Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 10.4.2012

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Chadima, Fousek, Barek, Novotný, pí Pokorná
Nepřítomni:  pí Kovářová, p. Rydval
Hosté:  8 občanů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Schválení výše soudního poplatku za žalobu na společnost OXES s.r.o.
7. Diskuse
8. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 18,10 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta obce p. Fousek přečetl návrh programu a konstatoval, že jediným bodem programu je schválení výše soudního poplatku, který by měla obec Chýně uhradit za podání žaloby na OXES s.r.o.; původně byla výše poplatku soudem stanovena na částku 508 400,- Kč, po urgencích obce a jejího právního zástupce JUDr. Nigriniho, ve věci příliš vysoké částky tohoto poplatku, soud vyměřil poplatek nový s tím, že původní poplatek byl vypočten soudem chybně;  nová výše poplatku byla stanovena v částce 65 000,- Kč, což je výrazný rozdíl oproti původně stanovené výši; zastupitelé by tedy měli rozhodovat o úhradě nové výše poplatku; starosta obce p. Fousek navrhl dále doplnit program zasedání zastupitelstva o bod 6a. – vodné a stočné v roce 2012; zastupitelé schválili všemi 7 hlasy, aby program zastupitelstva byl doplněn o bod 6a.; p. Chadima navrhl doplnit další body programu:
• bod 6b. – pravidla hlasování redakční rady Chýňského zpravodaje; zahrnutí tohoto bodu do programu zasedání zastupitelstva bylo schváleno všemi 7 hlasy;
• bod 6c. – kauza ZŠ Chýně; p. Chadima zároveň požádal p. starostu o prošetření celé situace; p. starosta reagoval, že s tímto nesouhlasí, neboť vše se mělo stát v minulém volebním období a dodal, že např. ztráta peněz je věcí pro policii, která to měla tehdy řešit na základě oznámení; p. Fousek dále uvedl, že kauza je věcí školské rady, kterou svolal na 17.4.2012 za přítomnosti paní ředitelky; p. Chadima na to odpověděl, že nastaly nové okolnosti, které je potřeba prošetřit; pí Pokorná dodala, že v ZŠ došlo k velkému pochybení – děti si škola vzala jako rukojmí ještě předtím, než článek pí Rosolové byl zveřejněn v tisku; zastupitelé hlasovali, zda tento bod bude zařazen do programu zasedání – pro byli pp. Chadima, Novotný, Jelínek, Kuchař a pí Pokorná; p. Fousek byl proti, p. Barek se zdržel hlasování;
• bod 6d. – změna frekvence zasedání zastupitelstva a pracovních schůzek s tím, že pracovní schůzky se změní na veřejná zasedání zastupitelstva a vlastní pracovní schůzky zastupitelů budou svolávány dle potřeby; začlenění tohoto bodu do programu zastupitelstva bylo schváleno 7 hlasy;
• bod 6e. – MŠ Chýně – práce na pozemcích; zastupitelé konstatovali, že tento bod bude začleněn do diskuse;
P. Jelínek navrhl nový bod 6e. – protihlukové valy v obci Chýně; p. Jelínek doplnil, že tyto valy byly řešeny z pohledu zeleně v minulosti; některé pozemky pod valy patří obci, některé patří OXES; začlenění bodu 6e. do programu zasedání zastupitelstva bylo schváleno 7 hlasy;
Poté zastupitelé hlasovali o celém obsahu programu zasedání zastupitelstva vč. navržených změn a schválili jej všemi 7 hlasy.
3. P. Jelínek provedl  kontrolu usnesení č. 11/2012 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 15.2.2012; konstatoval, že úkoly byly splněny nebo se průběžně plní; k tomuto bodu doplnil p. Fousek informaci o kanalizačních jímkách – uvedl, že na otázky občanů, vyvolané dopisem obce, bude odpovězeno a odpovědi budou zveřejněny na webových stránkách obce Chýně. 
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a pí Pokornou – oba byli schváleni 7 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy p. Novotný a p. Kuchař; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Fousek přednesl zprávu starosty o činnosti:
• Stav účtu ke dni 10.4.2012:  2 580 392,21 Kč
• Odborný pracovník pro dohled nad provozem ČOV- od začátku března je sjednán dohled - Ing. Jinoch – odborník na vodohospodářskou infrastrukturu. Zadává rozbory a provádí jejich vyhodnocení. V dubnu po projednání se zastupiteli - dohoda o zadání vlastního rozboru vody- provedl odběr - je dáno do laboratoře. V té souvislosti jsem napsal TS Hostivce  a 1. Vodohospodářské společnosti, aby nám pravidelně všechny rozbory včetně už provedených letos zasílaly.
• Dne 6. března 2012 obec Chýně vyhlásila konkurzní řízení na ředitele školy. Text byl zveřejněn na webových stránkách obce a bude vytištěn v nynějším čísle Chýňského zpravodaje.
• Redakční rada Chýňského zpravodaje dostala mimo jiných příspěvků článek bývalé učitelky základní školy pí Rosolové. Členové redakční rady se dohodli, že text tohoto článku dají k dispozici paní ředitelce Jakubové a bude jí umožněno, aby ve stejném čísle napsala vlastní článek, ve kterém bude moci reagovat na vážná obvinění obsažená v článku pí Rosolové. Paní ředitelka dala text přečíst pedagogům. Ti po nějaké době zjistili, že některé děti si o obsahu článku mezi sebou povídají. Učitelka, zastupující ředitelku, s dětmi o tomto článku hovořila. Dát tento článek k dispozici pedagogům daleko před tím, než vyjde ve Zpravodaji, byla od ředitelky školy vážná chyba. Stejně tak přečtení některých částí článku dětem a jejich komentování byla stejně vážná chyba od zastupující učitelky. Neprodleně po tom, co jsem se o této věci dověděl, vyzval jsem předsedkyni Školské rady, aby ji svolala v nejbližším možném termínu, a to v pondělí před konáním schůzky s rodiči, která byla vedením školy svolána na úterý 27. března. Předsedkyně ŠR mi sdělila, že je v pracovní neschopnosti a že v této věci se mám obrátit na místopředsedkyni pí Bělkovou. Ta mi oznámila, že v pondělí 26. března se mohou zúčastnit pouze dva členové ŠR. Proto jsem oznámil paní ředitelce, že se chci zúčastnit schůzky s rodiči v úterý. Zastupitelům jsem nabídl, aby se ke mně podle svých možností připojili. Účast potvrdili pí Pokorná a p. Chadima. P. Chadima mě mezitím vyzval v e- mailovém dopise, abych z této schůzky pořídil zvukový záznam. Odpověděl jsem mu, že obec nemá zařízení, kterým by tento záznam mohl být pořízen. A k tomu jsem dodal, že za daleko vhodnější vidím účast více zastupitelů. Výše jmenovaní zastupitelé se této schůzky skutečně zúčastnili. Na této schůzce pí Šandalová postupně četla článek pí Rosolové a paní ředitelka jednotlivé části komentovala. Rodiče i my zastupitelé jsme kladli k této věci otázky jak paní ředitelce, tak ostatním pedagogům. Já jsem odpovídal na otázky rodičů. Všechny zúčastněné jsem vyzval k tomu, aby, pokud se v budoucnu objeví nějaký problém ve fungování školy, se neprodleně obraceli na předsedkyni Školské rady a žádali bezodkladné vyřešení. Po této schůzce jsem napsal předsedkyni Školské rady, v té době nemocné, aby v nejbližším možném termínu tuto radu svolala. Téma jednání rady - chyba, které se dopustila ředitelka školy tím, že dala přečíst článek pí Rosolové pedagogům a následné jednání pedagogů před návratem ředitelky z dovolené. Rada se sejde 17. dubna ve škole.
•  V souvislosti s blížícím se termínem ukončení zkušebního provozu ČOV jsem na 11. dubna svolal projektanta, dodavatele stavební části, dodavatele technologie, provozovatele a pana Jinocha, který pro obec provádí odborný dohled nad provozem ČOV a zadává rozbory. V příloze těchto dopisů byl zaslán všem písemný materiál s odbornými připomínkami ke stavu ČOV, jejímu provozování, její funkci a návrhy na odstranění zjištěných nedostatků. Cílem této schůzky je určit, kdo za daný nedostatek zodpovídá a do kdy jej odstraní. Mimo to musí být vypracováno závěrečné hodnocení zkušebního provozu. Obec bude prosazovat prodloužení zkušebního provozu. Administrátor musí říci, jestli je toto možné a je v souladu s podmínkami fondu.
• 5. dubna se konala koordinační schůzka dodavatele stavby Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně. Dalším účastníkem schůzky byl zástupce firmy Elektroštika, která provádí nové elektrické přípojky domů a nové osvětlení. Za obec byli přítomni zastupitelé J. Novotný a p. Kuchař. Paní tajemnice na moji žádost z jednání pořídila zápis. Zástupci fy Chládek a Tintěra potvrdili termín zahájení stavby 21.5.2012 a její ukončení k 31.7.2012.  Projednali jsme platební podmínky a potřebnou návaznost na práce prováděné fi Elektroštika.  Potvrdili jsme si konání další schůzky nad projektem.
•  Ve dnech 2. a 3. dubna bylo provedeno vybudování provizorního chodníku od posledních domů ve staré části obce na Vyhlídku. Budování chodníku předcházelo získání souhlasu majitele a nájemce příslušného pozemku. Po získání těchto souhlasů nabídla obyvatelka z vyhlídky paní Jonáková, že vyjedná s majitelem stavební firmy provedení potřebných prací.  Nabídku ceny prací a zčásti i materiálu jsem skutečně dostal, sám jsem zjišťoval možnost získání asfaltového recyklátu za přijatelnou cenu a také v co nejmenší vzdálenosti. Tuto možnost jsem paní Jonákové sdělil, protože však nepřicházela další reakce a počasí bylo příznivé k provedení této práce, rozhodli jsme se s místostarostou provést toto sami. Dopravu a mechanizaci jsem objednal u Tomáše Novotného, naši dva zaměstnanci prováděli válcování finálního povrchu. Část materiálu jsme měli zcela zdarma, asfaltový recyklát za poloviční cenu. Celkový náklad na vybudování pěšiny nepřesáhne 30 000 Kč vč. DPH. Od středy tohoto týdne mají obyvatelé vyhlídky možnost bezpečného pohybu mezi Vyhlídkou a obcí.
6. V bodu 6. byla projednána výše soudního poplatku, který má obec uhradit soudu za podání žaloby na společnost OXES s.r.o.; původní výše poplatku byla 508 400,- Kč, lhůta na zaplacení byla pouhé 3 dny; obec požádala soud o prodloužení lhůty o 15 dnů z toho důvodu, že o takové výši poplatku musí rozhodnout zastupitelstvo obce; zároveň obec a JUDr. Nigrini opakovaně zkoušeli se spojit se soudcem ve věci výše poplatku, neboť poplatek se zdál oběma stranám příliš vysoký a byla obava, zda byl správně vypočten; po úspěšném kontaktu se soudem soud konstatoval, že výše poplatku nebyla správně stanovena a bude vydáno nové usnesení o výši poplatku; nová výše byla vypočtena na částku 65 000,- Kč, tj. na částku mnohem nižší, než byla původně stanovená; úhrada nové výše soudního poplatku byla schválena všemi 7 hlasy.
6a. V bodu 6a. byla projednána výše vodného a stočného pro rok 2012, stanovená provozovatelem  - 1. Vodohospodářskou společností; p. Fousek konstatoval, že po opakovaných schůzkách a urgencích obce Chýně provozovatel snížil cenu stočného na původní výši předloženou obci v prosinci 2011, vodné však nesnížil; navržené vodné činí tedy 50,496 Kč a stočné 29,672 Kč; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:

• P. Kuchař – vzhledem ke špatné kvalitě vody nedoporučuji schválit vodné na rok 2012;
• P. Fousek – v případě, že obec neschválí navrženou výši vodného, nastane dohadovací řízení mezi obcí a provozovatelem a následně požadavek provozovatele dorovnat rozdíl ve vynaložených nákladech provozovatele obcí Chýně; doporučuji schválit, alespoň stočné;
• P. Chadima – za stávající kvalitu vody by obec neměla platit;
• P. Kuchař – provozovatel nejedná s obcí fér;
• P. Jelínek – navrhuji schválit stočné, nikoliv vodné;
• P. Thiel – pokud by hygiena zjistila, že voda není z důvodu špatné kvality pitná (pijí ji i děti v MŠ a ZŠ a vaří se z ní), mohlo by dojít k uzavření MŠ, resp. jídelny a kuchyně; pokud by se to stalo, kdo nahradí vzniklé škody?
Po ukončení diskuse zastupitelé schválili 7 hlasy stočné na rok 2012 ve výši 29,672 Kč; výše vodného schválena nebyla, resp. všichni přítomní zastupitelé hlasovali proti ceně vodného pro rok 2012;
6b. V bodu 6b. byla projednána pravidla hlasování redakční rady Chýňského zpravodaje; p. Chadima uvedl, že navrhuje změnu hlasování v návaznosti na to, co se událo v rámci vydání posledního čísla zpravodaje; vše bylo pod vlivem mnoha emocí a názorů a nebylo zcela jasné hlasování členů redakční rady o tom, zda některé příspěvky zveřejnit či nikoliv apod.; p. Chadima navrhl, aby jednotlivé články byly e-mailem zasílány všem členům redakční rady, kteří se pouze vyjádří – souhlasím – nesouhlasím; pokud se vůbec nevyjádří, znamenalo by to jejich souhlas; ke zveřejnění článku by muselo 5 členů rady dát svůj souhlas; poté se rozvinula diskuse:
• P. Fousek – nevyjádření člena rady nemůže být bráno jako souhlas; je to pouze známka toho, že se člen rady zdržel hlasování;
• P. Chadima – dobře, v případě otištění článku musí být souhlas 5-ti členů rady (nikoliv jejich mlčení);
• P. Jelínek – vyjádření ano – ne není správné; člen redakční rady může např. souhlasit s uveřejněním příspěvku, ale navrhuje vypuštění jednoho z odstavců; rovněž pokud by členové rady např. byli na dovolené a nehlasovali, článek by nevyšel, protože by se nedalo dohromady 5 hlasů pro;
• Pí Pokorná – není možné slučovat členy redakční rady a členy zastupitelstva; navrhuji to celé otočit tak, že pokud bude 5 hlasů proti otištění článku, článek nevyjde;
• P. Jelínek – na toto téma by měla proběhnout nejprve diskuse mezi zastupiteli, než se pravidla hlasování schválí; předběžně se však zastupitelé shodli na tom, že pokud bude 5 hlasů redakční rady proti otištění příspěvku, příspěvek by neměl vyjít;
• Pí Pokorná – 18.4.2012 dáme pravidla hlasování redakční rady jako  nový bod do programu zasedání zastupitelstva a mezitím se zastupitelé dohodnou;
• P. Novotný – je zapotřebí dát inzerát na nového redaktora Chýňského zpravodaje.
6c. V dalším bodu zasedání zastupitelstva byla projednávána situace na základní škole Chýně v souvislosti s dopisem bývalé učitelky pí Rosolové; p. Chadima, který navrhl projednávat tento bod, uvedl, že zájmem zastupitelů, jako představitelů zřizovatele ZŠ a MŠ Chýně, by mělo být objektivně prošetřit veškerá nařčení, která jsou v dopise pí Rosolové uvedena; výsledkem by mělo být důsledné vyšetření všech kauz, které se ve škole staly za období posledních 5 let; dále p. Chadima uvedl, že zastupitelům by mělo být uloženo, aby podali starostovi obce veškeré informace, které mají k dispozici; p. Chadima sdělil, že trestní kauzy jsou již promlčeny;  dle konzultace se zástupci MŠMT se jedná o hrubé porušení správy svěřených finančních prostředků; dále p. Chadima uvedl, že dopis pí Rosolové je obviněním některých osob ve škole – např. u pí Krnáčové učení pod vlivem psychotropních látek, zda má či nemá pí Krnáčová vzdělání na to, aby mohla učit děti, nebo proč dochází k útlaku na pracovišti u jiných členů pedagogického sboru; p. Chadima upozornil zastupitele a p. starostu, že by zřizovatel (obec) měla podat podnět k prošetření ztráty peněz a následného krytí této ztráty na Policii ČR, v opačném případě, pokud podnět nebude podán, obec může nést případné právní důsledky;  poté nastala diskuse k tomuto bodu:
• Pí Pokorná – na schůzce s rodiči a obcí byl přítomen pomocný personál – mělo se to však týkat především pedagogů; tento personál neměl být na schůzce;
• P. Fousek – jak mám zjistit, že pedagog je pod nátlakem?
• P. Thiel – komise se sejde s jednotlivými členy pedagogického sboru;
• P. Jelínek – navrhuji sepsat do několika bodů, co se má prošetřit;
• P. Chadima – jako zastupitel chci znát, zda obvinění se zakládají na pravdě či ne, budu je specifikovat;
• Pí Krausová – před časem rodiče žádali o prošetření situace, kdy děti byly při vyučování bez dozoru, následně je učila pí Krnáčová (týden), aniž by o tom rodiče věděli; v té době došlo k několika úrazům mého syna; na třídní schůzce však řekl p. starosta, že jsme na vesnici a věci se takto neřeší; suplování pí Krnáčové bylo častější; rodiče nesouhlasili s tím, aby pí Krnáčová suplovala výuku, pokud nebude doloženo pedagogické vzdělání pí Krnáčové;
• Pí Chvojková – paní ředitelka uvedla, že její dcera má oprávnění učit, dále se to však neřešilo;
• P. Fousek – na minulé schůzce ve škole s rodiči a školní radou jsem sdělil, že jsem jednal s ředitelkou ve věci její dcery; paní ředitelka mi sdělila, že její dcera je těhotná, posléze mi však na další dotaz sdělila, že dcera potratila;
• P. Thiel -  není třeba, aby pí Krnáčová ze školy odešla, ale nesmí učit děti na I. stupni, pokud nemá aprobaci na I. stupeň ZŠ;  pokud pí ředitelka neměla záskok, měla by doložit, zda žádala o výpomoc např. ZŠ Rudná či Hostivice;
• Pí Pokorná – pí Rosolová neměla aprobaci na I. stupeň ZŠ, ale měla udělenou výjimku; je rozdíl mezi aprobací a kvalifikací; pokud má osoba příslušné vzdělání a má kvalifikaci, může dostat výjimku;
• P. Chadima – o to jde, zda obvinění pí Krnáčové, že nemohla učit, se zakládá na pravdě či nikoliv;
• P. Kuchař – souhlasím s p. Chadimou, ale nešel bych 5 let zpátky; já sám jsem navrhoval vypsat konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Chýně; jsem rád, že toto řízení běží, konkurz se však nevyhlašoval proto, aby se někomu ublížilo; je chyba, že ve školské radě není zastupitel jako zástupce zřizovatele; já sám bych tam chtěl být, práce školské rady se mi nelíbí; školská rada podporuje jednoho člověka;
• Pí Vrančíková – jsem členka školské rady, zaráží mě, že p. Kuchař není spokojen s prací školské rady; na dotaz školské rady ohledně konkurzního řízení dostala školská rada e-mail, že jí do toho nic není;
• P. Novotný – toto není pravda; poslal jsem školské radě e-mail, nikoliv s tímto textem; p. Novotný přečetl e-mail, který zaslal školské radě – v e-mailu bylo uvedeno, že rozhodnutí p. Novotného o vyhlášení konkurzního řízení je v souladu s legislativou a p. Novotný nemá potřebu své rozhodnutí obhajovat;
• Pí Ležatková – školská rada má na informace právo;
• Pí Pokorná – školská rada má po novele školského zákona právo dát podnět k vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy; dále podala další informace ohledně novely školského zákona;
• Pí Vrančíková – školská rada chtěla pouze informace, aby je mohla podávat dále rodičům; nechtěla zdůvodnění, proč bylo konkurzní řízení vypsáno;
• P. Thiel – komunikace mezi obcí a školskou radou by měla fungovat;
• P. Jelínek -  vraťme se k návrhu p. Chadimy;
• Pí Krausová – fascinuje mě, kolik emocí vyvolalo vypsání konkurzního řízení; proč se to bere jako útok na pí ředitelku? Ona sama má největší šance vyhrát konkurz; mě přezkušují v práci každý rok;
• P. Novotný – volal jsem pí ředitelce předtím, než se vyhlásilo konkurzní řízení, aby to věděla od zřizovatele;
• Pí Ležatková – emoce vznikly proto, že se časově sešel dopis pí Rosolové a vyhlášení konkurzního řízení;
• P. Thiel – může se stát, že na konkurzní řízení se nikdo nepřihlásí, má obec připravenu krizovou variantu?
• Pí Pokorná – když se vypisovalo konkurzní řízení, o dopise pí Rosolové věděli jen zastupitelé a paní ředitelka; veřejnost se neměla dozvědět o dopisu; dlouho nebylo jisté, zda dopis pí Rosolové bude vůbec zveřejněn; to, že dopis splynul s výběrovým řízením, je špatně; nesouvisí to spolu;
• Pí Krausová – bylo trestuhodné,  že dopis byl přečten dětem;
• P. Chadima – ve své zprávě sdělil p. starosta, že nesouhlasí s tím, aby dopis byl přečten dětem; proto mě zarazilo, že dopis byl přečten na schůzce s rodiči;
• P. Fousek – schůzku s rodiči svolala paní ředitelka; v době svolání schůzky byl dopis již natolik známý, že nemělo cenu jej tajit;
• Pí Vrančíková – jediné řešení bylo dopis přečíst, neboť děti o něm věděly a ptaly se rodičů;
• Pí Kuchařová – čtení dopisu však bylo zmanipulované;
• Pí Pokorná – na schůzce měl být dán prostor i paní Rosolové;
• Pí Ležatková – byla chyba dopis pí Rosolové zveřejňovat; obec jako vydavatel má odpovědnost za obsah článku ve zpravodaji
• P. Chadima –redakční rada se rozhodla zveřejnit článek na základě právního rozboru JUDr. Nigriniho; p. Chadima tento rozbor přečetl; proč nebylo zveřejněno stanovisko redakční rady listu?
• P. Barek – byl jsem proti zveřejnění; do zpravodaje nepatří takovéto články; dostali jsme se do situace jako před volbami, zveřejnění vyvolalo emoce zcela zbytečně; je tu druhá část občanů, kteří jsou na straně paní ředitelky; já osobně jsem navrhoval zrušení konkurzního řízení a diskusi mezi zastupiteli, zda vůbec konkurzní řízení obec chce;
• P. Thiel – četl jsem poslední zpravodaj, měl jsem toho „plné zuby“; obvinění by se měla nejdříve prošetřit, než se zveřejní; jako občan o škole mnoho nevím, ale po přečtení posledního čísla zpravodaje říkám, že Blesk je lepší čtení;
• Pí Pokorná – pokud byl článek přečten v ZŠ dětem, nedalo se nic jiného dělat, než článek zveřejnit;
• Pí Ležatková – já jsem se ZŠ Chýně spokojená; škola je kvalitní, dítě má výsledky; konkurzní řízení se dělá na osobu, která funguje řadu let; mé dítě je v ZŠ spokojené;
• P. Chadima – zastupitelé nemohou nechat závažné obvinění jen tak, je nutné to prošetřit; učitelé by měli být v práci v pohodě, proto chci prošetření situace;
• Pí Vrančíková – souhlasím, proč to ale zastupitelé neudělali hned, když přišel dopis pí Rosolové; namísto toho zveřejnili dopis;
• P. Jelínek – vraťme se k precizaci bodů, které se mají prošetřit;
p. Chadima s p. Jelínkem připravili a zastupitele seznámili s návrhem: pověřit starostu obce, aby prošetřil situaci v ZŠ a MŠ Chýně se zaměřením na:
o ztrátu peněz z FKSP a následného postupu krytí této ztráty;
o pravdivost obvinění pí Krnáčové, že v pracovní době byla pod vlivem návykových látek;
o zda v ZŠ a MŠ Chýně docházelo k útlaku na pracovišti ze strany ředitelky školy;
o vzdělání pí Krnáčové, zda byla minulý školní rok 2010 – 2011 způsobilá k výuce žáků;
o správnost doporučení školního psychologa, který doporučil, aby děti napsaly fiktivní e-mail paní Rosolové, a to po přečtení jejího článku doplněného jednostranným komentářem.
Zastupitelé schválili 6 hlasy předložený návrh, p. Barek se zdržel hlasování.

6d. V dalším bodu byla projednána frekvence pracovních schůzek zastupitelů a zasedání zastupitelstva na návrh p. Chadimy; p. Chadima úvodem tohoto bodu poděkoval p. starostovi za zaslání přehledu událostí na obci v daném týdnu tak, jak bylo dohodnuto; v návaznosti na toto pak navrhl konání zasedání zastupitelstva 1x měsíčně a konání pracovních porad zastupitelů dle potřeby; bodů na projednávání zastupitelstva bude tímto způsobem méně než dosud (častější frekvence zasedání); p. Fousek navrhl ponechat termíny schválené zastupiteli před časem pro zasedání zastupitelstva a pracovní porady s tím, že termíny pracovních porad se stanou termíny zasedání zastupitelstva; tento návrh byl schválen 7 hlasy zastupitelů.
6e.  V tomto bodu byla projednána problematika protihlukových valů vybudovaných kolem železniční trati; p. Jelínek uvedl, že je potřeba situaci kolen valů řešit; připraví proto podklady, týkající se valů; p. Thielovi  na jeho otázku, kde OXES sehnal zeminu na valy, bylo odpovězeno, že z výkopů; k tomu dodal p. Thiel, že pak se jedná, mimo jiné, o ornici odcizenou z pozemků pro výstavbu rodinných domů; poté zastupitelé pověřili 7 hlasy p. Jelínka, aby připravil podklad – dotaz na právního zástupce obce ohledně stavu protihlukových valů podél železniční tratě; podklad bude nejdříve konzultován se starostou obce a p. Plaňanským.

7. Poté proběhla následující diskuse zastupitelů i občanů:
• p. Chadima předal p. starostovi požadavky pracovnice MŠ pí Štěrbové ohledně prací, které je potřeba vykonat v areálu MŠ; k tomu uvedl p. starosta, že škola má, nebo by měla mít svého údržbáře; zaměstnanci obce v areálu MŠ upravili terén a zaseli travní semeno po výstavbě nového oddělení MŠ;
• p. Kuchař – v MŠ se dělaly brigády rodičů a část věcí dělala obec;
• p. Fousek – základní odpovědnost za úklid a pořádek je na vedení školy; p. starosta přečetl požadavky od pí Štěrbové a ke každému požadavku uvedl, zda jej bude vyřizovat obec (či příp. již vyřídila), či zda požadavek si musí vyřídit sama škola;
• p. Chadima – žádal jsem o zvukový záznam či písemný záznam ze schůzky rodičů, zástupců školy a školské rady; 5 zastupitelů s tím souhlasilo;
• p. Fousek – nešlo o hlasování zastupitelstva, rozhodl jsem tak, jak jsem považoval za správné a stojím si za tím; obec schůzku nepořádala, nýbrž škola; obec nemá žádné zařízení na pořizování zvukových záznamů; které by mohla použít; písemný zápis nepovažuji za nutný vzhledem k tomu, že někteří zastupitelé vč. mě byli přítomni;
• p. Kuchař – ředitelka školy na tentýž den, kdy žáci (15) měli fotbalový zápas za přítomnosti rodičů, svolala tuto schůzku;
• pí Pokorná – záznamové zařízení se řešilo na pracovní poradě zastupitelů; bylo řečeno, že by se mělo zakoupit;
• p. Chadima – důvod, proč jsem požadoval pořízení záznamu ze schůzky byl ten, že na schůzce školy došlo k přiznání některých obvinění; pokud by bylo podáno trestní oznámení na zřizovatele školy, chtěl jsem mít oficiální záznam ze schůzky;
• pí Chvojková – zařízení se dá pořídit od 1 tis. Kč;
• p. Mihula – zařízení se dá pořídit do 10 tis. Kč s více mikrofony; p. Mihula podá obci návrh na vhodné typy zařízení v rozumné cenové relaci;
• p. Chadima – ve zpravodaji ve slovu starosty jsem vyrozuměl, že se obec nebude již zabývat nařčeními, které se staly před několika lety ve škole;
• p. Fousek – napsal jsem to, co jsem uznal za vhodné a co nám doporučil JUDr. Nigrini;
• p. Mihula – p. Chadima se stálá plácá v jedné věci; ukázalo se, že obec se nedostatečně věnovala chodu školy; obec by se měla přestat pitvat v tom, co bylo a řešit to, co bude a jak postupovat, aby se situace již neopakovala;
• p. Fousek – primárně by problémy měla řešit školská rada, pokud o nich věděla; chci vědět, zda došlo k porušení zákona či nikoliv;
• pí Pokorná – zřizovatel jmenuje do školské rady 2 zástupce; měli by to být zastupitelé, o to jde; dále pí Pokorná sdělila, že p. Kuchař uvedl, že by chtěl pracovat ve školské radě; na to odvětil p. Kuchař, že by navrhoval za zastupitele pí Pokornou jako členku školské rady;
• p. Chadima – znovu se objevily díry v ulici Ke Skále;
• p. Fousek – obec má cenovou nabídku od kvalifikované firmy, která je schopna díry opravit profesionálně;
• p. Jelínek – na stránkách obce chybí zápis ze zastupitelstva obce a z pracovní porady zastupitelů;
• pí Pokorná – minulý týden proběhla kontrola Finančního výboru v ZŠ a MŠ Chýně; kontrola ještě neskončila, členy výboru byly položeny otázky, na které jsme dosud nedostali odpovědi;
• dotaz ze strany občanů – jak to vypadá s železničními zastávkami? Odpověď p. starosty – bylo vydáno územní rozhodnutí; letos by měly být vybudovány; obec měla schůzku na KÚ Středočeského kraje ohledně změny č. 2 územního plánu obce, která se mimo jiné týká i zastávky Chýně;
• p. Kuchař – mohu se zúčastnit jednání školské rady? Odpověď - je to možné na základě pozvání ze strany školské rady;
• p. Thiel – jímky tlakové kanalizace – dokdy budou připraveny odpovědi obce na otázky občanů? Odpověď p. starosta – odpovědi budou pravděpodobně tento týden zveřejněny; JUDr. Nigrini bude připravovat smlouvy na bezúplatný převod jímek do vlastnictví obce, vyžádal si k tomu podklady.

8. Na závěr zasedání p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 22,05 hod.

 


V Chýni dne 13.4.2012

Zapisovatel: Dagmar  Musilová


Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Kuchař
Josef Novotný

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz