Nařízení obce č. 2/2011, kterým se ruší narízení obce Chýně č. 2/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Nařízení Obce Chýně č. 2/2011, kterým se ruší nařízení obce Chýně č. 2/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Zastupitelstvo obce Chýně se usneslo na svém zasedání dne 25.5.2011, usnesením č. 6/2011, v souladu s ustanovením § 11, § 102, odst. 2, písm. d) a dále § 102, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení.

1. Nařízení obce Chýně č. 2/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, se ruší.

2. Dnem vyhlášení tohoto nařízení je první den jeho vyvěšení na úřední desce.

3. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Pavel Fousek, starosta

Josef Novotný, místostarosta

Datum vyvěšení: 31.5.2011

Datum sejmutí: 16.6.2011

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz