Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Chýně

Datum konání: 18.1.2012

Přítomní: pí Pokorná, pí Kovářová,  pp. Fousek, Jelínek, Novotný, Kuchař,

Nepřítomní: pp. Rydval, Barek, Chadima


Průběh porady:
Starosta obce p. Fousek přivítal přítomné zastupitele a zahájil pracovní poradu zastupitelstva v 18,00 hod.; poté p. Fousek přednesl informace o činnosti Obecního úřadu Chýně a dále záležitosti, o kterých budou zastupitelé rozhodovat na zasedání zastupitelstva obce Chýně:

1. Stav na účtu obce k 18.1.2012 – 1 655 160,84 Kč. Počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu v Chýni k 1.1.2012 – 1 976, vloni k témuž datu bylo trvale hlášených obyvatel 1 812.

2. Na poradu pozván p. Štěpánek, který má připraveny dokumenty pro koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Zastupitelé budou informováni o podmínkách, které budou nastaveny pro budoucího provozovatele a měli by se k této věci vyjádřit, jakmile p. Špěpánek v 19 hod. dorazí.

3. 21. 12. 2011 byla podepsána Plánovací smlouva s firmou Embalador, ve znění, které bylo schváleno zastupitelstvem obce na konci r. 2010. Dle vyjádření Embalador by práce měly být započaty koncem roku 2012.

4. 21.12.22011 podepsána smlouva s Českou spořitelnou o úvěru na překlenutí deficitu rozpočtu, schváleného pro rok 2011. Částka úvěru ve výši 1,3 mil. Kč byla tentýž den poukázána společnosti WAREX (výstavba nového oddělení MŠ), splatnost byla 26.1.2011.   V té souvislosti p. Fousek předal zastupitelům tabulku - přehled o financování projektů v r. 2010 a 2011.

5. Dne 22.12.2011 byla provedena se zástupcem firmy Warex kontrola odstranění vad a nedodělků na stavbě MŠ.

6. 27.12.2011 byly převzaty od zástupce firmy Bonita herní prvky na všech třech místech, na kterých jsou umístěny – lokalita Na Kališti, Na Vyhlídce, zahrada mateřské školy.  Prvky umístěné v MŠ budou převedeny do vlastnictví ZŠ a MŠ Chýně. Obec provede pojištění přístavby MŠ a ZŠ, ČOV, herních prvků a Višňovky, tím se pojistka obce zvýší.

7. S firmou Warex byla podepsána Dohoda o vzájemném uznání závazků - smluvní pokuta ve výši 118 463 Kč proti lednové splátce za stavbu MŠ. Místo pravidelné měsíční splátky 135 892,93 Kč obec zaplatila 16.1.2012  jen 17 429,93 Kč. Po provedení fakturace ze strany obce a podpisu vzájemného uznání závazku byl podepsán Dodatek č.1 ke smlouvě, ve kterém je vyčísleno porovnání víceprací a méněprací, na jehož základě Warex vyúčtuje obci za vícepráce částku ve výši 43 058,40. Rozdíl mezi oběma vzájemně účtovanými částkami je 75 404 Kč. Toto je čistá úspora obce proti ceně stavby podle smlouvy.

8. JUDr. Nigrini předal právnímu zástupci Oxes usnesení zastupitelstva a text smlouvy o prodeji pozemků pod silnicí TI 80. Dále obec předala JUDr. Nigrinimu podklady pro vymáhání dluhu za nájemné od p. Šinágla. 12.1.2012 JUDr. Nigrini poslal sdělení, že Oxes podepsal smlouvu na prodej pozemků TI 80 a že probíhá podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. JUDr. Nigrini bude zároveň řešit vlastnické vztahy k některým parkovacím místům na Hájích; v té souvislosti pí Kovářová uvedla, že v obci chybí parkovací místa pro vozíčkáře; proběhla diskuse na téma, zda by si obec parkovací místa měla ponechat ve svém vlastnictví, či je prodat; pí Pokorná uvedla, že podél části ulice Ke Skále se staví chodníky, na kterých není veřejné osvětlení. Obec Chýně zašle OXES dopis s dotazem, proč v této části komunikace nebylo vybudováno veřejné osvětlení.

9. 12.1.2012 proběhla schůzka s rodiči žáků 4. ročníku ZŠ a  starostou obce. Rodiče byli informováni o stavu prací na posouzení možnosti vytvoření učebny pro školu ve staré budově MŠ. Na tomto jednání předložil p. Fousek zprávu od p. Sodomky, který o této věci jednal s pracovnicí hygieny, paní Švehlovou. Ta požaduje doplnění sociálního zařízení, ale k záměru jako takovému se staví pozitivně, chápe těžkou situaci obce. Po provedení zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ a vyjasnění požadavků hygieny ke konkrétnímu počtu dětí provede p. Sodomka jednoduchý návrh stavebních úprav a jejich ocenění. Stavební úřad poukazuje na příliš nízký strop v daném místě MŠ, řešením by bylo stavbu postavit jako dočasnou, např. na 5 let. Obec musí posoudit, jestli je v jejích silách provést stavbu. Přítomní rodiče byli vyzváni k finanční účasti na tomto záměru s tím, že toto by se mělo týkat rodičů žáků všech ročníků. Zároveň byli přítomní na schůzce vyzváni k oslovení sponzorů jako další možnosti získání financí. Financování stavby se musí předem dohodnout, rozpočet na stavbu zatím není stanovený, připraví jej p. Sodomka. Pí Pokorná připomněla, že pokud se podaří postavit učebnu pro děti ze ZŠ v MŠ, obec ročně ušetří 130 tis., které by jinak musela zaplatit jiným obcím za umístění dětí z Chýně v jejích školách. P. Kuchař podotkl, že ze ZŠ Chýně odchází paní učitelka Rosolová a ve škole vypukla spálová angína.

10. Obec poslala na SFŽP žádost o posunutí termínu dokončení akce ČOV na 31.7.2012 a předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce na 31.10.2012. Toto bylo provedeno v součinnosti s firmou Provod, která provádí administraci tohoto projektu. Zkušební provoz ČOV byl zahájen 29.4.2011 a trvá 1 rok.

11. Poté se dostavil p. Štěpánek, který informoval zastupitele o dalším postupu ve věci koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Chýně. P. Štěpánek uvedl, že účelem koncesního řízení je výběr nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI) obce Chýně. SFŽP zpracoval metodiku, ve věci vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem VHI vč. vzorových smluv a jejich příloh. Tak budou nastavena pravidla a řešeny situace vč. práv a povinností vlastníka a provozovatele VHI. Stávající smlouva mezi obcí Chýně a I. Vodohospodářskou společností je nedostatečná a neřeší všechny situace, které mohou nastat. Obsahem dokumentů SFŽP jsou i kvalitativní a kvantitativní ukazatele VHI.   P. Kuchař uvedl, že stávající provozovatel by dovedl ČOV do zkázy. Pí Kovářová se dotázala, jaký je rozdíl mezi koncesním a výběrovým řízením, p. Štěpánek odpověděl, že u veřejné zakázky se něco nakupuje, pořizuje, kdežto u koncesního řízení subjekt svůj majetek svěřuje k hospodaření jinému subjektu. P. Štěpánek dále zmínil materiál vyhotovený Ing. Černým – Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Chýně 2012 – 2022. Uvedl, že každá obec by měla mít tento plán, podstatou tohoto je skutečnost, že vlastník VHI si postupně střádá finance na budoucí obnovu VHI. Dle plánu vyhotoveného Ing. Černým je opotřebení VHI v Chýni zatím pouze cca 8% (v horizontu 60 let), a to z toho důvodu, že se jedná v zásadě o majetek pořízený v nedávné době (jak vodovod, tak kanalizace), ČOV je nová. Ročně by obec měla šetřit v rámci plánu obnovy cca 2 mil. Kč, pokud by se však celá tato částka promítla do vodného a stočného, znamenalo by to skokový nárůst ceny vody o cca 27,- Kč, což není možné. Jde o to, jakým způsobem nyní obec bude uvedenou sumu ročně spořit, zda výběrem v nájemném, či zvýšením vodného apod. V této souvislosti sdělil p. Fousek, že obec požádala MZe – Ing. Chaloupku o věcné posouzení kalkulace ceny vody předané městem Hostivice obci Chýně z hlediska oprávněnosti vykazovaných nákladů a dále o posouzení vykazovaných nákladů od provozovatele vodohospodářské infrastruktury v  obci Chýně ve vztahu k ceně pro konečného uživatele. Nyní obec čeká na odpověď poté, co zaslala na MZe náležité podklady - Oznámení o ceně vody předané od starosty města Hostivice z 29.11.2011, dopis starosty Hostivice k předání vyžádané kalkulace ceny vody předané pro Chýni, oznámení o změně ceny vody z Veolia Kladno do Hostivice, kalkulaci vodného a stočného od 1.Vodohospodářské spol. s r.o., koncového dodavatele, kalkulaci vodného a stočného vody pro obec Chýně a zároveň současného nájemce vodohospodářské infrastruktury  obce Chýně, kalkulaci vodného pro občany města Hostivice. Dále p. Fousek na dotaz pí Pokorné uvedl, že letos poprvé po dlouhé době stávající provozovatel VHI v Chýni bude obci platit nájemné ve výši 150 tis. Kč/rok. Na dotaz pí Kovářové, co p. Štěpánek potřebuje rozhodnout od zastupitelů, konstatoval p. Štěpánek, že je nutno

a. stanovit výši nájemného pro nového provozovatele VHI; peníze na obnovu VHI by se měly soustřeďovat zcela mimo běžné financování obce na fondu obnovy; alespoň by se měl tvořit fond obnovy pro technologie čerpadel, které mají být obnoveny v horizontu 10 let; na jednání zastupitelstva dne 15.2.2012 budou předloženy varianty částek ročního nájemného VHI v návaznosti na cenu vodného a stočného vyplývající z navržených částek;

b. stanovit povinnosti provozovatele VHI ve vztahu k vlastníkovi VHI a občanům; nutno promyslet nesystémové řešení vlastnictví čerpadel v kanalizačních jímkách u domů; část čerpadel vlastní obec, část vlastní majitelé domů; obec, resp. provozovatel VHI  hradí ve staré části obce náklady na opravu a výměnu čerpadel v návaznosti na minulé řešení vybudování kanalizace v obci, v nové části obce si toto hradí vlastníci domů; náklady na opravu obecních čerpadel se pak promítají do vodného a stočného všem obyvatelům obce; proběhla diskuse na téma, zda a jak tuto nesystémovost řešit; zda čerpadla ve vlastnictví občanů v nové části obce převést do vlastnictví obce či zda čerpadla ve staré části obce ve vlastnictví obce předat do vlastnictví občanů; p. Jelínek navrhl do soupisu majetku VHI pro nového provozovatele nedávat čerpadla užívaná občany ve staré části obce;


c. stanovit, zda případné spory mezi vlastníkem a provozovatele VHI bude řešit rozhodčí soud či obecný soud příslušného stupně; většina zastupitelů se přiklonila k obecnému soudu.

12. 12.1.2012 proběhla  schůzka s JUDr. Joosem, jeho právničkou a panem Bírou z fy Gabena. Fa Gabena by měla postupně odkupovat části území v lokalitě Rudenská a na nich stavět. Obec při jednání zdůraznila tři hlavní věci, které ji zajímají. Je to návrh a naplnění plánovací smlouvy, napojení hlavní komunikace z lokality Rudenská na silnici směrem na Rudnou ve stejném místě, které plánuje Embaladador, včetně poskytnutí plochy, potřebné pro umístění kruhového objezdu v tomto místě. Mimo této věci byli přítomní vyzváni ke koordinaci při budování kanalizačního řadu. Zastupitelstvo by si mělo ujasnit požadavky obce do plánovací smlouvy. Proběhla krátká diskuse, co by obec po investorovi v této lokalitě měla požadovat, návrhy padaly na finanční plnění i nefinanční plnění – pozemky pro obec. Zastupitelé budou informováni o schůzkách, které proběhnou mezi investorem v lokalitě Rudenská a vedením obce Chýně.

13. Pí Pokorná požádala o zakoupení diktafonu a jeho používání na zasedáních zastupitelstva, aby se předešlo diskusím o tom, co bylo a co nebylo řečeno na těchto zasedáních.

14. Manželé Rajtorovi z č. p. 49 předali obci žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 547/1 k. ú. Chýně o velikosti cca 50 m2. Zastupitelé obdrželi snímek mapy s vyznačením této části pozemku. Proběhla diskuse ohledně ceny pozemku, zda příp. prodej realizovat za cenu 1000,- Kč/m2 jako u jiných prodejů obecních pozemků občanům, či zda zohlednit pomoc p. Rajtory zejména v zimním období – úklid sněhu z chodníků a cest zcela zdarma. Byl vysloven názor, že cena pozemků by měla být v případě jeho prodeje stejná pro všechny občany při stejném typu území dle územního plánu a pomoc p. Rajtory obci by měla být kompenzována jiným způsobem.

15. Byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky týkající se změny vyhlášky o místních poplatcích. Změna byla provedena v návaznosti na zastupiteli schválenou novou výši poplatku za psa, a to na 200,- Kč za každého psa. Dále v této vyhlášce byl zaktualizován výčet veřejných prostranství v obci Chýně v souvislosti s vytvořením nových ulic, nových dětských hřišť a přírodního areálu Višňovka. Rovněž bude do vyhlášky zakomponováno, na návrh některých zastupitelů, zrušení osvobození od poplatků za psa u loveckých psů.


16. Dále byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky ve věci změn Požárního řádu – změny se týkají aktualizace údajů v původní vyhlášce (kontakty na osoby v příp. požáru, vybavení sboru dobrovolných hasičů apod.).

17. Cca po jednoletém úsilí o zrušení Svazku obcí Poutní cesta k Hájku – nebyl funkční a přinášel pouze náklady, obec obdržela Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o výmazu svazku obcí z registru. Nyní je ještě potřeba po nabytí právní moci dokument zaslat na statistický úřad a finanční úřad.

18. Proběhla volná diskuse mezi zastupiteli:
a. p. Novotný – nezdá se mu spravedlivé, aby rybáři platili za nájem pozemků 10 tis. ročně, když se pečlivě starají o pronajaté pozemky a dělají akce pro občany; navíc platili poplatek za pronájem zasedací místnosti, což by nemělo být; odpověď – spolky, občanská sdružení apod. pokud, konají akce nekomerčního charakteru, neplatí nájemné za pronájem zasedací místnosti; pokud nájem uhradili, bude jim vrácen;

b. p. Jelínek - občané poukazují na to, že v příslušnou sobotu v měsíci zaměstnanci obce dohlížejí na sběr velkoobjemového odpadu v počtu 3, což je zbytečně moc lidí; odpověď - obcí jsou stanoveny 2 lidé a většinou v tomto počtu i v sobotu pracují, třetí, pokud dojde, zde tráví svůj volný čas;

c. p. Jelínek – kdy bude platit ČEZ za věcné břemeno; odpověď – dle smlouvy až v roce 2013;

d. p. Jelínek – je již vydáno stavební povolení na přivaděč vody? Odpověď – obec nemá informace o tom, že by SP bylo již vydáno;


e. p. Jelínek – 25.1.2012 v 19 hod. proběhne schůzka ohledně biokoridoru nad Strahovským rybníkem;
f. p. Kuchař – jak to vypadá s rozhlasem v obci? Odpověď – stále není plně funkční a zařízení je již velmi staré; obci se nabízí nové zařízení za cca 24 tis. Kč, které by bylo funkční, avšak jen ve staré části obce; obec však potřebuje informační systém pro celou obec; zvažuje se systém SMS, který není nákladný a během krátké doby doručí potřebnou zprávu všem, kteří souhlasí s předáním svého mobilního čísla Obecnímu úřadu a číslo dají k dispozici;

g. p. Kuchař – jak to bude dále s fotbalovým hřištěm? Odpověď – obec má vyhotovenou studii pro lokalitu, kde by mělo být umístěno i fotbalové hřiště; tvůrce studie bude pozván na schůzku a vypracuje se postup pro vybudování fotbalového hřiště;


h. p. Jelínek – přírodní areál Višňovka je vybudován částečně na cizím pozemku, toto může činit problémy při kontrole naplnění pravidel dotace, ze které byl částečně areál vybudován; je potřeba toto řešit; pí Pokorná – je zapotřebí místo zaměřit a vykolíkovat; mělo by se řešit jako jeden z bodů příštího zasedání zastupitelstva;

i. p. Kuchař – před položením kabeláže do země v rámci prací v centru obce společností Elektroštika byl chodník před restaurací U veselého kuchaře rozebrán (dlažba) a následně po zasypání kabelů pouze zemina utužena a zasypána štěrkem; toto dělá problémy při úklidu chodníku, navíc štěrk se dostává i na přilehlou komunikaci, je potřeba řešit. P. Fousek odpověděl, že zajistí nápravu u firmy Elektroštika.

19. Pracovní porada zastupitelstva byla ukončena ve 22,00 hod., p. starosta poděkoval všem za účast.


V Chýni dne 20.1.2012
Zapsala: Dagmar Musilová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz