Usnesení č. 12/2012 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10.4.2012


Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starosty o činnosti.
  


B.     schvaluje

a) zaplacení soudního poplatku  za podání žaloby na firmu OXES s.r.o. ve výši 65 000,- Kč;
b) stočné na rok 2012 ve výši 29,672 Kč vč. DPH;
c) aby byly pracovní porady zastupitelstva (dle již schváleného kalendáře) změněny na veřejná zasedání zastupitelstva a pracovní porady byly svolávány operativně; zasedání zastupitelstva budou začínat v 19,00 hod.


C.    neschvaluje výši vodného pro rok 2012. 
  


D.    odkládá     rozhodnutí o bodu 6 b) programu zasedání zastupitelstva s tím, že nejdříve musí proběhnout diskuse mezi zastupiteli.


E. pověřuje 
 
a)       starostu obce, aby prošetřil situaci v ZŠ a MŠ Chýně se zaměřením na:
• ztrátu peněz z FKSP a následného postupu krytí této ztráty;
• pravdivost obvinění pí xxxxxxxx, že v pracovní době byla pod vlivem návykových látek;
• zda v ZŠ a MŠ Chýně docházelo k útlaku na pracovišti ze strany ředitelky školy;
• vzdělání pí xxxxxxxx, zda byla minulý školní rok 2010 – 2011 způsobilá k výuce žáků;
• správnost doporučení školního psychologa, který doporučil, aby děti napsaly fiktivní e-mail paní Rosolové, a to po přečtení jejího článku doplněného jednostranným komentářem.

b)       Ondřeje Jelínka, aby připravil dotaz na právního zástupce obce ohledně stavu protihlukových valů podél železniční tratě; dotaz bude nejdříve konzultován se starostou obce a p. Plaňanským.
      


V Chýni dne 11.4.2012

 


 ..............................................                                     ….....................................
       Josef Novotný                                                                   Pavel Fousek 
       místostarosta obce                                                            starosta obce


                 

Vyvěšeno dne 11.4.2012
 
Sejmuto dne 27.4.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz