Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 16.5.2012

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Chadima, Fousek, Novotný, pí Pokorná, pí Kovářová
Nepřítomni:  p. Rydval, p. Barek
Hosté:  16 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Pasport vodovodu a kanalizace v obci Chýně
7. Žádost společnosti OXES POLY s.r.o., Španělská 742/6, Praha 2 o stanovisko obce k polyfunkčnímu domu
8. Žádost Jindřicha Frýdla EXPOS, Michelská 107/41, Praha 4 o vyjádření obce k výstavbě lesoparku Chýně – Chrášťany
9. Studie na umístění základní školy a fotbalového hřiště na obecním pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně
10. Zpráva předsedy Stavební a dopravní komise
11. Diskuse
12. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta obce p. Fousek přečetl návrh programu;  pí Pokorná navrhla doplnit program o bod 10a. – zpráva Finančního výboru o finanční kontrole v ZŠ Chýně; p. Novotný navrhl doplnit program o bod 10b. – finanční příspěvek o.p.s. Strahovský rybník 10 tis. Kč a dále o bod 10c. – volba 2. místostarosty obce Chýně;  zastupitelé nejprve hlasovali o tom, zda bude program zasedání zastupitelstva doplněn o navržené body – začlenění bodu 10a. do programu bylo schváleno 6 hlasy, p. Jelínek se zdržel hlasování, bod 10b. byl rovněž schválen 6 hlasy, p. Jelínek se zdržel hlasování, pro zařazení bodu 10c. do programu zasedání zastupitelstva byli 4 zastupitelé – p. Novotný, p. Chadima, p. Kuchař a pí Pokorná, hlasování o tomto bodu se zdrželi p. Fousek, p. Jelínek a pí Kovářová; začlenění bodu 10c. do programu zasedání zastupitelstva tedy nebylo schváleno; zastupitelé pak schválili všemi 7 hlasy celý program zastupitelstva obce včetně doplnění bodů 10a. a 10b.
3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 13/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 18.4.2012; konstatoval, že úkoly byly splněny nebo se průběžně plní (dlouhodobé úkoly); rovněž zmínil úkol z předminulého zasedání zastupitelstva – 10.4.2012 – stanovení pravidel hlasování redakční rady Chýňského zpravodaje, který bude vyřazen z další kontroly, přestože dosud nebyl splněn; 
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a p. Chadimu – oba byli schváleni 7 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy pí. Kovářová a p. Novotný; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Fousek přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Stav účtu k 16.5.2012 : 2 193 935,78 Kč
• 2. května jsem se zúčastnil schůzky starostů z obcí v okolí Prahy, která byla svolána do Říčan.  Tuto schůzku organizoval starosta Dolních Břežan p. Michalík. Jde o získání peněz na výstavbu škol a jejich dalších zařízení.  Setkání se zúčastnilo 47 starostů, kteří podepsali na závěr jednání dopis premiérovi Petru Nečasovi, ministrovi financí a ministrovi pro místní rozvoj. Byli pozváni starostové obcí, které leží za hranicemi Prahy a kterých se nejvíce dotýká prudký nárůst počtu obyvatel. Jedním z palčivých problémů, který z toho pro tyto obce plyne, je narůstající problém s umístěním školáků do základních škol. Pan Michalík s paní Peckovou připravili analýzu současného stavu v kapacitě základních škol v tomto regionu. Také nás p. Michalík informoval o jednáních, která absolvoval v posledních měsících za účelem seznámení kompetentních míst s kritickým stavem, který nastává nebo se blíží v řadě obcí. Jednal s náměstky ministra školství, financí a místního rozvoje. Dále jednal s ministrem financí a místního rozvoje. Záměrem je získat v letech 2013-2014 až 1,5 miliardy na výstavbu nových učeben, jídelen a tělocvičen. Navrhuje a v tomto smyslu jednal s výše uvedenými, na tento účel realokovat peníze z méně úspěšných evropských programů. V nejbližší době by tento návrh měla dostat k projednání vláda ČR.
• 25. Dubna 2012 nabídl pracovník Dopravního podniku hl. m. Prahy promítání filmů z Kinobusu v termínech 17. až 19. 7. 2012. Na jeho dotaz, jestli o toto máme zájem, jsem odpověděl, že ano, pokud to bude za stejných podmínek jako vloni.
• V pondělí  23.4.2012  dopoledne proběhlo jednání za účasti JUDr. Nigriniho, pana Štěpánka a p. Černého, místostarosty J. Novotného. Toto jednání jsem svolal proto, abychom si společně ujasnili potřebné kroky, související s dopisem právního zástupce fy Oxes, ve kterém nám sdělili, že vyhlášení koncesního řízení brání to, že OXES dosud vlastní části vodohospodářské infrastruktury (VHI) Na Kališti a Na Kamenici. V dopise je mimo toto uvedeno, že OXES navrhuje vzájemné jednání o vypovězené smlouvě a této části VHI. Výsledkem jednání byl návrh obsahu odpovědi právního zástupce OXES a zároveň další postup v koncesním řízení. Bylo konstatováno, že touto a dalšími věcmi se vyhlášení koncesního řízení oddaluje a bude nutné prodloužit zkušební provoz ČOV.   Ve stejný den odpoledne byla sjednána schůzka se šéfem firmy Provod, která pro Chýni administruje žádost o dotaci na stavbu ČOV. Tohoto jednání se opět zúčastnili místostarosta, p. Štěpánek a p. Jinoch. Panu Plichtovi jsme popsali, v jaké fázi se nachází příprava koncesního řízení, na jaké překážky jsme nyní narazili. Následně jsme se shodli na tom, že je nutné požádat o prodloužení zkušebního provozu do konce dubna roku 2013. Firma Provod připraví potřebné žádosti, které budou odeslány na Vodoprávní úřad a do SFŽP.
• Usnesením zastupitelstva ze dne 10.4.2012 jsem byl pověřen prošetřením situace v ZŠ a MŠ Chýně. Zastupitele jsem informoval dne 11.5.2012 o svém postupu v této věci. Zastupiteli panu Chadimovi jsem nabídl, ať se těchto šetření zúčastní se mnou. Poslal jsem mu seznam otázek a osob, kterým mají být tyto otázky kladeny. Pan Chadima nejdříve odpověděl, že s účastí na této věci souhlasí, ale zároveň navrhl zvát další osoby, avšak odmítl mi sdělit jejich jména a to, jak s touto věcí souvisejí. Protože toto odmítl, napsal jsem mu, že takovýto postup je pro mě nepřijatelný. Na to p. Chadima e-mailovou diskusi ukončil. Nechtěl jsem ztrácet čas, a proto jsem se obrátil na místostarostu J. Novotného, aby se těchto šetření zúčastnil. Souhlasil, a já jsem neprodleně pozval pí Rosolovou ke schůzce. Paní Rosolová se schůzkou souhlasila a ta se uskutečnila ve čtvrtek 10.5.2012 v 18 hod. Paní tajemnice Musilová  provedla pořízení zápisu. Pro paní Rosolovou jsme měli připraven seznam otázek, odpovídající bodům usnesení. Potom, co nám na ně odpověděla, jsme zápis vzájemně podepsali a jeden výtisk jsme jí předali. Ředitelku ZŠ paní Jakubovou vyslechneme ve čtvrtek 17.5.2012 v 18 hod. Po vyslechnutí všech pedagogů předám zastupitelům soubor všech zápisů.
• Dne 9. května byli pozváni majitelé domů, přilehlých k chodníkům, které budou budovány v rámci projektu „ Revitalizace centra obce Chýně“. Tato schůzka byla sjednána po dohodě s dodavatelem stavby, firmou Chládek a Tintěra. Pracovníci této firmy seznámili majitele domů s tím, jak bude chodník a vjezd v jejich místě řešen. Zúčastnění majitelé domů podepsali prohlášení, že jsou s věcí seznámeni a s řešením souhlasí. Stavba má být zahájena 21.5.2012.
• Včera, v úterý 15. 5. 2012 provedl p. Jinoch odběr vody na vodárně TS Hostivice, odběr provedl i budově OÚ a oba vzorky předal k provedení rozboru. O výsledcích rozborů budeme informovat veřejnost.
• Před koncem dubna jsme poslali Vodoprávnímu úřadu v Černošicích žádost o prodloužení zkušebního provozu ČOV o jeden rok, do 30.4.2013. Hlavním důvodem je vyřešení všech věcí, které souvisí s vyhlášením koncesního řízení na provozovatele VHI. Jedna z věcí, kterou obec musí vyřešit je obsahem bodu č. 6 dnešního zasedání.
• Pořizovatel změny č. 2 územního plánu obce Chýně, odbor územního plánování Černošice provádí další kroky a pro příští veřejné zasedání budeme mít k dispozici materiál – návrh Zadání změny č. 2 územního plánu obce Chýně pro další rozhodnutí ze strany obce.
• Dotazník pro občany byl vytištěn a od pondělí tohoto týdne je distribuován do jednotlivých domácností. V přízemí OÚ, v ZŠ a v MŠ jsou umístěny schránky na sběr vyplněných dotazníků. Po ukončení sběru těchto dotazníků, včetně těch, které budou zaslány elektronicky, provedeme vyhodnocení odpovědí a dáme k dispozici veřejnosti.
• Obeslali jsme opakovaně vlastníky povrchů ulic a další infrastruktury v lokalitě Za Baštou, aby, pokud jsou tyto věci způsobilé k předání obci, toto učinili. Na první výzvu nikdo z majitelů nereagoval.
Po ukončení zprávy starosty proběhla diskuse:
• p. Chadima sdělil, že se mu nelíbí formulace starosty obce ve zprávě na téma „kauza ZŠ“; uvedl, že některé skutečnosti jsou jinak; p. Chadima přečetl přítomným některé ze svých e-mailů adresovaných v předmětné záležitosti p. starostovi.
• p. Thiel – bylo řečeno, že ve věci  špatné kvality vody v Chýni budou provedeny tři odběry vč. odběru přímo v Hostivici; ve zprávě starosty jsou uvedeny pouze 2 odběry v obci Chýně; Hostivice tvrdí, že pije stejnou vodu jako Chýně, avšak vzorky odebrané v Hostivici mají lepší výsledky než vzorky odebrané v Chýni; p. Fousek reagoval, že nechá tedy odebrat vzorky i v Hostivici;
• p. Thiel – proč se dělají odběry až nyní? Odpověď p. Fouska – v minulých týdnech byly svátky a nebyla možná domluva s pracovníky TS Hostivice;
• pí Pokorná – na webových stránkách obce Chýně mělo být uvedeno, jaký je obsah dusičnanů v pitné vodě v Chýni; odpověď p. Fousek – na webových stránkách obce je odkaz na stránky TS Hostivice, kde přes klik lze získat výsledky odběrů pitné vody; dáme tedy  na webové stránky obce Chýně výsledky obsahu dusičnanů v pitné vodě;
• občan – když někdo prodává nekvalitní zboží, odběratel má právo na slevu z ceny;
6. V bodu 6. byl projednán pasport vodovodu a kanalizace obce Chýně; p Fousek uvedl, že z jednání kolem vodovodu a kanalizace v obci Chýně vyplynulo, že část vodohospodářské infrastruktury (VHI) v Chýni není ve vlastnictví obce Chýně; Obec nevlastní žádný ucelený materiál, ze kterého by jednoznačně vyplývalo, co patří obci, jakou to má hodnotu a jestli tato hodnota majetku obce odpovídá tomu, co je vedeno v účetnictví; toto vše souvisí úzce s dalším postupem v koncesním řízení na výběr provozovatele VHI v obci Chýně; obec potřebuje jako základní podklad pro koncesní řízení ucelený materiál VHI, který bude důležitým podkladem pro vymezení povinností budoucího provozovatele VHI v Chýni; současný provozovatel VHI potvrdil, že mezi ním a např. společností OXES neexistuje žádná smlouva ohledně provozování VHI ve vlastnictví OXES; obec má pasport VHI z roku 2009, tento však již není aktuální a navíc není úplný – chybí zejména majetkové věci a jejich cena; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
• p. Pokorný – mám dotaz na p. Novotného, v jakém stavu je nyní ČOV? Odpověď – p. Aleš (zástupce provozovatele) slíbil, že od zítřka bude stálá obsluha na ČOV;
• p. Fousek uvedl, co všechno musí úplný a správný pasport VHI obsahovat -  úplná pasportizace VHI, polohopis, výškopis stávající vodovodní a kanalizační sítě vč. souvisejících objektů, definice problematických úseků apod.
• p. Thiel – bude obec mapovat i části, které nejsou v jejím vlastnictví? To by znamenalo, že se bude vstupovat na cizí pozemky;
• pí Kovářová – pasport VHI v roce 2009 byl dělán na základě podkladů, které měla obec k dispozici;  vycházelo se ze skutečného zaměření stavby a studia materiálů; je nutno doplnit VHI od roku 2009;
• občan – jedná se o pasport veškeré VHI nebo jen té, která je ve vlastnictví obce?  p. Fousek – jde o veškeré sítě VHI vč. jímek tlakové   kanalizace, kde občané souhlasili s jejich převodem do vlastnictví obce;
• pí Pokorná – navrhuje, aby občané ve věci převodu jímek tlakové kanalizace již dostali smlouvy od obce; p. Fousek – JUDr. Nigrini dostal za úkol smlouvy připravit, budu je urgovat;
• občan – navrhuji udělat analýzu „pro“ a „proti“ – výhody a nevýhody řešení;
• p. Fousek – na webových stránkách obce Chýně jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy občanů ohledně jímek tlakové kanalizace;
• p. Thiel – chce obec nechat vyhotovit zcela nový pasport, nebo se bude vycházet ze stávajícího pasportu? P. Fousek - pasport z roku 2009 neobsahuje vše, co má pasport obsahovat;
• pí Kovářová – jsme pro, aby obec zadala vyhotovení pasportu; je nutné jej mít; navrhuji občany pozvat na schůzku a vysvětlovat jim věci kolem jímek tlakové kanalizace; při předání jímek tlakové kanalizace do vlastnictví obce se zřejmě o něco zvýší stočné, avšak předpokládala bych, že se lidé jímek rádi zbaví;
• p. Fousek – na dotazy občanů ve věci jímek odpovídám lidem osobně, pokud přijdou;
• p. Novotný – nový pasport je nutný;
• p. Jelínek – má obec již nějakou nabídku na vyhotovení pasportu nebo se bude dělat výběrové řízení?
• P. Fingerhut – součástí kolaudace je i skutečné zaměření stavby, z toho lze vyjít a podklady předat zpracovateli pasportu;
• Pí Pokorná – skutečné zaměření se týká jenom domu, nikoliv jímek;
• Pí Kovářová – odborník si se zaměřením VHI poradí;
• P. Fousek – obec má již nabídku odborníka na provedení pasportu; nutno věc urychlit, jinak obec nestihne koncesní řízení;
• P. Novotný – nechť obec zadá pasport stanovenému odborníkovi, kterého má;
• P. Jelínek – měla by se uvést částka, do které obec půjde; p. Jelínek přečetl návrh usnesení – „zastupitelstvo schvaluje zadat vypracování pasportu vodovodu a kanalizace obce Chýně“; proběhlo hlasování o tomto návrhu – 3 zastupitelé byli pro návrh (p. Fousek, pí Kovářová, p. Jelínek), 4 zastupitelé se zdrželi hlasování (pí Pokorná, pp. Novotný, Chadima a Kuchař);
• Pí Pokorná – pasport z roku 2009 by se měl nechat použít a navržená částka za nový pasport by mohla být nižší;
• P. Chadima – souhlasím s pí Pokornou, nutno zjistit cenu, za jakou by se nechal nový pasport udělat při využití stávajícího pasportu;
• P. Jelínek přečetl druhý návrh usnesení – „zadat vypracování Pasportu vodovodu a kanalizace obce Chýně s tím, že bude nejdříve provedeno poptávkové řízení a následně bude vybrána nejvýhodnější nabídka“; tento návrh byl schválen všemi 7 zastupiteli;
• P. Fingerhut – do smlouvy se zpracovatelem pasportu by se mělo dát, že bude prováděna pravidelná aktualizace.
7. V dalším bodu byla projednána žádost společnosti OXES POLY s.r.o. o stanovisko obce k výstavbě polyfunkčního domu v lokalitě Háje na pozemcích p. č. 156/94, 156/95 a 156/96 k. ú. Chýně; navrhovaná stavba má být tvořena dvěma totožnými stavebně oddělenými objekty „A“ a „B“, kde každý představuje jednu účelovou jednotku s funkcí bydlení ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží a v přízemí jsou situovány prostory pro služby; v 1. NP obou domů je vstupní prostor se schodištěm do obytných pater a prodejní plocha se samostatným sociálním zařízením pro personál; celkem je v objektu 24 bytových jednotek 2kk a čtyři samostatné komerční prostory o celkové ploše 216 m2; p. Fousek informoval, že v minulosti společnost předložila již dva návrhy, tento návrh je zcela nový; dům má být postaven na pozemku, který dle územního plánu obce Chýně je určen pro občanskou vybavenost, tj. pro zařízení občanské vybavenosti a pro specifické komerčně zaměřené služby; podmíněně přípustné je dle územního plánu budování školských a zdravotnických zařízení a objektů pro stravování a ubytování obyvatel a dalších staveb určených pro veřejně prospěšné služby; navrhovaná stavba nesplňuje podmínky obecně závazné vyhlášky č. 3/2004, kterou se vyhlásil územní plán obce Chýně; pro doplnění p. Fousek uvedl, že legislativa používá pojem „víceúčelový dům“, u kterého je podmínkou, aby prostory určené pro komerční využití zaujímaly více než 50% z celkové užitné plochy; poté zastupitelé přistoupili k hlasování o návrhu; výsledkem bylo usnesení, které zamítlo žádost společnosti OXES POLY s.r.o. o výstavbu polyfunkčního domu na pozemcích p. č. 156/94, 156/95 a 156/96 k. ú. Chýně, a to z důvodu, že stavba není v souladu s územním plánem obce Chýně, resp. s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004; návrh usnesení byl přijat všemi 7 hlasy;
8. V rámci bodu 8. byla projednána žádost pana Jindřicha Frýdla, EXPOS, Michelská 107/41, Praha 4 o vyjádření obce k výstavbě lesoparku Chýně – Chrášťany s rekreačním a sportovním využitím na místě současné chrášťanské skládky;  stavbu bude provádět společnost REAL – BANK, a.s., Žerotínova 1662/61, Praha 3, zastoupená panem Ing. Ivo Chmelařem; hlavním principem stavby má být vytvoření multifunkčního prostoru s požadavky na životní prostředí a umožnění rekreace včetně vybudování rozhledny, cyklostezek a místa pro občerstvení; p. Fousek uvedl, že obec rozhodně nesouhlasí s další navážkou na skládku, jak vyplývá z předloženého projektu; místy by se podle řezů stavby mělo jednat o navážku až do výše 18 m; p. Fousek dále uvedl, že obec absolvovala jednání s p. Chmelařem a obcí byly stanoveny požadavky, které měla společnost dodat – řezy stavby, objem zeminy, který by měl být ještě navezen, projekt ozelenění, jaká je vize investora po ukončení stavby – komu bude stavba předána, jaké jsou vazby na vlastníky pozemků pod skládkou apod.; na skládce je tolik materiálu, že již není potřeba navážet další, stačí stávající materiál upravit; rovněž p. Fousek zmínil, že absolvoval schůzku se starostou obce Chrášťany, neboť převážná část skládky se nachází na katastru této obce; p. starosta Hrdlička má stejné názory na věc jako vedení obce Chýně; obec má požadavek, aby kromě ornice již nebyla prováděna žádná navážka na skládku, byla učiněna opatření, která by zamezila sesuvu půdy a vodní erozi, aby byl předložen projekt ozelenění a vybavení prvky popsanými v žádosti apod.; p. Jelínek předal zástupcům investora místní periodikum z r. 2000 – Chýnoviny, ve kterých již tehdy byla problematická skládka řešena a  konstatoval, že taktika p. Frýdla je stále stejná; poté nastala diskuse k předmětné záležitosti:
• přítomný autor projektu uvedl, že projekty na skládku se zpracovávají cca 10 let dle různých zadání (p. Frýdla, okolních obcí); upravit terén pouze z materiálu, který je již navezen, nelze; musí se ještě něco na skládku navézt, aby se projekt zaplatil; na skládku se má přivést elektřina, voda, kanalizace, bude zde rozhledna, občerstvení, cyklostezky apod;
• pí Kovářová – souhlasím s p. Fouskem a s p. Jelínkem; již před 9 lety se říkalo, že další navážka již nebude a již tehdy se hovořilo, že navážet se může pouze ornice; p. Frýdl provozuje skládku již léta, určitě má našetřené finanční prostředky na realizaci projektu bez toho, aby musel dále navážet; pozemky pod skládkou nepatří p. Frýdlovi;
• p. Fousek – skládka se provozuje 24 let;
• p. Kuchař – jde o ztrátu času, pojďme hlasovat;
• p. Chmelař – navýšení zeminy o 18 m je pouze v prostoru 18 x 10 m, do projektu z r. 2002 zasáhl krajský úřad, který chtěl vytvořit rovnou plošinu; projekt se na žádost obce Chýně z r. 2005 změnil kvůli odtokovým poměrům a erozi; nový projekt má podporu útvarů životního prostředí krajského úřadu a Černošic;
• pí Kovářová – cestmistr z SÚS Kladno si vždy stěžoval, že p. Frýdl nezajistil odvodnění chrášťanského vrchu; rovněž nedošlo k ozelenění skládky; bylo by vhodné, aby společnost předložila veškeré podklady, které jí obec v minulosti vydala;  další navážka je nesmyslná;
• p. Fingerhut – dopis obce z r. 2005 jsem podepsal, původní projekt byl vytvořit „stolovou horu“; po prvním dešti byla ve svahu 1 m hluboká koryta; proto obec požadovala zvrásnění povrchu, vytvoření teras na obvodu a lagun; pracovnice ŽP žádala ozelenění s nereálnou zelení – exotické stromy apod.; tím se vše zdrželo; navrhuji nechat si udělat vizualizaci a stanovit počet m3 navážky; projekt stávající jsem ale neviděl;
• p. Fousek – jde o navážku 10 – 18 m do výšky na mnoha místech; obec nemá námitky proti úpravě a ozelenění, ale proti navážce dalšího materiálu kromě ornice;
• p. Chmelař – dal jsem obci všechny podklady; p. Fousek kontroval, že chybí projekt ozelenění; p. Chmelař – nechť obec zanese veškeré připomínky; materiál na cyklostezky se navézt musí;
• pí Kovářová – je stanovena cena realizace projektu?
• P. Chmelař – přesnou částku nevím, např. cyklostezky budou stát 40 – 50 mil. Kč;
• Pí Pokorná – kdo to bude financovat?
• P. Chmelař – investor s příp. dotací;
• Pí Pokorná – investorovi „může dojít dech“, dotace jsou např. nyní zastaveny;
• Pí Doubravová – aby nedošel p. Frýdlovi dech těsně po tom, co skončí navážka;
• Autor projektu – p. Frýdl dává z každého m3 navážky peníze do fondu na výstavbu projektu; z fondu se již zaplatil projekt, odborný posudek, studie – celkem téměř 2 mil. Kč;
• P. Jelínek – vypočetl jsem, že 1 m skládky se rovná výtěžku 30 mil. Kč;
• Autor projektu – tak to není;
p. Jelínek po ukončení diskuse přečetl návrh první verze usnesení: „zastupitelstvo souhlasí s výstavbou lesoparku Chýně – Chrášťany s rekreačním a sportovním využitím při splnění následujících podmínek:
• skládka nebude nadále zavážena jiným materiálem, než ornicí
• žadatel doplní údaje o celkovém potřebném objemu ornice
• budou provedena všechna opatření, která prokazatelně zabrání vodní erozi a sesuvům půdy
• bude předložen řádný projekt celkového ozelenění a vybavení prvky, které jsou popsány v žádosti
• žadatel doloží, komu bude stavba předána do provozování a péče po jejím dokončení.“
Poté p. Jelínek přečetl návrh druhé verze usnesení: “zastupitelstvo nesouhlasí s dalším navážením materiálu do území budoucího lesoparku Chýně – Chrášťany; výstavbě lesoparku však nebrání při splnění následujících podmínek:
• skládka nebude nadále zavážena jiným materiálem, než ornicí
• žadatel doplní údaje o celkovém potřebném objemu ornice
• budou provedena všechna opatření, která prokazatelně zabrání vodní erozi a sesuvům půdy
• bude předložen řádný projekt celkového ozelenění a vybavení prvky, které jsou popsány v žádosti
• žadatel doloží, komu bude stavba předána do provozování a péče po jejím dokončení.“
P. Fingerhut – na skládku se nesmí navážet ornice, nýbrž podorničí;
p. Fousek – v projektu se hovoří o ornici;
poté přistoupili zastupitelé k hlasování o druhé verzi návrhu - návrh byl přijat všemi 7 hlasy.
9.    V dalším bodu zastupitelé projednali návrhy urbanistické studie vyhotovené společností AGA-LETIŠTĚ projektová kancelář s.r.o.; autoři studie seznámili přítomné s výslednými 2 verzemi pro využití obecního pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně – fotbalové hřiště, budova základní školy s 9 třídami a dalším zázemím, jídelna, kuchyně, multifunkční hřiště; návrhy vycházejí z tvaru pozemku a okolní zástavby; řešeno je i napojení na okolní komunikace, parkování apod.; tvar školy je navržen do písmene “L“; třídy ve variantě č. 1 jsou orientovány na východ do klidové zóny; ve variantě č. 2 je škola a zázemí odděleno od fotbalového hřiště komunikací; poté se rozvinula diskuse k projednávanému bodu:
• p. Chadima – proč nebyla rozvedena původní varianta č. 4? Odpověď – komunikace byla umístěna pod okny tříd a zároveň v této variantě by se muselo ubrat na velikosti fotbalového hřiště; dále pan Chadima hovořil o navržené variantě č. 1 předložené na zastupitelstvo jako o variantě problematické z hlediska dopravy; pokračovala diskuse na téma přístupových komunikací a dopravního řešení v návaznosti na varianty studie;
• pí Kovářová – jakou kapacitu má ZŠ? Odpověď – 9 tříd po 30 žácích + další speciální učebny + laboratoře, dílny, studovnu a knihovnu, tělocvičnu 30 x 16 m, školní jídelnu a kuchyni (kapacita 400 – 500 jídel), školní dvůr a další část, kterou lze oddělit;
• p. Socha – dopravní řešení bude obci předloženo ještě jednou;
• p. Thiel – děti by neměly chodit na hřiště přes komunikaci;
• pí Kovářová – v návaznosti na aktivity p. Michalíka možná brzy přejde studie do části projektové;
poté byla dohodnuta mezi zastupiteli pracovní schůzka, na které by se zastupitelé podrobně seznámili s variantami studie; schůzka se bude konat 30.5.2012 a následně bude rozhodnuto o příslušné variantě na zasedání zastupitelstva dne 6.6.2012;
10.    V dalším bodu byli přítomní seznámeni se zprávou předsedy stavební a dopravní komise obce Chýně; p. Belza informoval o práci komise, o jejích aktivitách na základě pokynu starosty obce i na základě připomínek občanů; celá zpráva je uvedena v příloze tohoto zápisu.
10a.  V bodu 10a. seznámila předsedkyně finančního výboru přítomné s výsledky finanční kontroly v ZŠ Chýně; pí Pokorná uvedla, že kontrola byla velice složitá, neboť spolupráce školy nebyla na dobré úrovni; 5.3.2012 pí Pokorná poslala pí ředitelce e-mail, na který pí ředitelka neodpověděla; následně dne 9.3.2012 byl zaslán do ZŠ další e-mail; posléze poskytla finančnímu výboru podklady pí Procházková z obecního úřadu, avšak pouze ty, které měl OÚ k dispozici; 15.3.2012 pí ředitelka odpověděla na e-mail a poslala prostřednictvím účetní školy jakousi tabulku, která dle slov pí Pokorné nebyla k ničemu; 2.4.2012 proběhla kontrola v ZŠ Chýně; z předložených podkladů se nedalo nic moc vyčíst; pí ředitelka nebyla schopná odpovědět na dotazy kontroly a dělala si při kontrole poznámky, co je potřeba doložit; odpověď dostala komise 2.5.2012; znovu se měl sejít finanční výbor – pí Pokorná požádala o další termín kontroly, nikdo však neodpověděl; pí Pokorná přečetla dopis pí ředitelky;  paní účetní ze ZŠ označila finanční výbor jako „odborníky ze zastupitelstva“; výsledkem všeho je žádost pí Pokorné, aby byl proveden finanční audit v ZŠ; pí Síkorová se dotázala, zda v minulosti byly prováděny kontroly ve škole za strany zřizovatele; odpověď pí Kovářové – ano, v minulém volebním období prováděl finanční výbor kontroly v ZŠ;  p. Jelínek přečetl návrh usnesení v tom smyslu, aby byl zadán finanční audit prostředků poskytovaných zřizovatelem Základní škole a Mateřské škole Chýně; návrh usnesení byl schválen všemi 7 hlasy;
10b.  V dalším bodu na návrh p. Novotného byl projednán finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč o.p.s. Strahovský rybník, a to za velmi dobrou  údržbu veřejné zeleně kolem Strahovského rybníka;  p. Jelínek k návrhu dodal, že si váží práce rybářů, avšak je otázka, jak si stojí fond ohledně finančních příspěvků; bylo dohodnuto, že půjde o příspěvek mimo fond;  návrh byl schválen všemi 7 hlasy.
11.    Po projednání schválených bodů programu se rozvinula diskuse:
• p. Kuchař – doporučuji všem přečíst si poslední číslo periodika Náš region, titulní stranu, kde se hovoří o konkursních řízeních na funkci ředitelů škol;
• p. Kuchař – zvu všechny na sobotu 26.5.2012 na staročeské máje s májovou veselicí, dále na dětský den na obecním hřišti konaný dne 2.6.2012, na pouť v Chýni v týdnu od 4.6.2012 včetně turnaje mužů ve fotbale a utkání žáků dne 7.6.2012 a konečně na pouťovou zábavu v Bowling Baru dne 9.6.2012;
• p. Fingerhut – ve věci stavby vodovodního přivaděče pitné vody z Prahy do Chýně včera TS Rudná podepsaly smlouvu se zhotovitelem díla; koncem května se začne kopat, do konce října bude voda v Chýni dle smlouvy;
• pí Chvojková – v obci je velmi špatná situace, pokud jde o počet míst v MŠ; je mnoho neumístěných dětí; jak se k tomu obec staví? Našla jsem místo pro umístění dítěte v Praze, ale znamená to odhlásit se z trvalého pobytu v Chýni;
• pí Vítková – proč obec nedá podmínku trvalého pobytu pro oba rodiče v Chýni do pravidel pro přijetí dětí do MŠ?
• P. Chadima – obec do toho nemá co mluvit dle platné legislativy; ani 1 rodič nemusí mít trvalý pobyt v Chýni, jinak jde o diskriminaci;
• P. Thiel – v okolních obcích podmínku trvalého pobytu rodičů mají pro přijetí dítěte do MŠ;
• P. Fousek – nedostatek míst v MŠ je problém stejný jako u ostatních obcí; obec se živelně rozrůstá, dětí neustále přibývá; nedávno se podařilo umístit 28 dětí díky výstavbě 1 oddělení v MŠ; obec žádala o zateplení MŠ, ale neuspěla; rovněž dotaci na rozšíření ZŠ nedostala; obec bude dále sledovat vypsané dotační tituly a žádat o dotace na školství; vše je však otázka peněz;
• Pí Pokorná – zastupitelé navrhli do podmínek přijetí dětí do MŠ trvalý pobyt obou rodičů, bylo však řečeno, že jde o diskriminaci; rýsuje se řešení MŠ; mám informace, že některé děti navštěvují MŠ pouze 2x týdně a 1 dítě chodí údajně do MŠ pouze na obědy;
• Pí Vítková – matka na mateřské dovolené dává dítě do MŠ; dříve to tak nebylo;
• Pí Kovářová – jedna věc je zákon a druhá lidský přístup; nikdo nechce diskriminovat děti; obec stojí MŠ obrovské peníze a do MŠ dávají děti i rodiče, kteří nemají trvalý pobyt v Chýni; v případě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ rozhodne vždy kraj tak, že podmínka trvalého pobytu rodičů v obci je diskriminační;  je zapotřebí hledat alternativní řešení – jaká je průměrná návštěvnost dětí v MŠ; je možné, aby se 2 děti střídaly na 1 místě – jedno dopoledne a druhé odpoledne; je potřeba hledat možnosti malých týmů; stavba nové MŠ je za současné finanční situace obce nereálná;
• P. Novotný – navrhuji vyhlásit veřejnou sbírku na výstavbu MŠ;
• P. Thiel – mluvilo se o studii ZŠ o 9 třídách; jde o velkorysý projekt, pokud jde o počet tříd; od 5. třídy se začínají žáci specializovat – gymnázium, speciální školy apod. jde o to, zda stavět školu v takovém rozsahu; na druhé straně chybí kapacita MŠ;
• P. Fousek – urbanistická studie se vyhotovuje proto, aby obec věděla, zda se ZŠ se zázemím + fotbalové hřiště vejdou na stanovený pozemek obce;
• Pí Kovářová – byla provedená studie Středočeským krajem v rámci suburbanizace kraje; otázky typu, zda Chýně nepostaví školu a děti zatím neodrostou, jsou možné, ale je potřeba počítat s cirkulací obyvatel v bytech; bylo stanoveno, že kapacita ZŠ se zaplní; občanská vybavenost v obci je potřeba; časem se může využít jiným způsobem podle struktury obyvatel;
• P. Fousek – developerská výstavba a územní plán umožňují výstavbu MŠ;
• P. Kuchař – problém se musí řešit teď; obec v minulosti udělala chybu ve vztahu k OXES; řešením je přistavět další oddělení MŠ formou půjčky, sbírky apod.;
• Pí Pokorná – souhlasím s p. Kuchařem;
• Pí Kovářová – nesouhlasím s dalším zadlužováním obce; nechť obec zvedne daň z nemovitosti, tím získá určité prostředky; zítra se dozvíme, zda bude schváleno nové rozpočtové určení daní – obec by tak získala další 2 mil. Kč; rovněž je nutno hledat dotační tituly;
• P. Thiel – existuje možnost, pokud některé dítě MŠ nenavštěvuje, vzít více dětí?
• Pí Kovářová – ano, mohou se střídat 2 děti na jednom místě – jedno dopoledne a druhé odpoledne např.;
• P. Fingerhut – nebyla lepší doba na vzetí půjčky, než je dnes;
• Pí Chvojková – proč se nepostavila 2 křídla v MŠ naráz; bylo by to levnější, než stavět postupně;
• P. Fousek – obec musí splácet půjčku na MŠ od banky; úvěr na MŠ od WAREX, splácet výstavbu chodníků v centru a bude splácet úvěr od Elektroštiky v rámci výstavby chodníků; finanční zdraví obce sleduje banka, od které máme půjčku;
• P. Kuchař – na příštím zasedání zastupitelstva budu navrhovat, aby si obec na základě analýzy vzala půjčku a stavěla nové oddělení MŠ.

9.   Na závěr zasedání p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve  23,00 hod.

 

Příloha: Zpráva Stavební a dopravní komise


V Chýni dne 21.5.2012

Zapisovatel: Dagmar  Musilová


Ověřovatelé zápisu:

Věra Kovářová

Josef Novotný


Pavel Fousek, starosta obce

Příloha k zápisu

Zpráva předsedy stavebně-dopravní komise obce Chýně

Dobrý podvečer, rád bych Vás seznámil s chodem a činností stavebně dopravní komise…

Stavebně dopravní komise se od nového roku pravidelně schází vždy první pondělí v měsíci. Na schůzích se probírají, navrhují řešení a předávají doporučení starostovi obce. Jsou probírána témata z podnětů, které předává komisi starosta obce, z podnětů členů komise a připomínek spoluobčanů.

V poslední době bylo projednáváno zejména zklidnění dopravy v ulici Ke Skále, kde je často překračována rychlost, jsou zde ohroženi chodci zejména u autobusové zastávky Chýně - Háje. Tento problém byl řešen již několikrát. Komise doporučila realizaci montovaných zpomalovacích prahů tzv. na „zkoušku“. Jedná se o nízkou investici, která by dopomohla řešení stávající situace. Bohužel Ropid se k realizaci postavil záporně. Řešení situace je tedy na mrtvém bodě.

Dlouhodobě také bylo řešeno dopravní řešení v lokalitách Háje, Kamenice, Kaliště. Po dlouhých debatách bylo dohodnuto s panem Plaňanským sjednocení „zóny 30“ a sjednocení systému předností zprava. S realizací úprav dopravního značení, které sjednotí dopravní řešení v daných lokalitách se již započalo.

Členové komise se také podílí na kontrolách během realizace investic obce. Zejména tak během realizace areálu Višňovka a výstavby mateřské školky. Byly sepsány seznamy vad a nedodělků, byli jsme nápomocni i během kolaudace školky.

Pravidelně členové komise upozorňují, ať už v zápisech z jednání komise či v emailové korespondenci na poškozování komunikací a chodníků během výstavby v nových lokalitách, doporučují nutné opravy a upozorňují na nevyhovující stavy úseků komunikací, a technického vybavení obce. Po posouzení doporučujeme případné opravy či reklamace. Vzhledem k pozici komise jako poradního orgánu, jsou tyto podněty předávány panu starostovy a panu Plaňanskému.

Komisi byl počátkem května 2012 předán nový projekt polyfunkčního domu. Po posouzení projektu komise konstatovala, že zde není dodržen územní plán. Zejména tak funkcí objektu, který plní spíše funkci obytnou (cca z 85%), zatímco funkce komerční je pouze cca 15% - procentuální poměr je brán z výměr obytných a komerčních ploch. Dále plánovanou výškou nezapadá do stávající zástavby, čímž porušuje kontinuitu s okolní zástavbou. Komise doporučuje trvat na předchozím projektu, případně trvat na snížení navrhovaného objektu a podmínkovat využití komerčních ploch s tím, aby prostory v budoucnu nebylo možné rekolaudovat na byty. Dále SDK upozorňuje na malý počet parkovacích stání, malé výměry komerčních prostor (svou dispozicí budou těžko nacházet vhodné využití) a nevhodnost napojení na dešťovou kanalizaci.

Členové komise uvítají další podněty k jednání, je tedy možno se obrátit na mě nebo na pana starostu. Dále bych chtěl požádat, pokud znáte nějakého dopravního technika či inženýra v našem okolí, který by měl zájem s námi v komisi spolupracovat, budu velice rád, když ho kontaktujete.

Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek večera.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz