Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2006 o místních poplatcích

 

Obec Chýně

Obecně závazná vyhláška obce Chýně
č. 2/2012,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Chýně se na svém zasedání dne 6.6.2012 usnesením č.  15/2012 usneslo vydat, v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále v návaznosti na ustanovení části páté, Čl. IX bodu 2. zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích.

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o místních poplatcích se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se znění Části první, čl. 1, bodu 2) a nahrazuje se tímto zněním:
“Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Chýně. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.”

2. Ruší se znění Části druhé, Hlavy I – Poplatek ze psů,  čl. 7 – Sazba poplatku a nahrazuje tímto zněním:
“Poplatek činí za kalendářní rok za každého jednoho psa 200,- Kč (slovy dvě stě korun českých).”

3. Ruší se znění Části druhé, Hlavy I – Poplatek ze psů,  čl. 9 – Osvobození, písm. b) bez náhrady.

4. Ruší se znění Části druhé, Hlavy II – Poplatek za užívání veřejného prostranství, čl. 11 – Veřejné prostranství a nahrazuje se tímto zněním:
“ Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice s přilehlými chodníky, náves, sportovní hřistě, dětská hřiště, přírodní areál Višňovka a zatravněná plocha přiléhající k budově Obecního úřadu Chýně, uvedené v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.”

5. Příloha č. 1 této obecně závazné vyhlášky zní:
“Výčet veřejných prostranství pro výběr poplatku za užívání veřejného prostranství
a) Ulice:
1. Máje, Boční, Borová, Březová, Buková, Dlouhá, Družstevní, Hájecká, Hlavní, Hostivická, Javorová, Jedlová, Jižní, K Roklím, K Rybníčkům, Ke Skále, Ke Školce, K Palpostu, Krátká, Květnová, Levandulová, Liliová, Lipová, Lomená, Modřínová, Na Jarolímce, Na Kališti, Nad Baštou, Obecní, Oblouková, Okrajová, Okružní, Potoční, Pod Průhonem, Příčná, Rudenská, Růžová, Rybniční, Severní, Slepá, Sluneční, Slunečnicová, Smrková, Souběžná, Spojová, Sportovní, Strmá, Střední, Šeříková, Tichá, Točivá, Topolová, U Dráhy, U Váhy, U Višňovky, Úhonická, V Pískách, Vřesová, Východní, Za Školou, Za Tratí, Zahradní, Západní, Zvonková.

b)  Náves:
Veřejné prostranství ohraničené  ulicemi Rudenská, Květnová a Hlavní.

c)  Sportovní hřiště:
Veřejné prostranství přilehlé k ulici  Okružní využívané na sportovní účely.

d)  Dětská hřiště:
• veřejné prostranství přilehlé k ulici Okružní využívané jako hrací plocha pro děti
• veřejné prostranství Na Vyhlídce využívané jako hrací plocha pro děti
• veřejné prostranství na Kališti využívané jako hrací plocha pro děti.

e)  Přírodní areál Višňovka:
Veřejné prostranství mezi hřbitovem, ulicemi Rudenská, Ke Skále a Sportovní využívané jako park a hrací plocha pro děti.

f) Veřejné prostranství – zatravněná plocha přiléhající k budově Obecního úřadu Chýně sloužící k odpočinku.”


6. Ruší se znění Části druhé, Hlavy II – Poplatek za užívání veřejného prostranství, čl. 15 – Sazba poplatku, bod 3) bez  náhrady.

7. Bod 4, čl. 15, Hlavy II – Poplatek za užívání veřejného prostranství, Části druhé se mění na bod 3, čl. 15, Hlavy II – Poplatek za užívání veřejného prostranství, Části druhé.

8. Ruší se znění Části druhé, Hlavy V – Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj bez náhrady.

9. Doplňují se do Části třetí – Ustanovení společná, čl. 36, bodu 1) na konec první věty za slovo “výměrem” slova “nebo hromadným předpisným seznamem”.

10. Ruší se znění Části třetí – Ustanovení společná, čl. 36, bodu 2) bez náhrady.

11. Ruší se znění Části třetí – Ustanovení společná, čl. 37 a 38 bez náhrady.

Čl. 2

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2006, o  místních poplatcích.

Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Pavel Fousek, starosta

Josef Novotný, místostarosta

Vyvěšeno dne: 7.6.2012

Sejmuto dne: 23.6.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz