Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností


Obec Chýně

Obecně závazná vyhláška obce Chýně
č. 1/2013

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Chýně se na svém zasedání dne 18.9.2013 usnesením č. 27/2013 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).


Čl. 1
Vymezení činností, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku upravených touto vyhláškou

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, upravenou touto vyhláškou je

a) rušení nočního klidu
b) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

 


 Čl. 2
Omezení činností

1. Každý je povinen v době nočního klidu  zachovat klid a zdržet se hlučných projevů a činností.

2. Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích veškerých činností spojených s užíváním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, motorových pil, křovinořezů, cirkulárek apod., a to v době do 9:00 hodin a od 17:00 hodin.

 


Čl. 3
Výjimky

1. Pro noc z 31. prosince na 1. ledna se vymezuje kratší doba nočního klidu, a to od 3:00 hod. do 6:00 hod.

2. Starosta obce Chýně může na základě konkrétní písemné žádosti svým rozhodnutím stanovit kratší dobu nočního klidu nebo žádnou, než je stanovena v ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 


                                                       Čl. 4
                                              Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2011.

 

Čl. 5
Účinnost

1. Dnem vyhlášení této vyhlášky je první den jejího vyvěšení na úřední desce.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Josef Novotný, v.r.

starosta

 


Jaroslav Kuchař v. r.                 
místostarosta                       

 

 

 

                
Vyvěšeno dne 19.9.2013
 
Sejmuto dne 5.10.2013

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz