Usnesení č. 14/2012 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16.5.2012

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starosty o činnosti;
c) zprávu předsedy Stavební a dopravní komise p. Lukáše Belzy o činnosti komise.
 
B.     schvaluje  zadat vypracování Pasportu vodovodu a kanalizace obce Chýně s tím, že bude nejdříve provedeno poptávkové řízení a následně bude vybrána nejvýhodnější nabídka.

C.    zamítá žádost společnosti OXES POLY s.r.o. o výstavbu polyfunkčního domu na pozemcích p. č. 156/94, 156/95 a 156/96 k. ú. Chýně, a to z důvodu, že stavba není v souladu s územním plánem obce Chýně, resp. s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004.

D.  nesouhlasí     s dalším navážením materiálu do území budoucího lesoparku Chýně – Chrášťany; výstavbě lesoparku však nebrání při splnění následujících podmínek:
• skládka nebude nadále zavážena jiným materiálem, než ornicí
• žadatel doplní údaje o celkovém potřebném objemu ornice
• budou provedena všechna opatření, která prokazatelně zabrání vodní erozi a sesuvům půdy
• bude předložen řádný projekt celkového ozelenění a vybavení prvky, které jsou popsány v žádosti
• žadatel doloží, komu bude stavba předána do provozování a péče po jejím dokončení.

E.    souhlasí       

a)      s tím, aby byl zadán finanční audit prostředků poskytovaných zřizovatelem Základní škole a  Mateřské škole Chýně;
b)      s poskytnutím finančního příspěvku 10 000,- Kč o.p.s. Strahovský rybník.
  
      
V Chýni dne 17.5.2012


        Josef Novotný                                                                 Pavel Fousek
        místostarosta obce                                                           starosta obce


                 
Vyvěšeno dne 18.5.2012
 
Sejmuto dne 3.6.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz