Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2008, kterou se mění vyhláška č. 3/2007, o místním poplatklu za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2008,

kterou se mění vyhláška č. 3/2007, o místním poplatklu za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

Zastupitelstvo Obce Chýně se na svém zasedání konaném dne 25.6.2008 usneslo vydat ve smyslu ustanovení § 10 c) a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen „vyhláška“), se mění takto: Čl. 6 vyhlášky, tabulka č. 1 nadpis: „Jednotkový poplatek za možnost připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v roce 2007“ se nahrazuje nadpisem: „Jednotkový poplatek za možnost připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v roce 2007 a 2008

Čl. 2

  1. Ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají beze změny.

2. Vyhláška č. 2/2008 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Chýni dne 30.6.2008

....................................

starosta

....................................

místostarostka

 

datum vyvěšení: 3.7.2008

datum sejmutí: 18.7.2008

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz