Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 18.4.2012

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Chadima, Fousek, Novotný, Barek (dostavil se později), pí Pokorná, pí Kovářová
Nepřítomni:  p. Rydval
Hosté:  9 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Závěrečný účet obce Chýně za rok 2011
7. Žádost p. Černého o povolení stavby rodinného domu s autodílnou na pozemku p. č. 156/13
8. Diskuse
9. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 18,00 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta obce p. Fousek přečetl návrh programu a navrhl doplnit do programu nový bod 7a. – ustanovení nového člena školské rady za zřizovatele; pí Pokorná navrhla doplnit program zastupitelstva o bod 7b. – žádost pana Jaroslava Šebka, V pískovně 68/6, 155 21 Praha 5 Zličín o rozdělení rodinného domu se 3 bytovými jednotkami na 3 samostatné domy na pozemcích p. č. 156/123, 156/139, 156/146 a 156/325 k. ú. Chýně; p. Chadima navrhl doplnit program zastupitelstva o bod 7c. – kauza ZŠ Chýně;  zastupitelé schválili všemi 7 hlasy (p. Barek se dostavil později), aby program zastupitelstva byl doplněn o body 7a, 7b. a 7c. a poté schválili navržený program zasedání zastupitelstva jako celek.
3. P. Jelínek provedl  kontrolu usnesení č. 12/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 10.4.2012; konstatoval, že úkoly byly částečně splněny, část úkolů, vzhledem ke krátké době od konání posledního zasedání zastupitelstva, ještě splněna nebyla a kontrolní výbor se na ně zaměří v rámci konání příštího zasedání zastupitelstva.
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a pí Pokornou – oba byli schváleni 7 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy p. Novotný a p. Kuchař; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Fousek přednesl zprávu starosty o činnosti:
Stav účtu k 18.4.2012: 1 908 959,08 Kč
• 16. dubna 2012 jsem dostal od ředitele TS Rudná písemnou zprávu, že stavební povolení na výstavbu vodovodního přivaděče nabylo právní moci a tím pádem nic nebrání zahájení stavby. Následně jsme z TS dostali kopii stavebního povolení s údajem o nabytí právní moci ke dni 11.4.2012. Podle informací z TS má být podepsána dodavatelská smlouva ještě v dubnu a stavba zahájena na začátku května.
• 17. dubna 2012 proběhlo jednání se zástupcem firmy, která má budovat lesopark s rozhlednou a křižovatku cyklostezek na skládce na chrášťanském vrchu. Protože v materiálu, popisujícím tento záměr, byla řada nepřesností a mnoho údajů chybělo, dohodli jsme se, že po doplnění chybějících věcí bude domluveno další jednání.
• V pondělí 16. dubna 2012 jsme s místostarostou J. Novotným navštívili starostu města Hostivice p. Kratochvíla. Jednání se zúčastnil také ředitel TS Hostivice  p. Kramer. Starostovi Hostivice jsme předložili výsledek rozboru pitné vody, který zadal p. Jinoch. V tomto rozboru bylo překročeno povolené množství dusičnanů a síranů. Starosta p. Kratochvíl navrhl, abychom si odebrali vzorky  vody přímo na tlakové stanici vodárny. Po obdržení výsledků rozboru se budeme navzájem informovat a domluvíme se na dalším postupu. Jednání o ceně stočného nebylo úspěšné, zástupci města Hostivice poukázali na to, že na ceně vody mají podstatně nižší marži než 1. Vodohospodářská.
• V tomto týdnu nám JUDr. Nigrini poslal dopis od právního zástupce firmy OXES. Text dopisu mají zastupitelé k dispozici (dopis p. Fousek přečetl). Na pondělí 23. dubna 2012 je smluvena schůzka s právním zástupcem obce, p. Štěpánkem a p. Černým. Cílem je poradit se na dalším postupu a zjistit, zda je možné v zadání koncesního řízení pokračovat. Dalším tématem schůzky s JUDr. Nigrinim bude předání podkladů o VHI, které si p. Nigrini vyžádal, aby mohl připravit návrh smlouvy o převzetí jímek tlakové kanalizace.
•  Včera, 17.4.2012 se sešla školská rada na základě mojí výzvy adresované její předsedkyni. Radu jsem vyzval k jednání na jediné téma: chybné rozhodnutí ředitelky školy pí Jakubové dát k dispozici pedagogům text článku pí Rosolové dříve, než vyšel v Chýňském zpravodaji. Redakční rada jej poskytla pí ředitelce proto, aby mohla ve stejném čísle napsat svojí reakci. Školská rada k tomu odhlasovala svoje stanovisko. Zápis z tohoto jednání ještě nemám k dispozici.
• V minulém týdnu byla provedena poměrně rozsáhlá oprava asfaltového povrchu v křižovatce ulic Rudenská a Ke Skále.
• V pondělí 16. dubna 2012 nám pan Chmelař z firmy, která má být pověřena zalesněním skládky na chrášťanském vrchu, prezentoval projekt na tyto práce. Protože tento materiál postrádal řadu důležitých údajů, vyzvali jsme p. Chmelaře o jejich doplnění. Poté s tímto návrhem seznámíme zastupitele.
• Zhruba od pátku minulého týdne se začal prudce zhoršovat stav provozu ČOV. Důvodem bylo podstatně větší množství plovoucího kalu, který unikal do rybníka. Až do dnešního dne vyvíjíme trvalý tlak na provozovatele a další zainteresované na odstranění tohoto stavu. Do problému byl zapojen i vodoprávní úřad, provozovatel ohlásil havárii České inspekci životního prostředí. Jeho pracovnice tento stav posoudily na místě a dohlížejí na odstranění této havárie. Velkou pomoc pro nás představuje účast Ing. Jinocha, který aktuální stav popisuje a je v kontaktu s odborníky, kteří věc sledují. Mnoho času kolem čističky strávil místostarosta p. Novotný a já mu za tuto práci děkuji.
• V nejbližších dnech bude na webových stránkách obce uveřejněna informace, jak je možné na stránkách TS Hostivice  přečíst údaje z rozborů pitné vody, které dávají provést.
• Dne 17.4.2012 jsem dostal dopis od 32 majitelů nemovitostí, kterým mi předali „Návrh úhrady stočného u majitelů odpadních jímek. V dopise žádají, aby jejich návrh byl projednán na nejbližším zastupitelstvu obce. Většina těchto nemovitostí je v částech Kaliště a Kamenice, tudíž dosud v majetku firmy Oxes. Proto, dokud nebudou podniknuty kroky, které popisuji v bodu 4 této zprávy, nepovažuji za možné, abychom tento návrh projednávali. Bude zařazen do programu příštího zasedání, pokud budou vytvořeny potřebné podmínky.
6. V bodu 6. byl projednán závěrečný účet obce Chýně za rok 2011; starosta obce zrekapituloval příjmy a výdaje obce za předchozí rok a dotace přijaté v roce 2011, dále konstatoval, že účet obce za rok 2011 byl schodkový, schodek rozpočtu byl hrazen z přebytků hospodaření z minulých let; dále p. Fousek seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2011 včetně přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 ze dne 29.2.2012 a konstatoval, že chyby a nedostatky byly odstraněny k termínu 15.3.2012;  poté zastupitelé schválili 7 hlasy závěrečný účet obce za rok 2011 včetně přijatých opatření potřebných k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
7. V dalším bodu byla projednána žádost pana ................................o povolení stavby rodinného domu s autodílnou na pozemku p. č. 156/13 k. ú. Chýně; p. Fousek seznámil přítomné se žádostí žadatele a zároveň přečetl dopis pí Kobáskové (sousedky), která vyjádřila silný nesouhlas s výstavbou rodinného domu s autodílnou; jako důvod uvádí narušení obytné zóny a znehodnocení jejího pozemku, který si vybrala jako pozemek určený pro obytnou zástavbu, nikoliv podnikání; dále uvedla, že souhlas s výstavbou autodílny by byl porušením územního plánu obce Chýně; poté se rozvinula diskuse:
• Pí Kovářová – každá služba v Chýni je dobrá, nicméně jedná se o čistě obytné území, takže říkám ne;
• Pí Pokorná – nesouhlasím s výstavbou autodílny;
• P. Kuchař – nesouhlasím, ale mnozí občané si stejně zamýšlené služby vybudují bez souhlasu obce; k tomu dodal p. Fousek, že toto by měl řešit příslušný živnostenský úřad;
Žádost byla konfrontována se zněním územního plánu obce Chýně, který v čistě obytném území nepočítá s výstavbou autodílny; zastupitelé 6 hlasy žádost o stavbu rodinného domu s autodílnou neschválili, p. Fousek se zdržel hlasování.
7a. V bodu 7a. byla projednáno ustanovení nového člena školské rady za zřizovatele (obec), vzhledem k tomu, že paní Linhartová, bývalá zastupitelka, abdikovala na toto členství ve školské radě; p. Fousek vyzval zastupitele, aby dali své návrhy; pan Kuchař navrhl do školské rady pí Pokornou, zastupitelku; o tomto návrhu bylo hlasováno, pí Pokorná byla schválena 7 hlasy jako členka školské rady za zřizovatele – obec Chýně a starosta p. Fousek byl pověřen jejím jmenováním.
7b. V bodu 7b. byla projednána žádost pana .....................................o rozdělení rodinného domu se 3 bytovými jednotkami na 3 samostatné domy na pozemcích p. č. 156/123, 156/139, 156/146 a 156/325 k. ú. Chýně;  žadatel předložil kladné vyjádření obce Chýně ke stavbě rodinného domu z 30.11.2006; poté se rozvinula diskuse:
• P. Thiel – rodinný dům se 3 bytovými jednotkami byl vybudován na velkém množství malých pozemků, p. Šebek si musel dokoupit pozemky kolem, aby dům měl nějakou plochu kolem;
• P. Jelínek – jde o nešvar – obchází se územní plán; stavební zákon specifikuje rodinný dům jako stavbu pro rodinné bydlení o max. 3 bytových jednotkách; žádost není v pořádku, nesouhlasím s ní;
• P. Fousek – já s tím nemám problém;
• P. Thiel – při koupi pozemku p. Šebek řešil záležitost s tehdejším starostou s tím, že to bude možné rozdělit; jinak by býval stavěl jinde nebo jinak;
• P. Jelínek – starosta Fingerhut povolil 1 rodinný dům se 3 bytovými jednotkami;
• P. Thiel – p. Fingerhut povolil trojdům;
• P. Jelínek – pokud žádost obec schválí, postaví se na normálních parcelách 3 domy s trojnásobkem obyvatel;
• P. Thiel – od samého počátku se hovořilo o rodinném trojdomu;
Po ukončení diskuse zastupitelé schválili 6 hlasy žádost p. Šebka o rozdělení rodinného domu se 3 bytovými jednotkami na 3 samostatné domy na pozemcích p. č. 156/123, 156/139, 156/146 a 156/325 k. ú. Chýně; p. Jelínek byl proti.
7c. V dalším bodu zasedání zastupitelstva byla projednána na návrh p. Chadimy kauza ZŠ Chýně; p. Chadima na úvod uvedl, že na minulém zastupitelstvu byl starosta obce pověřen prošetřením obvinění, která padla v dopise paní Rosolové; sdělil, že na jeho dotaz na MŠMT bylo odpovězeno, že kauza může mít dopady vůči zřizovateli spolu s pí ředitelkou školy; navrhuje pověřit starostu, aby se obrátil na policii ČR se žádostí o prošetření případu ztráty peněz a následného krytí této ztráty, tj. zdali v tomto případě nedošlo k trestnému činu podvodu podle § 209 trestního zákoníku a zdali nedošlo k závažnému porušení povinnosti uložené řediteli školy v § 165 odst. 1 písm. b) školského zákona – odpovědnost za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny;
• Pí Kovářová – za zřizovatele byli ve školské radě pí Linhartová a pí Hošková, žádné podněty od nich obec nedostala;
• P. Chadima – o skutečnostech nikdo nevěděl; objevily se až díky dopisu pí Rosolové; je nutno záležitost řádně prošetřit, aby obec nebyla v problému; včera na školské radě pí ředitelka křičela na p. starostu, že pokud se obec bude v celé záležitosti šťourat, ona ani učitelský sbor tu nemusí učit;  ředitelka školy předala učitelskému sboru dopis pí Rosolové předtím, než vyšel ve zpravodaji; dopis, resp. jeho část byla přečtena dětem s komentářem a na hodině výpočetní techniky dostaly děti úkol napsat fiktivní e-mail pí Rosolové; došlo tím k porušení školního řádu; závěr školské rady včera byl, že se stala politováníhodná událost; to je však špatné, dopis neměl být čten dětem;
• P. Kuchař – podporuji p. Chadimu, 2 učitelky tvrdily, že vše udělaly správně, ředitelka odmítla včera na školské radě projednávat další body, které starosta navrhl řešit s tím, že nemá čas;
zastupitelé neschválili návrh p. Chadimy pověřit starostu obce, aby se obrátil na policii ČR se žádostí o prošetření případu ztráty peněz a následného krytí této ztráty – pro návrh byli 4 zastupitelé, proti návrhu byl p. Fousek, pí Kovářová a p. Jelínek se zdrželi hlasování; po hlasování pokračovala diskuse k tomuto bodu (v průběhu diskuse se dostavil p. Barek):
• p. Kuchař – p. Chadima to myslel dobře, ředitelka posílala starostu kamsi;
• pí Kovářová – p. starosta nepotřebuje pověření zastupitelů k tomu, aby podal trestní oznámení;
• p. Fousek – celá věc se stala před 6 lety, není normální podávat trestní oznámení až teď;
• p. Chadima – v dopise JUDr. Nigriniho je doporučeno řešení celé situace;
• p. Fousek – chci řešit věci, které se staly nyní, ne před několika lety; p. Chadima má ve věcech jasno, proto ho žádám, aby se zúčastnil šetření věcí se mnou;
• p. Chadima – ano, jsem připraven, ale neznám, jakou to bude mít váhu; jakou právní váhu bude mít šetření, pokud nebude podán podnět na prošetření na policii;
• p. Thiel – je jedno, kdy se to stalo; obec jako zřizovatel, pokud zjistí závažnou věc, měla by konat; tím se starosta sám chrání, neboť příští starosta by mohl popotahovat bývalého starostu (p. Fouska), že nekonal; pokud policie řekne, že trestný čin se nestal, ředitelka bude čistá, ale jinak je povinnost starosty konat;
• p. Fousek – proběhla schůzka s rodiči na téma článku pí Rosolové; ředitelka nepopřela, že se peníze ztratily, ale ztracené peníze byly vráceny do pokladny školy (zaměstnanci se na to složili);
• p. Mihula – p. Chadima úkoluje starostu a sám neví, co má být úkolem; vše je nutno nejprve zkonzultovat s právníkem;
• p. Chadima – řekl jsem podání podnětu k prošetření, ne podání trestního oznámení; na třídní schůzce bylo řečeno, že ztráta peněz nebyla hlášena na policii; část pedagogického sboru dostala odměny, které musely být vráceny;
• pí Pokorná – důvodem nehlášení na policii, jak řekla ředitelka, bylo to, že policie odmítla v minulosti ztrátu peněz šetřit; ředitelka školy již 2x prezentovala ztrátu peněz trochu jinak;
• pí Kovářová – nezatahujme do toho děti, ty z toho byly překvapeny, to je problém; soustřeďme se na konkurzní řízení na výběr ředitele/ředitelky školy; 
• pí Pokorná – zřizovatel  má jmenovat 2 členy do konkurzní komise, byli již navrženi členové za zřizovatele?
• P. Fousek – ano, obec má připraveny 2 zástupce do komise, pí Alexandru Netrefovou a p. Pavla Mihulu;
• P. Chadima – neměli by být členy komise zastupitelé?
• P. Fousek – nikde není řečeno, že by to měli být zastupitelé; rozhodl jsem se tak, jak jsem uvedl a za tímto rozhodnutím si stojím; 
8. V rámci bodu 8. proběhla diskuse:
• Pí Kovářová – srdečně všechny zvu na koncert Smetáčkovců v Bowling Baru dne 28.4.2012 v 19,30 hod.; vstupné je dobrovolné;
• P. Jelínek – když se bude připravovat program zastupitelstva obce, bylo by vhodné, aby zastupitelé předem e-mailem oznámili, jaké body navrhují zařadit do programu;
• P. Fousek – ano souhlasím, bylo by to vhodné nahlásit navržené body předtím, než se program vyvěsí na úřední desce;
• P. Jelínek – sběr papíru přímo ve škole hodnotí učitelé pozitivně; jde o to, aby občané mohli nosit papír přímo do školy denně od 7 do 17 hod.; navrhuji ukládat papír do 240 l uzavřeného kontejneru (popelnice); popelnici zajistí obec;
• P. Jelínek – redaktor Chýňského zpravodaje ukončil na vlastní žádost činnost redaktora; nutno sehnat jiného redaktora; jak se bude řešit?
• Pí Kovářová – nechť to dělá p. Plaček i nadále;
• P. Plaček – chci agendu předat někomu jinému;
• Pí Pokorná – zastřešení autobusu – co bude se zastávkou na Hájích? Jak se v této věci postoupilo? Jak to bude s kontejnery na papír? Vyvážení 1x za 14 dní je nedostačující;
• P. Jelínek – obec platí za svoz papíru v modrých kontejnerech, kdežto umístění papíru ve škole má opačný efekt – škola peníze za papír dostává;
• P. Fousek – pí Pokorná je předsedkyní finančního výboru a tudíž ví, že obec na tom finančně není dobře; zaměstnanci obce objíždějí kontejnery na papír a uklízejí papír kolem nich do myslivny; vyzývám občany, aby neházeli do kontejnerů velké krabice, které zaplní prostor uvnitř a víc papíru se tam nevejde; je potřeba krabice rozřezat na menší kousky;
• P. Kuchař – ve Višňovce přetékají kontejnery na papír neustále, ať to zaměstnanci obce uklízejí;
• P. Thiel – co by ještě zaměstnanci měli dělat, mají spoustu práce; stále je vidím v práci;
• P. Fousek – je nutné se dívat objektivně na stav věcí; před 2 lety se válely haldy papíru na Hájích; to se výrazně změnilo; k čekárně na Hájích uvádím, že se neodvážím za stavu financí čekárnu pořizovat; stav účtu obce je špatný; příjmy jsou nižší než výdaje; uvidí se v průběhu roku;
• P. Thiel – kolik stojí zastávka?
• Pí Kovářová – pokud má zastávka plnit svoji funkci, stojí cca 100 tis. Kč;
• P. Červinský – jak to vypadá s ČOV? Dodržuje se technologie?
• P. Fousek – ano; intenzivně se pracuje na odstranění nedostatků; byl vytvořen tým, který se schází a řeší postupně vyvstalé problémy; odstraňuje se plovoucí kal; p. Jinoch kontroluje provoz ČOV i v noci; je nezbytné, aby obsluha ČOV odstraňovala kaly a tuky denně; firma Cajthaml by měla opustit Chýni do konce roku, tím se provozu ČOV určitě uleví; provádějí se rozbory kalu vytékajícího z ČOV – kal není škodlivý;
• Pí Kovářová – 1. Vodohospodářská společnost neudržuje chod ČOV dostatečně; měl by tam být denně několik hodin zaměstnanec a řešit problémy;
• Pí Pokorná – jako předsedkyně finančního výboru bych chtěla dokončit kontrolu ve škole; ředitelka však není schopná rozklíčovat některé položky, paní účetní není schopná zaslat vyžádané podklady; požádám obec o finanční audit ve škole;
• P. Fousek – budu působit na pí ředitelku, aby podklady dala včas.
9.   Na závěr zasedání p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve  21,20 hod.


V Chýni dne 24.4.2012

Zapisovatel: Dagmar  Musilová


Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Kuchař
Josef Novotný


Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz