Nařízení obce Chýně č. 1/2014

Obec ChýněNařízení obce Chýně č. 1/2014
kterým se stanovují maximální ceny za nájem hrobového místa a za hřbitovní služby v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště

v obci ChýněZastupitelstvo obce Chýně se usneslo na svém zasedání dne 15.12.2014, usnesením č. 38/2014, v souladu s ustanovením § 11, § 102, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výměrem MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, vydat toto nařízení.

Článek 1
Předmět úpravyTímto nařízením se stanovují maximální ceny za nájem hrobového místa a za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště v obci Chýně.


Článek 2
Výše maximální ceny za pronájem hrobového místaMaximální cena za nájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v obci Chýně se stanovuje ve výši 15 Kč/m2 a rok.


Článek 3
Výše maximální ceny za hřbitovní služby1.    Maximální cena za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště se stanovuje ve výši 65,- Kč za rok.

2.    Cena za služby zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou nutné k zajištění řádného běžného provozu veřejného pohřebiště, a to údržbu zeleně, letní a zimní údržbu chodníku před veřejným pohřebištěm, údržbu cest na veřejném pohřebišti, údržbu hřbitovního zařízení, zajištění vody, sečení a úklid trávy, sběr a úklid listí, likvidace odpadů.Článek 4
Závěrečná ustanovení1.    Tímto nařízením se ruší Sazebník hřbitovních poplatků na období 2011 – 2020 schválený na zasedání zastupitelstva obce Chýně  dne 30.8.2010.

2.    Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

V Chýni dne 17.12.2014


Mgr. Anna Chvojková
starostkaIng. Petra Vacková                     
místostarostka                            


Datum vyvěšení: 18.12.2014

Datum sejmutí:   3.1.2015


Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz