Usnesení č. 15/2012 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 6.6.2012

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starosty o činnosti;
c) vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních připomínek k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně, uvedené v tabulce – příloha č. 1;
d) návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně upravený v souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek tak, jak je uvedeno v příloze č. 1;
e) analýzu finančního hospodaření obce Chýně;
f) zprávu o situaci v ZŠ a MŠ Chýně;
g) dopis 32 občanů ze dne 18.4.2012 ve věci návrhu výše stočného pro vlastníky jímek tlakové kanalizace a konstatuje, že výše vodného a stočného bude stanovena v souladu s platnou legislativou, v návaznosti na výsledky koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury a v souladu s podmínkami dohodnutými s vybraným provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně.

B. schvaluje

a)       v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle § 47 odst. 5 stavebního zákona;
b)        návrh využití pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně ve variantě č. 1, situaci dopravního řešení ve variantě č. 3;
c)        obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích.

Příloha č. 1:  Zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně
Vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně


V Chýni dne 7.6.2012

Pavel Fousek, starosta obce

Josef Novotný,  místostarosta obce



Vyvěšeno dne 7.6.2012
Sejmuto dne 23.6.2012

 

Přílohy:

Zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně

Vyhodnocení požadavků dotčených subjektů

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz