Provozní řád Višňovky

 

Provozní a návštěvní řád přírodního areálu Višňovka 

 čl. 1

Základní ustanovení 

1.        Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti osob, které se zdržují  v přírodním areálu Višňovka (dále jen “návštěvníci”).

2.        Vlastníkem a provozovatelem přírodního areálu Višňovka (dále jen “Višňovka”) na pozemcích p. č. 171/1, 171/4 k. ú. Chýně je obec Chýně (dále jen (”provozovatel”).

3.        Višňovka je určena k aktivnímu i pasivnímu  odpočinku široké veřejnosti a k případnému konání akcí pořádaných místními občanskými sdruženími a spolky pro veřejnost, příp. ke konání jiných akcí .

4.        Vstup a veškeré činnosti návštěvníků Višňovky jsou na vlastní nebezpečí.

5.        Návštěvníci při používání herních a sportovních prvků  jsou povinni se řídit pokyny uvedenými na těchto prvcích.  

čl. 2

Provozní doba Višňovky 

1.     Provozní doba Višňovky je celoroční bez omezení.

2.     Vstup  do  Višňovky je zakázán, pokud provozovatel vývěskou upozorní návštěvníky na nebezpečí, která hrozí v důsledku případných závad a klimatických podmínek.      

čl. 3

Údržba a úklid Višňovky 

1.        Veškerou údržbu veřejné zeleně i úklid odpadků ve Višňovce zajišťuje provozovatel.

2.        Úklid Višňovky po ukončení akce konané ve Višňovce zajištuje organizátor akce do 24 hodin po ukončení akce.

3.        Návštěvníci Višňovky jsou odpovědni za poškození a znečištění Višňovky. Vzniklou škodu jsou povinni uhradit.

4.        Cesty mimo osvětlený chodník nejsou v zimě udržovány. 

čl. 4

Pravidla chování návštěvníků Višňovky 

1.      Ve Višňovce platí zákaz: 

 
 • poškozování umístěných zařízení, herních a sportovních prvků
 • poškozování veřejné zeleně
 • volného pobíhání psů a jiného zvířectva
 • jízdy na kole
 • vjezdu motorových vozidel a jízdy na motorových vozidlech s výjimkou vozidel údržby obce
 • kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných látek
 • manipulace s otevřeným ohněm mimo určené ohniště, výbušninami, jedovatými látkami a chemikáliemi ohrožujícími zdraví a bezpečnost osob
 • odhazování odpadků a jiného znečišťování
 • znečišťování ploch exkrementy
 • vstupu osobám podnapilým  a pod vlivem jiných omamných látek
 • stanování.

      2.      Děti do 6 let smějí navštěvovat Višňovku       pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je      povinna dohlížet na dítě po celou dobu návštěvy Višňovky.     

3.     Uživatelé herních a sportovních prvků, resp. jejich zákonní zástupci jsou povinni dodržovat stanovenou max.  hmotnost a věkovou hranici uživatelů těchto prvků uvedenou na těchto prvcích.     

4.      V případě zjištění závad návštěvníci Višňovky kontaktují provozovatele Višňovky na telefonním čísle 311 670 595. 

čl. 5

Konání akcí ve Višňovce 

 1. Organizátor akce je povinen termín akce nahlásit minimálně 14 dnů předem provozovateli.
 2. Organizátor akce je povinen po ukončení akce do 24 hodin uvést prostor Višňovky do původního stavu a předat jej provozovateli.

 čl. 6

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1.   Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem   obce Chýně na jeho zasedání dne 25.5.2011 usnesením    č. 6/2011   a  nabývá  účinnosti   od 1. června 2011..  

 

V Chýni dne 30.5.2011

 

Pavel Fousek, starosta  

                                                 

Josef Novotný, místostarosta                                                                                                                            
 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz