Nařízení obce č. 1/2011 o ceně za použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

 Nařízení Obce Chýně č. 1/2011o ceně za použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

 Zastupitelstvo obce Chýně se usneslo na svém zasedání dne 23.2.2011, usnesením č. 4/2011, podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s částí I odd. B Výměru MF ČR č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a v souladu s § 11 odst. 1 a §102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

Čl. 1

Úvodní ustanovení 

Nařízení stanovuje maximální cenu (dále jen „cena“) za použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla na území obce Chýně podle podmínek upravených zvláštními předpisy.[1]  

Čl. 2

Stanovení ceny 

Za oprávněné použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se stanovuje cena 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). 

Čl. 3

Způsob úhrady 

Cena za použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se hradí proti potvrzení vydanému Městskou policií Hostivice.    

Čl. 4

Pokuta 

Zaplacení ceny za použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla podle článku 2 nezbavuje osobu, která vozidlo na místě ponechala, povinnosti uhradit pokutu podle zvláštního předpisu.[2] 

Čl. 5

Vyhlášení a účinnost 

1.      Toto nařízení je vyhlášeno jeho vyvěšením na úřední desce obce Chýně po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení.  

2.      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.       

 

 Pavel Fousek, starosta obce Chýně

Josef Novotný, místostraosta obce Chýně

                                                                                    

Datum vyvěšení: 24.2.2011 

Datum sejmutí: 12.3.2011[1] Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů;

 

[2] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz