je až od křižovatky Hájecká – Boční, navrhuji dopravní značku posunout již na křižovatku Hájecká – Hlavní, aby se zamezilo řidičům jezdit velkou rychlostí v daném úseku; rovněž v tomto úseku parkují vozidla velmi blízko křižovatky Hájecká – Hlavní, takže řidiči na této křižovatce při odbočování mají špatný výhled;
• p. Fousek – obec prověří navrhované možnosti; pokud auta stojící blízko křižovatky porušují dopravní předpisy, je to věc policie – 6 m od křižovatky musí zůstat volný prostor;
• pí Doubravová - totéž se děje na křižovatce před restaurací U veselého kuchaře;
• p. Jelínek – měl by se vytvořit jednotný systém a předpis na zadávání veřejných zakázek; viz příručka pro zastupitele str. 67;
• p. Palatinus – kdo připraví návrh?
• p. Fousek – já;
• p. Palatinus – byl již vybrán nový redaktor Chýňského zpravodaje?
• pí Musilová – ano, byl; byla vybrána redaktorka ze dvou nabídek zaslaných obci;
• p. Chvojka – jak bude redakční rada řešit obsah zpravodaje; minulé číslo se moc nepovedlo, byly tam osobní výpady; bylo by vhodné řešit pouze věcné informace;
• p. Fousek – záleží na jednotlivých zastupitelích, jak bude vypadat obsah;
• pí Kovářová – ráda se vzdám členství v redakční radě; komunikace mezi členy rady prostřednictvím mailu je obsažná a nepřehledná; dala bych nové redaktorce prostor pro její nápady a návrhy, nechť nová redaktorka navrhne formát;
• p. Kovář – nový redaktor je možností pro pozitivní změnu; problém je složení a fungování redakční rady;
• p. Barek – ptát se redaktorky na formát je zbytečné; obce mají svůj formát; mělo by jít o informační zpravodaj, neměla by být obsahem kontroverzní témata;
• p. Jelínek – již byla umístěna popelnice na papír v ZŠ; domluvím s pí ředitelkou propagaci místa i způsob ukládání papíru;
• p. Jelínek – jak to vypadá s nahrávacím zařízením?
• p. Fousek – je objednáno v ceně cca 5 tis. Kč;
• p. Jelínek – bude p. Rydval chodit na zasedání zastupitelstva?
• p. Chvojka – komunikoval jsem s p. Rydvalem, z jeho odpovědi vyplývá, že nikoliv;
• pí Pokorná – v ulici Růžová jsou výstavbou 3 rodinných domů zničeny chodníky; p. Plaňanský by měl řešit;
• p. Fousek – každý stavebník má povinnost po ukončení stavby uvést chodníky do původního stavu; obec tuto podmínku uvádí vždy ve vyjádření ke stavbě;
• p. Kuchař – má obec stavební dozor na vybudování chodníků v centru obce? Já osobně mám často připomínky ke stavbě, které nikdo neřeší - např. přikrytí děr na noc, bourání toho, co již bylo zabetonováno apod.;
• p. Fousek – obec má technický dozor investora – p. Sodomku, který dozor vykonává velmi svědomitě – kontrolní den probíhá každé úterý;
• p. Kuchař – do obce přijela pouť; všechny zvu na zítřejší zápas minižáků ve fotbale; příští sobotu se hraje memoriál S. Šmerdy, večer je pouťová zábava;
• pí Kovářová – vybízím občany obce k focení – opět na podzim proběhne vernisáž výstavby fotografií našich občanů; téma je předběžně „co se za rok v Chýni šustlo“; uzávěrka foto bude na konci září;
• pí Síkorová – děkuji o. s. Arbor za uspořádání dětského dne i za staročeské máje; obě akce byly perfektní, děti si je užily;
• p. Chvojka – obci se vrátilo 228 vyplněných dotazníků, které budou zpracovány; výsledky budou zveřejněny;
• p. Chvojka – kdo obdrží smlouvy o jímkách tlakové kanalizace? Bude vybraná verze urbanistické studie v lokalitě Za Ovčínem veřejně přístupná?
• p. Fousek -  smlouvy obdrží všichni, kdo byli obeslání dopisem obce;   vybraná verze studie je k dispozici na OÚ, po obdržení finální podoby verze ji budeme požadovat i v elektronické podobě, kterou zveřejníme;
• p. Chvojka – ze SFDI je možné získat dotace na drobné investiční akce do konce června – např. na retardéry, měřiče rychlosti apod; paradoxně by mohla k získání dotace přispět i tragická dopravní nehoda v obci;
• p. Kuchař – instalace měřiče rychlosti mladé řidiče neodradí, ale např. instalace prahů ano, jinak rozsekají auto;
• pí Kovářová – obec v minulosti žádala o 2 retardéry, dalo by se využít.
11.  Na závěr zasedání p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve  22,35 hod.

 

V Chýni dne 8.6.2012

Zapisovatel: Dagmar  Musilová


Ověřovatelé zápisu:

Věra Kovářová
Jaroslav Kuchař


Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz