Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 15.2.2012

Přítomni: pp. Jelínek, Kuchař, Chadima, Fousek, Barek, Novotný, Rydval (pouze část zasedání), pí Pokorná, pí Kovářová
Nepřítomní:  0
Hosté:  24 občanů
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Cena vodného a stočného v roce 2012
7. Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chýně
8. Odměna předsedkyni Finančního výboru
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007 Požární řád obce Chýně
10. Žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 547/1 k. ú. Chýně o výměře cca 50 m2
11. Rozšíření budovy MŠ o jednu třídu za účelem umístění žáků 5. ročníku ZŠ v Chýni
12. Studie na umístění základní školy a fotbalového hřiště na obecním pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně
13. Prodej hasičského vozidla ve vlastnictví obce Chýně
14. Žádost Římskokatolické farnosti Úhonice o poskytnutí finančního příspěvku na opravu věže kostela
15. Zpevnění pěšiny v biokoridoru pod Duškánem
16. Diskuse
17. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta přečetl návrh programu, místostarosta p. Novotný navrhl  jej doplnit o bod 6a – sjednání pracovní dohody s osobou oprávněnou kontrolovat provoz ČOV; navržený program včetně navrženého doplnění byl schválen 8 hlasy (p. Rydval se dostavil později).
3. P. Jelínek provedl  kontrolu usnesení č. 10/2011 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 20.12.2011; konstatoval, že úkoly byly splněny nebo se průběžně plní;
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a pí Kovářovou – oba byli schváleni 8 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 8 hlasy p. Chadima a p. Kuchař; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Fousek přednesl zprávu starosty o činnosti:
a. Stav účtu 15.2.2012: 2 161 144,32 Kč
b. Na dnešní jednání jsem pozval pana Štěpánka, který má připraveny dokumenty pro koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury; v programu dnešního zasedání zastupitelstva je samostatným bodem ke schválení „Plán financování  obnovy vodovodů a kanalizací obce Chýně“; dalšími pozvanými jsou p. Aleš a p. Ivanov z 1. Vodohospodářské, aby nám podali informace ke kalkulaci vodného a stočného, které bude součástí dnešního jednání. 
c. 21. prosince 2011 jsem podepsal Plánovací smlouvu s fy Embalador, ve znění,  schváleném  tímto zastupitelstvem na konci r. 2010.
d. Tétož dne jsem podepsal smlouvu s ČS o úvěru na překlenutí deficitu rozpočtu schváleného pro r. 2011; tato částka, ve výši 1 300 000 Kč byla ve stejném dni poukázána na firmu Warex; její splatnost byla 26.12.2011.
e. Dne 22. prosince 2011 jsem se zástupcem fy Warex provedl kontrolu odstranění vad a nedodělků na stavbě MŠ.
f. 27.12.2011 jsem převzal od zástupce firmy Bonita herní prvky na všech třech místech, na kterých jsou umístěny; prvky umístěné v MŠ převedeme do evidence ZŠ a MŠ.
g. S fy Warex byla podepsána Dohoda o vzájemném uznání závazků - smluvní pokuta ve výši 118 463 Kč proti lednové splátce za stavbu MŠ; místo pravidelné měsíční splátky 135 892,93 Kč jsme zaplatili 16.1.2012   17 429,93 Kč; po provedení fakturace z naší strany a podpisu vzájemného uznání závazku jsem podepsal Dodatek č.1 ke smlouvě, ve kterém je vyčísleno porovnání víceprací a méněprací, na jehož základě nám Warex vyúčtuje za vícepráce částku ve výši 43 058,40; rozdíl mezi oběma vzájemně účtovanými částkami je 75 404 Kč. Toto je naše čistá úspora proti ceně stavby podle smlouvy.
h. JUDr. Nigrini předal právnímu zástupci Oxes usnesení zastupitelstva a text smlouvy o prodeji pozemků pod silnicí TI 80; dále jsme mu předali podklady pro vymáhání dluhu za nájemné od p. Šinágla. 12. 1.2012 nám JUDr. Nigrini poslal sdělení, že Oxes podepsal smlouvu na prodej pozemků TI 80 a že probíhá podání na vklad do katastru nemovitostí;  následně 18.1.2012 jsem podepsal návrh na vklad do katastru a ten jsme předali JUDr. Nigrinimu k podání; návrh byl podán na katastr nemovitostí.
i. Poslali jsme na SFŽP žádost o posunutí termínu dokončení akce ČOV na 31.7.2012  a předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce na 31.10.2012; toto jsme provedli v součinnosti s fy Provod, která nám provádí administraci tohoto projektu. Souvisí to s tím, že zkušební provoz byl zahájen 29.4.2011 a trvá 1 rok; odpověď slibují do konce února.
j. 16. ledna 2012 byla schůzka s JUDr. Joosem, jeho právničkou a panem Bírou z fy Gabena; fa Gabena by měla postupně odkupovat části území a na nich stavět; zdůraznil jsem tři hlavní věci, které zajímají obec; je to návrh a naplnění plánovací smlouvy, napojení jejich hlavní komunikace  na silnici ve stejném místě, které plánuje Embaladador, včetně poskytnutí plochy, potřebné pro umístění kruhového objezdu v tomto místě; mimo této věci jsem je vyzval ke koordinaci při budování kanalizačního řadu; zastupitelstvo by si mělo ujasnit požadavky obce do plánovací smlouvy.

k. V průběhu ledna jsme nebyli spokojeni s kvalitou čištění vody na naší čistírně; proto jsme postupně svolali schůzky s provozovatelem, dodavatelem technologie a dodavatelem stavby; uskutečnily se dvě schůzky, na té první byly sepsány požadavky obce a návrhy firmy Pro- Aqua a provozovatele na nutné změny provozu a úpravy zařízení; na druhou schůzku se dostavil zástupce firmy POHL cz, která byla hlavním dodavatelem a také prováděla všechny stavební práce; také se znovu zúčastnil zástupce dodavatele technologické části; k dodavateli stavby jsme měli dvě hlavní výhrady; tou první je nevyřešený odvod dešťové vody ze střechy čističky; po prohlídce místa jsme se domluvili, že pozveme projektanta budovy, aby navrhnul jak odsud vodu odvádět; po schůzce jsem odeslal dopis do firmy Provod, která je autorem projektu; druhá závada, na kterou jsme poukázali společně s dodavatelem technologie je přílišná vlhkost v budově čističky; při prohlídce na místě jsme zjistili, že sice pod hřebenem střechy jsou větrací prvky, ale na úrovni pozednice není dostatečná mezera pro přirozenou ventilaci; p. Biskup slíbil odřezání obkladových desek pod střechou tak, aby zde vznikla asi 15 centimetrová mezera; tato práce už byla provedena v 5. týdnu;  nyní čekáme na schůzku s projektantem a dodavatelem stavby, na které má být rozhodnuto, jak provést odvod dešťové vody; další úpravy budou prováděny dodavatelem technologie.
l. 26. ledna 2012 byla podepsána pojistná smlouva vyvolaná rozšířením ČOV, MŠ, ZŠ, instalací zařízení dětských hřišť včetně herních prvků ve Višňovce a změnou pojistných částek tak, aby odpovídaly nynějším potřebám obce; celková částka ročního pojistného je nyní  74 820 Kč; dosud placená pojistná částka byla 58 820 Kč, to znamená zvýšení ročního pojistného o 16 145 Kč; na vypočtené nové pojistné poskytla pojišťovna 20% slevu; výše slevy je posuzována čerpáním pojistného plnění od vzniku pojištění a obec v minulých letech čerpala na pojistných událostí.
m.  Na ROPID jsem se písemně  obrátil se 2 věcmi potřebnými pro naší obec; je to zřízení zastávek busu č. 358 u prodejny Lidl v Rudné; pan Brzický nám doporučil obrátit se na odd. dopravy v Černošicích, paní Semovou; paní Semová slíbila schůzku zainteresovaných na místě a svolává ji na 23.2.2012 přímo u Lidlu; starosta Rudné nemá proti vybudování zastávek námitky, jedinou podmínkou je, že to Rudnou nebude nic stát; pak je nutné posoudit výši nákladů a jejich únosnost a dobu, kdy bude obec moci toto financovat; další věc, kterou jsem písemně reklamoval u ROPID, je název zastávky Chýně - Žitná pod chrášťanským vrchem; poukázal jsem na to, že tato zastávka nemá s Chýní nic společného a také na to, že se naší obce nikdo nezeptal, než tento název použil; bylo nám řečeno, že se jedná o dočasnou zastávku s povolením provozu do 12.10.2012; potom musí být nahrazena trvalou zastávkou; ten, kdo jí bude navrhovat, musí oslovit i naší obec, aby se vyjádřila k navrženému názvu; upozornil jsem na to, že obec nebude souhlasit s použitím Chýně v označení této zastávky; 31. ledna 2012 proběhla také schůzka starostů asi 12 obcí se zástupci ROPID, dopravního podniku a některých větších dopravců; před touto schůzkou jsme dostali z krajského úřadu dopis, že kraj se tohoto jednání nezúčastní; na této schůzce jsme byli ujištěni, že přes problémy se spoluprací s krajem by do poloviny tohoto roku nemělo dojít k žádnému zhoršení dopravní obslužnosti a také cena by měla zůstat stejná; k této věci jsme dostali dopis od krajských zastupitelů, ve kterém nám vysvětlují, jaké kroky kraj podniká v této věci; dopis jsem dal poslat všem zastupitelům, mají ho k dispozici.

n. Informace o výmazu spolku obcí Poutní cesta k Hájku; od Krajského úřadu Středočeského kraje obec obdržela rozhodnutí o výmazu svazku obcí z registru zájmových sdružení právnických osob a svazků obcí.
o. Dobrovolní spolupracovníci - občané Chýně - navrhli úpravu webových stránek obce; tento návrh jsme poslali všem zastupitelům k posouzení a podání případných připomínek; zároveň byl návrh umístěn na stávajících stránkách obce proto, aby se všichni občané k tomuto návrhu mohli vyjádřit. Připomínky budou vzaty v úvahu při konečné úpravě nových stránek a následně tyto stránky nahradí původní.
6. V bodu 6. byla projednána cena vodného a stočného pro odběratele v obci Chýně v roce 2012; starosta obce uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva nebyla cena vody odsouhlasena; obec se obrátila na Ministerstvo zemědělství se žádostí o věcné posouzení kalkulace ceny vody předané městem Hostivice obci Chýně z hlediska oprávněnosti vykazovaných nákladů a dále o posouzení vykazovaných nákladů od provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI) v  obci Chýně ve vztahu k ceně pro konečného uživatele; obec zaslala na MZe veškeré potřebné podklady vztahující se k dané problematice; odpověď z MZe se týkala pouze ceny vody předané z Hostivice; MZe uvedlo v odpovědi, že dle jejich názoru by cena vody předané z Hostivice do Chýně měla být o 4,90,- Kč nižší, než jak ji účtují TS Hostivice; dále MZe uvedlo, že pokud nedojde mezi obcí Chýně a městem Hostivice k dohodě o ceně vody, lze požádat ze strany Chýně příslušné Finanční ředitelství nebo přímo Ministerstvo financí o cenovou kontrolu u TS Hostivice; místostarosta města Hostvice p. Kučera odpověděl na zaslaný dopis od MZe obcí Chýně, že ředitel TS Hostivice p. Kramer je v současné době na dovolené, nicméně město Hostivice odmítá, že by cena vody předané do Chýně byla předražená; uvedl, že v loňském roce proběhla u TS Hostivice cenová kontrola, která neshledala závad; podrobnější údaje k ceně vody předané podají TS Hostivice po návratu p. Kramera z dovolené; v mezidobí zaslala I. Vodohospodářská – provozovatel vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně nový návrh kalkulace vodného a stočného, ve kterém je cena stočného navýšena na 32,842 Kč; na zasedání zastupitelstva se dostavil zastupitel p. Rydval;
Poté se k danému tématu rozvinula diskuse občanů, zastupitelů vč. p. Ivanov a p. Aleše – zástupců provozovatele VHI v obci Chýně:

P. Ivanov – MZe našlo závadu v ceně vody předané ve výši nadhodnocení ceny o 4,90 Kč/m3; já jsem však našel závadu v ceně vody předané ve výši téměř 10 Kč/ m3, a to z toho důvodu, že tvrzení Hostivice o tom, že pro Chýni odebírá cca 90% dodávané vody z Kladna a 10% z chrášťanských vrtů je přesně naopak – 10% vody je z Kladna a 90% vody z vrtů; chci být na schůzce, kterou avizoval p. starosta s p. Kramerem po jeho návratu z dovolené; k navýšení stočného I. Vodohospodářskou uvádím toto:původní kalkulace stočného vycházela z provozu pouze jedné linky na ČOV; během Vánoc se ukázalo, že bude nutné zprovoznit i druhou linku ČOV, což znamená navýšení nákladů o cca 180 tis. Kč; bezchybný provoz u lapače tuků znamená rovněž zvýšení nákladů provozovatele VHI;
• P. Fousek – na počátku byla nová ČOV provozována za cenu minulou bez problémů; dodavatel technologie ČOV upozornil již v říjnu 2011, že je nutno provozovat u ČOV obě linky, protože 1 linka není dostačující;
• P. Aleš – ČOV je ve zkušebním provozu, to znamená, že je potřeba vyzkoušet všechny varianty provozu; ČOV má 3 linky, užívají se nyní 2, v rámci zlevnění provozu byl učiněn pokus užívat pouze 1 linku, což se neosvědčilo; provozovatel kontroluje provoz ČOV denně; 17.1.2012 si obec vyžádala písemně provozování i druhé linky; společnost Cajthaml vypouští takové odpadní vody, které nejsou v souladu s kanalizačním řádem obce; do ceny stočného pro rok 2012 bylo již zakalkulováno nájemné ve výši 150 tis. Kč;
• P. Chadima – existuje deník, který eviduje záznamy o přítomnosti osob na ČOV? Odpověď p. Aleše – ano, na ČOV je umístěn deník;
• P. Fousek – pokud dnes zastupitelé neschválí cenu vodného a stočného pro rok 2012, jakou cenu vodného a stočného bude provozovatel VHI účtovat konečným odběratelům? Odpověď p. Ivanov – za novou cenu pro rok 2012 bude provozovatel účtovat vodné a stočné až v květnu 2012, takto je nastaven systém; jak dopadl ekonomicky pro provozovatele rok 2011 je schopen říci až později;
• Pí Kovářová – zásadní je zjistit, jaký je poměr  vody z Kladna a z chrášťanských vrtů do obce Chýně;
• P. Kuchař – zúčastní se I. Vodohospodářská společnost koncesního řízení? Odpověď p. Ivanov – ano;
• P. Fousek – na příští pracovní poradu zastupitelů bude pozván zástupce TS Hsotivice a zástupce I. Vodohospodářské společnosti; rozdíl mezi cenou vody předané z Hostivice a cenou pro konečného zákazníka je 14,- Kč, což je hodně;
Zastupitelé odložili všemi 9 hlasy rozhodnutí o výši vodného a stočného pro rok 2012;
• p. Aleš se dotázal, proč zastupitelé vodné a stočné neschválili, chce znát zdůvodnění; p. Fousek odpověděl, že důvodem je vysoká cena vodného a stočného pro konečné zákazníky;
• p. Ivanov – cenová kalkulace je zcela v souladu s opatřením obecné povahy, které vydává MZe;
• pí Chybová – díky nové ČOV má do Strahovského rybníka odtékat čistá voda z ČOV; avšak teče tam špína; lidi platí stočné proto, aby voda byla čistá;
• p. Ivanov – I. vodohospodářská plní kriteria stanovená vodoprávním úřadem;
• pí Himlová – nechala jsem si udělat rozbor pitné vody v Chýni, osoba oprávněná k těmto rozborům mi sdělila, že by výsledky rozborů vody měly být k dispozici na Obecním úřadu Chýně; bylo konstatováno, že na žádost obce bude I. Vodohospodářská společnost prováděné odběry vody zasílat obci Chýně k dispozici;
• p. Fousek František – v jakých jednotkách je měřeno stočné? Odpověď – v m3;
•  p. Fousek František – jak se měří m3? Budu trvat na tom, aby I. Vodohospodářská fakturovala jen to, co od občanů skutečně odteče; když čerpadlo jímky nepracuje a motor se točí, naskakují jednotky;
• P. Ivanov – takováto fakturace byla zavedena na žádost obce v minulosti; u stočného jsou nastavena pravidla hry, provozovatel je respektuje;
Zastupitel p. Rydval opustil zasedání zastupitelstva se slovy, že odmítá, aby občané měli dotazy ohledně vodného a stočného a prohlásil, že starosta není schopen vést diskusi;
• P. Fousek – komu patří vodoměry? Odpověď p. Ivanov – vlastníkem je obec;
• P. Fousek – čí jsou plomby na vodoměrech?
• Pí Chvojková – máme v obci šestou nejdražší vodu v republice;
6a. P. Novotný požádal obec o ustavení soudního znalce v oboru, který uzavře s obcí pracovní dohodu a bude pravidelně kontrolovat provoz ČOV, zda je v souladu s Provozním řádem ČOV; zastupitelé pověřili všemi 8 hlasy starostu obce, aby sjednal pracovní dohodu s osobou oprávněnou kontrolovat provoz ČOV;
7. Dle bodu 7. programu byl projednán Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chýně 2012 – 2022; p. Fousek uvedl, že se jedná o důležitý dokument pro zahájení koncesního řízení na výběr provozovatele VHI v obci Chýně; uvedl, že v současné době v obci existuje hybridní systém vlastnictví jímek tlakové kanalizace a jejich příslušenství – část jímek vlastní obec a část vlastníci nemovitostí; zájmem obce je sjednotit vlastnictví těchto jímek a obec navrhuje převzít od vlastníků jímek tyto jímky do svého vlastnictví tak, aby vlastník jímek byl pouze jeden a veškeré jímky mohly být předány novému provozovateli VHI, vybranému v rámci koncesního řízení, do provozování; údržba těchto všech jímek pak bude plně v kompetenci provozovatele; dále uvedl, že v současné době jsou ve stočném zakalkulovány náklady na servis pouze u jímek ve vlastnictví obce a obyvatelé ve staré části obce neplatí za servis nic, zatímco obyvatelé v nové části obce si servis jímek hradí sami; jde o nejednotný systém a nejednotný přístup k občanům; v rámci koncesního řízení je nutné tento systém sjednotit a nastavit pro všechny občany stejné podmínky; poté se rozvinula diskuse k tomuto tématu:
• Pí Kovářová – odhadla obec náklady na převzetí jímek do svého vlastnictví  a jak se toto projeví na ceně stočného?
• P. Fousek – cca 251 jímek je ve vlastnictví obce, až 300 jímek by se týkalo převzetí do vlastnictví obce; trvanlivost čerpadel v nové části obce by měla být vyšší než ve staré části obce; kalkulaci nákladů zatím obec nemá;
• P. Chadima – lidé, kteří dnes mají  jímky ve svém vlastnictví by mohli namítat, proč neplatí nižší stočné;
• Pí Kovářová – jde o to, že stočné se navýší;
• Pí Chvojková – co z toho budu mít, když daruji jímku obci?
• P. Fousek – obec nebude nikoho nutit k předání jímky do vlastnictví obce; ten, kdo ji předá, se nebude muset již dále starat o její servis i o její financování;
• Pí Krausová – v návrhu usnesení se hovoří o převzetí jímky bez elektrického zařízení, to je nejdražší část;
• P. Nývlt – obec má dvě varianty – buď všechny jímky do vlastnictví obce  nebo všechny jímky do vlastnictví občanů;
• Pí Chvojková – jak to bude s umístěním cizího vlastnictví na cizím pozemku?
• P. Fousek – toto bude ošetřeno smlouvou;
• Pí Pokorná – nová část obce platí za údržbu čerpadel ve staré části obce; proto se navrhuje sjednocení, kdo nebude chtít, tak jímku nepředá;
• P. Fousek – dosud je cena stočného ke škodě obyvatel z nových lokalit; obec navrhuje stejné podmínky pro všechny; p. Černý, odborník v dané problematice obci sdělil,  že opačný systém není dost dobře možný – nikdo nemůže občana nutit, aby převzal (koupil) čerpadlo od obce;
• P. Kuchař – mám dva systémy, v restauraci vlastní čerpadlo obec, v rodinném domě vlastním čerpadlo já; u rodinného domu jsem zaplatil za nové čerpadlo 25 tis. Kč, v restauraci jsem nezaplatil nic;
• P. Chadima – jak to bude s novými stavebníky; odpověď – jako u ostatních, stavebník vybuduje jímku a čerpadlo a předá zařízení obci (pokud s tím bude souhlasit); p. Jelínek přečetl návrh usnesení;
zastupitelé schválili 7 hlasy návrh usnesení, aby obec převzala bezúplatně jímky tlakové kanalizace vč. čerpadel a dalšího vybavení (bez elektrického ovládání) do vlastnictví obce od všech majitelů těchto zařízení, u kterých je dosud v jejich vlastnictví, pokud tím budou souhlasit; pí Kovářová se zdržela hlasování;
Dále v rámci projednávání Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chýně 2012 – 2022 p. Fousek přednesl další problematiku s tím spojenou – výši nájemného pro provozovatele VHI za pronájem tohoto zařízení; nájemné je jednou ze zadávacích podmínek pro koncesní řízení na výběr nového provozovatele VHI; Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chýně 2012 – 2022 uvedl doporučení výše nájemného v částce 2 mil. Kč ročně, tato výše by však skokově neúměrně zvýšila cenu vodného a stočného pro občany; proto obec navrhuje stanovit pro začátek částku nižší, a to 0,5 mil. Kč; minimální výše nájemného, ke které se obec zavázala ve smlouvě o poskytnutí dotace je 130 tis. Kč ročně; p. Jelínek přečetl návrh usnesení k této problematice, p. Štěpánek doplnil, že nájemné se týká roku 2012; poté proběhla diskuse:
• Pí Kovářová – každý rok se bude nájemné znovu schvalovat?
• P. Štěpánek – ano, provozovateli bude každý rok stanoveno nájemné;
• Pí Kovářová – kolik by se mělo našetřit za období 2012 – 2022?
• P. Fousek – toto je uvedeno na straně 23 Plánu obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chýně 2012 – 2022, která Vám byla předána na výměnu listu v materiálu;
• Pí Kovářová – aby obec našetřila na obnovu VHI, měla by stanovit nájemné 2 mil. Kč ročně; je tedy návrh nájemného ve výši 0,5 mil. Kč dostatečné?
• P. Fousek – v Plánu obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chýně 2012 – 2022 je uvedeno, že obec bude získávat prostředky na obnovu VHI i z jiných zdrojů – např. dotace apod.
• P. Chadima – není problém, až se změní dodavatel vody předané, zvýšit nájemné i více než 2 mil. Kč ročně;
p. Jelínek přečetl doplněný návrh usnesení na výši nájemného pro budoucího provozovatele VHI v obci Chýně na rok 2012 v částce 0,5 mil. Kč znovu a zastupitelé jej schválili všemi 8 hlasy;
Další problematiku související s Plánem obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chýně 2012 – 2022 opět uvedl p. Fousek – sdělil, že nyní by zastupitelé měli schválit celý návrh předloženého dokumentu – Plánu obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chýně 2012 – 2022; poté zastupitelé všemi 8 hlasy tento dokument schválili.

8. V dalším bodu byla projednána odměna předsedkyně Finančního výboru pí Pokorné; tajemnice úřadu pí Musilová uvedla, že podle zákona o obcích je zapotřebí, aby zastupitelé rozhodli nejen o výši odměny, ale zároveň stanovili i termín, odkdy se odměna přiznává; zastupitelé pak všemi 8 hlasy schválili odměnu pro předsedkyni Finančního výboru pí Pokornou ve výši 1 200,- Kč měsíčně s účinností od 1.3.2012.
9. V dalším bodu byl projednán návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2007  Požární řád obce Chýně; p. Fousek konstatoval, že tato vyhláška mění vyhlášku z roku 2007, která je v některých ustanoveních již překonána, a proto si vynutila novelu – jiné osoby ve vedení obce, jiné kontakty na osoby, koupě nového hasičského vozidla, změny ve vybavení dobrovolných hasičů apod.; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012.
10. V bodu 10. byla projednána žádost manželů Rajtorových na odkup části obecního pozemku p. č. 547/1 k. ú. Chýně, který sousedí s jejich zahradou; p. Fousek uvedl, že ve skutečnosti tuto část obecního pozemku rodina Rajtorových již dávno upravuje, zvelebuje a seká; k tomu uvedl p. Jelínek, že s p. Rajtorou byla před časem učiněna ústní dohoda, že umožní vedení komunikace přes svůj pozemek, a to budoucí komunikace spojující ulici Rudenskou se silnicí vedoucí na Chrášťany, v souvislosti s výstavbou společnosti Embalador na pozemcích Královské kanonie Premonstrátů; rovněž bylo připomenuto, že p. Rajtora již dlouhodobě bezplatně pomáhá obci při odklízení sněhu s vlastní mechanizací na chodnících a cestách v obci; proběhla následující diskuse:
• P.Chadima – p. Rajtora tedy prodá část svého pozemku společnosti Embalador? odpověď p. Fousek – ano, p. Rajtora souhlasí a nebude dělat problémy s výstavbou komunikace;
• P. Jelínek navrhl cenu prodeje 1 tis. Kč/m2;
• P. Barek navrhl cenu pozemku, vzhledem k zásluhám p. Rajtory, jako symbolickou, např. 1 Kč;
• Pí Kovářová – těžko bude obec např. za 5 let vysvětlovat, proč někomu prodala pozemek za 1 tis. Kč/m2 a druhému za 1 Kč/m2;
• P. Fousek – navrhuji cenu 1 tis. Kč/m2 vzhledem k tomu, že obec má již precedens v této ceně;
• P. Novotný – navrhuji kompromis, např. 500 Kč/m2;
• P. Jelínek – obec bude obtížně zdůvodňovat takovou výši ceny vzhledem k předchozím cenám 1 tis. Kč/m2;
Po ukončení diskuse přečetl p. Jelínek návrh usnesení -  prodej části obecního pozemku p. č. 547/1 k. ú. Chýně o výměře cca 50 m2 manželům Rajtorovým za cenu 1 000,- Kč/m2; náklady s oddělením pozemku uhradí kupující; návrh byl schválen 7 hlasy; p. Barek se zdržel hlasování; p. Rajtorovi bude provedena kompenzace za práce zdarma poskytnuté obci.
11.  V dalším bodu bylo projednáno rozšíření budovy MŠ o jednu třídu za účelem umístění žáků 5. ročníku ZŠ v Chýni; p. Fousek připomněl dopis rodičů budoucích žáků 5. ročníku ZŠ, kteří požádali obec o řešení situace, aby jejich děti nemusely navštěvovat 5. ročník školy v jiné obci a po 1 roce opět nemusely měnit místo, spolužáky a učitele při přestupu do jiné školy na 2. stupeň;  obec v současné době již řeší rozšíření ZŠ o jednu třídu, a to v budově MŠ, kde je možno rozšířit stávající tělocvičnu; p. Fousek uvedl, že cena stavby bude cca 152 tis. Kč vč. DPH; je připraven společný dopis starosty a ředitelky školy se žádostí o finanční příspěvek na výstavbu nové třídy; obec nemá ve svém rozpočtu na rok 2012 finance na rozšíření tělocvičny v MŠ, nicméně částka není tak vysoká a měla by se nechat z rozpočtu obce financovat, zvláště jestli se podaří získat finanční příspěvky od rodičů a příp. dalších sponzorů; poté proběhla diskuse k danému bodu:
• Pí Pokorná – v rozpočtu obce je plánována částka na žáky 5. ročníku, která by měla být uhrazena jiným obcím, jejichž školy by žáci 5. ročníku navštěvovali; pokud se podaří rozšířit ZŠ o 5. ročník, obec tyto peníze ušetří a může je bez problémů věnovat na stavbu;
• P. Nývlt – tuto záležitost řešila školská rada; bylo dohodnuto, že budou osloveni sponzoři - firmy v Chýni; připomněl, že nejde v budově MŠ udělat v místě tělocvičny třídu pro MŠ, neboť hygienické podmínky pro děti z MŠ a ZŠ jsou odlišné; v přístavbě MŠ by měl být umístěn 1. ročník ZŠ;
• Pí Jonáková – toto se nelíbí rodičům budoucích prvňáčků;
• P. Nývlt – rodiče budoucích prvňáčků se obávají, že jejich výuka bude rušena provozem MŠ; bude námitky rodičů komunikovat pí Jakubové;
• Pí Kovářová – obec projekt na rozšíření ZŠ rozdělila na dvě etapy; takto to bylo domluveno s hejtmanem Středočeského kraje; žádost o dotaci na rozšíření ZŠ – II. etapy by měla být rozhodnuta cca do 14 dnů; 2. etapa rozšíření ZŠ bude náročnější než I. etapa;
• P. Nývlt – i přes tuto informaci od pí Kovářové by se mělo pokračovat v rozšíření MŠ o jednu třídu pro ZŠ;
• P. Fousek – 2. etapa rozšíření ZŠ by měla přinést 2 nové třídy, zvýšení půdního prostoru, nový krov, střechu, zateplení budovy;
• P. Nývlt – zápis ze zasedání zastupitelstva, resp. souhlas zastupitelů s rozšířením MŠ o jednu třídu ZŠ podmiňuje jakoukoliv aktivitu školské rady v této oblasti; 
Zastupitelé schválili všemi 8 hlasy, aby byla mateřská škola v Chýni stavebně rozšířena o jednu třídu za účelem umístění žáků jednoho ročníku základní školy v Chýni; předpokládané náklady na rozšíření budou cca 152 000,- Kč vč. DPH;
12. V dalším bodu byla projednána problematika související se studií na umístění základní školy a fotbalového hřiště na obecním pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně; p. Fousek uvedl, že tento týden proběhla schůzka s  p. Sochou, bylo řečeno, co se od uvedeného území ve vlastnictví obce Chýně očekává – umístění ZŠ - 9 tříd, kuchyně, jídelna i pro stávající ZŠ, tělocvična, víceúčelové hřiště, parkovací místa, propojovací komunikace, umístění fotbalového hřiště; předpokladem výstavby je získání dotace na výstavbu; půjde  o  nákladnou záležitost, jen projekt bude stát obec velkou částku; v nejbližších letech však obec nemá peníze na spolufinancování školy tohoto rozměru; studie se bude týkat území o rozměru cca 1,7 ha; bez studie však nelze dělat další kroky obce v této záležitosti; poté se rozvinula diskuse:
• Pí Kovářová – je pan Socha architekt?
• P. Fousek – p. Socha je inženýr, pracuje v projektové kanceláři, obec zatím nezná cenu studie;
• Pí Kovářová – souhlasí se zadáním studie, jedna studie na obci však již je; bylo by dobré obě studie porovnat a najít společné množiny;
• P. Fousek – prostudoval jsem předchozí studii; studie vychází z toho, že obec bude mít výhledově 5 tis. obyvatel;  navrhuje 18 tříd pro žáky ZŠ; studie, kterou chce obec zadat vychází z 9 tříd ZŠ + rezervy pro další žáky, v tom se studie shodují;
• Pí Horáková – má cenu zadávat další studii, když obec již jednu má?
• P. Fousek – původní studie pracovala s jiným územím, s pozemky obce, ale zároveň s pozemky soukromých vlastníků; nová studie bude pracovat pouze s pozemky obce;
• Pí Krausová – jaký je časový horizont výstavby nové ZŠ?
• P. Fousek – pokud zastupitelstvo schválí vytvoření studie, nastartuje se proces; výstavba je v řádech desítek milionů korun; záleží na tom, zda na to obec bude mít prostředky;
• Pí Horáková – nebylo by lepší oslovit stejného architekta, který dělal první studii? Mohlo by to být levnější;
• Pí Kovářová – ve Středočeském kraji je obrovský nedostatek základních škol; starostové budou usilovat o vytvoření dotačního titulu, do kterého by obce mohly žádat o finanční příspěvky; jde však o to, zda se toto podaří;
• P. Barek – Chýně má dnes 2 tis. obyvatel a měla by v budoucnu mít 5 tis. obyvatel; budoucí ZŠ bude zcela využita;
• P. Kovář – investor vypisuje soutěž na studii s výběrovým řízením; může se porovnat více návrhů a zvolit optimální varianta; P. Fousek – nechť p. Kovář dá typy, koho oslovit;
• P. Kuchař – proč se nedá použít původní studie obce?
• P. Fousek – jak již bylo řečeno, původní studie počítala s umístěním staveb i na soukromých pozemcích;
• P. Kuchař – kdo tedy udělal chybu?
• P. Kovář – nejde o chybu; studie byla na dvou typech pozemků a je použitelná; analyzuje vztahy a situaci, může být východiskem dalšího pokračování;
• P. Kuchař – proč obec dělala studii s výstavbou na cizích pozemcích?
• P. Chadima – souhlasím, pokud obec neměla souhlas vlastníků stavět na jejich pozemcích, proč tuto studii zadávala?
• P. Kovář – byl rozpor mezi vlastnickými vztahy k pozemkům a územním plánem obce;
• Pí Kovářová – hlásím se k původní studii, vznikla proto, že p. Fousek chtěl přístupovou cestu ke svým pozemkům; když se staví ZŠ, musí být stanoveny vazby s okolím; zadání urbanisty znělo, říci kam lze co umístit dle územního plánu; nechť se obě studie porovnají;
• P. Chadima – otázka zněla, zda došlo před zadáním studie k souhlasu vlastníků soukromých pozemků stavět na jejich pozemcích;
• Pí Kovářová – o co p. Chadimovi jde?
• P. Chadima -  o to, že obec musí dělat druhou studii, protože první studie zasahovala do pozemků soukromých vlastníků a bez souhlasu těchto vlastníků nemohla obec počítat s tím, že na pozemcích soukromých vlastníků může stavět;
• P. Němec – nelze do studie provázat již hotové projekty? Obec by ušetřila;
• P. Fousek – jedná se o studii využití území; zatím se ještě nestaví; diskuse o tom, jak má škola vypadat je předčasná; ve studii jde o umístění staveb do terénu a stanovení kapacit;
• Pí Chvojková – půjde již o třetí studii, úplně první byla za p. Fingerhuta; navrhuji udělat hloubkovou urbanistickou studii využitelnosti území s demografickou strukturou; pokud škola nebude postavena do několika let, nebude již tak potřebná; výzvy na dotační tituly budou nejdříve v r. 2015 – 2016; než by se ZŠ postavila, nastane r. 2020 a pak je otázka, zda škola bude potřeba; rovněž nevíme, zda rodiče budou dávat své děti do této ZŠ atd.; škola by musela být jako volnočasové a environmentální centrum, aby byl nějaký dotační titul reálný; jde o to koncepčně přemýšlet a vymyslet jako celek; je otázka, zda takováto investice za to stojí;
• Pí Vítková – jsou vyřešeny přístupové komunikace na pozemky p. Fouska a p. Rajtory:
• P. Fousek – upozornil jsem při zadávání studie minulé, že architekt plánuje výstavbu na cizím pozemku; přístupové komunikace na naše pozemky a pozemky p. Rajtory  nejsou vyřešeny;
• P. Chadima – chci reagovat na slova pí Chvojkové – říká, že buď obec postaví školu za několik málo let, nebo to již nemá cenu; já však chci svoje děti dávat do zdejší ZŠ;
• Pí Kovářová – informace pí Chvojkové mě zaujala; Chýně potřebuje svoji ZŠ; jakmile budou děti chodit do školy mimo obec, nebudou mít vztah k obci;
• P. Fousek – počítám se spoluprací pí Chvojkové;
• Pí Krausová – lituji, že s návrhy pí Chvojkové nepřišla obec;
• P. Fousek – již delší dobu vím o návrzích pí Chvojkové; obec s ní bude spolupracovat; nabízím spolupráci i jiným občanům;
• P. Kuchař – dá se studie pořízená za pí Kovářové použít?
• P. Fousek – lze použít jablko a hrušku stejným způsobem?
• P. Kovář – studie z doby pí Kovářové vycházela z územního plánu obce a potřeb obce; studie splnila svůj účel a lze s ní pracovat;
Po ukončení diskuse p. Jelínek přečetl návrh usnesení k tomuto bodu a zastupitelé schválili 7 hlasy zadání studie na umístění školy a fotbalového hřiště na obecním pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně; za tímto účelem budou osloveny minimálně 3 projektové kanceláře a z nich bude vybrána nejvhodnější nabídka; cena studie nesmí překročit částku 70 000,- Kč; pí Kovářová se zdržela hlasování.
13. V bodu 13. byla projednána otázka prodeje starého hasičského auta obce Chýně, které již bylo nahrazeno koupí novějšího, s nádrží na vodu; bylo konstatováno, že obec Vonoklasy má zájem o koupi tohoto vozu a předběžná cena byla stanovena na 10 tis. Kč; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy prodej hasičského vozidla AVIA ve vlastnictví obce za cenu 10 000,- Kč obci Vonoklasy.
14. V dalším bodu byla projednána žádost Římskokatolické farnosti Úhonice o poskytnutí finančního příspěvku na opravu věže kostela; p. Fousek přečetl žádost a konstatoval, že Chýně je farní obcí v Úhonicích;
• P. Kuchař – má na to obec peníze?
• P. Fousek – obec s tím nepočítala v rozpočtu obce;
• P. Štěpánek – nabízím zdarma pro farnost v Úhonicích zpracování žádosti o dotaci do Fondu rozvoje venkova, kde je možno na účel uvedený v žádosti požádat o dotaci;
• Pí Kovářová – dejme 1 tis. Kč;
• P. Serba – na vybudování chodníku Na Vyhlídku peníze obec nemá a na opravu kostela ano? Prioritu by měli mít občané obce Chýně;
• Pí Pokorná – obec má několik rozpracovaných závazků – cestu Na Vyhlídku, zpomalovací retardéry v ulici Ke Skále, zastřešení autobusových zastávek - Háje a Vyhlídka; jde o to použít peníze pro chýňáky, líbí se mi nabídka p. Štěpánka;
• P. Fousek – odpověď p. Serbovi – pokud jde o výstavbu pěšiny Na Vyhlídku, tak obec čeká na odpověď pí Jonákové, která slíbila navrhnout obci cenu některých dodávek;
• Pí Jonáková – proběhla komunikace mezi mnou a p. starostou; již jsem navrhovala ceny – zemní práce cca 6,5 tis. Kč, 3,5 tis. Kč recyklát, 12 tis. Kč doprava recyklátu; žádám po obci, aby zajistila dopravu a recyklát; já jsem ochotná zajistit zemní práce;
• P.Fousek – očekávám písemnou nabídku pí Jonákové; obec má nižší nabídku za 1 m3 recyklátu, než uvedla pí Jonáková;
Zastupitelé vzali na vědomí žádost farnosti Úhonice o poskytnutí finančního příspěvku na opravu věže kostela a na návrh pana Štěpánka nabízí bezúplatnou pomoc při vyřízení dotace na tuto stavbu.
15. V bodu 15. bylo projednáno zpevnění pěšiny v biokoridoru pod Duškánem; p. Jelínek uvedl, že pěšina spojuje rybník Bašta a Strahovský rybník; p. Pelnář vyhotovil rozpočet pro vybudování pěšiny ve výši cca 33 tis. Kč; pěšina bude cca 900 m dlouhá, široká cca 80 cm, s násypem a na ní bude zpevněný recyklát; záleží na sponzorech, jak rychle vše půjde; zastupitelé pak všemi 8 hlasy pověřili starostu a zastupitele p. Jelínka, aby připravili návrh na zpevnění pěšiny vedoucí biokoridorem Pod Duškánem; za tímto účelem osloví jménem obce firmy (BERGER BETON spol. s r.o., B & P spol. s r.o., Kamenolom Řeporyje, Inos Richter s.r.o., BEVESTAV s.r.o., Kámen Zbraslav, p. Richard Görlich) a občany s žádostí o příspěvek či pomoc.
16. V dalším bodu proběhla následující diskuse:
• Pí Himlová – byla jsem na výroční schůzi Svazu postižených civilizačními chorobami v Hostivici; jejich tajemnice veřejně napadla Chýni, že odmítla dát finanční příspěvek, přičemž chýňští senioři čerpají prostředky z rozpočtu svazu; na dnešním zastupitelstvu nepadlo ani slovo o seniorech; v Chýni pracuje sociální komise, jejíž činnost se omezuje na balíčky seniorům u příležitosti významného jubilea; apeluji na zastupitele, aby přehodnotili svůj postoj a dali finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami v Hostivici;
• Pí Kovářová – jsem pro; důchodci by si to zasloužili; jako starostka jsem se 2x zúčastnila schůze svazu; navrhuji přiznat svazu 5 tis. Kč;
• Pí Pokorná – 5 tis. Kč dostali senioři v Chýni; příspěvek obdržela sociální komise;
• Pí Himlová – počet seniorů v Chýni roste; pokud by se měl dávat nadále balíček ve stejné ceně a při vítání občánků květiny a pamětní medaile, peníze nebudou stačit;
• Občané – při vítání občánků není potřeba dávat květiny ani medaile;
• Pí Razimová – je mi líto, že zaznělo, že pro seniory se nic nedělá; naše nadace dělá akce jak pro seniory, tak pro děti;P. Chadima – na minulém zasedání byla oceněna práce rodiny Cvrčkových pro seniory a děti; obec si jejich práce váží a oceňuje ji;
• P. Fousek – ano, je to tak, ale předchozí debata se týkala vazby obec – senioři;
• P. Jelínek – bylo dohodnuto, že na web se budou dávat smlouvy obce Chýně;
• Pí Kovářová – zveřejňují se pouze smlouvy, týkající se obecního majetku;
• P. Palatinus – pracuje se na nových webových stránkách obce, smlouvy se pak budou umisťovat;
• P. Němec – pozor na ochranu osobních údajů při zveřejňování;
• P. Jelínek – jak to vypadá s čekárnou u autobusové zastávky na Hájích?
• P. Fousek – jsou připraveny náčrtky, bude se pokračovat;
• Pí Kovářová – navrhuji doplnit tabulku, kterou zastupitelé obdrželi ve věci financování projektů obce Chýně za roky 2010 a 2011, o projekt dešťové kanalizace v ulici Okružní a projekt rozšíření MŠ, který byl připraven ve volebním období 2006 – 2010; dále připomněla, že zákon o rozpočtovém určení daní je v 1. čtení v parlamentu;
• P. Kuchař – platí ještě záruka na dešťovou kanalizaci v ulici Okružní? U p. Šinágla a p. Novotného stále teče voda do objektů; 
• Pí Pokorná – zmínila velké díry v komunikaci na křižovatce Ke Skále a Rudenská;
• P. Fousek – nedostatky na komunikaci se budou řešit;
• P. Jelínek – navrhuji, aby občané mohli nosit starý papír přímo do objektu ZŠ na dvůr každodenně do přistaveného kontejneru; nutno domluvit s pí Jakubovou;
• P. Fousek – počítá se s tím, bude domluveno, až se paní ředitelka vrátí ze školy v přírodě; obec má další 4 kontejnery na papír – budou rozmístěny na nejfrekventovanější místa v obci;
• Pí Kovářová – dopravní obslužnost - kraj vypověděl smlouvy dopravcům; zatím nevypsal výběrové řízení; připojila se obec k výzvě kraje – k výpovědi smluv?
• P. Fousek – ne, nepřipojila a nepřipojí; jde o závěr ze schůzky starostů s ROPID;
• P. Jelínek – ozývají se hlasy, že by lidé chtěli předplacené známky nalepené na popelnice místo stávajících známek;
• Pí Musilová – systém musí být jednotný a nastaven v OZV;
• P. Chadima -  jestli je známka zakoupena předem nebo nalepena po celý rok je jedno;
• Pí Doubravová – obec komunikovala, že někteří občané si nekupují známky na popelnice; co se stalo dál?
• P. Fousek – tito občané byli vyzváni (i vícekrát), aby začali systém odpadů realizovat a podařilo se;
• P. Jelínek – obec má uzavřenou plánovací smlouvu s Enit Invest, jsou plnění ve smlouvě dodržena? Enit Invest prodává 9 pozemků, jak to pak bude s plněním závazků vůči obci?
• P. Fousek – ano, víme o tom; obec vyzve p. Večeřu ke schůzce a bude žádat stanovisko; poté budou občané informováni;
• P. Jelínek – bylo možná ukvapené dávat do změny č. 2 územního plánu obce návrh na povolení výstavby RD namísto zahrádek (pozemky p. Havla).
17. Na závěr zasedání p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 22,45 hod.

V Chýni dne 21.2.2012

Zapisovatel: Dagmar  Musilová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz