Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2006, kterou se stanovují pravidla pro shromažďování, sběru, přepravy, třídění, a odstraňování komunálního odpadu v obci Chýně a stanovuje poplatek za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Chýně

č. 5/2006,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2006, kterou se stanovují pravidla pro shromažďování, sběru, přepravy, třídění, a odstraňování komunálního odpadu v obci Chýně a stanovuje poplatek za komunální odpad


Zastupitelstvo obce Chýně se na svém zasedání dne 14.8.2006 usnesením č. 6 usneslo vydat, v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a ustanovení § 17 a §17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku.


 

Čl. 1


Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se stanovují pravidla pro shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu v obci Chýně a stanovuje poplatek za komunální odpad (dále jen „vyhláška“), se mění a doplňuje takto:


Bod 7. článku III. vyhlášky se ruší a nahrazuje tímto zněním:

7. Ostatní komunální (zbytkový) odpad se odkládá do svozových nádob komunálního odpadu o objemu 120 litrů, 240 litrů nebo 1100 litrů (dále jen “svozové nádoby”), označených číslem popisným příslušné nemovitosti a známkou dle ustanovení čl. 4, odst. 5 této obecně závazné vyhlášky. Svoz svozových nádob je prováděn celoročně každý týden ve středu (dále jen “kombinovaný svoz”), a to oprávněnou osobou, se kterou má obec uzavřenou smlouvu.”

 

Čl. 2

Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

………………. ……………….

Václav Procházka

místostarosta

František Fingerhut

starosta

Vyvěšeno dne 21.8.2006

Sejmuto dne 5.9.2008


Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz