Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/2012, kterou se mění OZV č. 1/2007 Požární řád obce Chýně

 

 

Obec Chýně

Obecně závazná vyhláška obce Chýněč. 1/2012,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007 Požární řád obce Chýně

Zastupitelstvo obce Chýně se na svém zasedání dne 15.2.2012 usnesením č.  11/2012 usneslo vydat, v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 29, odst. 1 písm. o)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007 Požární řád obce Chýně.


Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, Požární řád obce Chýně se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se znění čl. 2  - Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, bodu 3, druhé odrážky a nahrazuje se tímto zněním:
“pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu pana Pavla Fouska, starostu obce.”

2. Ruší se znění čl. 5 – Jednotka sboru dobrovolných

hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení, bodu 3,

a. první odrážky a nahrazuje se tímto zněním: “ požární vozidlo CAS 25 Š 706 RTHP, registrační značka 1SL 8041, rok výroby 1972”
b. páté odrážky a nahrazuje se tímto zněním:“zásahové helmy a zásahové kabáty po 4 kusech.”

3. Nově se uvádí v čl. 5 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení, bodu 3
a. devátá odrážka ve znění “9x zásahová obuv”
b. desátá odrážka ve znění  “5x zásahové obleky pro venkovní použití.”

4. Ruší se znění znění čl. 7 – Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, bodu 2, první, třetí a čtvrté odrážky a nahrazuje se tímto zněním:
a. první odrážka “Jiří Mikulenka, Spojová 117, Chýně, tel. 311 679 787 nebo 725 844 192”
b. třetí odrážka “Pavel Fousek, Hlavní 18, Chýně, tel. 739 421 515”
c. čtvrtá odrážka “Josef Novotný, Okružní 43, Chýně, tel. 725 486 854.“

 

Čl. 2

Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Požární řád obce Chýně zůstávají beze změny.

Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pavel Fousek, starosta

Josef Novotný, místostarosta

 

 

Vyvěšeno dne: 22.2.2012

Sejmuto dne: 9.3.2012

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz