Usnesení č. 13/2012 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18.4.2012


Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

 
b) zprávu starosty o činnosti.

   B.     schvaluje

a)     schvaluje závěrečný účet obce Chýně za rok 2011 s výhradami a zároveň přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 ze dne 29.2.2012, a to
• Inventurní soupis účtu 982/71 (zástava) nesouhlasil s výpisem z katastru nemovitostí
• Nebyly vytvořeny analytické účty pro členění majetku zatíženého věcným břemenem 
• Chybně zaúčtován majetek na podrozvahovém účtu 903/01 (majetek předaný příspěvkové organizaci)
• Schválený rozpočet byl přenesen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě, to na položce  1211, 4134
• Schválený rozpočet byl do výkazu FIN 2-12 chybně napořízen u § 3113, položka 5137;
uvedené chyby a nedostatky byly již opraveny v termínu do 15.3.2012;

b)   paní Lenku Pokornou jako členku školské rady za zřizovatele – obec Chýně a pověřuje starostu obce jejím jmenováním;

c) žádost pana ......................................o rozdělení rodinného domu se 3 bytovými jednotkami na 3 samostatné domy na pozemcích p. č. 156/123, 156/139, 156/146 a 156/325 k. ú. Chýně.


C.    neschvaluje
  
a)     žádost pana ...................................o povolení stavby rodinného  domu  s autodílnou na pozemku p. č. 156/13 k. ú. Chýně;


b)     návrh pana Davida Chadimy pověřit starostu obce, aby se obrátil na policii ČR se žádostí o prošetření případu ztráty peněz a následného krytí této ztráty, t.j. 

  • zdali v tomto případě nedošlo k trestnému činu podvodu podle § 209 trestního zákoníku
  • zdali nedošlo k závažnému porušení povinnosti uložené ředitele školy v § 165 odst. 1 písm. b) školského zákona - odpovědnost za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.        


V Chýni dne 19.4.2012

 

Pavel Fousek, starosta obce

Josef Novotný, místostarosta obce                    
                 

Vyvěšeno dne 23.4.2012
 
Sejmuto dne 9.5.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz