Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2007 Požární řád obce Chýně

Obec Chýně

Obecně závazná vyhláška obce Chýně

č. 1/2007


Požární řád obce Chýně


Zastupitelstvo obce Chýně se na svém zasedání dne 26.6.2007 2007 usnesením č. 14 usneslo vydat, v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává “Požární řád obce Chýně”.


Článek 1

Úvodní ustanovení


 1. Požární řád obce Chýně upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Chýně (dále jen “obec”) dle ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci


 1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Chýně, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen “JSDH”) obce podle článku 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle Požárního poplachového plánu Středočeského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

 3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 2 článku 2 této vyhlášky obec

 • pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

 • pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu pana Jiřího Klema, starostu obce.


Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci


 1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místní situace považuje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vyhlášené Krajským úřadem Středočeského kraje.

 2. Objektem se zvýšeným požárním nebezpečím v obci je stanice PHM v areálu firmy O. K. Trans Praha spol. s r. o., Hlavní 182, Chýně a dále kotelna LTO v areálu firmy BERGER BETON spol. s r. o., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, betonárna Chýně. Prostor se zvýšeným požárním nebezpečím je dle místní situace prostor veřejné knihovny v budově Obecního úřadu Chýně.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci


 1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna požáru”. Jejich přehled a přehled dalších míst, odkud lze hlásit požár, je uveden v článku 7 této vyhlášky.

 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v článku 2, bodu 2 této vyhlášky.


Článek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

 • 1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce zařazené v kategorii JPO V.
 • 2. JSDH obce má nejméně 3 členy.
 • 3. vybavení JSDH obce tvoří
 • požární vozidlo AVIA A31K/5, registrační značka PZA 03 – 03, rok výroby 1986,
 • čerpadlo PS – 12 o výkonu 1200 l/min.

 • čerpadlo DS – 16 o výkonu 1600 l/min.

 • ženijní nářadí (lopaty, krumpáče, pajcry apod.)

 • zásahové helmy, zásahová obuv a zásahové kabáty po 3 kusech

 • 2x práškový hasící přístroj

 • 2x vodní hasící přístroj

 • 1x hasící přístroj CO2..

 • 4. Požární zbrojnice se nachází v budově Obecního úřadu Chýně, Hlavní 200, Chýně.

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 • 1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů:
   • hydrantovou síť v obci
   • Strahovský rybník – vydatnost 40 tis. m3

   • rybník Bašta - vydatnost 80 tis. m3

   • požární nádrž – vydatnost 5 tis. m3.
 • 2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost uvedených zdrojů požární vody.
 • 3. Vlastník příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen udržovat volné příjezdové komunikace pro požární techniku.


Článek 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár


 1. Ohlašovnou požáru je Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně (v pracovní době úřadu), který je označen tabulkou “Ohlašovna požáru”.

 2. Seznam dalších míst, odkud lze hlásit požár je následující:

 • Jiří Mikulenka, Spojová 117, Chýně, tel. 311 679 787 nebo 736 679 237

 • Libor Zeman, Za Školou 5, Chýně, tel. 606 148 932

 • Jiří Klem, Lomená 211, Chýně, tel. 602 831 690

 • Věra Kovářová, Hájecká 218, Chýně, tel. 739 421 515.


Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 • signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
 • signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón “HO – ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
 • 2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje voláním “HOŘÍ”.

Článek 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany


 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.


Článek 10

Účinnost


 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Příloha č. 1 – Požární poplachový plán obce

..........................................

starosta

.............................................

místostarostka

Vyvěšeno dne 2.7.2007


Sejmuto dne 17.7.2007


Příloha č. 1 k OZV obce Chýně č. 1/2007HZS Středočeského kraje


Požární poplachový plán obce

Okres: Praha – západ

Obec: Chýně


V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:


 1. stupeň poplachu

1 111002 stanice 2 Petřiny

2 213001 stanice Kladno

3 21A116 Hostivice

4 21A121 Chýně


 1. stupeň poplachu

1 21A010 stanice Řevnice

2 21A149 Rudná

3 21A122 Jeneč


 1. stupeň poplachu

1 212010 stanice Beroun

2 21A160 Úhonice

3 213166 Unhošť

4 21A141 Ořech

5 111116 Zličín

6 212127 Loděnice


 1. stupeň poplachu

1 111007 stanice 7 Jinonice

2 21A011 stanice Roztoky

3 213003 stanice Stochov

4 111008 stanice 8 Radotín

5 213002 stanice Slaný

6 111001 stanice 1 SokolskáJednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.
Poslední změna: 6.11.2003 9:03:04 Změnu provedl: ISV_MAIN


Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz