Provozní řád hřiště

 
           Provozní řád obecního hřiště v Chýni 

 čl. 1

Základní ustanovení 

1.  Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti osob, které se zdržují  na obecním hřišti v Chýni (dále jen “návštěvníci”).

2.     Vlastníkem obecního hřiště na pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně je obec Chýně, provozovatelem obecního hřiště je TJ Sokol Chýně, osobou odpovědnou za dohled nad provozem obecního hřiště  (dále jen “správce hřiště”) je předseda TJ Sokol Chýně pan Josef Mach, Hlavní 30, Chýně, tel. 733 120 752.

3.   Obecní hřiště je určeno k aktivnímu odpočinku široké veřejnosti - provozování míčových a jiných her všech věkových skupin, dále ke konání akcí pořádaných místními občanskými sdruženími a spolky pro veřejnost, příp. ke konání jiných akcí.    

4.   Veškeré aktivity návštěvníků na obecním hřišti jsou provozovány na vlastní nebezpečí. 

čl. 2

Provozní doba obecního hřiště 

1.     Provozní doba obecního hřiště je celoroční bez omezení.

2.     Vstup na obecní hřiště je zakázán, pokud plocha obecního hřiště je poškozena a návštěvníci jsou na tuto závadu upozorněni vývěskou provozovatele, umístěnou u vchodu na obecní hřiště.    

čl. 3

Údržba a úklid obecního hřiště 

1.        Základní údržbu veřejné zeleně (tráva, dřeviny) na obecním hřišti zajišťuje vlastník obecního hřiště – obec Chýně.

2.        Běžný úklid obecního hřiště (odpadky apod.) zajišťuje provozovatel obecního hřiště.

3.        Úklid obecního hřiště po ukončení nahlášené akce konané na obecním hřišti zajištuje organizátor akce do 24 hodin po ukončení akce.

4.        Návštěvníci obecního hřiště jsou odpovědni za poškození a znečištění prostoru hřiště. Vzniklou škodu jsou povinni uhradit.

 čl. 4

Pravidla chování návštěvníků obecního hřiště      

1.      Na obecním hřišti platí zákaz:

     poškozování umístěných zařízení a zeleně

     vstupu se psy a jiným zvířectvem a jejich pobíhání 

     vjezdu motorových vozidel a jízdy na motorových vozidlech s výjimkou závozu předmětů na konané akce

     kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných látek

     manipulace s otevřeným ohněm mimo vymezené ohniště, výbušninami, jedovatými látkami a chemikáliemi ohrožujícími zdraví a bezpečnost osob

     odhazování odpadků a jiného znečišťování      vstupu osobám podnapilým  a pod vlivem jiných omamných látek

     stanování.     

 2.       Děti do 6 let smějí navštěvovat obecní hřiště  pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je  povinna dohlížet na dítě po celou dobu návštěvy obecního hřiště.         

3.       V případě zjištění závad jsou návštěvníci  obecního hříště povinni kontaktovat správce hřiště. 

čl. 5

Konání akcí na obecním hřišti 

  1. Organizátor akce je povinen termín akce nahlásit minimálně 14 dnů předem správci hřiště.
  2. Organizátor akce je povinen po ukončení akce do 24 hodin uvést prostor obecního hřiště do původního stavu a předat jej správci hřiště.

 čl. 6

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1.   Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem   obce Chýně na jeho zasedání dne 25.5.2011 usnesením  č.  6/2011  a   nabývá   účinnosti  od  1. června 2011..  

 V Chýni dne 30.5.2011

Pavel Fousek, starosta                                                   

Josef Novotný, místostarosta                                                                                                                            

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz