Usnesení č. 11/2012 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání

zastupitelstva konaného dne 15.2.2012


Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starosty o činnosti;
c) žádost farnosti Úhonice o poskytnutí finančního příspěvku na opravu věže kostela a na návrh pana Štěpánka nabízí bezúplatnou pomoc při vyřízení dotace na tuto stavbu.

B. odkládá rozhodnutí o výši vodného a stočného pro rok 2012.


C. pověřuje
a)      starostu sjednáním pracovní dohody s osobou oprávněnou kontrolovat provoz ČOV;
b)      starostu a zastupitele Ondřeje Jelínka, aby připravili návrh na zpevnění pěšiny vedoucí biokoridorem Pod Duškánem; za tímto účelem osloví jménem obce firmy (BERGER BETON spol. s r.o., B & P spol. s r.o., Kamenolom Řeporyje, Inos Richter s.r.o., BEVESTAV s.r.o., Kámen Zbraslav, p. Richard Görlich) a občany s žádostí o příspěvek či pomoc.


D.     schvaluje
a) bezúplatné převzetí jímek tlakové kanalizace vč. čerpadel a dalšího vybavení (bez elektrického ovládání) do vlastnictví obce od všech majitelů těchto zařízení, u kterých je dosud v jejich vlastnictví, pokud tím budou souhlasit;
b) roční nájemné pro rok 2012 budoucímu provozovateli vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně, který bude vybrán na základě koncesního řízení, ve výši 500 tis. Kč;
c) předložený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chýně na období 2012 - 2022;
d) odměnu předsedkyni Finančního výboru paní Pokorné ve výši 1 200,- Kč měsíčně s účinností od 1. března 2012;
e) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007  Požární řád obce Chýně ;
f) odprodej části obecního pozemku p. č. 547/1 k. ú. Chýně o výměře cca 50 m2 manželům Rajtorovým za cenu 1 000,- Kč/m2; náklady s oddělením pozemku uhradí kupující;
g) aby byla mateřská škola v Chýni stavebně rozšířena o jednu třídu za účelem umístění žáků jednoho ročníku základní školy v Chýni; předpokládané náklady na rozšíření budou cca 152 000,- Kč vč. DPH;
h) zadání studie na umístění školy a fotbalového hřiště na obecním pozemku p. č. 166/151 k. ú. Chýně; za tímto účelem budou osloveny minimálně 3 projektové kanceláře a z nich bude vybrána nejvhodnější nabídka; cena studie nesmí překročit částku 70 000,- Kč;
i) prodej hasičského vozidla AVIA ve vlastnictví obce za cenu 10 000,- Kč obci Vonoklasy.

 

V Chýni dne 16.2.2012

Pavel Fousek, starosta

Josef Novotný, místostarosta

 

Vyvěšeno dne 16.2.2012

Sejmuto dne 3.3.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz